DesignerSerializationManager.ValidateRecycledTypes Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví hodnotu, která určuje, zda metoda ověří, zda odpovídající názvy CreateInstance(Type, ICollection, String, Boolean) odkazují na stejný typ.

public:
 property bool ValidateRecycledTypes { bool get(); void set(bool value); };
public bool ValidateRecycledTypes { get; set; }
member this.ValidateRecycledTypes : bool with get, set
Public Property ValidateRecycledTypes As Boolean

Hodnota vlastnosti

Boolean

true Pokud CreateInstance(Type, ICollection, String, Boolean) ověří typy, v opačném false případě, pokud ne. Výchozí formát je true.

Výjimky

Správce serializace má aktivní relace serializace.

Poznámky

Vlastnost upraví chování metody, pokud je vlastnost , jak ValidateRecycledTypes je podrobně uvedené v následující CreateInstance RecycleInstances true tabulce.

RecycleInstances ValidateRecycledTypes Chování CreateInstance
false true nebo false Vždy vytvořte novou instanci zadaného typu.
true false Pokud je nalezena odpovídající instance, je vrácena bez ohledu na její typ.
true true Pokud je nalezena odpovídající instance, je vrácena pouze v případě, že je její typ stejný jako zadaný ve volání metody.

ValidateRecycledTypes je užitečné pro morfing jednoho typu objektu na jiný, pokud mají podobné vlastnosti, ale nesdílejí žádné společné nadřazené objekty nebo rozhraní.

Platí pro

Viz také