IBindingListView.SupportsFiltering Vlastnost

Definice

Načte hodnotu, která označuje, jestli zdroj dat podporuje filtrování.Gets a value indicating whether the data source supports filtering.

public:
 property bool SupportsFiltering { bool get(); };
public bool SupportsFiltering { get; }
member this.SupportsFiltering : bool
Public ReadOnly Property SupportsFiltering As Boolean

Hodnota vlastnosti

Boolean

true, pokud zdroj dat podporuje filtrování; v opačném případě false.true if the data source supports filtering; otherwise, false.

Poznámky

Pomocí vlastnosti SupportsFiltering implementujete filtrování jako řetězec, který má být interpretován implementací zdroje dat.With the SupportsFiltering property, you implement filtering as a string to be interpreted by the data source implementation.

Platí pro