ToolboxItemAttribute.Equals(Object) Metoda

Definice

Vrací hodnotu, která určuje, zda je tato instance rovna zadanému objektu.Returns a value that indicates whether this instance is equal to a specified object.

public:
 override bool Equals(System::Object ^ obj);
public override bool Equals (object obj);
override this.Equals : obj -> bool
Public Overrides Function Equals (obj As Object) As Boolean

Parametry

obj
Object

ObjectPro porovnání s touto instancí nebo odkazem s hodnotou null ( Nothing v Visual Basic).An Object to compare with this instance or a null reference (Nothing in Visual Basic).

Návraty

Boolean

true Pokud obj se rovná typu a hodnotě této instance; v opačném případě false .true if obj equals the type and value of this instance; otherwise, false.

Platí pro

Viz také