MarshalByValueComponent.Events Vlastnost

Definice

Získá seznam obslužných rutin událostí, které jsou připojeny k této součásti.Gets the list of event handlers that are attached to this component.

protected:
 property System::ComponentModel::EventHandlerList ^ Events { System::ComponentModel::EventHandlerList ^ get(); };
protected System.ComponentModel.EventHandlerList Events { get; }
member this.Events : System.ComponentModel.EventHandlerList
Protected ReadOnly Property Events As EventHandlerList

Hodnota vlastnosti

EventHandlerList

EventHandlerList, která poskytuje delegáty pro tuto součást.An EventHandlerList that provides the delegates for this component.

Platí pro

Viz také