ReferenceConverter.GetStandardValuesSupported(ITypeDescriptorContext) Metoda

Definice

Získá hodnotu, která označuje, zda tento objekt podporuje standardní sadu hodnot, které mohou být vydány ze seznamu.Gets a value indicating whether this object supports a standard set of values that can be picked from a list.

public:
 override bool GetStandardValuesSupported(System::ComponentModel::ITypeDescriptorContext ^ context);
public override bool GetStandardValuesSupported (System.ComponentModel.ITypeDescriptorContext context);
override this.GetStandardValuesSupported : System.ComponentModel.ITypeDescriptorContext -> bool
Public Overrides Function GetStandardValuesSupported (context As ITypeDescriptorContext) As Boolean

Parametry

context
ITypeDescriptorContext

Objekt ITypeDescriptorContext , který poskytuje kontext formátu.An ITypeDescriptorContext that provides a format context.

Návraty

Boolean

true vzhledem k tomu, že GetStandardValues(ITypeDescriptorContext) může být volána pro nalezení společné sady hodnot, které objekt podporuje.true because GetStandardValues(ITypeDescriptorContext) can be called to find a common set of values the object supports. Tato metoda se nikdy nevrátí false .This method never returns false.

Poznámky

contextParametr lze použít k extrakci dalších informací o prostředí, ze kterého se tento převodník vyvolá.The context parameter can be used to extract additional information about the environment this converter is being invoked from. To může být null , takže vždy kontrolovat.This can be null, so always check. Také mohou vracet vlastnosti objektu Context null .Also, properties on the context object can return null.

Platí pro