IComponentChangeService.ComponentAdded Událost

Definice

Vyvolá se v případě, že byla přidána komponenta.Occurs when a component has been added.

public:
 event System::ComponentModel::Design::ComponentEventHandler ^ ComponentAdded;
event System.ComponentModel.Design.ComponentEventHandler ComponentAdded;
member this.ComponentAdded : System.ComponentModel.Design.ComponentEventHandler 
Event ComponentAdded As ComponentEventHandler 

Event Type

ComponentEventHandler

Poznámky

Tato událost probíhá během načítání a když uživatel vytvoří nové komponenty po umístění součásti.This event occurs during load and when new components are created by the user, after the component has been sited.

Platí pro

Viz také