Convert.ToBoolean Metoda

Definice

Převede zadanou hodnotu na ekvivalentní logickou hodnotu.Converts a specified value to an equivalent Boolean value.

Přetížení

ToBoolean(SByte)

Převede hodnotu zadaného 8bitového čísla se znaménkem na ekvivalentní logickou hodnotu.Converts the value of the specified 8-bit signed integer to an equivalent Boolean value.

ToBoolean(String, IFormatProvider)

Převede zadanou řetězcovou reprezentaci logické hodnoty na svůj logický ekvivalent s použitím zadaných informací o formátování specifických pro jazykovou verzi.Converts the specified string representation of a logical value to its Boolean equivalent, using the specified culture-specific formatting information.

ToBoolean(Object, IFormatProvider)

Převede hodnotu zadaného objektu na ekvivalentní logickou hodnotu s použitím zadaných informací o formátování specifické pro jazykovou verzi.Converts the value of the specified object to an equivalent Boolean value, using the specified culture-specific formatting information.

ToBoolean(UInt64)

Převede hodnotu zadaného 64 unsigned integer na ekvivalentní logickou hodnotu.Converts the value of the specified 64-bit unsigned integer to an equivalent Boolean value.

ToBoolean(UInt32)

Převede hodnotu zadaného 32 unsigned integer na ekvivalentní logickou hodnotu.Converts the value of the specified 32-bit unsigned integer to an equivalent Boolean value.

ToBoolean(UInt16)

Převede hodnotu zadaného 16bitového unsigned integer na ekvivalentní logickou hodnotu.Converts the value of the specified 16-bit unsigned integer to an equivalent Boolean value.

ToBoolean(String)

Převede určenou řetězcovou reprezentaci logické hodnoty na její logický ekvivalent.Converts the specified string representation of a logical value to its Boolean equivalent.

ToBoolean(Single)

Převede hodnotu zadaného čísla s plovoucí desetinnou čárkou s jednoduchou přesností na ekvivalentní logickou hodnotu.Converts the value of the specified single-precision floating-point number to an equivalent Boolean value.

ToBoolean(Object)

Převede hodnotu zadaného objektu na ekvivalentní logickou hodnotu.Converts the value of a specified object to an equivalent Boolean value.

ToBoolean(Double)

Převede hodnotu zadaného čísla s plovoucí desetinnou čárkou a dvojitou přesností na ekvivalentní logickou hodnotu.Converts the value of the specified double-precision floating-point number to an equivalent Boolean value.

ToBoolean(Int32)

Převede hodnotu zadaného celého čísla se znaménkem 32 na ekvivalentní logickou hodnotu.Converts the value of the specified 32-bit signed integer to an equivalent Boolean value.

ToBoolean(Int16)

Převede hodnotu zadaného 16bitového celého čísla se znaménkem na ekvivalentní logickou hodnotu.Converts the value of the specified 16-bit signed integer to an equivalent Boolean value.

ToBoolean(Decimal)

Převede hodnotu zadaného desetinného čísla na ekvivalentní logickou hodnotu.Converts the value of the specified decimal number to an equivalent Boolean value.

ToBoolean(DateTime)

Volání této metody vždy vyvolá InvalidCastException.Calling this method always throws InvalidCastException.

ToBoolean(Char)

Volání této metody vždy vyvolá InvalidCastException.Calling this method always throws InvalidCastException.

ToBoolean(Byte)

Převede hodnotu zadaného 8 bitového unsigned integer na ekvivalentní logickou hodnotu.Converts the value of the specified 8-bit unsigned integer to an equivalent Boolean value.

ToBoolean(Boolean)

Vrátí zadanou logickou hodnotu; neprovádí se žádný skutečný převod.Returns the specified Boolean value; no actual conversion is performed.

ToBoolean(Int64)

Převede hodnotu zadaného celého čísla se znaménkem 64 na ekvivalentní logickou hodnotu.Converts the value of the specified 64-bit signed integer to an equivalent Boolean value.

ToBoolean(SByte)

Důležité

Toto rozhraní API neodpovídá specifikaci CLS.

Převede hodnotu zadaného 8bitového čísla se znaménkem na ekvivalentní logickou hodnotu.Converts the value of the specified 8-bit signed integer to an equivalent Boolean value.

public:
 static bool ToBoolean(System::SByte value);
[System.CLSCompliant(false)]
public static bool ToBoolean (sbyte value);
static member ToBoolean : sbyte -> bool
Public Shared Function ToBoolean (value As SByte) As Boolean

Parametry

value
SByte

8bitové celé číslo se znaménkem pro převod.The 8-bit signed integer to convert.

Návraty

truePokud value není nula, falsev opačném případě.true if value is not zero; otherwise, false.

Atributy

Příklady

Následující příklad převede pole SByte hodnot na Boolean hodnoty.The following example converts an array of SByte values to Boolean values.

array<SByte>^ numbers = gcnew array<SByte> { SByte::MinValue, -1, 0, 10, 100, SByte::MaxValue };
bool result;
  
for each (SByte number in numbers)
{
  result = Convert::ToBoolean(number);                 
  Console::WriteLine("{0,-5} --> {1}", number, result);
}
// The example displays the following output:
//    -128  --> True
//    -1   --> True
//    0   --> False
//    10   --> True
//    100  --> True
//    127  --> True
sbyte[] numbers = { SByte.MinValue, -1, 0, 10, 100, SByte.MaxValue };
bool result;

foreach (sbyte number in numbers)
{
  result = Convert.ToBoolean(number);                 
  Console.WriteLine("{0,-5} --> {1}", number, result);
}
// The example displays the following output:
//    -128  --> True
//    -1   --> True
//    0   --> False
//    10   --> True
//    100  --> True
//    127  --> True
Dim numbers() As SByte = { SByte.MinValue, -1, 0, 10, 100, SByte.MaxValue }
Dim result As Boolean

For Each number As SByte In numbers
  result = Convert.ToBoolean(number)                 
  Console.WriteLine("{0,-5} --> {1}", number, result)
Next
' The example displays the following output:
'    -128  --> True
'    -1   --> True
'    0   --> False
'    10   --> True
'    100  --> True
'    127  --> True

Viz také

ToBoolean(String, IFormatProvider)

Převede zadanou řetězcovou reprezentaci logické hodnoty na svůj logický ekvivalent s použitím zadaných informací o formátování specifických pro jazykovou verzi.Converts the specified string representation of a logical value to its Boolean equivalent, using the specified culture-specific formatting information.

public:
 static bool ToBoolean(System::String ^ value, IFormatProvider ^ provider);
public static bool ToBoolean (string value, IFormatProvider provider);
static member ToBoolean : string * IFormatProvider -> bool
Public Shared Function ToBoolean (value As String, provider As IFormatProvider) As Boolean

Parametry

value
String

Řetězec, který obsahuje hodnotu buď TrueString nebo. FalseStringA string that contains the value of either TrueString or FalseString.

provider
IFormatProvider

Objekt, který poskytuje informace o formátování specifické pro jazykovou verzi.An object that supplies culture-specific formatting information. Tento parametr je ignorován.This parameter is ignored.

Návraty

trueje value TrueString false value -linullrovno, nebo je-li rovno nebo.FalseStringtrue if value equals TrueString, or false if value equals FalseString or null.

Výjimky

valuenení rovno TrueString nebo FalseString.value is not equal to TrueString or FalseString.

Poznámky

Pokud nechcete zpracovat výjimku, pokud se převod nezdařil, můžete místo toho zavolat Boolean.TryParse metodu.If you prefer not to handle an exception if the conversion fails, you can call the Boolean.TryParse method instead. Vrátí Boolean hodnotu, která označuje, zda byl převod úspěšný nebo neúspěšný.It returns a Boolean value that indicates whether the conversion succeeded or failed.

Viz také

ToBoolean(Object, IFormatProvider)

Převede hodnotu zadaného objektu na ekvivalentní logickou hodnotu s použitím zadaných informací o formátování specifické pro jazykovou verzi.Converts the value of the specified object to an equivalent Boolean value, using the specified culture-specific formatting information.

public:
 static bool ToBoolean(System::Object ^ value, IFormatProvider ^ provider);
public static bool ToBoolean (object value, IFormatProvider provider);
static member ToBoolean : obj * IFormatProvider -> bool
Public Shared Function ToBoolean (value As Object, provider As IFormatProvider) As Boolean

Parametry

value
Object

Objekt, který implementuje IConvertible rozhraní nebo. nullAn object that implements the IConvertible interface, or null.

provider
IFormatProvider

Objekt, který poskytuje informace o formátování specifické pro jazykovou verzi.An object that supplies culture-specific formatting information.

Návraty

truenebo false, který odráží hodnotu vrácenou ToBoolean(IFormatProvider) vyvoláním metody valuepro základní typ.true or false, which reflects the value returned by invoking the ToBoolean(IFormatProvider) method for the underlying type of value. Pokud value falseje null, metoda vrátí.If value is null, the method returns false.

Výjimky

valueje řetězec, který se nerovná TrueString nebo FalseString.value is a string that does not equal TrueString or FalseString.

valueneimplementuje IConvertible rozhraní.value does not implement the IConvertible interface.

-nebo--or- value PřevodBoolean na není podporován.The conversion of value to a Boolean is not supported.

Příklady

Následující příklad definuje třídu, která implementuje IConvertible a třídu, která implementuje. IFormatProviderThe following example defines a class that implements IConvertible and a class that implements IFormatProvider. Objekty třídy, které implementují IConvertible Double pole hodnot.Objects of the class that implements IConvertible hold an array of Double values. Do ToBoolean(Object, IFormatProvider) metody se předává objekt každé třídy.An object of each class is passed to the ToBoolean(Object, IFormatProvider) method. Tato metoda vrátí true , pokud některá z zahozených hodnot pole není nulová.This method returns true if any of the non-discarded array values are non-zero. IFormatProvider Objekt určuje, jak jsou prvky pro tento výpočet zahozeny.The IFormatProvider object determines how elements are discarded for this calculation.

using namespace System;
using namespace System::Collections;

// Define the types of averaging available in the class 
// implementing IConvertible.
public enum class AverageType : short
{
  None = 0,
  GeometricMean = 1,
  ArithmeticMean = 2,
  Median = 3
};


// Pass an instance of this class to methods that require an 
// IFormatProvider. The class instance determines the type of 
// average to calculate.
ref class AverageInfo: public IFormatProvider
{
protected:
  AverageType AvgType;

public:

  // Specify the type of averaging in the constructor.
  AverageInfo( AverageType avgType )
  {
   this->AvgType = avgType;
  }


  // This method returns a reference to the containing object 
  // if an object of AverageInfo type is requested. 
  virtual Object^ GetFormat( Type^ argType )
  {
   if ( argType == AverageInfo::typeid)
      return this;
   else
      return (Object^)0;
  }


  property AverageType TypeOfAverage 
  {

   // Use this property to set or get the type of averaging.
   AverageType get()
   {
     return this->AvgType;
   }

   void set( AverageType value )
   {
     this->AvgType = value;
   }

  }

};


// This class encapsulates an array of double values and implements 
// the IConvertible interface. Most of the IConvertible methods 
// return an average of the array elements in one of three types: 
// arithmetic mean, geometric mean, or median. 
ref class DataSet: public IConvertible
{
private:
  static Object^ null = nullptr;

protected:
  ArrayList^ data;
  AverageInfo^ defaultProvider;

  // This method unboxes a boxed double.
  double UnBoxDouble( Object^ obj )
  {
   return *static_cast<double^>(obj);
  }


public:

  // Construct the object and add an initial list of values.
  // Create a default format provider.
  DataSet( ... array<Double>^values )
  {
   data = gcnew ArrayList( (Array^)values );
   defaultProvider = gcnew AverageInfo( AverageType::ArithmeticMean );
  }


  // Add additional values with this method.
  int Add( double value )
  {
   data->Add( value );
   return data->Count;
  }


  property double Item[ int ]
  {

   // Get, set, and add values with this indexer property.
   double get( int index )
   {
     if ( index >= 0 && index < data->Count )
         return UnBoxDouble( data[ index ] );
     else
         throw gcnew InvalidOperationException( "[DataSet.get] Index out of range." );
   }

   void set( int index, double value )
   {
     if ( index >= 0 && index < data->Count )
         data[ index ] = value;
     else
     if ( index == data->Count )
         data->Add( value );
     else
         throw gcnew InvalidOperationException( "[DataSet.set] Index out of range." );
   }

  }

  property int Count 
  {

   // This property returns the number of elements in the object.
   int get()
   {
     return data->Count;
   }

  }

protected:

  // This method calculates the average of the object's elements.
  double Average( AverageType avgType )
  {
   double SumProd;
   if ( data->Count == 0 )
      return 0.0;

   switch ( avgType )
   {
     case AverageType::GeometricMean:
      SumProd = 1.0;
      for ( int Index = 0; Index < data->Count; Index++ )
        SumProd *= UnBoxDouble( data[ Index ] );
      
      // This calculation will not fail with negative 
      // elements.
      return Math::Sign( SumProd ) * Math::Pow( Math::Abs( SumProd ), 1.0 / data->Count );

     case AverageType::ArithmeticMean:
      SumProd = 0.0;
      for ( int Index = 0; Index < data->Count; Index++ )
        SumProd += UnBoxDouble( data[ Index ] );
      return SumProd / data->Count;

     case AverageType::Median:
      if ( data->Count % 2 == 0 )
            return (UnBoxDouble( data[ data->Count / 2 ] ) + UnBoxDouble( data[ data->Count / 2 - 1 ] )) / 2.0;
      else
            return UnBoxDouble( data[ data->Count / 2 ] );

     default:
      return 0.0;
   }
  }


  // Get the AverageInfo object from the caller's format provider,
  // or use the local default.
  AverageInfo^ GetAverageInfo( IFormatProvider^ provider )
  {
   AverageInfo^ avgInfo = nullptr;
   if ( provider != nullptr )
      avgInfo = static_cast<AverageInfo^>(provider->GetFormat( AverageInfo::typeid ));

   if ( avgInfo == nullptr )
      return defaultProvider;
   else
      return avgInfo;
  }


  // Calculate the average and limit the range.
  double CalcNLimitAverage( double min, double max, IFormatProvider^ provider )
  {
   
   // Get the format provider and calculate the average.
   AverageInfo^ avgInfo = GetAverageInfo( provider );
   double avg = Average( avgInfo->TypeOfAverage );
   
   // Limit the range, based on the minimum and maximum values 
   // for the type.
   return avg > max ? max : avg < min ? min : avg;
  }


public:

  // The following elements are required by IConvertible.
  // None of these conversion functions throw exceptions. When
  // the data is out of range for the type, the appropriate
  // MinValue or MaxValue is used.
  virtual TypeCode GetTypeCode()
  {
   return TypeCode::Object;
  }

  virtual bool ToBoolean( IFormatProvider^ provider )
  {
   
   // ToBoolean is false if the dataset is empty.
   if ( data->Count <= 0 )
      return false;
   // For median averaging, ToBoolean is true if any 
   // non-discarded elements are nonzero.
   else
   
   // For median averaging, ToBoolean is true if any 
   // non-discarded elements are nonzero.
   if ( AverageType::Median == GetAverageInfo( provider )->TypeOfAverage )
   {
     if ( data->Count % 2 == 0 )
         return (UnBoxDouble( data[ data->Count / 2 ] ) != 0.0 || UnBoxDouble( data[ data->Count / 2 - 1 ] ) != 0.0);
     else
         return UnBoxDouble( data[ data->Count / 2 ] ) != 0.0;
   }
   // For arithmetic or geometric mean averaging, ToBoolean is 
   // true if any element of the dataset is nonzero. 
   else
   {
     for ( int Index = 0; Index < data->Count; Index++ )
      if ( UnBoxDouble( data[ Index ] ) != 0.0 )
            return true;
     return false;
   }
  }

  virtual Byte ToByte( IFormatProvider^ provider )
  {
   return Convert::ToByte( CalcNLimitAverage( Byte::MinValue, Byte::MaxValue, provider ) );
  }

  virtual Char ToChar( IFormatProvider^ provider )
  {
   return Convert::ToChar( Convert::ToUInt16( CalcNLimitAverage( Char::MinValue, Char::MaxValue, provider ) ) );
  }


  // Convert to DateTime by adding the calculated average as 
  // seconds to the current date and time. A valid DateTime is 
  // always returned.
  virtual DateTime ToDateTime( IFormatProvider^ provider )
  {
   double seconds = Average( GetAverageInfo( provider )->TypeOfAverage );
   try
   {
     return DateTime::Now.AddSeconds( seconds );
   }
   catch ( ArgumentOutOfRangeException^ ) 
   {
     return seconds < 0.0 ? DateTime::MinValue : DateTime::MaxValue;
   }

  }

  virtual Decimal ToDecimal( IFormatProvider^ provider )
  {
   
   // The Double conversion rounds Decimal.MinValue and 
   // Decimal.MaxValue to invalid Decimal values, so the 
   // following limits must be used.
   return Convert::ToDecimal( CalcNLimitAverage( -79228162514264330000000000000.0, 79228162514264330000000000000.0, provider ) );
  }

  virtual double ToDouble( IFormatProvider^ provider )
  {
   return Average( GetAverageInfo( provider )->TypeOfAverage );
  }

  virtual short ToInt16( IFormatProvider^ provider )
  {
   return Convert::ToInt16( CalcNLimitAverage( Int16::MinValue, Int16::MaxValue, provider ) );
  }

  virtual int ToInt32( IFormatProvider^ provider )
  {
   return Convert::ToInt32( CalcNLimitAverage( Int32::MinValue, Int32::MaxValue, provider ) );
  }

  virtual __int64 ToInt64( IFormatProvider^ provider )
  {
   
   // The Double conversion rounds Int64.MinValue and 
   // Int64.MaxValue to invalid Int64 values, so the following 
   // limits must be used.
   return Convert::ToInt64( CalcNLimitAverage( -9223372036854775000, 9223372036854775000, provider ) );
  }

  virtual signed char ToSByte( IFormatProvider^ provider )
  {
   return Convert::ToSByte( CalcNLimitAverage( SByte::MinValue, SByte::MaxValue, provider ) );
  }

  virtual float ToSingle( IFormatProvider^ provider )
  {
   return Convert::ToSingle( CalcNLimitAverage( Single::MinValue, Single::MaxValue, provider ) );
  }

  virtual UInt16 ToUInt16( IFormatProvider^ provider )
  {
   return Convert::ToUInt16( CalcNLimitAverage( UInt16::MinValue, UInt16::MaxValue, provider ) );
  }

  virtual UInt32 ToUInt32( IFormatProvider^ provider )
  {
   return Convert::ToUInt32( CalcNLimitAverage( UInt32::MinValue, UInt32::MaxValue, provider ) );
  }

  virtual UInt64 ToUInt64( IFormatProvider^ provider )
  {
   
   // The Double conversion rounds UInt64.MaxValue to an invalid
   // UInt64 value, so the following limit must be used.
   return Convert::ToUInt64( CalcNLimitAverage( 0, 18446744073709550000.0, provider ) );
  }

  virtual Object^ ToType( Type^ conversionType, IFormatProvider^ provider )
  {
   return Convert::ChangeType( Average( GetAverageInfo( provider )->TypeOfAverage ), conversionType );
  }

  virtual String^ ToString( IFormatProvider^ provider )
  {
   AverageType avgType = GetAverageInfo( provider )->TypeOfAverage;
   return String::Format( "( {0}: {1:G10} )", avgType, Average( avgType ) );
  }

};


// Display a DataSet with three different format providers.
void DisplayDataSet( DataSet^ ds )
{
  IFormatProvider^ null = nullptr;
  String^ fmt = "{0,-12}{1,20}{2,20}{3,20}";
  AverageInfo^ median = gcnew AverageInfo( AverageType::Median );
  AverageInfo^ geMean = gcnew AverageInfo( AverageType::GeometricMean );
  
  // Display the dataset elements.
  if ( ds->Count > 0 )
  {
   Console::Write( "\nDataSet: [{0}", ds->Item[ 0 ] );
   for ( int iX = 1; iX < ds->Count; iX++ )
     Console::Write( ", {0}", ds->Item[ iX ] );
   Console::WriteLine( "]\n" );
  }

  Console::WriteLine( fmt, "Convert::", "Default", "Geometric Mean", "Median" );
  Console::WriteLine( fmt, "---------", "-------", "--------------", "------" );
  Console::WriteLine( fmt, "ToBoolean", Convert::ToBoolean( ds, null ), Convert::ToBoolean( ds, geMean ), Convert::ToBoolean( ds, median ) );
  Console::WriteLine( fmt, "ToByte", Convert::ToByte( ds, null ), Convert::ToByte( ds, geMean ), Convert::ToByte( ds, median ) );
  Console::WriteLine( fmt, "ToChar", Convert::ToChar( ds, null ), Convert::ToChar( ds, geMean ), Convert::ToChar( ds, median ) );
  Console::WriteLine( "{0,-12}{1,20:yyyy-MM-dd HH:mm:ss}"
  "{2,20:yyyy-MM-dd HH:mm:ss}{3,20:yyyy-MM-dd HH:mm:ss}", "ToDateTime", Convert::ToDateTime( ds, null ), Convert::ToDateTime( ds, geMean ), Convert::ToDateTime( ds, median ) );
  Console::WriteLine( fmt, "ToDecimal", Convert::ToDecimal( ds, null ), Convert::ToDecimal( ds, geMean ), Convert::ToDecimal( ds, median ) );
  Console::WriteLine( fmt, "ToDouble", Convert::ToDouble( ds, null ), Convert::ToDouble( ds, geMean ), Convert::ToDouble( ds, median ) );
  Console::WriteLine( fmt, "ToInt16", Convert::ToInt16( ds, null ), Convert::ToInt16( ds, geMean ), Convert::ToInt16( ds, median ) );
  Console::WriteLine( fmt, "ToInt32", Convert::ToInt32( ds, null ), Convert::ToInt32( ds, geMean ), Convert::ToInt32( ds, median ) );
  Console::WriteLine( fmt, "ToInt64", Convert::ToInt64( ds, null ), Convert::ToInt64( ds, geMean ), Convert::ToInt64( ds, median ) );
  Console::WriteLine( fmt, "ToSByte", Convert::ToSByte( ds, null ), Convert::ToSByte( ds, geMean ), Convert::ToSByte( ds, median ) );
  Console::WriteLine( fmt, "ToSingle", Convert::ToSingle( ds, null ), Convert::ToSingle( ds, geMean ), Convert::ToSingle( ds, median ) );
  Console::WriteLine( fmt, "ToUInt16", Convert::ToUInt16( ds, null ), Convert::ToUInt16( ds, geMean ), Convert::ToUInt16( ds, median ) );
  Console::WriteLine( fmt, "ToUInt32", Convert::ToUInt32( ds, null ), Convert::ToUInt32( ds, geMean ), Convert::ToUInt32( ds, median ) );
  Console::WriteLine( fmt, "ToUInt64", Convert::ToUInt64( ds, null ), Convert::ToUInt64( ds, geMean ), Convert::ToUInt64( ds, median ) );
}

int main()
{
  Console::WriteLine( "This example of the "
  "Convert::To<Type>( Object*, IFormatProvider* ) methods "
  "\ngenerates the following output. The example "
  "displays the values \nreturned by the methods, "
  "using several IFormatProvider objects.\n" );
  
  // To call a [ParamArray] method in C++, you cannot just
  // list the parameters, you need to build an array.
  array<Double>^dataElem = gcnew array<Double>(6);
  dataElem[ 0 ] = 10.5;
  dataElem[ 1 ] = 22.2;
  dataElem[ 2 ] = 45.9;
  dataElem[ 3 ] = 88.7;
  dataElem[ 4 ] = 156.05;
  dataElem[ 5 ] = 297.6;
  DataSet^ ds1 = gcnew DataSet( dataElem );
  DisplayDataSet( ds1 );
  dataElem = gcnew array<Double>(5);
  dataElem[ 0 ] = 359999.95;
  dataElem[ 1 ] = 425000;
  dataElem[ 2 ] = 499999.5;
  dataElem[ 3 ] = 775000;
  dataElem[ 4 ] = 1695000;
  DataSet^ ds2 = gcnew DataSet( dataElem );
  DisplayDataSet( ds2 );
}

/*
This example of the Convert::To<Type>( Object*, IFormatProvider* ) methods
generates the following output. The example displays the values
returned by the methods, using several IFormatProvider objects.

DataSet: [10.5, 22.2, 45.9, 88.7, 156.05, 297.6]

Convert::        Default   Geometric Mean       Median
---------        -------   --------------       ------
ToBoolean          True        True        True
ToByte            103         59         67
ToChar             g          ;          C
ToDateTime  2003-05-13 15:30:23 2003-05-13 15:29:39 2003-05-13 15:29:47
ToDecimal    103.491666666667  59.4332135445164        67.3
ToDouble    103.491666666667  59.4332135445164        67.3
ToInt16           103         59         67
ToInt32           103         59         67
ToInt64           103         59         67
ToSByte           103         59         67
ToSingle        103.4917      59.43321        67.3
ToUInt16           103         59         67
ToUInt32           103         59         67
ToUInt64           103         59         67

DataSet: [359999.95, 425000, 499999.5, 775000, 1695000]

Convert::        Default   Geometric Mean       Median
---------        -------   --------------       ------
ToBoolean          True        True        True
ToByte            255         255         255
ToChar             ?          ?          ?
ToDateTime  2003-05-22 08:05:19 2003-05-20 22:54:57 2003-05-19 10:21:59
ToDecimal       750999.89  631577.237188435      499999.5
ToDouble        750999.89  631577.237188435      499999.5
ToInt16          32767        32767        32767
ToInt32          751000       631577       500000
ToInt64          751000       631577       500000
ToSByte           127         127         127
ToSingle        750999.9      631577.3      499999.5
ToUInt16          65535        65535        65535
ToUInt32         751000       631577       500000
ToUInt64         751000       631577       500000
*/
using System;
using System.Collections;

// Define the types of averaging available in the class 
// implementing IConvertible.
public enum AverageType : short
{
  None = 0,
  GeometricMean = 1,
  ArithmeticMean = 2,
  Median = 3
};

// Pass an instance of this class to methods that require an 
// IFormatProvider. The class instance determines the type of 
// average to calculate.
public class AverageInfo : IFormatProvider
{
  protected AverageType AvgType;

  // Specify the type of averaging in the constructor.
  public AverageInfo( AverageType avgType )
  {
    this.AvgType = avgType;
  }

  // This method returns a reference to the containing object 
  // if an object of AverageInfo type is requested. 
  public object GetFormat( Type argType )
  {
    if ( argType == typeof( AverageInfo ) )
      return this;
    else
      return null;
  }

  // Use this property to set or get the type of averaging.
  public AverageType TypeOfAverage    
  {
    get { return this.AvgType; }
    set { this.AvgType = value; }
  }
}

// This class encapsulates an array of double values and implements 
// the IConvertible interface. Most of the IConvertible methods 
// return an average of the array elements in one of three types: 
// arithmetic mean, geometric mean, or median. 
public class DataSet : IConvertible
{
  protected ArrayList   data;
  protected AverageInfo  defaultProvider;
    
  // Construct the object and add an initial list of values.
  // Create a default format provider.
  public DataSet( params double[ ] values )
  {
    data = new ArrayList( values );
    defaultProvider = 
      new AverageInfo( AverageType.ArithmeticMean );
  }
    
  // Add additional values with this method.
  public int Add( double value )
  {
    data.Add( value );
    return data.Count;
  }
    
  // Get, set, and add values with this indexer property.
  public double this[ int index ]    
  {
    get
    {
      if( index >= 0 && index < data.Count )
        return (double)data[ index ];
      else
        throw new InvalidOperationException(
          "[DataSet.get] Index out of range." );
    }
    set
    {
      if( index >= 0 && index < data.Count )
        data[ index ] = value;

      else if( index == data.Count )
        data.Add( value );
      else
        throw new InvalidOperationException(
          "[DataSet.set] Index out of range." );
    }
  }
    
  // This property returns the number of elements in the object.
  public int Count    
  {
    get { return data.Count; }
  }

  // This method calculates the average of the object's elements.
  protected double Average( AverageType avgType )
  {
    double SumProd;

    if( data.Count == 0 ) 
      return 0.0;

    switch( avgType )
    {
      case AverageType.GeometricMean:

        SumProd = 1.0;
        for( int Index = 0; Index < data.Count; Index++ )
          SumProd *= (double)data[ Index ];
        
        // This calculation will not fail with negative 
        // elements.
        return Math.Sign( SumProd ) * Math.Pow( 
          Math.Abs( SumProd ), 1.0 / data.Count );

      case AverageType.ArithmeticMean:

        SumProd = 0.0;
        for( int Index = 0; Index < data.Count; Index++ )
          SumProd += (double)data[ Index ];

        return SumProd / data.Count;

      case AverageType.Median:

        if( data.Count % 2 == 0 )
          return ( (double)data[ data.Count / 2 ] + 
            (double)data[ data.Count / 2 - 1 ] ) / 2.0;
        else
          return (double)data[ data.Count / 2 ];

      default:
        return 0.0;
    }
  }

  // Get the AverageInfo object from the caller's format provider,
  // or use the local default.
  protected AverageInfo GetAverageInfo( IFormatProvider provider )
  {
    AverageInfo avgInfo = null;

    if( provider != null )
      avgInfo = (AverageInfo)provider.GetFormat( 
        typeof( AverageInfo ) );

    if ( avgInfo == null )
      return defaultProvider;
    else
      return avgInfo;
  }

  // Calculate the average and limit the range.
  protected double CalcNLimitAverage( double min, double max, 
    IFormatProvider provider )
  {
    // Get the format provider and calculate the average.
    AverageInfo avgInfo = GetAverageInfo( provider );
    double avg = Average( avgInfo.TypeOfAverage );

    // Limit the range, based on the minimum and maximum values 
    // for the type.
    return avg > max ? max : avg < min ? min : avg;

  }

  // The following elements are required by IConvertible.

  // None of these conversion functions throw exceptions. When
  // the data is out of range for the type, the appropriate
  // MinValue or MaxValue is used.
  public TypeCode GetTypeCode( )
  {
    return TypeCode.Object;
  }

  public bool ToBoolean( IFormatProvider provider )
  {
    // ToBoolean is false if the dataset is empty.
    if( data.Count <= 0 )
      return false;

    // For median averaging, ToBoolean is true if any 
    // non-discarded elements are nonzero.
    else if( AverageType.Median == 
      GetAverageInfo( provider ).TypeOfAverage )
    {
      if (data.Count % 2 == 0 )
        return ( (double)data[ data.Count / 2 ] != 0.0 || 
          (double)data[ data.Count / 2 - 1 ] != 0.0 );
      else
        return (double)data[ data.Count / 2 ] != 0.0;
    }

    // For arithmetic or geometric mean averaging, ToBoolean is 
    // true if any element of the dataset is nonzero. 
    else
    {
      for( int Index = 0; Index < data.Count; Index++ )
        if( (double)data[ Index ] != 0.0 ) 
          return true;
      return false;
    }
  }

  public byte ToByte( IFormatProvider provider )
  {
    return Convert.ToByte( CalcNLimitAverage( 
      Byte.MinValue, Byte.MaxValue, provider ) );
  }

  public char ToChar( IFormatProvider provider )
  {
    return Convert.ToChar( Convert.ToUInt16( CalcNLimitAverage( 
      Char.MinValue, Char.MaxValue, provider ) ) );
  }

  // Convert to DateTime by adding the calculated average as 
  // seconds to the current date and time. A valid DateTime is 
  // always returned.
  public DateTime ToDateTime( IFormatProvider provider )
  {
    double seconds = 
      Average( GetAverageInfo( provider ).TypeOfAverage );
    try
    {
      return DateTime.Now.AddSeconds( seconds );
    }
    catch( ArgumentOutOfRangeException )
    {
      return seconds < 0.0 ? DateTime.MinValue : DateTime.MaxValue;
    }
  }

  public decimal ToDecimal( IFormatProvider provider )
  {
    // The Double conversion rounds Decimal.MinValue and 
    // Decimal.MaxValue to invalid Decimal values, so the 
    // following limits must be used.
    return Convert.ToDecimal( CalcNLimitAverage( 
      -79228162514264330000000000000.0, 
      79228162514264330000000000000.0, provider ) );
  }

  public double ToDouble( IFormatProvider provider )
  {
    return Average( GetAverageInfo(provider).TypeOfAverage );
  }

  public short ToInt16( IFormatProvider provider )
  {
    return Convert.ToInt16( CalcNLimitAverage( 
      Int16.MinValue, Int16.MaxValue, provider ) );
  }

  public int ToInt32( IFormatProvider provider )
  {
    return Convert.ToInt32( CalcNLimitAverage( 
      Int32.MinValue, Int32.MaxValue, provider ) );
  }

  public long ToInt64( IFormatProvider provider )
  {
    // The Double conversion rounds Int64.MinValue and 
    // Int64.MaxValue to invalid Int64 values, so the following 
    // limits must be used.
    return Convert.ToInt64( CalcNLimitAverage( 
      -9223372036854775000, 9223372036854775000, provider ) );
  }

  public SByte ToSByte( IFormatProvider provider )
  {
    return Convert.ToSByte( CalcNLimitAverage( 
      SByte.MinValue, SByte.MaxValue, provider ) );
  }

  public float ToSingle( IFormatProvider provider )
  {
    return Convert.ToSingle( CalcNLimitAverage( 
      Single.MinValue, Single.MaxValue, provider ) );
  }

  public UInt16 ToUInt16( IFormatProvider provider )
  {
    return Convert.ToUInt16( CalcNLimitAverage( 
      UInt16.MinValue, UInt16.MaxValue, provider ) );
  }

  public UInt32 ToUInt32( IFormatProvider provider )
  {
    return Convert.ToUInt32( CalcNLimitAverage( 
      UInt32.MinValue, UInt32.MaxValue, provider ) );
  }

  public UInt64 ToUInt64( IFormatProvider provider )
  {
    // The Double conversion rounds UInt64.MaxValue to an invalid
    // UInt64 value, so the following limit must be used.
    return Convert.ToUInt64( CalcNLimitAverage( 
      0, 18446744073709550000.0, provider ) );
  }

  public object ToType( Type conversionType, 
    IFormatProvider provider )
  {
    return Convert.ChangeType( Average( 
      GetAverageInfo( provider ).TypeOfAverage ), 
      conversionType );
  }

  public string ToString( IFormatProvider provider )
  {
    AverageType avgType = GetAverageInfo( provider ).TypeOfAverage;
    return String.Format( "( {0}: {1:G10} )", avgType, 
      Average( avgType ) );
  }
}
  
class IConvertibleProviderDemo
{
  // Display a DataSet with three different format providers.
  public static void DisplayDataSet( DataSet ds )
  {
    string   fmt  = "{0,-12}{1,20}{2,20}{3,20}";
    AverageInfo median = new AverageInfo( AverageType.Median );
    AverageInfo geMean = 
      new AverageInfo( AverageType.GeometricMean );

     // Display the dataset elements.
    if( ds.Count > 0 )
    {
      Console.Write( "\nDataSet: [{0}", ds[ 0 ] );
      for( int iX = 1; iX < ds.Count; iX++ )
        Console.Write( ", {0}", ds[ iX ] );
      Console.WriteLine( "]\n" );
    }

    Console.WriteLine( fmt, "Convert.", "Default", 
      "Geometric Mean", "Median");
    Console.WriteLine( fmt, "--------", "-------", 
      "--------------", "------");
    Console.WriteLine( fmt, "ToBoolean", 
      Convert.ToBoolean( ds, null ), 
      Convert.ToBoolean( ds, geMean ), 
      Convert.ToBoolean( ds, median ) );
    Console.WriteLine( fmt, "ToByte", 
      Convert.ToByte( ds, null ), 
      Convert.ToByte( ds, geMean ), 
      Convert.ToByte( ds, median ) );
    Console.WriteLine( fmt, "ToChar", 
      Convert.ToChar( ds, null ), 
      Convert.ToChar( ds, geMean ), 
      Convert.ToChar( ds, median ) );
    Console.WriteLine( "{0,-12}{1,20:yyyy-MM-dd HH:mm:ss}" +
      "{2,20:yyyy-MM-dd HH:mm:ss}{3,20:yyyy-MM-dd HH:mm:ss}", 
      "ToDateTime", Convert.ToDateTime( ds, null ), 
      Convert.ToDateTime( ds, geMean ), 
      Convert.ToDateTime( ds, median ) );
    Console.WriteLine( fmt, "ToDecimal", 
      Convert.ToDecimal( ds, null ), 
      Convert.ToDecimal( ds, geMean ), 
      Convert.ToDecimal( ds, median ) );
    Console.WriteLine( fmt, "ToDouble", 
      Convert.ToDouble( ds, null ), 
      Convert.ToDouble( ds, geMean ), 
      Convert.ToDouble( ds, median ) );
    Console.WriteLine( fmt, "ToInt16", 
      Convert.ToInt16( ds, null ), 
      Convert.ToInt16( ds, geMean ), 
      Convert.ToInt16( ds, median ) );
    Console.WriteLine( fmt, "ToInt32", 
      Convert.ToInt32( ds, null ), 
      Convert.ToInt32( ds, geMean ), 
      Convert.ToInt32( ds, median ) );
    Console.WriteLine( fmt, "ToInt64", 
      Convert.ToInt64( ds, null ), 
      Convert.ToInt64( ds, geMean ), 
      Convert.ToInt64( ds, median ) );
    Console.WriteLine( fmt, "ToSByte", 
      Convert.ToSByte( ds, null ), 
      Convert.ToSByte( ds, geMean ), 
      Convert.ToSByte( ds, median ) );
    Console.WriteLine( fmt, "ToSingle", 
      Convert.ToSingle( ds, null ), 
      Convert.ToSingle( ds, geMean ), 
      Convert.ToSingle( ds, median ) );
    Console.WriteLine( fmt, "ToUInt16", 
      Convert.ToUInt16( ds, null ), 
      Convert.ToUInt16( ds, geMean ), 
      Convert.ToUInt16( ds, median ) );
    Console.WriteLine( fmt, "ToUInt32", 
      Convert.ToUInt32( ds, null ), 
      Convert.ToUInt32( ds, geMean ), 
      Convert.ToUInt32( ds, median ) );
    Console.WriteLine( fmt, "ToUInt64", 
      Convert.ToUInt64( ds, null ), 
      Convert.ToUInt64( ds, geMean ), 
      Convert.ToUInt64( ds, median ) );
  }
  
  public static void Main( )
  {
    Console.WriteLine( "This example of " +
      "the Convert.To<Type>( object, IFormatProvider ) methods " +
      "\ngenerates the following output. The example " +
      "displays the values \nreturned by the methods, " +
      "using several IFormatProvider objects.\n" );
     
    DataSet ds1 = new DataSet( 
      10.5, 22.2, 45.9, 88.7, 156.05, 297.6 );
    DisplayDataSet( ds1 );
     
    DataSet ds2 = new DataSet( 
      359999.95, 425000, 499999.5, 775000, 1695000 );
    DisplayDataSet( ds2 );
  }
}

/*
This example of the Convert.To<Type>( object, IFormatProvider ) methods
generates the following output. The example displays the values
returned by the methods, using several IFormatProvider objects.

DataSet: [10.5, 22.2, 45.9, 88.7, 156.05, 297.6]

Convert.         Default   Geometric Mean       Median
--------         -------   --------------       ------
ToBoolean          True        True        True
ToByte            103         59         67
ToChar             g          ;          C
ToDateTime  2003-05-13 15:04:12 2003-05-13 15:03:28 2003-05-13 15:03:35
ToDecimal    103.491666666667  59.4332135445164        67.3
ToDouble    103.491666666667  59.4332135445164        67.3
ToInt16           103         59         67
ToInt32           103         59         67
ToInt64           103         59         67
ToSByte           103         59         67
ToSingle        103.4917      59.43321        67.3
ToUInt16           103         59         67
ToUInt32           103         59         67
ToUInt64           103         59         67

DataSet: [359999.95, 425000, 499999.5, 775000, 1695000]

Convert.         Default   Geometric Mean       Median
--------         -------   --------------       ------
ToBoolean          True        True        True
ToByte            255         255         255
ToChar             ?          ?          ?
ToDateTime  2003-05-22 07:39:08 2003-05-20 22:28:45 2003-05-19 09:55:48
ToDecimal       750999.89  631577.237188435      499999.5
ToDouble        750999.89  631577.237188435      499999.5
ToInt16          32767        32767        32767
ToInt32          751000       631577       500000
ToInt64          751000       631577       500000
ToSByte           127         127         127
ToSingle        750999.9      631577.3      499999.5
ToUInt16          65535        65535        65535
ToUInt32         751000       631577       500000
ToUInt64         751000       631577       500000
*/
Imports System.Collections

Module IConvertibleProviderDemo

  ' Define the types of averaging available in the class 
  ' implementing IConvertible.
  Enum AverageType as Short
    None = 0
    GeometricMean = 1
    ArithmeticMean = 2
    Median = 3
  End Enum

  ' Pass an instance of this class to methods that require an 
  ' IFormatProvider. The class instance determines the type of 
  ' average to calculate.
  Public Class AverageInfo
    Implements IFormatProvider

    Protected AvgType   As AverageType

    ' Specify the type of averaging in the constructor.
    Public Sub New( avgType As AverageType )
      Me.AvgType = avgType
    End Sub

    ' This method returns a reference to the containing object 
    ' if an object of AverageInfo type is requested. 
    Public Function GetFormat( argType As Type ) As Object _
      Implements IFormatProvider.GetFormat

      If argType Is GetType( AverageInfo ) Then
        Return Me
      Else
        Return Nothing
      End If
    End Function 

    ' Use this property to set or get the type of averaging.
    Public Property TypeOfAverage( ) As AverageType
      Get
        Return Me.AvgType
      End Get
      Set( ByVal value as AverageType )
        Me.AvgType = value
      End Set
    End Property
  End Class 

  ' This class encapsulates an array of Double values and implements 
  ' the IConvertible interface. Most of the IConvertible methods 
  ' return an average of the array elements in one of three types: 
  ' arithmetic mean, geometric mean, or median. 
  Public Class DataSet
    Implements IConvertible

    Protected data       As ArrayList
    Protected defaultProvider  As AverageInfo
      
    ' Construct the object and add an initial list of values.
    ' Create a default format provider.
    Public Sub New( ParamArray values( ) As Double )
      data = New ArrayList( values )
      defaultProvider = New AverageInfo( _
        AverageType.ArithmeticMean ) 
    End Sub
      
    ' Add additional values with this method.
    Public Function Add( value As Double ) As Integer
      data.Add( value )
      Return data.Count
    End Function
      
    ' Get, set, and add values with this indexer property.
    Default Public Property Item(index As Integer) As Double
      Get
        If index >= 0 AndAlso index < data.Count Then
          Return System.Convert.ToDouble( data( index ) )
        Else
          Throw New InvalidOperationException( _
            "[DataSet.get] Index out of range." )
        End If
      End Get
      Set
        If index >= 0 AndAlso index < data.Count Then
          data( index ) = value
         
        ElseIf index = data.Count Then
          data.Add( value )
        Else
          Throw New InvalidOperationException( _
            "[DataSet.set] Index out of range." )
        End If
      End Set
    End Property
     
    ' This property returns the number of elements in the object.
    Public ReadOnly Property Count( ) As Integer
      Get
        Return data.Count
      End Get
    End Property

    ' This method calculates the average of the object's elements.
    Protected Function Average( ByVal avgType As AverageType ) As Double

      Dim SumProd As Double 
      Dim Index  As Integer

      If data.Count = 0 Then Return 0.0

      Select Case avgType
        
        Case AverageType.GeometricMean

          SumProd = 1.0
          For Index = 0 To data.Count - 1
            SumProd *= data( Index )
          Next Index
          
          ' This calculation will not fail with negative 
          ' elements.
          Return Math.Sign( SumProd ) * Math.Pow( _
            Math.Abs( SumProd ), 1.0 / data.Count )

        Case AverageType.ArithmeticMean

          SumProd = 0.0
          For Index = 0 To data.Count - 1
            SumProd += data( Index )
          Next Index

          Return SumProd / data.Count 

        Case AverageType.Median

          If data.Count Mod 2 = 0 Then
            Return ( data( data.Count \ 2 ) + _
              data( data.Count \ 2 - 1 ) ) / 2.0
          Else
            Return data( data.Count \ 2 ) 
          End If
      End Select
    End Function

    ' Get the AverageInfo object from the caller's format 
    ' provider, or use the local default.
    Protected Function GetAverageInfo( _
      provider As IFormatProvider ) As AverageInfo

      Dim avgInfo As AverageInfo = Nothing

      If Not provider Is Nothing Then
        avgInfo = provider.GetFormat( GetType( AverageInfo ) )
      End If

      Return IIf( avgInfo Is Nothing, defaultProvider, avgInfo )
      
    End Function      

    ' Calculate the average and limit the range.
    Protected Function CalcNLimitAverage( min As Double, _
      max As Double, provider as IFormatProvider ) As Double

      ' Get the format provider and calculate the average.
      Dim avgInfo As AverageInfo = GetAverageInfo( provider )
      Dim avg As Double = Average( avgInfo.TypeOfAverage )

      ' Limit the range, based on the minimum and maximum values 
      ' for the type.
      Return IIf( avg > max, max, IIf( avg < min, min, avg ) )

    End Function

    ' The following elements are required by IConvertible.

    ' None of these conversion functions throw exceptions. When
    ' the data is out of range for the type, the appropriate
    ' MinValue or MaxValue is used.
    Public Function GetTypeCode( ) As TypeCode _
      Implements IConvertible.GetTypeCode
      Return TypeCode.Object
    End Function

    Function ToBoolean( ByVal provider As IFormatProvider ) As _
      Boolean Implements IConvertible.ToBoolean

      ' ToBoolean is false if the dataset is empty.
      If data.Count <= 0 Then
        Return False

      ' For median averaging, ToBoolean is true if any 
      ' non-discarded elements are nonzero.
      ElseIf AverageType.Median = _
        GetAverageInfo( provider ).TypeOfAverage Then

        If data.Count Mod 2 = 0 Then
          Return ( data( data.Count \ 2 ) <> 0.0 Or _
            data( data.Count \ 2 - 1 ) <> 0.0 )
        Else
          Return data( data.Count \ 2 ) <> 0.0
        End If

      ' For arithmetic or geometric mean averaging, ToBoolean is 
      ' true if any element of the dataset is nonzero. 
      Else
        Dim Index As Integer
        For Index = 0 To data.Count - 1
          If data( Index ) <> 0.0 Then Return True
        Next Index
        Return False
      End If
    End Function

    Function ToByte( ByVal provider As IFormatProvider ) As Byte _
      Implements IConvertible.ToByte
      Return Convert.ToByte( CalcNLimitAverage( _
        Byte.MinValue, Byte.MaxValue, provider ) )
    End Function

    Function ToChar( ByVal provider As IFormatProvider ) As Char _
      Implements IConvertible.ToChar
      Return Convert.ToChar( Convert.ToUInt16( _
        CalcNLimitAverage( 0.0, &HFFFF, provider ) ) )
    End Function

    ' Convert to DateTime by adding the calculated average as 
    ' seconds to the current date and time. A valid DateTime is 
    ' always returned.
    Function ToDateTime( ByVal provider As IFormatProvider ) As _
      DateTime Implements IConvertible.ToDateTime
      Dim seconds As Double = Average( _
        GetAverageInfo( provider ).TypeOfAverage )
      Try
        Return DateTime.Now.AddSeconds( seconds )
      Catch ex As ArgumentOutOfRangeException 
        Return IIf( seconds < 0.0, DateTime.MinValue, _
          DateTime.MaxValue )
      End Try
    End Function

    Function ToDecimal( ByVal provider As IFormatProvider ) As _
      Decimal Implements IConvertible.ToDecimal

      ' The Double conversion rounds Decimal.MinValue and
      ' Decimal.MaxValue to invalid Decimal values, so the 
      ' following limits must be used.
      Return Convert.ToDecimal( CalcNLimitAverage( _
        -79228162514264330000000000000.0, _
        79228162514264330000000000000.0, provider ) )
    End Function

    Function ToDouble( ByVal provider As IFormatProvider) As _
      Double Implements IConvertible.ToDouble
      Return Average( GetAverageInfo( provider ).TypeOfAverage )
    End Function

    Function ToInt16( ByVal provider As IFormatProvider ) As _
      Short Implements IConvertible.ToInt16
      Return Convert.ToInt16( CalcNLimitAverage( _
        Int16.MinValue, Int16.MaxValue, provider ) )
    End Function

    Function ToInt32( ByVal provider As IFormatProvider ) As _
      Integer Implements IConvertible.ToInt32
      Return Convert.ToInt32( CalcNLimitAverage( _
        Int32.MinValue, Int32.MaxValue, provider ) )
    End Function

    Function ToInt64( ByVal provider As IFormatProvider ) As Long _
      Implements IConvertible.ToInt64

      ' The Double conversion rounds Int64.MinValue and 
      ' Int64.MaxValue to invalid Long values, so the following 
      ' limits must be used.
      Return Convert.ToInt64( CalcNLimitAverage( _
        -9223372036854775000, 9223372036854775000, provider ) )
    End Function

    Function ToSByte( ByVal provider As IFormatProvider ) As _
      SByte Implements IConvertible.ToSByte

      ' SByte.MinValue and SByte.MaxValue are not defined in
      ' Visual Basic.
      Return Convert.ToSByte( CalcNLimitAverage( _
        -128, 127, provider ) )
    End Function

    Function ToSingle( ByVal provider As IFormatProvider ) As _
      Single Implements IConvertible.ToSingle
      Return Convert.ToSingle( CalcNLimitAverage( _
        Single.MinValue, Single.MaxValue, provider ) )
    End Function

    Function ToUInt16( ByVal provider As IFormatProvider ) As _
      UInt16 Implements IConvertible.ToUInt16

      ' UInt16.MinValue and UInt16.MaxValue are not defined in 
      ' Visual Basic.
      Return Convert.ToUInt16( CalcNLimitAverage( _
        0, &HFFFF, provider ) )
    End Function

    Function ToUInt32( ByVal provider As IFormatProvider ) As _
      UInt32 Implements IConvertible.ToUInt32

      ' UInt32.MinValue and UInt32.MaxValue are not defined in 
      ' Visual Basic.
      Return Convert.ToUInt32( CalcNLimitAverage( _
        0, 4294967295, provider ) )
    End Function

    Function ToUInt64( ByVal provider As IFormatProvider ) As _
      UInt64 Implements IConvertible.ToUInt64

      ' UInt64.MinValue and UInt64.MaxValue are not defined in 
      ' Visual Basic. The Double conversion would have rounded 
      ' UInt64.MaxValue, so the following limit must be used.
      Return Convert.ToUInt64( CalcNLimitAverage( _
        0, 18446744073709550000.0, provider ) )
    End Function

    Function ToType( ByVal conversionType As Type, _
      ByVal provider As IFormatProvider) As Object _
      Implements IConvertible.ToType
      Return Convert.ChangeType( Average( GetAverageInfo( _
        provider ).TypeOfAverage ), conversionType )
    End Function

    Overloads Function ToString( ByVal provider As IFormatProvider _
      ) As String Implements IConvertible.ToString
      Dim avgType as AverageType = _
        GetAverageInfo( provider ).TypeOfAverage
      Return String.Format( "( {0}: {1:G10} )", avgType, _
        Average( avgType ) )
    End Function
  End Class
  
  ' Display a DataSet with three different format providers.
  Sub DisplayDataSet( ds As DataSet )

    Dim fmt  As String   = "{0,-12}{1,20}{2,20}{3,20}"
    Dim median As AverageInfo = New AverageInfo( AverageType.Median )
    Dim geMean As AverageInfo = _
      New AverageInfo( AverageType.GeometricMean )
    Dim iX   As Integer

    ' Display the dataset elements.
    If ds.Count > 0 Then
      Console.Write( vbCrLf & "DataSet: [{0}", ds( 0 ) )
      For iX = 1 To ds.Count - 1
        Console.Write( ", {0}", ds( iX ) )
      Next iX
      Console.WriteLine( "]" & vbCrLf )
    End If

    Console.WriteLine( fmt, "Convert.", "Default", _
      "Geometric Mean", "Median" )
    Console.WriteLine( fmt, "--------", "-------", _
      "--------------", "------" )
    Console.WriteLine( fmt, "ToBoolean", _
      Convert.ToBoolean( ds, Nothing ), _
      Convert.ToBoolean( ds, geMean ), _
      Convert.ToBoolean( ds, median ) )
    Console.WriteLine( fmt, "ToByte", _
      Convert.ToByte( ds, Nothing ), _
      Convert.ToByte( ds, geMean ), _
      Convert.ToByte( ds, median ) )
    Console.WriteLine( fmt, "ToChar", _
      Convert.ToChar( ds, Nothing ), _
      Convert.ToChar( ds, geMean ), _
      Convert.ToChar( ds, median ) )
    Console.WriteLine( "{0,-12}{1,20:yyyy-MM-dd HH:mm:ss}" & _
      "{2,20:yyyy-MM-dd HH:mm:ss}{3,20:yyyy-MM-dd HH:mm:ss}", _
      "ToDateTime", Convert.ToDateTime( ds, Nothing ), _
      Convert.ToDateTime( ds, geMean ), _
      Convert.ToDateTime( ds, median ) )
    Console.WriteLine( fmt, "ToDecimal", _
      Convert.ToDecimal( ds, Nothing ), _
      Convert.ToDecimal( ds, geMean ), _
      Convert.ToDecimal( ds, median ) )
    Console.WriteLine( fmt, "ToDouble", _
      Convert.ToDouble( ds, Nothing ), _
      Convert.ToDouble( ds, geMean ), _
      Convert.ToDouble( ds, median ) )
    Console.WriteLine( fmt, "ToInt16", _
      Convert.ToInt16( ds, Nothing ), _
      Convert.ToInt16( ds, geMean ), _
      Convert.ToInt16( ds, median ) )
    Console.WriteLine( fmt, "ToInt32", _
      Convert.ToInt32( ds, Nothing ), _
      Convert.ToInt32( ds, geMean ), _
      Convert.ToInt32( ds, median ) )
    Console.WriteLine( fmt, "ToInt64", _
      Convert.ToInt64( ds, Nothing ), _
      Convert.ToInt64( ds, geMean ), _
      Convert.ToInt64( ds, median ) )
    Console.WriteLine( fmt, "ToSByte", _
      Convert.ToSByte( ds, Nothing ), _
      Convert.ToSByte( ds, geMean ), _
      Convert.ToSByte( ds, median ) )
    Console.WriteLine( fmt, "ToSingle", _
      Convert.ToSingle( ds, Nothing ), _
      Convert.ToSingle( ds, geMean ), _
      Convert.ToSingle( ds, median ) )
    Console.WriteLine( fmt, "ToUInt16", _
      Convert.ToUInt16( ds, Nothing ), _
      Convert.ToUInt16( ds, geMean ), _
      Convert.ToUInt16( ds, median ) )
    Console.WriteLine( fmt, "ToUInt32", _
      Convert.ToUInt32( ds, Nothing ), _
      Convert.ToUInt32( ds, geMean ), _
      Convert.ToUInt32( ds, median ) )
    Console.WriteLine( fmt, "ToUInt64", _
      Convert.ToUInt64( ds, Nothing ), _
      Convert.ToUInt64( ds, geMean ), _
      Convert.ToUInt64( ds, median ) )
  End Sub
  
  Sub Main( )
    Console.WriteLine( _
      "This example of the Convert.To<Type>( Object, " & _
      "IFormatProvider ) methods " & vbCrLf & "generates " & _
      "the following output. The example displays the " & _
      "values " & vbCrLf & "returned by the methods, " & _
      "using several IFormatProvider objects." & vbCrLf )
     
    Dim ds1 As New DataSet( 10.5, 22.2, 45.9, 88.7, 156.05, 297.6 )
    DisplayDataSet( ds1 )
     
    Dim ds2 As New DataSet( _
      359999.95, 425000, 499999.5, 775000, 1695000 )
    DisplayDataSet( ds2 )
  End Sub 
End Module 

' This example of the Convert.To<Type>( Object, IFormatProvider ) methods
' generates the following output. The example displays the values
' returned by the methods, using several IFormatProvider objects.
' 
' DataSet: [10.5, 22.2, 45.9, 88.7, 156.05, 297.6]
' 
' Convert.         Default   Geometric Mean       Median
' --------         -------   --------------       ------
' ToBoolean          True        True        True
' ToByte            103         59         67
' ToChar             g          ;          C
' ToDateTime  2003-05-13 14:52:53 2003-05-13 14:52:09 2003-05-13 14:52:17
' ToDecimal    103.491666666667  59.4332135445164        67.3
' ToDouble    103.491666666667  59.4332135445164        67.3
' ToInt16           103         59         67
' ToInt32           103         59         67
' ToInt64           103         59         67
' ToSByte           103         59         67
' ToSingle        103.4917      59.43321        67.3
' ToUInt16           103         59         67
' ToUInt32           103         59         67
' ToUInt64           103         59         67
' 
' DataSet: [359999.95, 425000, 499999.5, 775000, 1695000]
' 
' Convert.         Default   Geometric Mean       Median
' --------         -------   --------------       ------
' ToBoolean          True        True        True
' ToByte            255         255         255
' ToChar             ?          ?          ?
' ToDateTime  2003-05-22 07:27:49 2003-05-20 22:17:27 2003-05-19 09:44:29
' ToDecimal       750999.89  631577.237188435      499999.5
' ToDouble        750999.89  631577.237188435      499999.5
' ToInt16          32767        32767        32767
' ToInt32          751000       631577       500000
' ToInt64          751000       631577       500000
' ToSByte           127         127         127
' ToSingle        750999.9      631577.3      499999.5
' ToUInt16          65535        65535        65535
' ToUInt32         751000       631577       500000
' ToUInt64         751000       631577       500000

Poznámky

providerumožňuje uživateli zadat informace o převodu specifické pro valuejazykovou verzi o obsahu.provider enables the user to specify culture-specific conversion information about the contents of value. Základní typy ignorují provider parametr. parametr však lze použít, pokud value je uživatelem IConvertible definovaný typ, který implementuje rozhraní.The base types ignore the provider parameter; however, the parameter may be used if value is a user-defined type that implements the IConvertible interface.

Viz také

ToBoolean(UInt64)

Důležité

Toto rozhraní API neodpovídá specifikaci CLS.

Převede hodnotu zadaného 64 unsigned integer na ekvivalentní logickou hodnotu.Converts the value of the specified 64-bit unsigned integer to an equivalent Boolean value.

public:
 static bool ToBoolean(System::UInt64 value);
[System.CLSCompliant(false)]
public static bool ToBoolean (ulong value);
static member ToBoolean : uint64 -> bool
Public Shared Function ToBoolean (value As ULong) As Boolean

Parametry

value
UInt64

64bitové celé číslo bez znaménka pro převod.The 64-bit unsigned integer to convert.

Návraty

truePokud value není nula, falsev opačném případě.true if value is not zero; otherwise, false.

Atributy

Příklady

Následující příklad převede pole UInt64 hodnot na Boolean hodnoty.The following example converts an array of UInt64 values to Boolean values.

array<UInt64>^ numbers = gcnew array<UInt64> { UInt64::MinValue, 6121, 403890774, UInt64::MaxValue };
bool result;

for each (UInt64 number in numbers)
{
  result = Convert::ToBoolean(number);                 
  Console::WriteLine("{0,-26:N0} --> {1}", number, result);
}
// The example displays the following output:
//    0              --> False
//    6,121            --> True
//    403,890,774         --> True
//    18,446,744,073,709,551,615 --> True
ulong[] numbers = { UInt64.MinValue, 6121, 403890774, UInt64.MaxValue };
bool result;

foreach (ulong number in numbers)
{
  result = Convert.ToBoolean(number);                 
  Console.WriteLine("{0,-26:N0} --> {1}", number, result);
}
// The example displays the following output:
//    0              --> False
//    6,121            --> True
//    403,890,774         --> True
//    18,446,744,073,709,551,615 --> True
Dim numbers() As ULong = { UInt64.MinValue, 6121, 403890774, UInt64.MaxValue }
Dim result As Boolean

For Each number As ULong In numbers
  result = Convert.ToBoolean(number)                 
  Console.WriteLine("{0,-26:N0} --> {1}", number, result)
Next
' The example displays the following output:
'    0              --> False
'    6,121            --> True
'    403,890,774         --> True
'    18,446,744,073,709,551,615 --> True

Viz také

ToBoolean(UInt32)

Důležité

Toto rozhraní API neodpovídá specifikaci CLS.

Převede hodnotu zadaného 32 unsigned integer na ekvivalentní logickou hodnotu.Converts the value of the specified 32-bit unsigned integer to an equivalent Boolean value.

public:
 static bool ToBoolean(System::UInt32 value);
[System.CLSCompliant(false)]
public static bool ToBoolean (uint value);
static member ToBoolean : uint32 -> bool
Public Shared Function ToBoolean (value As UInteger) As Boolean

Parametry

value
UInt32

32bitové celé číslo bez znaménka pro převod.The 32-bit unsigned integer to convert.

Návraty

truePokud value není nula, falsev opačném případě.true if value is not zero; otherwise, false.

Atributy

Příklady

Následující příklad převede pole Int32 hodnot na Boolean hodnoty.The following example converts an array of Int32 values to Boolean values.

array<UInt32>^ numbers = gcnew array<UInt32> { UInt32::MinValue, 612, 4038907, Int32::MaxValue };
bool result;
  
for each (unsigned int number in numbers)
{
  result = Convert::ToBoolean(number);                 
  Console::WriteLine("{0,-15:N0} --> {1}", number, result);
}
// The example displays the following output:
//    0        --> False
//    612       --> True
//    4,038,907    --> True
//    2,147,483,647  --> True
uint[] numbers = { UInt32.MinValue, 612, 4038907, Int32.MaxValue };
bool result;

foreach (uint number in numbers)
{
  result = Convert.ToBoolean(number);                 
  Console.WriteLine("{0,-15:N0} --> {1}", number, result);
}
// The example displays the following output:
//    0        --> False
//    612       --> True
//    4,038,907    --> True
//    2,147,483,647  --> True
Dim numbers() As UInteger = { UInt32.MinValue, 612, 4038907, Int32.MaxValue }
Dim result As Boolean

For Each number As UInteger In numbers
  result = Convert.ToBoolean(number)                 
  Console.WriteLine("{0,-15:N0} --> {1}", number, result)
Next
' The example displays the following output:
'    0        --> False
'    612       --> True
'    4,038,907    --> True
'    2,147,483,647  --> True

Viz také

ToBoolean(UInt16)

Důležité

Toto rozhraní API neodpovídá specifikaci CLS.

Převede hodnotu zadaného 16bitového unsigned integer na ekvivalentní logickou hodnotu.Converts the value of the specified 16-bit unsigned integer to an equivalent Boolean value.

public:
 static bool ToBoolean(System::UInt16 value);
[System.CLSCompliant(false)]
public static bool ToBoolean (ushort value);
static member ToBoolean : uint16 -> bool
Public Shared Function ToBoolean (value As UShort) As Boolean

Parametry

value
UInt16

16bitové celé číslo bez znaménka pro převod.The 16-bit unsigned integer to convert.

Návraty

truePokud value není nula, falsev opačném případě.true if value is not zero; otherwise, false.

Atributy

Příklady

Následující příklad převede pole UInt16 hodnot na Boolean hodnoty.The following example converts an array of UInt16 values to Boolean values.

array<unsigned short>^ numbers = gcnew array<unsigned short> { UInt16::MinValue, 216, 21453, UInt16::MaxValue };
bool result;
  
for each (unsigned short number in numbers)
{
  result = Convert::ToBoolean(number);                 
  Console::WriteLine("{0,-7:N0} --> {1}", number, result);
}
// The example displays the following output:
//    0    --> False
//    216   --> True
//    21,453  --> True
//    65,535  --> True
ushort[] numbers = { UInt16.MinValue, 216, 21453, UInt16.MaxValue };
bool result;

foreach (ushort number in numbers)
{
  result = Convert.ToBoolean(number);                 
  Console.WriteLine("{0,-7:N0} --> {1}", number, result);
}
// The example displays the following output:
//    0    --> False
//    216   --> True
//    21,453  --> True
//    65,535  --> True
Dim numbers() As UShort = { UInt16.MinValue, 216, 21453, UInt16.MaxValue }
Dim result As Boolean

For Each number As UShort In numbers
  result = Convert.ToBoolean(number)                 
  Console.WriteLine("{0,-7:N0} --> {1}", number, result)
Next
' The example displays the following output:
'    0    --> False
'    216   --> True
'    21,453  --> True
'    65,535  --> True

Viz také

ToBoolean(String)

Převede určenou řetězcovou reprezentaci logické hodnoty na její logický ekvivalent.Converts the specified string representation of a logical value to its Boolean equivalent.

public:
 static bool ToBoolean(System::String ^ value);
public static bool ToBoolean (string value);
static member ToBoolean : string -> bool
Public Shared Function ToBoolean (value As String) As Boolean

Parametry

value
String

Řetězec, který obsahuje hodnotu buď TrueString nebo. FalseStringA string that contains the value of either TrueString or FalseString.

Návraty

trueje value TrueString false value -linullrovno, nebo je-li rovno nebo.FalseStringtrue if value equals TrueString, or false if value equals FalseString or null.

Výjimky

valuenení rovno TrueString nebo FalseString.value is not equal to TrueString or FalseString.

Příklady

Následující příklad používá Convert.ToBoolean(String) metodu pro převod různých řetězců na logické hodnoty.The following example uses the Convert.ToBoolean(String) method to convert various strings to Boolean values.

using namespace System;

void main()
{
  array<String^>^ values = gcnew array<String^> { nullptr, String::Empty,
                          "true", "TrueString",
                          "False", "  false  ",
                          "-1", "0" };
  for each (String^ value in values) {
   try
   {
     Console::WriteLine("Converted '{0}' to {1}.", value, 
              Convert::ToBoolean(value));
   }
   catch (FormatException^ e)
   {
     Console::WriteLine("Unable to convert '{0}' to a Boolean.", value);
   }
  }
}
// The example displays the following output:
//    Converted '' to False.
//    Unable to convert '' to a Boolean.
//    Converted 'true' to True.
//    Unable to convert 'TrueString' to a Boolean.
//    Converted 'False' to False.
//    Converted '  false  ' to False.
//    Unable to convert '-1' to a Boolean.
//    Unable to convert '0' to a Boolean.
using System;

public class BooleanConversion
{
  public static void Main()
  {
   String[] values = { null, String.Empty, "true", "TrueString", 
             "False", "  false  ", "-1", "0" };
   foreach (var value in values) {
     try
     {
      Console.WriteLine("Converted '{0}' to {1}.", value, 
               Convert.ToBoolean(value));
     }
     catch (FormatException)
     {
      Console.WriteLine("Unable to convert '{0}' to a Boolean.", value);
     }
   }  
  }
}
// The example displays the following output:
//    Converted '' to False.
//    Unable to convert '' to a Boolean.
//    Converted 'true' to True.
//    Unable to convert 'TrueString' to a Boolean.
//    Converted 'False' to False.
//    Converted '  false  ' to False.
//    Unable to convert '-1' to a Boolean.
//    Unable to convert '0' to a Boolean.
Module BooleanConversion
  Public Sub Main()
   Dim values() As String = { Nothing, String.Empty, "true", 
                 "TrueString", "False", "  false  ",
                 "-1", "0" }
   For Each value In values                 
     Try
      Console.WriteLine("Converted '{0}' to {1}.", value, _ 
               Convert.ToBoolean(value))
     Catch e As FormatException
      Console.WriteLine("Unable to convert '{0}' to a Boolean.", value)
     End Try
   Next
  End Sub
End Module
' The example displays the following output to the console:
'    Converted '' to False.
'    Unable to convert '' to a Boolean.
'    Converted 'true' to True.
'    Unable to convert 'TrueString' to a Boolean.
'    Converted 'False' to False.
'    Converted '  false  ' to False.
'    Unable to convert '-1' to a Boolean.
'    Unable to convert '0' to a Boolean.

Poznámky

Aby došlo k value úspěšnému převodu, parametr musí být Boolean.TrueStringroven hodnotě, konstanta, jejíž hodnota Trueje Boolean.FalseString,, konstanta, jejíž Falsehodnota je, nebo musí nullbýt.For a successful conversion to occur, the value parameter must equal either Boolean.TrueString, a constant whose value is True, Boolean.FalseString, a constant whose value is False, or it must be null. V porovnání value s Boolean.TrueString a Boolean.FalseString, metoda ignoruje velikost písmen a také úvodní a koncové prázdné znaky.In comparing value with Boolean.TrueString and Boolean.FalseString, the method ignores case as well as leading and trailing white space.

Pokud nechcete zpracovat výjimku, pokud se převod nezdařil, můžete místo toho zavolat Boolean.TryParse metodu.If you prefer not to handle an exception if the conversion fails, you can call the Boolean.TryParse method instead. Vrátí Boolean hodnotu, která označuje, zda byl převod úspěšný nebo neúspěšný.It returns a Boolean value that indicates whether the conversion succeeded or failed.

Viz také

ToBoolean(Single)

Převede hodnotu zadaného čísla s plovoucí desetinnou čárkou s jednoduchou přesností na ekvivalentní logickou hodnotu.Converts the value of the specified single-precision floating-point number to an equivalent Boolean value.

public:
 static bool ToBoolean(float value);
public static bool ToBoolean (float value);
static member ToBoolean : single -> bool
Public Shared Function ToBoolean (value As Single) As Boolean

Parametry

value
Single

Číslo s plovoucí desetinnou čárkou a jednoduchou přesností pro převod.The single-precision floating-point number to convert.

Návraty

truePokud value není nula, falsev opačném případě.true if value is not zero; otherwise, false.

Příklady

Následující příklad převede pole Single hodnot na Boolean hodnoty.The following example converts an array of Single values to Boolean values.

array<float>^ numbers = gcnew array<float> { Single::MinValue, (float) -193.0012, (float) 20e-15f, 0, 
                       (float) 10551e-10, (float) 100.3398, Single::MaxValue };
bool result;
  
for each (float number in numbers)
{
  result = Convert::ToBoolean(number);                 
  Console::WriteLine("{0,-15} --> {1}", number, result);
}
// The example displays the following output:
//    -3.402823E+38  --> True
//    -193.0012    --> True
//    2E-14      --> True
//    0        --> False
//    1.0551E-06    --> True
//    100.3398     --> True
//    3.402823E+38   --> True
float[] numbers = { Single.MinValue, -193.0012f, 20e-15f, 0f, 
          10551e-10f, 100.3398f, Single.MaxValue };
bool result;

foreach (float number in numbers)
{
  result = Convert.ToBoolean(number);                 
  Console.WriteLine("{0,-15} --> {1}", number, result);
}
// The example displays the following output:
//    -3.402823E+38  --> True
//    -193.0012    --> True
//    2E-14      --> True
//    0        --> False
//    1.0551E-06    --> True
//    100.3398     --> True
//    3.402823E+38   --> True
Dim numbers() As Single = { Single.MinValue, -193.0012, 20e-15, 0, _
              10551e-10, 100.3398, Single.MaxValue }
Dim result As Boolean

For Each number As Single In numbers
  result = Convert.ToBoolean(number)                 
  Console.WriteLine("{0,-15} --> {1}", number, result)
Next
' The example displays the following output:
'    -3.402823E+38  --> True
'    -193.0012    --> True
'    2E-14      --> True
'    0        --> False
'    1.0551E-06    --> True
'    100.3398     --> True
'    3.402823E+38   --> True

Viz také

ToBoolean(Object)

Převede hodnotu zadaného objektu na ekvivalentní logickou hodnotu.Converts the value of a specified object to an equivalent Boolean value.

public:
 static bool ToBoolean(System::Object ^ value);
public static bool ToBoolean (object value);
static member ToBoolean : obj -> bool
Public Shared Function ToBoolean (value As Object) As Boolean

Parametry

value
Object

Objekt, který implementuje IConvertible rozhraní nebo. nullAn object that implements the IConvertible interface, or null.

Návraty

truenebo false, který odráží hodnotu vrácenou ToBoolean(IFormatProvider) vyvoláním metody valuepro základní typ.true or false, which reflects the value returned by invoking the ToBoolean(IFormatProvider) method for the underlying type of value. Pokud value falseje null, metoda vrátí.If value is null, the method returns false.

Výjimky

valueje řetězec, který se nerovná TrueString nebo FalseString.value is a string that does not equal TrueString or FalseString.

valueneimplementuje IConvertible rozhraní.value does not implement the IConvertible interface.

-nebo--or- value PřevodBoolean na není podporován.The conversion of value to a Boolean is not supported.

Příklady

Následující příklad převede pole hodnot objektů na Boolean hodnoty.The following example converts an array of object values to Boolean values.

array<Object^>^ objects = gcnew array<Object^> { 16.33, -24, 0, "12", "12.7", String::Empty, 
                        "1String", "True", "false", nullptr, 
                        gcnew System::Collections::ArrayList };

for each (Object^ obj in objects)
{
  Console::Write("{0,-40} --> ", 
         obj == nullptr ? "null" :
         String::Format("{0} ({1})", obj, obj->GetType()->Name));
  try {
   Console::WriteLine("{0}", Convert::ToBoolean((Object^) obj));
  }  
  catch (FormatException^) {
   Console::WriteLine("Bad Format");
  }  
  catch (InvalidCastException^) {
   Console::WriteLine("No Conversion");
  }  
}   
// The example displays the following output:
//    16.33 (Double)              --> True
//    -24 (Int32)                --> True
//    0 (Int32)                 --> False
//    12 (String)                --> Bad Format
//    12.7 (String)               --> Bad Format
//    (String)                 --> Bad Format
//    1String (String)             --> Bad Format
//    True (String)               --> True
//    false (String)              --> False
//    null                   --> False
//    System.Collections.ArrayList (ArrayList) --> No Conversion
object[] objects = { 16.33, -24, 0, "12", "12.7", String.Empty, 
           "1String", "True", "false", null, 
           new System.Collections.ArrayList() };

foreach (object obj in objects)
{
  Console.Write("{0,-40} --> ", 
         obj != null ? 
         String.Format("{0} ({1})", obj, obj.GetType().Name) : 
         "null");
  try {
   Console.WriteLine("{0}", Convert.ToBoolean(obj));
  }  
  catch (FormatException) {
   Console.WriteLine("Bad Format");
  }  
  catch (InvalidCastException) {
   Console.WriteLine("No Conversion");
  }  
}   
// The example displays the following output:
//    16.33 (Double)              --> True
//    -24 (Int32)                --> True
//    0 (Int32)                 --> False
//    12 (String)                --> Bad Format
//    12.7 (String)               --> Bad Format
//    (String)                 --> Bad Format
//    1String (String)             --> Bad Format
//    True (String)               --> True
//    false (String)              --> False
//    null                   --> False
//    System.Collections.ArrayList (ArrayList) --> No Conversion
Dim objects() As Object = {16.33, -24, 0, "12", "12.7", String.Empty, _
              "1String", "True", "false", Nothing, _
              New System.Collections.ArrayList() }
For Each obj As Object In objects
  If obj IsNot Nothing Then
   Console.Write("{0,-40} --> ", _
          String.Format("{0} ({1})", obj, obj.GetType().Name))
  Else
   Console.Write("{0,-40} --> ", "Nothing")  
  End If
  Try
   Console.WriteLine("{0}", Convert.ToBoolean(obj))
  Catch e As FormatException
   Console.WriteLine("Bad Format")
  Catch e As InvalidCastException
   Console.WriteLine("No Conversion")
  End Try  
Next   
' The example displays the following output:
'    16.33 (Double)              --> True
'    -24 (Int32)                --> True
'    0 (Int32)                 --> False
'    12 (String)                --> Bad Format
'    12.7 (String)               --> Bad Format
'    (String)                 --> Bad Format
'    1String (String)             --> Bad Format
'    True (String)               --> True
'    false (String)              --> False
'    Nothing                  --> False
'    System.Collections.ArrayList (ArrayList) --> No Conversion

Viz také

ToBoolean(Double)

Převede hodnotu zadaného čísla s plovoucí desetinnou čárkou a dvojitou přesností na ekvivalentní logickou hodnotu.Converts the value of the specified double-precision floating-point number to an equivalent Boolean value.

public:
 static bool ToBoolean(double value);
public static bool ToBoolean (double value);
static member ToBoolean : double -> bool
Public Shared Function ToBoolean (value As Double) As Boolean

Parametry

value
Double

Číslo s plovoucí desetinnou čárkou a dvojitou přesností pro převod.The double-precision floating-point number to convert.

Návraty

truePokud value není nula, falsev opačném případě.true if value is not zero; otherwise, false.

Příklady

Následující příklad převede logickou hodnotu na Double Double a a a na logickou hodnotu.The following example converts a Boolean to a Double and a Double to a Boolean value.

public:
  void ConvertDoubleBool( double doubleVal )
  {
   bool boolVal;
   
   // Double to bool conversion cannot overflow.
   boolVal = System::Convert::ToBoolean( doubleVal );
   System::Console::WriteLine( " {0} as a Boolean is: {1}.",
     doubleVal, boolVal );
   
   // bool to double conversion cannot overflow.
   doubleVal = System::Convert::ToDouble( boolVal );
   System::Console::WriteLine( " {0} as a double is: {1}.",
     boolVal, doubleVal );
  }
public void ConvertDoubleBool(double doubleVal) {
  bool	boolVal;
  // Double to bool conversion cannot overflow.
  boolVal = System.Convert.ToBoolean(doubleVal);
  System.Console.WriteLine("{0} as a Boolean is: {1}.",
    doubleVal, boolVal);

  // bool to double conversion cannot overflow.
  doubleVal = System.Convert.ToDouble(boolVal);
  System.Console.WriteLine("{0} as a double is: {1}.",
    boolVal, doubleVal);
}
Public Sub ConvertDoubleBool(ByVal doubleVal As Double)
  Dim boolVal As Boolean

  'Double to Boolean conversion cannot overflow.
  boolVal = System.Convert.ToBoolean(doubleVal)
  System.Console.WriteLine("{0} as a Boolean is: {1}.", _
               doubleVal, boolVal)

  'Boolean to Double conversion cannot overflow.
  doubleVal = System.Convert.ToDouble(boolVal)
  System.Console.WriteLine("{0} as a Double is: {1}.", _
               boolVal, doubleVal)
End Sub

Viz také

ToBoolean(Int32)

Převede hodnotu zadaného celého čísla se znaménkem 32 na ekvivalentní logickou hodnotu.Converts the value of the specified 32-bit signed integer to an equivalent Boolean value.

public:
 static bool ToBoolean(int value);
public static bool ToBoolean (int value);
static member ToBoolean : int -> bool
Public Shared Function ToBoolean (value As Integer) As Boolean

Parametry

value
Int32

32bitové celé číslo se znaménkem pro převod.The 32-bit signed integer to convert.

Návraty

truePokud value není nula, falsev opačném případě.true if value is not zero; otherwise, false.

Příklady

Následující příklad převede pole Int32 hodnot na Boolean hodnoty.The following example converts an array of Int32 values to Boolean values.

array<int>^ numbers = gcnew array<int> { Int32::MinValue, -201649, -68, 0, 612, 4038907, 
                     Int32::MaxValue };
bool result;
  
for each (int number in numbers)
{
  result = Convert::ToBoolean(number);                 
  Console::WriteLine("{0,-15:N0} --> {1}", number, result);
}
// The example displays the following output:
//    -2,147,483,648  --> True
//    -201,649     --> True
//    -68       --> True
//    0        --> False
//    612       --> True
//    4,038,907    --> True
//    2,147,483,647  --> True
int[] numbers = { Int32.MinValue, -201649, -68, 0, 612, 4038907, 
         Int32.MaxValue };
bool result;

foreach (int number in numbers)
{
  result = Convert.ToBoolean(number);                 
  Console.WriteLine("{0,-15:N0} --> {1}", number, result);
}
// The example displays the following output:
//    -2,147,483,648  --> True
//    -201,649     --> True
//    -68       --> True
//    0        --> False
//    612       --> True
//    4,038,907    --> True
//    2,147,483,647  --> True
Dim numbers() As Integer = { Int32.MinValue, -201649, -68, 0, 612, _
               4038907, Int32.MaxValue }
Dim result As Boolean

For Each number As Integer In numbers
  result = Convert.ToBoolean(number)                 
  Console.WriteLine("{0,-15:N0} --> {1}", number, result)
Next
' The example displays the following output:
'    -2,147,483,648  --> True
'    -201,649     --> True
'    -68       --> True
'    0        --> False
'    612       --> True
'    4,038,907    --> True
'    2,147,483,647  --> True

Viz také

ToBoolean(Int16)

Převede hodnotu zadaného 16bitového celého čísla se znaménkem na ekvivalentní logickou hodnotu.Converts the value of the specified 16-bit signed integer to an equivalent Boolean value.

public:
 static bool ToBoolean(short value);
public static bool ToBoolean (short value);
static member ToBoolean : int16 -> bool
Public Shared Function ToBoolean (value As Short) As Boolean

Parametry

value
Int16

16bitové celé číslo se znaménkem pro převod.The 16-bit signed integer to convert.

Návraty

truePokud value není nula, falsev opačném případě.true if value is not zero; otherwise, false.

Příklady

Následující příklad převede pole Int16 hodnot na Boolean hodnoty.The following example converts an array of Int16 values to Boolean values.

array<Int16>^ numbers = gcnew array<Int16> { Int16::MinValue, -10000, -154, 0, 216, 21453, 
                    Int16::MaxValue };
bool result;
  
for each (Int16 number in numbers)
{
  result = Convert::ToBoolean(number);                 
  Console::WriteLine("{0,-7:N0} --> {1}", number, result);
}
// The example displays the following output:
//    -32,768 --> True
//    -10,000 --> True
//    -154   --> True
//    0    --> False
//    216   --> True
//    21,453  --> True
//    32,767  --> True
short[] numbers = { Int16.MinValue, -10000, -154, 0, 216, 21453, 
          Int16.MaxValue };
bool result;

foreach (short number in numbers)
{
  result = Convert.ToBoolean(number);                 
  Console.WriteLine("{0,-7:N0} --> {1}", number, result);
}
// The example displays the following output:
//    -32,768 --> True
//    -10,000 --> True
//    -154   --> True
//    0    --> False
//    216   --> True
//    21,453  --> True
//    32,767  --> True
Dim numbers() As Short = { Int16.MinValue, -10000, -154, 0, 216, _
              21453, Int16.MaxValue }
Dim result As Boolean

For Each number As Short In numbers
  result = Convert.ToBoolean(number)                 
  Console.WriteLine("{0,-7:N0} --> {1}", number, result)
Next
' The example displays the following output:
'    -32,768 --> True
'    -10,000 --> True
'    -154   --> True
'    0    --> False
'    216   --> True
'    21,453  --> True
'    32,767  --> True

Viz také

ToBoolean(Decimal)

Převede hodnotu zadaného desetinného čísla na ekvivalentní logickou hodnotu.Converts the value of the specified decimal number to an equivalent Boolean value.

public:
 static bool ToBoolean(System::Decimal value);
public static bool ToBoolean (decimal value);
static member ToBoolean : decimal -> bool
Public Shared Function ToBoolean (value As Decimal) As Boolean

Parametry

value
Decimal

Číslo, které má být převedeno.The number to convert.

Návraty

truePokud value není nula, falsev opačném případě.true if value is not zero; otherwise, false.

Příklady

Následující příklad převede pole Decimal hodnot na Boolean hodnoty.The following example converts an array of Decimal values to Boolean values.

array<Decimal>^ numbers = gcnew array<Decimal> { Decimal::MinValue, (Decimal) -12034.87, 
                         (Decimal) -100, (Decimal) 0, (Decimal) 300, 
                         (Decimal) 6790823.45, Decimal::MaxValue };
bool result;

for each (Decimal number in numbers)
{
  result = Convert::ToBoolean(number); 
  Console::WriteLine("{0,-30} --> {1}", number, result);
}
// The example displays the following output:
//    -79228162514264337593543950335 --> True
//    -12034.87            --> True
//    -100              --> True
//    0                --> False
//    300               --> True
//    6790823.45           --> True
//    79228162514264337593543950335  --> True
decimal[] numbers = { Decimal.MinValue, -12034.87m, -100m, 0m, 
               300m, 6790823.45m, Decimal.MaxValue };
bool result;

foreach (decimal number in numbers)
{
  result = Convert.ToBoolean(number); 
  Console.WriteLine("{0,-30} --> {1}", number, result);
}
// The example displays the following output:
//    -79228162514264337593543950335 --> True
//    -12034.87            --> True
//    -100              --> True
//    0                --> False
//    300               --> True
//    6790823.45           --> True
//    79228162514264337593543950335  --> True
Dim numbers() As Decimal = { Decimal.MinValue, -12034.87d, -100d, _
               0d, 300d, 6790823.45d, Decimal.MaxValue }
Dim result As Boolean

For Each number As Decimal In numbers
  result = Convert.ToBoolean(number) 
  Console.WriteLine("{0,-30} --> {1}", number, result)
Next
' The example displays the following output:
'    -79228162514264337593543950335 --> True
'    -12034.87            --> True
'    -100              --> True
'    0                --> False
'    300               --> True
'    6790823.45           --> True
'    79228162514264337593543950335  --> True

Viz také

ToBoolean(DateTime)

Volání této metody vždy vyvolá InvalidCastException.Calling this method always throws InvalidCastException.

public:
 static bool ToBoolean(DateTime value);
public static bool ToBoolean (DateTime value);
static member ToBoolean : DateTime -> bool
Public Shared Function ToBoolean (value As DateTime) As Boolean

Parametry

value
DateTime

Hodnota data a času pro převod.The date and time value to convert.

Návraty

Tento převod není podporován.This conversion is not supported. Není vrácena žádná hodnota.No value is returned.

Výjimky

Tento převod není podporován.This conversion is not supported.

Příklady

Následující příklad ukazuje, že pokus o převod DateTime hodnoty na logický typ vyvolá výjimku. InvalidCastExceptionThe following example demonstrates that an attempt to convert a DateTime value to a Boolean type throws InvalidCastException.

public:
  void ConvertBoolean()
  {
   const int year = 1979;
   const int month = 7;
   const int day = 28;
   const int hour = 13;
   const int minute = 26;
   const int second = 15;
   const int millisecond = 53;
   DateTime dateTime( year, month, day, hour,
     minute, second, millisecond );
   bool boolVal;
   
   // System::InvalidCastException is always thrown.
   try
   {
     boolVal = System::Convert::ToBoolean( dateTime );
   }
   catch ( System::InvalidCastException^ ) 
   {
     System::Console::WriteLine( "Conversion from DateTime to Boolean "+
      "is not supported by the .NET Framework." );
   }
  }
public void ConvertBoolean() {
  const int year			= 1979;
  const int month			= 7;  
  const int day			= 28;
  const int hour			= 13;
  const int minute		= 26;
  const int second		= 15;
  const int millisecond	= 53;

  DateTime dateTime = new DateTime(year, month, day, hour,
                minute, second, millisecond);
  
  bool boolVal;

  // System.InvalidCastException is always thrown.
  try {
    boolVal = System.Convert.ToBoolean(dateTime);
  }
  catch (System.InvalidCastException) {
    System.Console.WriteLine("Conversion from DateTime to " +
      "Boolean is not supported by the .NET Framework.");
  }
}
Public Sub ConvertBoolean()
  Const year As Integer = 1979
  Const month As Integer = 7
  Const day As Integer = 28
  Const hour As Integer = 13
  Const minute As Integer = 26
  Const second As Integer = 15
  Const millisecond As Integer = 53

  Dim dateTime As New DateTime(year, month, day, hour, minute, _
                 second, millisecond)

  Dim boolVal As Boolean

  ' System.InvalidCastException is always thrown.
  Try
    boolVal = System.Convert.ToBoolean(dateTime)
  Catch exception As System.InvalidCastException
    System.Console.WriteLine("Conversion from DateTime to " + _
        "Boolean is not supported by the .NET Framework.")
  End Try
End Sub

ToBoolean(Char)

Volání této metody vždy vyvolá InvalidCastException.Calling this method always throws InvalidCastException.

public:
 static bool ToBoolean(char value);
public static bool ToBoolean (char value);
static member ToBoolean : char -> bool
Public Shared Function ToBoolean (value As Char) As Boolean

Parametry

value
Char

Znak Unicode pro převod.The Unicode character to convert.

Návraty

Tento převod není podporován.This conversion is not supported. Není vrácena žádná hodnota.No value is returned.

Výjimky

Tento převod není podporován.This conversion is not supported.

Viz také

ToBoolean(Byte)

Převede hodnotu zadaného 8 bitového unsigned integer na ekvivalentní logickou hodnotu.Converts the value of the specified 8-bit unsigned integer to an equivalent Boolean value.

public:
 static bool ToBoolean(System::Byte value);
public static bool ToBoolean (byte value);
static member ToBoolean : byte -> bool
Public Shared Function ToBoolean (value As Byte) As Boolean

Parametry

value
Byte

8bitové celé číslo bez znaménka pro převod.The 8-bit unsigned integer to convert.

Návraty

truePokud value není nula, falsev opačném případě.true if value is not zero; otherwise, false.

Příklady

Následující příklad převede pole Byte hodnot na Boolean hodnoty.The following example converts an array of Byte values to Boolean values.

array<Byte>^ bytes = gcnew array<Byte> { Byte::MinValue, 100, 200, Byte::MaxValue };
bool result;
  
for each (Byte byteValue in bytes)
{
  result = Convert::ToBoolean(byteValue); 
  Console::WriteLine("{0,-5} --> {1}", byteValue, result);
}      
// The example displays the following output:
//    0   --> False
//    100  --> True
//    200  --> True
//    255  --> True
byte[] bytes = { Byte.MinValue, 100, 200, Byte.MaxValue };
bool result;

foreach (byte byteValue in bytes)
{
  result = Convert.ToBoolean(byteValue); 
  Console.WriteLine("{0,-5} --> {1}", byteValue, result);
}      
// The example displays the following output:
//    0   --> False
//    100  --> True
//    200  --> True
//    255  --> True
Dim bytes() As Byte = { Byte.MinValue, 100, 200, Byte.MaxValue }
Dim result As Boolean

For Each byteValue As Byte In bytes
  result = Convert.ToBoolean(byteValue) 
  Console.WriteLine("{0,-5} --> {1}", byteValue, result)
Next      
' The example displays the following output:
'    0   --> False
'    100  --> True
'    200  --> True
'    255  --> True

Viz také

ToBoolean(Boolean)

Vrátí zadanou logickou hodnotu; neprovádí se žádný skutečný převod.Returns the specified Boolean value; no actual conversion is performed.

public:
 static bool ToBoolean(bool value);
public static bool ToBoolean (bool value);
static member ToBoolean : bool -> bool
Public Shared Function ToBoolean (value As Boolean) As Boolean

Parametry

value
Boolean

Logická hodnota, která se má vrátit.The Boolean value to return.

Návraty

valuese vrátí beze změny.value is returned unchanged.

Viz také

ToBoolean(Int64)

Převede hodnotu zadaného celého čísla se znaménkem 64 na ekvivalentní logickou hodnotu.Converts the value of the specified 64-bit signed integer to an equivalent Boolean value.

public:
 static bool ToBoolean(long value);
public static bool ToBoolean (long value);
static member ToBoolean : int64 -> bool
Public Shared Function ToBoolean (value As Long) As Boolean

Parametry

value
Int64

64bitové celé číslo se znaménkem pro převod.The 64-bit signed integer to convert.

Návraty

truePokud value není nula, falsev opačném případě.true if value is not zero; otherwise, false.

Příklady

Následující příklad převede pole Int64 hodnot na Boolean hodnoty.The following example converts an array of Int64 values to Boolean values.

array<Int64>^ numbers = gcnew array<Int64> { Int64::MinValue, -2016493, -689, 0, 6121, 
                      403890774, Int64::MaxValue };
bool result;
  
for each (Int64 number in numbers)
{
  result = Convert::ToBoolean(number);                 
  Console::WriteLine("{0,-26:N0} --> {1}", number, result);
}
// The example displays the following output:
//    -9,223,372,036,854,775,808 --> True
//    -2,016,493         --> True
//    -689            --> True
//    0              --> False
//    6,121            --> True
//    403,890,774         --> True
//    9,223,372,036,854,775,807  --> True
long[] numbers = { Int64.MinValue, -2016493, -689, 0, 6121, 
          403890774, Int64.MaxValue };
bool result;

foreach (long number in numbers)
{
  result = Convert.ToBoolean(number);                 
  Console.WriteLine("{0,-26:N0} --> {1}", number, result);
}
// The example displays the following output:
//    -9,223,372,036,854,775,808 --> True
//    -2,016,493         --> True
//    -689            --> True
//    0              --> False
//    6,121            --> True
//    403,890,774         --> True
//    9,223,372,036,854,775,807  --> True
Dim numbers() As Long = { Int64.MinValue, -2016493, -689, 0, 6121, _
             403890774, Int64.MaxValue }
Dim result As Boolean

For Each number As Long In numbers
  result = Convert.ToBoolean(number)                 
  Console.WriteLine("{0,-26:N0} --> {1}", number, result)
Next
' The example displays the following output:
'    -9,223,372,036,854,775,808 --> True
'    -2,016,493         --> True
'    -689            --> True
'    0              --> False
'    6,121            --> True
'    403,890,774         --> True
'    9,223,372,036,854,775,807  --> True

Viz také

Platí pro