MarshalByValueComponent.Site Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví web součásti.Gets or sets the site of the component.

public:
 virtual property System::ComponentModel::ISite ^ Site { System::ComponentModel::ISite ^ get(); void set(System::ComponentModel::ISite ^ value); };
[System.ComponentModel.Browsable(false)]
public virtual System.ComponentModel.ISite Site { get; set; }
member this.Site : System.ComponentModel.ISite with get, set
Public Overridable Property Site As ISite

Hodnota vlastnosti

ISite

Objekt implementující rozhraní ISite, které představuje lokalitu součásti.An object implementing the ISite interface that represents the site of the component.

Implementuje

Atributy

Poznámky

Platná hodnota pro tuto vlastnost – to znamená, že hodnota není null, indikuje, že komponenta byla přidána do kontejneru.A valid value for this property - that is, the value is not null, indicates that the component has been added to a container.

Pokud je hodnota této vlastnosti null, vlastnost označuje, že součást je odebírána z kontejneru.When the value of this property is null, the property indicates that the component is being removed from a container. Tato vlastnost však neodebere komponentu z kontejneru.However, this property does not remove the component from the container.

Poznámky pro dědice

Chcete-li toto chování změnit, zdědit z této třídy a získat a nastavit v této vlastnosti.To change this behavior, inherit from this class and get and set in this property.

Platí pro

Viz také