CurrentChangingEventArgs.Cancel Vlastnost

Definice

Získává nebo nastavuje hodnotu, která indikuje, jestli se má událost zrušit.Gets or sets a value that indicates whether to cancel the event.

public:
 property bool Cancel { bool get(); void set(bool value); };
public bool Cancel { get; set; }
member this.Cancel : bool with get, set
Public Property Cancel As Boolean

Hodnota vlastnosti

Boolean

true Pokud se má událost zrušit; v opačném případě false .true if the event is to be canceled; otherwise, false. Výchozí hodnota je false.The default value is false.

Výjimky

Pokud IsCancelable je hodnota false .If the value of IsCancelable is false.

Platí pro