ISite.Name Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví název součásti přidružené k rozhraní, které je ISite implementováno třídou.Gets or sets the name of the component associated with the ISite when implemented by a class.

public:
 property System::String ^ Name { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
public string? Name { get; set; }
public string Name { get; set; }
member this.Name : string with get, set
Public Property Name As String

Hodnota vlastnosti

String

Název součásti přidružené k rozhraní ISite ; nebo null , pokud není k součásti přiřazen žádný název.The name of the component associated with the ISite; or null, if no name is assigned to the component.

Poznámky

Komponenty v kontejneru mohou nebo nemusí být pojmenovány.The components within a container might or might not be named. Pokud má součást název, musí být název jedinečný mezi všemi komponentami v rámci kontejneru.If a component is given a name, the name must be unique among all the components within the container.

Platí pro