ICollectionView.CurrentChanged Událost

Definice

Při implementaci tohoto rozhraní vyvolat tuto událost po změně aktuální položky.When implementing this interface, raise this event after the current item has been changed.

public:
 event EventHandler ^ CurrentChanged;
event EventHandler CurrentChanged;
member this.CurrentChanged : EventHandler 
Event CurrentChanged As EventHandler 

Event Type

EventHandler

Poznámky

Třídy, které implementují toto rozhraní, by měly vyvolat CurrentChanging událost a ověřit Cancel hodnotu vlastnosti před změnou měny a vyvolání CurrentChanged události.Classes that are implementing this interface should raise the CurrentChanging event and check the Cancel property value before changing the currency and raising CurrentChanged event.

Platí pro

Viz také