GroupDescription.INotifyPropertyChanged.PropertyChanged Událost

Definice

Vyvolá se při změně hodnoty vlastnosti.Occurs when a property value changes.

event System.ComponentModel.PropertyChangedEventHandler System.ComponentModel.INotifyPropertyChanged.PropertyChanged;
member this.System.ComponentModel.INotifyPropertyChanged.PropertyChanged : System.ComponentModel.PropertyChangedEventHandler 
Custom Event PropertyChanged As PropertyChangedEventHandler Implements System.ComponentModel.INotifyPropertyChanged

Event Type

PropertyChangedEventHandler

Implementuje

Poznámky

Tento člen je explicitní implementace členu rozhraní.This member is an explicit interface member implementation. Dá se použít jenom v případě, že GroupDescription je instance přetypování na INotifyPropertyChanged rozhraní.It can be used only when the GroupDescription instance is cast to an INotifyPropertyChanged interface.

Platí pro