DesignerSerializationManager.Container Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví kontejner pro tohoto správce serializace.

public:
 property System::ComponentModel::IContainer ^ Container { System::ComponentModel::IContainer ^ get(); void set(System::ComponentModel::IContainer ^ value); };
public System.ComponentModel.IContainer Container { get; set; }
member this.Container : System.ComponentModel.IContainer with get, set
Public Property Container As IContainer

Hodnota vlastnosti

IContainer

Ke IContainer kterému správce serializace přidá komponenty.

Výjimky

Správce serializace má aktivní relace serializace.

Poznámky

Pokud kontejner existuje, všechny komponenty, které jsou vytvořeny správcem serializace budou přidány do kontejneru. Výchozí implementace této vlastnosti vyhledá poskytovatele služeb a použije kontejner poskytovaný hostitelem návrháře, pokud IDesignerHost existuje. Jinak se tato vlastnost vrátí a null do kontejneru se nepřidá žádná komponenta.

Platí pro