ToolboxItemAttribute.Default Pole

Definice

Inicializuje novou instanci ToolboxItemAttribute třídy a nastaví typ na výchozí hodnotu ToolboxItem .Initializes a new instance of the ToolboxItemAttribute class and sets the type to the default, ToolboxItem. Toto pole je jen ke čtení.This field is read-only.

public: static initonly System::ComponentModel::ToolboxItemAttribute ^ Default;
public static readonly System.ComponentModel.ToolboxItemAttribute Default;
 staticval mutable Default : System.ComponentModel.ToolboxItemAttribute
Public Shared ReadOnly Default As ToolboxItemAttribute 

Hodnota pole

ToolboxItemAttribute

Poznámky

Ve výchozím nastavení ToolboxItemType je vlastnost nastavena na hodnotu ToolboxItem .By default, the ToolboxItemType property is set to ToolboxItem.

Platí pro