BrowsableAttribute.Equals(Object) Metoda

Definice

Udává, zda je tato instance totožná se zadaným objektem.Indicates whether this instance and a specified object are equal.

public:
 override bool Equals(System::Object ^ obj);
public override bool Equals (object obj);
override this.Equals : obj -> bool
Public Overrides Function Equals (obj As Object) As Boolean

Parametry

obj
Object

Jiný objekt, na který se má porovnat.Another object to compare to.

Návraty

Boolean

true Pokud obj je rovno této instanci, v opačném případě false .true if obj is equal to this instance; otherwise, false.

Platí pro