ICollectionView.CurrentItem Vlastnost

Definice

Načte aktuální položku v zobrazení.Gets the current item in the view.

public:
 property System::Object ^ CurrentItem { System::Object ^ get(); };
public object CurrentItem { get; }
member this.CurrentItem : obj
Public ReadOnly Property CurrentItem As Object

Hodnota vlastnosti

Object

Aktuální položka zobrazení, nebo null Pokud neexistuje žádná aktuální položka.The current item of the view or null if there is no current item.

Platí pro

Viz také