IBindingList.SortDirection Vlastnost

Definice

Získá směr řazení.Gets the direction of the sort.

public:
 property System::ComponentModel::ListSortDirection SortDirection { System::ComponentModel::ListSortDirection get(); };
public System.ComponentModel.ListSortDirection SortDirection { get; }
member this.SortDirection : System.ComponentModel.ListSortDirection
Public ReadOnly Property SortDirection As ListSortDirection

Hodnota vlastnosti

ListSortDirection

Jedna z hodnot ListSortDirection.One of the ListSortDirection values.

Výjimky

Poznámky

Tato vlastnost je podporována, pokud je SupportsSorting true; v opačném případě tato vlastnost vyvolá NotSupportedException.This property is supported if SupportsSorting is true; otherwise, this property throws a NotSupportedException.

Platí pro