BrowsableAttribute.Default Pole

Definice

Určuje výchozí hodnotu pro BrowsableAttribute , což je Yes .Specifies the default value for the BrowsableAttribute, which is Yes. Toto static pole je jen pro čtení.This static field is read-only.

public: static initonly System::ComponentModel::BrowsableAttribute ^ Default;
public static readonly System.ComponentModel.BrowsableAttribute Default;
 staticval mutable Default : System.ComponentModel.BrowsableAttribute
Public Shared ReadOnly Default As BrowsableAttribute 

Hodnota pole

BrowsableAttribute

Poznámky

Když označíte vlastnost touto hodnotou, je tento atribut nastaven na konstantního člena Yes .When you mark a property with this value, this attribute is set to the constant member Yes. Proto pokud chcete ověřit, zda je atribut v kódu nastaven na tuto hodnotu, je nutné zadat atribut jako BrowsableAttribute.Yes .Therefore, when you want to check whether the attribute is set to this value in your code, you must specify the attribute as BrowsableAttribute.Yes.

Platí pro

Viz také