ToolboxItemAttribute.ToolboxItemType Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví typ položky sady nástrojů.Gets or sets the type of the toolbox item.

public:
 property Type ^ ToolboxItemType { Type ^ get(); };
public Type ToolboxItemType { get; }
member this.ToolboxItemType : Type
Public ReadOnly Property ToolboxItemType As Type

Hodnota vlastnosti

Type

Typ položky sady nástrojůThe type of the toolbox item.

Výjimky

Typ nebyl nalezen.The type cannot be found.

Platí pro