IEditableCollectionView.IsEditingItem Vlastnost

Definice

Načte hodnotu, která indikuje, jestli transakce úpravy probíhá.Gets a value that indicates whether an edit transaction is in progress.

public:
 property bool IsEditingItem { bool get(); };
public bool IsEditingItem { get; }
member this.IsEditingItem : bool
Public ReadOnly Property IsEditingItem As Boolean

Hodnota vlastnosti

Boolean

true Pokud probíhá úprava transakce; v opačném případě false .true if an edit transaction is in progress; otherwise, false.

Poznámky

Můžete zahájit úpravu transakce voláním EditItem a ukončením transakce voláním CommitEdit nebo CancelEdit .You begin an edit transaction by calling EditItem and end the transaction by calling CommitEdit or CancelEdit.

Platí pro