GroupDescription.ShouldSerializeSortDescriptions Metoda

Definice

Vrátí, zda mají procesy serializace serializovat platnou hodnotu SortDescriptions vlastnosti na instancích této třídy.Returns whether serialization processes should serialize the effective value of the SortDescriptions property on instances of this class.

public:
 bool ShouldSerializeSortDescriptions();
public bool ShouldSerializeSortDescriptions ();
member this.ShouldSerializeSortDescriptions : unit -> bool
Public Function ShouldSerializeSortDescriptions () As Boolean

Návraty

Boolean

true Pokud má SortDescriptions být hodnota vlastnosti serializována; jinak false .true if the SortDescriptions property value should be serialized; otherwise, false.

Platí pro