ISite.Container Vlastnost

Definice

Získá IContainer přidružený k rozhraní, které je ISite implementováno třídou.Gets the IContainer associated with the ISite when implemented by a class.

public:
 property System::ComponentModel::IContainer ^ Container { System::ComponentModel::IContainer ^ get(); };
public System.ComponentModel.IContainer Container { get; }
member this.Container : System.ComponentModel.IContainer
Public ReadOnly Property Container As IContainer

Hodnota vlastnosti

IContainer

IContainerInstance přidružená k ISite .The IContainer instance associated with the ISite.

Poznámky

null pro Container vlastnost označuje, že IComponent instance nemá ISite .null for the Container property indicates that the IComponent instance does not have an ISite.

Platí pro