DesignerSerializationManager.Errors Vlastnost

Definice

Získá seznam chyb, ke kterým došlo během serializace nebo deserializace.

public:
 property System::Collections::IList ^ Errors { System::Collections::IList ^ get(); };
public System.Collections.IList Errors { get; }
member this.Errors : System.Collections.IList
Public ReadOnly Property Errors As IList

Hodnota vlastnosti

IList

Seznam chyb, ke kterým došlo během serializace nebo deserializace.

Výjimky

Tato vlastnost byla přístupná mimo relaci serializace.

Poznámky

Seznam chyb lze číst pouze v případě, že relace serializace je aktivní.

Platí pro