ITypedList.GetListName(PropertyDescriptor[]) Method

Definition

Vrátí název seznamu.Returns the name of the list.

public:
 System::String ^ GetListName(cli::array <System::ComponentModel::PropertyDescriptor ^> ^ listAccessors);
public string GetListName (System.ComponentModel.PropertyDescriptor[] listAccessors);
abstract member GetListName : System.ComponentModel.PropertyDescriptor[] -> string
Public Function GetListName (listAccessors As PropertyDescriptor()) As String

Parameters

listAccessors
PropertyDescriptor[]

Pole objektů PropertyDescriptor, pro které se vrátí název seznamu.An array of PropertyDescriptor objects, for which the list name is returned. To může být null.This can be null.

Returns

String

Název seznamuThe name of the list.

Examples

Následující příklad kódu ukazuje, jak implementovat metodu GetListName.The following code example demonstrates how to implement the GetListName method. Úplný výpis kódu naleznete v tématu How to: Implementing the ITypedList Interface.For a full code listing, see How to: Implement the ITypedList Interface.

// This method is only used in the design-time framework 
// and by the obsolete DataGrid control.
public string GetListName(PropertyDescriptor[] listAccessors)
{   
    return typeof(T).Name;
}
' This method is only used in the design-time framework 
' and by the obsolete DataGrid control.
Public Function GetListName( _
ByVal listAccessors() As PropertyDescriptor) As String _
Implements System.ComponentModel.ITypedList.GetListName

    Return GetType(Tkey).Name

End Function

Remarks

Tato metoda je použita pouze v době návrhu a v rámci zastaralého ovládacího prvku DataGrid.This method is used only in the design-time framework and by the obsolete DataGrid control.

Applies to

See also