DesignerSerializationManager.CreateInstance(Type, ICollection, String, Boolean) Metoda

Definice

Vytvoří instanci typu.

protected:
 virtual System::Object ^ CreateInstance(Type ^ type, System::Collections::ICollection ^ arguments, System::String ^ name, bool addToContainer);
protected virtual object CreateInstance (Type type, System.Collections.ICollection arguments, string name, bool addToContainer);
abstract member CreateInstance : Type * System.Collections.ICollection * string * bool -> obj
override this.CreateInstance : Type * System.Collections.ICollection * string * bool -> obj
Protected Overridable Function CreateInstance (type As Type, arguments As ICollection, name As String, addToContainer As Boolean) As Object

Parametry

type
Type

Typ, pro který se má vytvořit instance .

arguments
ICollection

Parametry konstruktoru typu. To může být null nebo prázdná kolekce pro vyvolání konstruktoru bez parametrů.

name
String

Název pro objekt . V případě , objekt nebude mít název, pokud objekt není přidán do kontejneru a kontejner null poskytne objektu název.

addToContainer
Boolean

true pro přidání objektu do kontejneru, pokud objekt implementuje IComponent ; v opačném případě false .

Návraty

Object

Nová instance typu určená parametrem type .

Výjimky

type nemá konstruktor, který přebírá parametry obsažené v arguments .

Poznámky

Tato metoda je volána serializátory při pokusu o vytvoření instance typu. Výchozí implementace vytvoří novou instanci typu nebo může vrátit existující instanci v závislosti na hodnotách vlastností PreserveNames RecycleInstances a . Metoda používá reflexi k vytvoření instancí a provede několik obecných transformací parametrů CreateInstance IConvertible pro vyhledání odpovídajícího konstruktoru.

Platí pro

Viz také