GroupDescription.CustomSort Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví vlastní porovnávač, který seřadí skupiny pomocí objektu, který implementuje IComparer.

public:
 property System::Collections::IComparer ^ CustomSort { System::Collections::IComparer ^ get(); void set(System::Collections::IComparer ^ value); };
public System.Collections.IComparer CustomSort { get; set; }
member this.CustomSort : System.Collections.IComparer with get, set
Public Property CustomSort As IComparer

Hodnota vlastnosti

IComparer

Vlastní porovnávač, který seřadí skupiny pomocí objektu, který implementuje IComparer.

Poznámky

Poznámka

Nastavení vlastního objektu porovnávače se vymaže dříve nastaveno SortDescriptions.

Platí pro