Convert.ToByte Metoda

Definice

Převede zadanou hodnotu na 8 bitů unsigned integer.Converts a specified value to an 8-bit unsigned integer.

Přetížení

ToByte(String)

Převede určenou řetězcovou reprezentaci čísla na ekvivalentní 8bitové unsigned integer.Converts the specified string representation of a number to an equivalent 8-bit unsigned integer.

ToByte(UInt16)

Převede hodnotu zadaného 16bitového unsigned integer na ekvivalentní 8bitové unsigned integer.Converts the value of the specified 16-bit unsigned integer to an equivalent 8-bit unsigned integer.

ToByte(UInt32)

Převede hodnotu zadaného 32 unsigned integer na ekvivalentní 8bitové unsigned integer.Converts the value of the specified 32-bit unsigned integer to an equivalent 8-bit unsigned integer.

ToByte(String, Int32)

Převede řetězcové vyjádření čísla v zadané základu na ekvivalentní 8bitové unsigned integer.Converts the string representation of a number in a specified base to an equivalent 8-bit unsigned integer.

ToByte(Object, IFormatProvider)

Převede hodnotu zadaného objektu na 8bitový unsigned integer s použitím zadaných informací o formátování specifické pro jazykovou verzi.Converts the value of the specified object to an 8-bit unsigned integer, using the specified culture-specific formatting information.

ToByte(String, IFormatProvider)

Převede určenou řetězcovou reprezentaci čísla na ekvivalentní 8bitové unsigned integer s použitím zadaných informací o formátování specifických pro jazykovou verzi.Converts the specified string representation of a number to an equivalent 8-bit unsigned integer, using specified culture-specific formatting information.

ToByte(Single)

Převede hodnotu zadaného čísla s plovoucí desetinnou čárkou s jednoduchou přesností na ekvivalentní 8bitové unsigned integer.Converts the value of the specified single-precision floating-point number to an equivalent 8-bit unsigned integer.

ToByte(UInt64)

Převede hodnotu zadaného 64 unsigned integer na ekvivalentní 8bitové unsigned integer.Converts the value of the specified 64-bit unsigned integer to an equivalent 8-bit unsigned integer.

ToByte(SByte)

Převede hodnotu zadaného 8bitového čísla se znaménkem na ekvivalentní 8 bitů unsigned integer.Converts the value of the specified 8-bit signed integer to an equivalent 8-bit unsigned integer.

ToByte(Decimal)

Převede hodnotu zadaného desítkového čísla na ekvivalentní 8bitové unsigned integer.Converts the value of the specified decimal number to an equivalent 8-bit unsigned integer.

ToByte(Int64)

Převede hodnotu zadaného celého čísla se znaménkem 64 na ekvivalentní 8 bitů unsigned integer.Converts the value of the specified 64-bit signed integer to an equivalent 8-bit unsigned integer.

ToByte(Byte)

Vrátí zadané 8bitové unsigned integer; neprovádí se žádný skutečný převod.Returns the specified 8-bit unsigned integer; no actual conversion is performed.

ToByte(Char)

Převede hodnotu zadaného znaku Unicode na ekvivalentní 8bitové unsigned integer.Converts the value of the specified Unicode character to the equivalent 8-bit unsigned integer.

ToByte(DateTime)

Volání této metody vždy vyvolá InvalidCastException .Calling this method always throws InvalidCastException.

ToByte(Boolean)

Převede zadanou logickou hodnotu na ekvivalentní 8 bitů unsigned integer.Converts the specified Boolean value to the equivalent 8-bit unsigned integer.

ToByte(Double)

Převede hodnotu zadaného čísla s plovoucí desetinnou čárkou a dvojitou přesností na ekvivalentní 8 bitů unsigned integer.Converts the value of the specified double-precision floating-point number to an equivalent 8-bit unsigned integer.

ToByte(Int16)

Převede hodnotu zadaného 16bitového celého čísla se znaménkem na ekvivalentní 8bitové unsigned integer.Converts the value of the specified 16-bit signed integer to an equivalent 8-bit unsigned integer.

ToByte(Int32)

Převede hodnotu zadaného celého čísla se znaménkem 32 na ekvivalentní 8 bitů unsigned integer.Converts the value of the specified 32-bit signed integer to an equivalent 8-bit unsigned integer.

ToByte(Object)

Převede hodnotu zadaného objektu na 8bitový unsigned integer.Converts the value of the specified object to an 8-bit unsigned integer.

ToByte(String)

Převede určenou řetězcovou reprezentaci čísla na ekvivalentní 8bitové unsigned integer.Converts the specified string representation of a number to an equivalent 8-bit unsigned integer.

public:
 static System::Byte ToByte(System::String ^ value);
public static byte ToByte (string value);
public static byte ToByte (string? value);
static member ToByte : string -> byte
Public Shared Function ToByte (value As String) As Byte

Parametry

value
String

Řetězec obsahující číslo k převedení.A string that contains the number to convert.

Návraty

Byte

8bitový unsigned integer, který je ekvivalentní value nebo nula, pokud value je null .An 8-bit unsigned integer that is equivalent to value, or zero if value is null.

Výjimky

value se neskládá z volitelného znaménka následovaného posloupností číslic (0 až 9).value does not consist of an optional sign followed by a sequence of digits (0 through 9).

value představuje číslo, které je menší MinValue nebo rovno MaxValue .value represents a number that is less than MinValue or greater than MaxValue.

Příklady

Následující příklad definuje pole řetězců a pokusí se převést každý řetězec na Byte .The following example defines a string array and attempts to convert each string to a Byte. Všimněte si, že zatímco null řetězec analyzuje nulu, String.Empty vyvolá FormatException .Note that while a null string parses to zero, String.Empty throws a FormatException. Všimněte si také, že při úspěšném analýze počátečních a koncových mezer se nemění formátování symbolů, jako jsou symboly měn, oddělovače skupin nebo oddělovače desetinných míst.Also note that while leading and trailing spaces parse successfully, formatting symbols, such as currency symbols, group separators, or decimal separators, do not.

using System;

public class Example
{
  public static void Main()
  {
   String[] values = { null, "", "0xC9", "C9", "101", "16.3",
             "$12", "$12.01", "-4", "1,032", "255",
             "  16 " };
   foreach (var value in values) {
     try {
      byte number = Convert.ToByte(value);
      Console.WriteLine("'{0}' --> {1}",
               value == null ? "<null>" : value, number);
     }
     catch (FormatException) {
      Console.WriteLine("Bad Format: '{0}'",
               value == null ? "<null>" : value);
     }
     catch (OverflowException) {
      Console.WriteLine("OverflowException: '{0}'", value);
     }
   }
  }
}
// The example displays the following output:
//   '<null>' --> 0
//   Bad Format: ''
//   Bad Format: '0xC9'
//   Bad Format: 'C9'
//   '101' --> 101
//   Bad Format: '16.3'
//   Bad Format: '$12'
//   Bad Format: '$12.01'
//   OverflowException: '-4'
//   Bad Format: '1,032'
//   '255' --> 255
//   '  16 ' --> 16
Module Example
  Public Sub Main()
   Dim values() As String = { Nothing, "", "0xC9", "C9", "101", 
                 "16.3", "$12", "$12.01", "-4", 
                 "1,032", "255", "  16 " }
   For Each value In values
     Try 
      Dim number As Byte = Convert.ToByte(value)
      Console.WriteLine("'{0}' --> {1}", 
               If(value Is Nothing, "<null>", value), number)
     Catch e As FormatException
      Console.WriteLine("Bad Format: '{0}'", 
               If(value Is Nothing, "<null>", value))
     Catch e As OverflowException
      Console.WriteLine("OverflowException: '{0}'", value)
     End Try
   Next
  End Sub
End Module
' The example displays the following output:
'   '<null>' --> 0
'   Bad Format: ''
'   Bad Format: '0xC9'
'   Bad Format: 'C9'
'   '101' --> 101
'   Bad Format: '16.3'
'   Bad Format: '$12'
'   Bad Format: '$12.01'
'   OverflowException: '-4'
'   Bad Format: '1,032'
'   '255' --> 255
'   '  16 ' --> 16

Poznámky

Použití ToByte(String) metody je ekvivalentní předání value Byte.Parse(String) metodě.Using the ToByte(String) method is equivalent to passing value to the Byte.Parse(String) method. value je interpretována pomocí formátovacích úmluv aktuální jazykové verze vlákna.value is interpreted by using the formatting conventions of the current thread culture.

Pokud nechcete zpracovat výjimku, pokud se převod nezdařil, můžete Byte.TryParse místo toho zavolat metodu.If you prefer not to handle an exception if the conversion fails, you can call the Byte.TryParse method instead. Vrátí Boolean hodnotu, která označuje, zda byl převod úspěšný nebo neúspěšný.It returns a Boolean value that indicates whether the conversion succeeded or failed.

Viz také

Platí pro

ToByte(UInt16)

Důležité

Toto rozhraní API neodpovídá specifikaci CLS.

Převede hodnotu zadaného 16bitového unsigned integer na ekvivalentní 8bitové unsigned integer.Converts the value of the specified 16-bit unsigned integer to an equivalent 8-bit unsigned integer.

public:
 static System::Byte ToByte(System::UInt16 value);
[System.CLSCompliant(false)]
public static byte ToByte (ushort value);
[<System.CLSCompliant(false)>]
static member ToByte : uint16 -> byte
Public Shared Function ToByte (value As UShort) As Byte

Parametry

value
UInt16

16bitové celé číslo bez znaménka pro převod.The 16-bit unsigned integer to convert.

Návraty

Byte

8bitový unsigned integer, který je ekvivalentní value .An 8-bit unsigned integer that is equivalent to value.

Atributy

Výjimky

value je větší než MaxValue .value is greater than MaxValue.

Příklady

Následující příklad převede pole nepodepsaných 16bitových celých čísel na Byte hodnoty.The following example converts an array of unsigned 16-bit integers to Byte values.

ushort[] numbers = { UInt16.MinValue, 121, 340, UInt16.MaxValue };
byte result;
foreach (ushort number in numbers)
{
  try {
   result = Convert.ToByte(number);
   Console.WriteLine("Converted the {0} value {1} to the {2} value {3}.",
            number.GetType().Name, number,
            result.GetType().Name, result);
  }
  catch (OverflowException) {
   Console.WriteLine("The {0} value {1} is outside the range of the Byte type.",
            number.GetType().Name, number);
  }
}
// The example displays the following output:
//    Converted the UInt16 value 0 to the Byte value 0.
//    Converted the UInt16 value 121 to the Byte value 121.
//    The UInt16 value 340 is outside the range of the Byte type.
//    The UInt16 value 65535 is outside the range of the Byte type.
Dim numbers() As UShort = { UInt16.MinValue, 121, 340, UInt16.MaxValue }
Dim result As Byte
For Each number As UShort In numbers
  Try
   result = Convert.ToByte(number)
   Console.WriteLIne("Converted the {0} value {1} to the {2} value {3}.", _
            number.GetType().Name, number, _
            result.GetType().Name, result)
  Catch e As OverflowException
   Console.WriteLine("The {0} value {1} is outside the range of the Byte type.", _
            number.GetType().Name, number)
  End Try
Next
' The example displays the following output:
'    Converted the UInt16 value 0 to the Byte value 0.
'    Converted the UInt16 value 121 to the Byte value 121.
'    The UInt16 value 340 is outside the range of the Byte type.
'    The UInt16 value 65535 is outside the range of the Byte type.

Platí pro

ToByte(UInt32)

Důležité

Toto rozhraní API neodpovídá specifikaci CLS.

Převede hodnotu zadaného 32 unsigned integer na ekvivalentní 8bitové unsigned integer.Converts the value of the specified 32-bit unsigned integer to an equivalent 8-bit unsigned integer.

public:
 static System::Byte ToByte(System::UInt32 value);
[System.CLSCompliant(false)]
public static byte ToByte (uint value);
[<System.CLSCompliant(false)>]
static member ToByte : uint32 -> byte
Public Shared Function ToByte (value As UInteger) As Byte

Parametry

value
UInt32

32bitové celé číslo bez znaménka pro převod.The 32-bit unsigned integer to convert.

Návraty

Byte

8bitový unsigned integer, který je ekvivalentní value .An 8-bit unsigned integer that is equivalent to value.

Atributy

Výjimky

value je větší než MaxValue .value is greater than MaxValue.

Příklady

Následující příklad převede pole celých čísel bez znaménka na Byte hodnoty.The following example converts an array of unsigned integers to Byte values.

uint[] numbers = { UInt32.MinValue, 121, 340, UInt32.MaxValue };
byte result;
foreach (uint number in numbers)
{
  try {
   result = Convert.ToByte(number);
   Console.WriteLine("Converted the {0} value {1} to the {2} value {3}.",
            number.GetType().Name, number,
            result.GetType().Name, result);
  }
  catch (OverflowException) {
   Console.WriteLine("The {0} value {1} is outside the range of the Byte type.",
            number.GetType().Name, number);
  }
}
// The example displays the following output:
//    Converted the UInt32 value 0 to the Byte value 0.
//    Converted the UInt32 value 121 to the Byte value 121.
//    The UInt32 value 340 is outside the range of the Byte type.
//    The UInt32 value 4294967295 is outside the range of the Byte type.
Dim numbers() As UInteger = { UInt32.MinValue, 121, 340, UInt32.MaxValue }
Dim result As Byte
For Each number As UInteger In numbers
  Try
   result = Convert.ToByte(number)
   Console.WriteLIne("Converted the {0} value {1} to the {2} value {3}.", _
            number.GetType().Name, number, _
            result.GetType().Name, result)
  Catch e As OverflowException
   Console.WriteLine("The {0} value {1} is outside the range of the Byte type.", _
            number.GetType().Name, number)
  End Try
Next
' The example displays the following output:
'    Converted the UInt32 value 0 to the Byte value 0.
'    Converted the UInt32 value 121 to the Byte value 121.
'    The UInt32 value 340 is outside the range of the Byte type.
'    The UInt32 value 4294967295 is outside the range of the Byte type.

Platí pro

ToByte(String, Int32)

Převede řetězcové vyjádření čísla v zadané základu na ekvivalentní 8bitové unsigned integer.Converts the string representation of a number in a specified base to an equivalent 8-bit unsigned integer.

public:
 static System::Byte ToByte(System::String ^ value, int fromBase);
public static byte ToByte (string value, int fromBase);
public static byte ToByte (string? value, int fromBase);
static member ToByte : string * int -> byte
Public Shared Function ToByte (value As String, fromBase As Integer) As Byte

Parametry

value
String

Řetězec obsahující číslo k převedení.A string that contains the number to convert.

fromBase
Int32

Základ čísla v value , který musí být 2, 8, 10 nebo 16.The base of the number in value, which must be 2, 8, 10, or 16.

Návraty

Byte

8bitový unsigned integer, který je ekvivalentní číslu v value nebo 0 (nula), pokud value je null .An 8-bit unsigned integer that is equivalent to the number in value, or 0 (zero) if value is null.

Výjimky

fromBase není 2, 8, 10 nebo 16.fromBase is not 2, 8, 10, or 16.

-nebo--or-

value, který představuje číslo bez základního 10 bez znaménka, je předpona se záporným znaménkem.value, which represents a non-base 10 unsigned number, is prefixed with a negative sign.

value obsahuje znak, který není platnou číslicí v základní třídě určené parametrem fromBase .value contains a character that is not a valid digit in the base specified by fromBase. Zpráva o výjimce znamená, že neexistují žádné číslice k převedení, pokud první znak v value je neplatný. v opačném případě se zobrazí zpráva, která value obsahuje neplatné koncové znaky.The exception message indicates that there are no digits to convert if the first character in value is invalid; otherwise, the message indicates that value contains invalid trailing characters.

value, který představuje základní 10 čísla bez znaménka, je předpona se záporným znaménkem.value, which represents a base 10 unsigned number, is prefixed with a negative sign.

-nebo--or-

value představuje číslo, které je menší MinValue nebo rovno MaxValue .value represents a number that is less than MinValue or greater than MaxValue.

Příklady

Následující příklad střídavě se pokusí interpretovat pole řetězců jako reprezentace binárních, osmičkových, desetinných a hexadecimálních hodnot.The following example alternately attempts to interpret an array of strings as the representation of binary, octal, decimal, and hexadecimal values.

using System;

public class Example
{
  public static void Main()
  {
   int[] bases = { 2, 8, 10, 16 };
   string[] values = { "-1", "1", "08", "0F", "11" , "12", "30",
             "101", "255", "FF", "10000000", "80" };
   byte number;
   foreach (int numBase in bases)
   {
     Console.WriteLine("Base {0}:", numBase);
     foreach (string value in values)
     {
      try {
        number = Convert.ToByte(value, numBase);
        Console.WriteLine("  Converted '{0}' to {1}.", value, number);
      }
      catch (FormatException) {
        Console.WriteLine("  '{0}' is not in the correct format for a base {1} byte value.",
                 value, numBase);
      }
      catch (OverflowException) {
        Console.WriteLine("  '{0}' is outside the range of the Byte type.", value);
      }
      catch (ArgumentException) {
        Console.WriteLine("  '{0}' is invalid in base {1}.", value, numBase);
      }
     }
   }
  }
}
// The example displays the following output:
//  Base 2:
//    '-1' is invalid in base 2.
//    Converted '1' to 1.
//    '08' is not in the correct format for a base 2 conversion.
//    '0F' is not in the correct format for a base 2 conversion.
//    Converted '11' to 3.
//    '12' is not in the correct format for a base 2 conversion.
//    '30' is not in the correct format for a base 2 conversion.
//    Converted '101' to 5.
//    '255' is not in the correct format for a base 2 conversion.
//    'FF' is not in the correct format for a base 2 conversion.
//    Converted '10000000' to 128.
//    '80' is not in the correct format for a base 2 conversion.
//  Base 8:
//    '-1' is invalid in base 8.
//    Converted '1' to 1.
//    '08' is not in the correct format for a base 8 conversion.
//    '0F' is not in the correct format for a base 8 conversion.
//    Converted '11' to 9.
//    Converted '12' to 10.
//    Converted '30' to 24.
//    Converted '101' to 65.
//    Converted '255' to 173.
//    'FF' is not in the correct format for a base 8 conversion.
//    '10000000' is outside the range of the Byte type.
//    '80' is not in the correct format for a base 8 conversion.
//  Base 10:
//    '-1' is outside the range of the Byte type.
//    Converted '1' to 1.
//    Converted '08' to 8.
//    '0F' is not in the correct format for a base 10 conversion.
//    Converted '11' to 11.
//    Converted '12' to 12.
//    Converted '30' to 30.
//    Converted '101' to 101.
//    Converted '255' to 255.
//    'FF' is not in the correct format for a base 10 conversion.
//    '10000000' is outside the range of the Byte type.
//    Converted '80' to 80.
//  Base 16:
//    '-1' is invalid in base 16.
//    Converted '1' to 1.
//    Converted '08' to 8.
//    Converted '0F' to 15.
//    Converted '11' to 17.
//    Converted '12' to 18.
//    Converted '30' to 48.
//    '101' is outside the range of the Byte type.
//    '255' is outside the range of the Byte type.
//    Converted 'FF' to 255.
//    '10000000' is outside the range of the Byte type.
//    Converted '80' to 128.
Module Example
  Public Sub Main()
   Dim bases() As Integer = { 2, 8, 10, 16 }
   Dim values() As String = { "-1", "1", "08", "0F", "11" , "12", "30", _        
                 "101", "255", "FF", "10000000", "80" }
   Dim number As Byte
   For Each base As Integer In bases
     Console.WriteLine("Base {0}:", base)
     For Each value As String In values
      Try
        number = Convert.ToByte(value, base)
        Console.WriteLine("  Converted '{0}' to {1}.", value, number)
      Catch e As FormatException
        Console.WriteLine("  '{0}' is not in the correct format for a base {1} conversion.", _
                 value, base)
      Catch e As OverflowException
        Console.WriteLine("  '{0}' is outside the range of the Byte type.", value)
      Catch e As ArgumentException
        Console.WriteLine("  '{0}' is invalid in base {1}.", value, base)
      End Try  
     Next                 
   Next 
  End Sub
End Module
' The example displays the following output:
'  Base 2:
'    '-1' is invalid in base 2.
'    Converted '1' to 1.
'    '08' is not in the correct format for a base 2 conversion.
'    '0F' is not in the correct format for a base 2 conversion.
'    Converted '11' to 3.
'    '12' is not in the correct format for a base 2 conversion.
'    '30' is not in the correct format for a base 2 conversion.
'    Converted '101' to 5.
'    '255' is not in the correct format for a base 2 conversion.
'    'FF' is not in the correct format for a base 2 conversion.
'    Converted '10000000' to 128.
'    '80' is not in the correct format for a base 2 conversion.
'  Base 8:
'    '-1' is invalid in base 8.
'    Converted '1' to 1.
'    '08' is not in the correct format for a base 8 conversion.
'    '0F' is not in the correct format for a base 8 conversion.
'    Converted '11' to 9.
'    Converted '12' to 10.
'    Converted '30' to 24.
'    Converted '101' to 65.
'    Converted '255' to 173.
'    'FF' is not in the correct format for a base 8 conversion.
'    '10000000' is outside the range of the Byte type.
'    '80' is not in the correct format for a base 8 conversion.
'  Base 10:
'    '-1' is outside the range of the Byte type.
'    Converted '1' to 1.
'    Converted '08' to 8.
'    '0F' is not in the correct format for a base 10 conversion.
'    Converted '11' to 11.
'    Converted '12' to 12.
'    Converted '30' to 30.
'    Converted '101' to 101.
'    Converted '255' to 255.
'    'FF' is not in the correct format for a base 10 conversion.
'    '10000000' is outside the range of the Byte type.
'    Converted '80' to 80.
'  Base 16:
'    '-1' is invalid in base 16.
'    Converted '1' to 1.
'    Converted '08' to 8.
'    Converted '0F' to 15.
'    Converted '11' to 17.
'    Converted '12' to 18.
'    Converted '30' to 48.
'    '101' is outside the range of the Byte type.
'    '255' is outside the range of the Byte type.
'    Converted 'FF' to 255.
'    '10000000' is outside the range of the Byte type.
'    Converted '80' to 128.

Poznámky

Pokud fromBase je 16, můžete očíslovat číslo určené value parametrem "0x" nebo "0x".If fromBase is 16, you can prefix the number specified by the value parameter with "0x" or "0X".

Vzhledem k tomu, že Byte datový typ podporuje pouze hodnoty bez znaménka, ToByte(String, Int32) metoda předpokládá, že value je vyjádřena pomocí nepodepsané binární reprezentace.Because the Byte data type supports unsigned values only, the ToByte(String, Int32) method assumes that value is expressed using unsigned binary representation. Jinými slovy, všechny osmi bitů slouží k reprezentaci číselné hodnoty a chybí bit znaménka.In other words, all eight bits are used to represent the numeric value, and a sign bit is absent. V důsledku toho je možné napsat kód, ve kterém je hodnota podepsaného bajtu, která je mimo rozsah Byte datového typu, převedena na Byte hodnotu bez metody, která vyvolává výjimku.As a result, it is possible to write code in which a signed byte value that is out of the range of the Byte data type is converted to a Byte value without the method throwing an exception. Následující příklad převede MinValue na svou hexadecimální řetězcovou reprezentaci a pak zavolá ToByte(String, Int32) metodu.The following example converts MinValue to its hexadecimal string representation, and then calls the ToByte(String, Int32) method. Namísto vyvolání výjimky zobrazí metoda zprávu "0x80 převede na 128."Instead of throwing an exception, the method displays the message, "0x80 converts to 128."

// Create a hexadecimal value out of range of the Byte type.
string value = SByte.MinValue.ToString("X");
// Convert it back to a number.
try
{
  byte number = Convert.ToByte(value, 16);
  Console.WriteLine("0x{0} converts to {1}.", value, number);
}
catch (OverflowException)
{
  Console.WriteLine("Unable to convert '0x{0}' to a byte.", value);
}
' Create a hexadecimal value out of range of the Byte type.
Dim value As String = SByte.MinValue.ToString("X")
' Convert it back to a number.
Try
  Dim number As Byte = Convert.ToByte(value, 16)
  Console.WriteLine("0x{0} converts to {1}.", value, number)
Catch e As OverflowException
  Console.WriteLine("Unable to convert '0x{0}' to a byte.", value)
End Try  

Při provádění binárních operací nebo číselných převodů vývojář vždy zodpovídá za ověření, zda metoda nebo operátor používají vhodné číselné vyjádření pro interpretaci konkrétní hodnoty.When performing binary operations or numeric conversions, it is always the responsibility of the developer to verify that a method or operator is using the appropriate numeric representation to interpret a particular value. Následující příklad ukazuje jednu z možností, jak zajistit, aby metoda nevhodně nepoužívala binární reprezentaci bez znaménka, když převede šestnáctkovou řetězcovou reprezentaci na Byte hodnotu.The following example illustrates one technique for ensuring that the method does not inappropriately use unsigned binary representation when it converts a hexadecimal string representation to a Byte value. Daný příklad určuje, zda hodnota představuje celé číslo se znaménkem nebo bez znaménka, když převádí tuto hodnotu na řetězcové vyjádření.The example determines whether a value represents a signed or an unsigned integer while it is converting that value to its string representation. Když příklad převede hodnotu zpět na Byte hodnotu, zkontroluje, zda byla původní hodnota znaménko celé číslo.When the example converts the value back to a Byte value, it checks whether the original value was a signed integer. Pokud ano, a pokud je nastaven jeho horní bit (což znamená, že hodnota je záporná a že používá doplněk 2 namísto binární reprezentace bez znaménka), vyvolá metoda výjimku.If so, and if its high-order bit is set (which indicates that the value is negative and that it uses two's complement instead of unsigned binary representation), the method throws an exception.

// Create a negative hexadecimal value out of range of the Byte type.
sbyte sourceNumber = SByte.MinValue;
bool isSigned = Math.Sign((sbyte)sourceNumber.GetType().GetField("MinValue").GetValue(null)) == -1;
string value = sourceNumber.ToString("X");
byte targetNumber;
try
{
  targetNumber = Convert.ToByte(value, 16);
  if (isSigned && ((targetNumber & 0x80) != 0))
   throw new OverflowException();
  else
   Console.WriteLine("0x{0} converts to {1}.", value, targetNumber);
}
catch (OverflowException)
{
  Console.WriteLine("Unable to convert '0x{0}' to an unsigned byte.", value);
}
// Displays the following to the console:
//  Unable to convert '0x80' to an unsigned byte.
' Create a negative hexadecimal value out of range of the Byte type.
Dim sourceNumber As SByte = SByte.MinValue
Dim isSigned As Boolean = Math.Sign(sourceNumber.MinValue) = -1
Dim value As String = sourceNumber.ToString("X")
Dim targetNumber As Byte
Try
  targetNumber = Convert.ToByte(value, 16)
  If isSigned And ((targetNumber And &H80) <> 0) Then
   Throw New OverflowException()
  Else 
   Console.WriteLine("0x{0} converts to {1}.", value, targetNumber)
  End If  
Catch e As OverflowException
  Console.WriteLine("Unable to convert '0x{0}' to an unsigned byte.", value)
End Try 
' Displays the following to the console:
'  Unable to convert '0x80' to an unsigned byte.   

Platí pro

ToByte(Object, IFormatProvider)

Převede hodnotu zadaného objektu na 8bitový unsigned integer s použitím zadaných informací o formátování specifické pro jazykovou verzi.Converts the value of the specified object to an 8-bit unsigned integer, using the specified culture-specific formatting information.

public:
 static System::Byte ToByte(System::Object ^ value, IFormatProvider ^ provider);
public static byte ToByte (object value, IFormatProvider provider);
public static byte ToByte (object? value, IFormatProvider? provider);
static member ToByte : obj * IFormatProvider -> byte
Public Shared Function ToByte (value As Object, provider As IFormatProvider) As Byte

Parametry

value
Object

Objekt, který implementuje IConvertible rozhraní.An object that implements the IConvertible interface.

provider
IFormatProvider

Objekt, který poskytuje informace o formátování specifické pro jazykovou verzi.An object that supplies culture-specific formatting information.

Návraty

Byte

8bitový unsigned integer, který je ekvivalentní value nebo nula, pokud value je null .An 8-bit unsigned integer that is equivalent to value, or zero if value is null.

Výjimky

value není ve formátu vlastnosti pro Byte hodnotu.value is not in the property format for a Byte value.

value neimplementuje IConvertible .value does not implement IConvertible.

-nebo--or-

Převod z value typu na Byte typ není podporován.Conversion from value to the Byte type is not supported.

value představuje číslo, které je menší MinValue nebo rovno MaxValue .value represents a number that is less than MinValue or greater than MaxValue.

Příklady

Následující příklad definuje ByteString třídu, která implementuje IConvertible rozhraní.The following example defines a ByteString class that implements the IConvertible interface. Třída ukládá řetězcové vyjádření bajtové hodnoty spolu s polem Sign, aby bylo možné reprezentovat hodnoty signed i unsigned Byte.The class stores the string representation of a byte value along with a sign field, so that it is able to represent both signed and unsigned byte values.

using System;
using System.Globalization;

public enum SignBit { Negative=-1, Zero=0, Positive=1 };

public struct ByteString : IConvertible
{
  private SignBit signBit;
  private string byteString;

  public SignBit Sign
  {
   set { signBit = value; }
   get { return signBit; }
  }

  public string Value
  {
   set {
     if (value.Trim().Length > 2)
      throw new ArgumentException("The string representation of a byte cannot have more than two characters.");
     else
      byteString = value;
   }
   get { return byteString; }
  }

  // IConvertible implementations.
  public TypeCode GetTypeCode() {
   return TypeCode.Object;
  }

  public bool ToBoolean(IFormatProvider provider)
  {
   if (signBit == SignBit.Zero)
     return false;
   else
     return true;
  }

  public byte ToByte(IFormatProvider provider)
  {
   if (signBit == SignBit.Negative)
     throw new OverflowException(String.Format("{0} is out of range of the Byte type.", Convert.ToSByte(byteString, 16)));
   else
     return Byte.Parse(byteString, NumberStyles.HexNumber);
  }

  public char ToChar(IFormatProvider provider)
  {
   if (signBit == SignBit.Negative) {
     throw new OverflowException(String.Format("{0} is out of range of the Char type.", Convert.ToSByte(byteString, 16)));
   }
   else {
     byte byteValue = Byte.Parse(this.byteString, NumberStyles.HexNumber);
     return Convert.ToChar(byteValue);
   }
  }

  public DateTime ToDateTime(IFormatProvider provider)
  {
   throw new InvalidCastException("ByteString to DateTime conversion is not supported.");
  }

  public decimal ToDecimal(IFormatProvider provider)
  {
   if (signBit == SignBit.Negative)
   {
     sbyte byteValue = SByte.Parse(byteString, NumberStyles.HexNumber);
     return Convert.ToDecimal(byteValue);
   }
   else
   {
     byte byteValue = Byte.Parse(byteString, NumberStyles.HexNumber);
     return Convert.ToDecimal(byteValue);
   }
  }

  public double ToDouble(IFormatProvider provider)
  {
   if (signBit == SignBit.Negative)
     return Convert.ToDouble(SByte.Parse(byteString, NumberStyles.HexNumber));
   else
     return Convert.ToDouble(Byte.Parse(byteString, NumberStyles.HexNumber));
  }

  public short ToInt16(IFormatProvider provider)
  {
   if (signBit == SignBit.Negative)
     return Convert.ToInt16(SByte.Parse(byteString, NumberStyles.HexNumber));
   else
     return Convert.ToInt16(Byte.Parse(byteString, NumberStyles.HexNumber));
  }

  public int ToInt32(IFormatProvider provider)
  {
   if (signBit == SignBit.Negative)
     return Convert.ToInt32(SByte.Parse(byteString, NumberStyles.HexNumber));
   else
     return Convert.ToInt32(Byte.Parse(byteString, NumberStyles.HexNumber));
  }

  public long ToInt64(IFormatProvider provider)
  {
   if (signBit == SignBit.Negative)
     return Convert.ToInt64(SByte.Parse(byteString, NumberStyles.HexNumber));
   else
     return Convert.ToInt64(Byte.Parse(byteString, NumberStyles.HexNumber));
  }

  public sbyte ToSByte(IFormatProvider provider)
  {
   if (signBit == SignBit.Negative)
     try {
      return Convert.ToSByte(Byte.Parse(byteString, NumberStyles.HexNumber));
     }
     catch (OverflowException e) {
      throw new OverflowException(String.Format("{0} is outside the range of the SByte type.",
                          Byte.Parse(byteString, NumberStyles.HexNumber)), e);
     }
   else
     return SByte.Parse(byteString, NumberStyles.HexNumber);
  }

  public float ToSingle(IFormatProvider provider)
  {
   if (signBit == SignBit.Negative)
     return Convert.ToSingle(SByte.Parse(byteString, NumberStyles.HexNumber));
   else
     return Convert.ToSingle(Byte.Parse(byteString, NumberStyles.HexNumber));
  }

  public string ToString(IFormatProvider provider)
  {
   return "0x" + this.byteString;
  }

  public object ToType(Type conversionType, IFormatProvider provider)
  {
   switch (Type.GetTypeCode(conversionType))
   {
     case TypeCode.Boolean:
      return this.ToBoolean(null);
     case TypeCode.Byte:
      return this.ToByte(null);
     case TypeCode.Char:
      return this.ToChar(null);
     case TypeCode.DateTime:
      return this.ToDateTime(null);
     case TypeCode.Decimal:
      return this.ToDecimal(null);
     case TypeCode.Double:
      return this.ToDouble(null);
     case TypeCode.Int16:
      return this.ToInt16(null);
     case TypeCode.Int32:
      return this.ToInt32(null);
     case TypeCode.Int64:
      return this.ToInt64(null);
     case TypeCode.Object:
      if (typeof(ByteString).Equals(conversionType))
        return this;
      else
        throw new InvalidCastException(String.Format("Conversion to a {0} is not supported.", conversionType.Name));
     case TypeCode.SByte:
      return this.ToSByte(null);
     case TypeCode.Single:
      return this.ToSingle(null);
     case TypeCode.String:
      return this.ToString(null);
     case TypeCode.UInt16:
      return this.ToUInt16(null);
     case TypeCode.UInt32:
      return this.ToUInt32(null);
     case TypeCode.UInt64:
      return this.ToUInt64(null);
     default:
      throw new InvalidCastException(String.Format("Conversion to {0} is not supported.", conversionType.Name));
   }
  }

  public UInt16 ToUInt16(IFormatProvider provider)
  {
   if (signBit == SignBit.Negative)
     throw new OverflowException(String.Format("{0} is outside the range of the UInt16 type.",
                          SByte.Parse(byteString, NumberStyles.HexNumber)));
   else
     return Convert.ToUInt16(Byte.Parse(byteString, NumberStyles.HexNumber));
  }

  public UInt32 ToUInt32(IFormatProvider provider)
  {
   if (signBit == SignBit.Negative)
     throw new OverflowException(String.Format("{0} is outside the range of the UInt32 type.",
                          SByte.Parse(byteString, NumberStyles.HexNumber)));
   else
     return Convert.ToUInt32(Byte.Parse(byteString, NumberStyles.HexNumber));
  }

  public UInt64 ToUInt64(IFormatProvider provider)
  {
   if (signBit == SignBit.Negative)
     throw new OverflowException(String.Format("{0} is outside the range of the UInt64 type.",
                          SByte.Parse(byteString, NumberStyles.HexNumber)));
   else
     return Convert.ToUInt64(Byte.Parse(byteString, NumberStyles.HexNumber));
  }
}
Imports System.Globalization

Public Enum SignBit As Integer
  Positive = 1
  Zero = 0
  Negative = -1
End Enum

Public Structure ByteString : Implements IConvertible
  Private signBit As SignBit
  Private byteString As String
  
  Public Property Sign As SignBit
   Set
     signBit = value
   End Set
   Get
     Return signBit
   End Get
  End Property
  
  Public Property Value As String
   Set
     If value.Trim().Length > 2 Then
      Throw New ArgumentException("The string representation of a byte cannot have more than two characters.")
     Else
      byteString = value
     End If  
   End Set
   Get
     Return byteString
   End Get
  End Property
  
  ' IConvertible implementations.
  Public Function GetTypeCode() As TypeCode _
          Implements IConvertible.GetTypeCode
   Return TypeCode.Object
  End Function
  
  Public Function ToBoolean(provider As IFormatProvider) As Boolean _
          Implements IConvertible.ToBoolean
   If signBit = SignBit.Zero Then
     Return False
   Else
     Return True
   End If
  End Function 
  
  Public Function ToByte(provider As IFormatProvider) As Byte _
          Implements IConvertible.ToByte
   If signBit = signBit.Negative Then
     Throw New OverflowException(String.Format("{0} is out of range of the Byte type.", Convert.ToSByte(byteString, 16))) 
   Else
     Return Byte.Parse(byteString, NumberStyles.HexNumber)
   End If    
  End Function
  
  Public Function ToChar(provider As IFormatProvider) As Char _
          Implements IConvertible.ToChar
   If signBit = signBit.Negative Then 
     Throw New OverflowException(String.Format("{0} is out of range of the Char type.", Convert.ToSByte(byteString, 16)))
   Else
     Dim byteValue As Byte = Byte.Parse(Me.byteString, NumberStyles.HexNumber)
     Return Convert.ToChar(byteValue)
   End If        
  End Function 
  
  Public Function ToDateTime(provider As IFormatProvider) As Date _
          Implements IConvertible.ToDateTime
   Throw New InvalidCastException("ByteString to DateTime conversion is not supported.")
  End Function
  
  Public Function ToDecimal(provider As IFormatProvider) As Decimal _
          Implements IConvertible.ToDecimal
   If signBit = signBit.Negative Then
     Dim byteValue As SByte = SByte.Parse(byteString, NumberStyles.HexNumber)
     Return Convert.ToDecimal(byteValue)
   Else
     Dim byteValue As Byte = Byte.Parse(byteString, NumberStyles.HexNumber)
     Return Convert.ToDecimal(byteValue)
   End If
  End Function
  
  Public Function ToDouble(provider As IFormatProvider) As Double _
          Implements IConvertible.ToDouble
   If signBit = signBit.Negative Then
     Return Convert.ToDouble(SByte.Parse(byteString, NumberStyles.HexNumber))
   Else
     Return Convert.ToDouble(Byte.Parse(byteString, NumberStyles.HexNumber))
   End If  
  End Function  
  
  Public Function ToInt16(provider As IFormatProvider) As Int16 _
          Implements IConvertible.ToInt16
   If signBit = signBit.Negative Then
     Return Convert.ToInt16(SByte.Parse(byteString, NumberStyles.HexNumber))
   Else
     Return Convert.ToInt16(Byte.Parse(byteString, NumberStyles.HexNumber))
   End If  
  End Function
  
  Public Function ToInt32(provider As IFormatProvider) As Int32 _
          Implements IConvertible.ToInt32
   If signBit = signBit.Negative Then
     Return Convert.ToInt32(SByte.Parse(byteString, NumberStyles.HexNumber))
   Else
     Return Convert.ToInt32(Byte.Parse(byteString, NumberStyles.HexNumber))
   End If  
  End Function
  
  Public Function ToInt64(provider As IFormatProvider) As Int64 _
          Implements IConvertible.ToInt64
   If signBit = signBit.Negative Then
     Return Convert.ToInt64(SByte.Parse(byteString, NumberStyles.HexNumber))
   Else
     Return Convert.ToInt64(Byte.Parse(byteString, NumberStyles.HexNumber))
   End If  
  End Function
  
  Public Function ToSByte(provider As IFormatProvider) As SByte _
          Implements IConvertible.ToSByte
   If signBit = SignBit.Positive Then
     Try
      Return Convert.ToSByte(Byte.Parse(byteString, NumberStyles.HexNumber))
     Catch e As OverflowException
      Throw New OverflowException(String.Format("{0} is outside the range of the SByte type.", _
                          Byte.Parse(byteString, NumberStyles.HexNumber)), e)  
     End Try
   Else
     Return SByte.Parse(byteString, NumberStyles.HexNumber)
   End If
  End Function

  Public Function ToSingle(provider As IFormatProvider) As Single _
          Implements IConvertible.ToSingle
   If signBit = signBit.Negative Then
     Return Convert.ToSingle(SByte.Parse(byteString, NumberStyles.HexNumber))
   Else
     Return Convert.ToSingle(Byte.Parse(byteString, NumberStyles.HexNumber))
   End If  
  End Function

  Public Overloads Function ToString(provider As IFormatProvider) As String _
          Implements IConvertible.ToString
   Return Me.byteString
  End Function
  
  Public Function ToType(conversionType As Type, provider As IFormatProvider) As Object _
          Implements IConvertible.ToType
   Select Case Type.GetTypeCode(conversionType)
     Case TypeCode.Boolean 
      Return Me.ToBoolean(Nothing)
     Case TypeCode.Byte
      Return Me.ToByte(Nothing)
     Case TypeCode.Char
      Return Me.ToChar(Nothing)
     Case TypeCode.DateTime
      Return Me.ToDateTime(Nothing)
     Case TypeCode.Decimal
      Return Me.ToDecimal(Nothing)
     Case TypeCode.Double
      Return Me.ToDouble(Nothing)
     Case TypeCode.Int16
      Return Me.ToInt16(Nothing)
     Case TypeCode.Int32
      Return Me.ToInt32(Nothing)
     Case TypeCode.Int64
      Return Me.ToInt64(Nothing)
     Case TypeCode.Object
      If GetType(ByteString).Equals(conversionType) Then
        Return Me
      Else
        Throw New InvalidCastException(String.Format("Conversion to a {0} is not supported.", conversionType.Name))
      End If 
     Case TypeCode.SByte
      Return Me.ToSByte(Nothing)
     Case TypeCode.Single
      Return Me.ToSingle(Nothing)
     Case TypeCode.String
      Return Me.ToString(Nothing)
     Case TypeCode.UInt16
      Return Me.ToUInt16(Nothing)
     Case TypeCode.UInt32
      Return Me.ToUInt32(Nothing)
     Case TypeCode.UInt64
      Return Me.ToUInt64(Nothing)  
     Case Else
      Throw New InvalidCastException(String.Format("Conversion to {0} is not supported.", conversionType.Name))  
      
   End Select
  End Function
  
  Public Function ToUInt16(provider As IFormatProvider) As UInt16 _
          Implements IConvertible.ToUInt16
   If signBit = signBit.Negative Then
     Throw New OverflowException(String.Format("{0} is outside the range of the UInt16 type.", _
                          SByte.Parse(byteString, NumberStyles.HexNumber)))
   Else
     Return Convert.ToUInt16(Byte.Parse(byteString, NumberStyles.HexNumber))
   End If  
  End Function

  Public Function ToUInt32(provider As IFormatProvider) As UInt32 _
          Implements IConvertible.ToUInt32
   If signBit = signBit.Negative Then
     Throw New OverflowException(String.Format("{0} is outside the range of the UInt32 type.", _
                          SByte.Parse(byteString, NumberStyles.HexNumber)))
   Else
     Return Convert.ToUInt32(Byte.Parse(byteString, NumberStyles.HexNumber))
   End If  
  End Function
  
  Public Function ToUInt64(provider As IFormatProvider) As UInt64 _
          Implements IConvertible.ToUInt64
   If signBit = signBit.Negative Then
     Throw New OverflowException(String.Format("{0} is outside the range of the UInt64 type.", _
                          SByte.Parse(byteString, NumberStyles.HexNumber)))
   Else
     Return Convert.ToUInt64(Byte.Parse(byteString, NumberStyles.HexNumber))
   End If  
  End Function
  
End Structure

Následující příklad vytvoří instanci několika ByteString objektů a zavolá ToByte(Object, IFormatProvider) metodu pro jejich převod na bajtové hodnoty.The following example instantiates several ByteString objects and calls the ToByte(Object, IFormatProvider) method to convert them to byte values. Ukazuje, že ToByte(Object, IFormatProvider) metoda zabalí volání IConvertible.ToByte metody objektu, který se má převést.It illustrates that the ToByte(Object, IFormatProvider) method wraps a call to the IConvertible.ToByte method of the object to be converted.

public class Class1
{
  public static void Main()
  {
   byte positiveByte = 216;
   sbyte negativeByte = -101;

   ByteString positiveString = new ByteString();
   positiveString.Sign = (SignBit) Math.Sign(positiveByte);
   positiveString.Value = positiveByte.ToString("X2");

   ByteString negativeString = new ByteString();
   negativeString.Sign = (SignBit) Math.Sign(negativeByte);
   negativeString.Value = negativeByte.ToString("X2");

   try {
     Console.WriteLine("'{0}' converts to {1}.", positiveString.Value, Convert.ToByte(positiveString));
   }
   catch (OverflowException) {
     Console.WriteLine("0x{0} is outside the range of the Byte type.", positiveString.Value);
   }

   try {
     Console.WriteLine("'{0}' converts to {1}.", negativeString.Value, Convert.ToByte(negativeString));
   }
   catch (OverflowException) {
     Console.WriteLine("0x{0} is outside the range of the Byte type.", negativeString.Value);
   }
  }
}
// The example displays the following output:
//    'D8' converts to 216.
//    0x9B is outside the range of the Byte type.
Module modMain
  Public Sub Main()
   Dim positiveByte As Byte = 216
   Dim negativeByte As SByte = -101
   
   
   Dim positiveString As New ByteString()
   positiveString.Sign = CType(Math.Sign(positiveByte), SignBit)
   positiveString.Value = positiveByte.ToString("X2")
   
   Dim negativeString As New ByteString()
   negativeString.Sign = CType(Math.Sign(negativeByte), SignBit)
   negativeString.Value = negativeByte.ToString("X2")
   
   Try
     Console.WriteLine("'{0}' converts to {1}.", positiveString.Value, Convert.ToByte(positiveString))
   Catch e As OverflowException
     Console.WriteLine("0x{0} is outside the range of the Byte type.", positiveString.Value)
   End Try

   Try
     Console.WriteLine("'{0}' converts to {1}.", negativeString.Value, Convert.ToByte(negativeString))
   Catch e As OverflowException
     Console.WriteLine("0x{0} is outside the range of the Byte type.", negativeString.Value)
   End Try  
  End Sub
End Module
' The example dosplays the following output:
'    'D8' converts to 216.
'    0x9B is outside the range of the Byte type.

Poznámky

provider umožňuje uživateli zadat informace o převodu specifické pro jazykovou verzi o obsahu value .provider enables the user to specify culture-specific conversion information about the contents of value. Základní typy jsou ignorovány provider . parametr však lze použít, pokud value je uživatelem definovaný typ, který implementuje IConvertible rozhraní.The base types ignore provider; however, the parameter may be used if value is a user-defined type that implements the IConvertible interface.

Platí pro

ToByte(String, IFormatProvider)

Převede určenou řetězcovou reprezentaci čísla na ekvivalentní 8bitové unsigned integer s použitím zadaných informací o formátování specifických pro jazykovou verzi.Converts the specified string representation of a number to an equivalent 8-bit unsigned integer, using specified culture-specific formatting information.

public:
 static System::Byte ToByte(System::String ^ value, IFormatProvider ^ provider);
public static byte ToByte (string value, IFormatProvider provider);
public static byte ToByte (string? value, IFormatProvider? provider);
static member ToByte : string * IFormatProvider -> byte
Public Shared Function ToByte (value As String, provider As IFormatProvider) As Byte

Parametry

value
String

Řetězec obsahující číslo k převedení.A string that contains the number to convert.

provider
IFormatProvider

Objekt, který poskytuje informace o formátování specifické pro jazykovou verzi.An object that supplies culture-specific formatting information.

Návraty

Byte

8bitový unsigned integer, který je ekvivalentní value nebo nula, pokud value je null .An 8-bit unsigned integer that is equivalent to value, or zero if value is null.

Výjimky

value se neskládá z volitelného znaménka následovaného posloupností číslic (0 až 9).value does not consist of an optional sign followed by a sequence of digits (0 through 9).

value představuje číslo, které je menší MinValue nebo rovno MaxValue .value represents a number that is less than MinValue or greater than MaxValue.

Příklady

Následující příklad vytvoří vlastní NumberFormatInfo objekt, který definuje kladné znaménko jako "POS" a záporné znaménko jako "záporné", které používá v volání ToByte(String, IFormatProvider) metody.The following example creates a custom NumberFormatInfo object that defines the positive sign as "pos" and the negative sign as "neg", which it uses in calls to the ToByte(String, IFormatProvider) method. Poté volá ToByte(String, IFormatProvider) metodu opakovaně pro převod každého prvku v poli řetězců na Byte hodnotu.It then calls the ToByte(String, IFormatProvider) method repeatedly to convert each element in a string array to a Byte value.

using System;
using System.Globalization;

public class Example
{
  public static void Main()
  {
   // Create a NumberFormatInfo object and set several of its
   // properties that apply to unsigned bytes.
   NumberFormatInfo provider = new NumberFormatInfo();

   // These properties affect the conversion.
   provider.PositiveSign = "pos ";
   provider.NegativeSign = "neg ";

   // This property does not affect the conversion.
   // The input string cannot have a decimal separator.
   provider.NumberDecimalSeparator = ".";

   // Define an array of numeric strings.
   string[] numericStrings = { "234", "+234", "pos 234", "234.", "255",
                 "256", "-1" };

   foreach (string numericString in numericStrings)
   {
     Console.Write("'{0,-8}' ->  ", numericString);
     try {
      byte number = Convert.ToByte(numericString, provider);
      Console.WriteLine(number);
     }
     catch (FormatException) {
      Console.WriteLine("Incorrect Format");
     }
     catch (OverflowException) {
      Console.WriteLine("Overflows a Byte");
     }
   }
  }
}
// The example displays the following output:
//    '234   ' ->  234
//    '+234  ' ->  Incorrect Format
//    'pos 234 ' ->  234
//    '234.  ' ->  Incorrect Format
//    '255   ' ->  255
//    '256   ' ->  Overflows a Byte
//    '-1   ' ->  Incorrect Format
Imports System.Globalization

Module Example
  Public Sub Main()
   ' Create a NumberFormatInfo object and set several of its
   ' properties that apply to unsigned bytes.
   Dim provider As New NumberFormatInfo()
   With provider 
     ' These properties affect the conversion.
     .PositiveSign = "pos "
     .NegativeSign = "neg "

     ' This property does not affect the conversion.
     ' The input string cannot have a decimal separator.
     .NumberDecimalSeparator = "."
   End With
   
   ' Define an array of numeric strings.
   Dim numericStrings() As String = { "234", "+234", "pos 234", "234.", _
                     "255", "256", "-1" }

   For Each numericString As String In numericStrings
     Console.Write("'{0,-8}' ->  ", numericString)
     Try
      Dim number As Byte = Convert.ToByte(numericString, provider)
      Console.WriteLine(number)
     Catch ex As FormatException
      Console.WriteLine("Incorrect Format")             
     Catch ex As OverflowException
      Console.WriteLine("Overflows a Byte")
     End Try  
   Next
  End Sub  
End Module 
' The example displays the following output:
'    '234   ' ->  234
'    '+234  ' ->  Incorrect Format
'    'pos 234 ' ->  234
'    '234.  ' ->  Incorrect Format
'    '255   ' ->  255
'    '256   ' ->  Overflows a Byte
'    '-1   ' ->  Incorrect Format

Poznámky

provider je IFormatProvider instance, která získá NumberFormatInfo objekt.provider is an IFormatProvider instance that obtains a NumberFormatInfo object. NumberFormatInfoObjekt poskytuje informace specifické jazykové verze o formátu value .The NumberFormatInfo object provides culture-specific information about the format of value. Pokud provider je null , je NumberFormatInfo použit objekt pro aktuální jazykovou verzi.If provider is null, the NumberFormatInfo object for the current culture is used.

Pokud nechcete zpracovat výjimku, pokud se převod nezdařil, můžete Byte.TryParse místo toho zavolat metodu.If you prefer not to handle an exception if the conversion fails, you can call the Byte.TryParse method instead. Vrátí Boolean hodnotu, která označuje, zda byl převod úspěšný nebo neúspěšný.It returns a Boolean value that indicates whether the conversion succeeded or failed.

Viz také

Platí pro

ToByte(Single)

Převede hodnotu zadaného čísla s plovoucí desetinnou čárkou s jednoduchou přesností na ekvivalentní 8bitové unsigned integer.Converts the value of the specified single-precision floating-point number to an equivalent 8-bit unsigned integer.

public:
 static System::Byte ToByte(float value);
public static byte ToByte (float value);
static member ToByte : single -> byte
Public Shared Function ToByte (value As Single) As Byte

Parametry

value
Single

Číslo s plovoucí desetinnou čárkou a jednoduchou přesností.A single-precision floating-point number.

Návraty

Byte

value, zaokrouhlené na nejbližší 8bitové unsigned integer.value, rounded to the nearest 8-bit unsigned integer. Pokud value je uprostřed mezi dvěma celými čísly, je vráceno sudé číslo; to znamená, že 4,5 je převedeno na 4 a 5,5 je převedeno na 6.If value is halfway between two whole numbers, the even number is returned; that is, 4.5 is converted to 4, and 5.5 is converted to 6.

Výjimky

value je větší MaxValue nebo menší než MinValue .value is greater than MaxValue or less than MinValue.

Příklady

Následující příklad převede Single hodnotu na Byte .The following example converts a Single value to a Byte.

public:
  void ConvertByteSingle( Byte byteVal )
  {
   float floatVal;
   
   // Byte to float conversion will not overflow.
   floatVal = System::Convert::ToSingle( byteVal );
   System::Console::WriteLine( "The Byte as a float is {0}.",
     floatVal );
   
   // Float to Byte conversion can overflow.
   try
   {
     byteVal = System::Convert::ToByte( floatVal );
     System::Console::WriteLine( "The float as a Byte is {0}.",
     byteVal );
   }
   catch ( System::OverflowException^ ) 
   {
     System::Console::WriteLine(
      "The float value is too large for a Byte." );
   }
  }
public void ConvertByteSingle(byte byteVal) {
  float floatVal;

  // Byte to float conversion will not overflow.
  floatVal = System.Convert.ToSingle(byteVal);
  System.Console.WriteLine("The byte as a float is {0}.",
    floatVal);

  // Float to byte conversion can overflow.
  try {
    byteVal = System.Convert.ToByte(floatVal);
    System.Console.WriteLine("The float as a byte is {0}.",
      byteVal);
  }
  catch (System.OverflowException) {
    System.Console.WriteLine(
      "The float value is too large for a byte.");
  }
}
Public Sub ConvertByteSingle(ByVal byteVal As Byte)
  Dim singleVal As Single

  ' Byte to float conversion will not overflow.
  singleVal = System.Convert.ToSingle(byteVal)
  System.Console.WriteLine("The byte as a single is {0}.", _
               singleVal)

  ' Single to byte conversion can overflow.
  Try
    byteVal = System.Convert.ToByte(singleVal)
    System.Console.WriteLine("The single as a byte is {0}.", _
                 byteVal)
  Catch exception As System.OverflowException
    System.Console.WriteLine( _
      "Overflow in single-to-byte conversion.")
  End Try
End Sub

Viz také

Platí pro

ToByte(UInt64)

Důležité

Toto rozhraní API neodpovídá specifikaci CLS.

Převede hodnotu zadaného 64 unsigned integer na ekvivalentní 8bitové unsigned integer.Converts the value of the specified 64-bit unsigned integer to an equivalent 8-bit unsigned integer.

public:
 static System::Byte ToByte(System::UInt64 value);
[System.CLSCompliant(false)]
public static byte ToByte (ulong value);
[<System.CLSCompliant(false)>]
static member ToByte : uint64 -> byte
Public Shared Function ToByte (value As ULong) As Byte

Parametry

value
UInt64

64bitové celé číslo bez znaménka pro převod.The 64-bit unsigned integer to convert.

Návraty

Byte

8bitový unsigned integer, který je ekvivalentní value .An 8-bit unsigned integer that is equivalent to value.

Atributy

Výjimky

value je větší než MaxValue .value is greater than MaxValue.

Příklady

Následující příklad převede pole dlouhých celých čísel bez znaménka na Byte hodnoty.The following example converts an array of unsigned long integers to Byte values.

ulong[] numbers= { UInt64.MinValue, 121, 340, UInt64.MaxValue };
byte result;
foreach (ulong number in numbers)
{
  try {
   result = Convert.ToByte(number);
   Console.WriteLine("Converted the {0} value {1} to the {2} value {3}.",
            number.GetType().Name, number,
            result.GetType().Name, result);
  }
  catch (OverflowException)
  {
   Console.WriteLine("The {0} value {1} is outside the range of the Byte type.",
            number.GetType().Name, number);
  }
}
// The example displays the following output:
//    Converted the UInt64 value 0 to the Byte value 0.
//    Converted the UInt64 value 121 to the Byte value 121.
//    The UInt64 value 340 is outside the range of the Byte type.
//    The UInt64 value 18446744073709551615 is outside the range of the Byte type.
Dim numbers() As ULong = { UInt64.MinValue, 121, 340, UInt64.MaxValue }
Dim result As Byte
For Each number As ULong In numbers
  Try
   result = Convert.ToByte(number)
   Console.WriteLIne("Converted the {0} value {1} to the {2} value {3}.", _
            number.GetType().Name, number, _
            result.GetType().Name, result)
  Catch e As OverflowException
   Console.WriteLine("The {0} value {1} is outside the range of the Byte type.", _
            number.GetType().Name, number)
  End Try
Next
' The example displays the following output:
'    Converted the UInt64 value 0 to the Byte value 0.
'    Converted the UInt64 value 121 to the Byte value 121.
'    The UInt64 value 340 is outside the range of the Byte type.
'    The UInt64 value 18446744073709551615 is outside the range of the Byte type.

Platí pro

ToByte(SByte)

Důležité

Toto rozhraní API neodpovídá specifikaci CLS.

Převede hodnotu zadaného 8bitového čísla se znaménkem na ekvivalentní 8 bitů unsigned integer.Converts the value of the specified 8-bit signed integer to an equivalent 8-bit unsigned integer.

public:
 static System::Byte ToByte(System::SByte value);
[System.CLSCompliant(false)]
public static byte ToByte (sbyte value);
[<System.CLSCompliant(false)>]
static member ToByte : sbyte -> byte
Public Shared Function ToByte (value As SByte) As Byte

Parametry

value
SByte

8bitové celé číslo se znaménkem, které má být převedeno.The 8-bit signed integer to be converted.

Návraty

Byte

8bitový unsigned integer, který je ekvivalentní value .An 8-bit unsigned integer that is equivalent to value.

Atributy

Výjimky

value je menší než MinValue .value is less than MinValue.

Příklady

Následující příklad převede pole SByte hodnot na Byte hodnoty.The following example converts an array of SByte values to Byte values.

sbyte[] numbers = { SByte.MinValue, -1, 0, 10, SByte.MaxValue };
byte result;
foreach (sbyte number in numbers)
{
  try {
   result = Convert.ToByte(number);
   Console.WriteLine("Converted the {0} value {1} to the {2} value {3}.",
            number.GetType().Name, number,
            result.GetType().Name, result);
  }
  catch (OverflowException)
  {
   Console.WriteLine("The {0} value {1} is outside the range of the Byte type.",
            number.GetType().Name, number);
  }
}
// The example displays the following output:
//    The SByte value -128 is outside the range of the Byte type.
//    The SByte value -1 is outside the range of the Byte type.
//    Converted the SByte value 0 to the Byte value 0.
//    Converted the SByte value 10 to the Byte value 10.
//    Converted the SByte value 127 to the Byte value 127.
Dim numbers() As SByte = { SByte.MinValue, -1, 0, 10, SByte.MaxValue }
Dim result As Byte
For Each number As SByte In numbers
  Try
   result = Convert.ToByte(number)
   Console.WriteLIne("Converted the {0} value {1} to the {2} value {3}.", _
            number.GetType().Name, number, _
            result.GetType().Name, result)
  Catch e As OverflowException
   Console.WriteLine("The {0} value {1} is outside the range of the Byte type.", _
            number.GetType().Name, number)
  End Try
Next
' The example displays the following output:
'    The SByte value -128 is outside the range of the Byte type.
'    The SByte value -1 is outside the range of the Byte type.
'    Converted the SByte value 0 to the Byte value 0.
'    Converted the SByte value 10 to the Byte value 10.
'    Converted the SByte value 127 to the Byte value 127.

Platí pro

ToByte(Decimal)

Převede hodnotu zadaného desítkového čísla na ekvivalentní 8bitové unsigned integer.Converts the value of the specified decimal number to an equivalent 8-bit unsigned integer.

public:
 static System::Byte ToByte(System::Decimal value);
public static byte ToByte (decimal value);
static member ToByte : decimal -> byte
Public Shared Function ToByte (value As Decimal) As Byte

Parametry

value
Decimal

Číslo, které má být převedeno.The number to convert.

Návraty

Byte

value, zaokrouhlené na nejbližší 8bitové unsigned integer.value, rounded to the nearest 8-bit unsigned integer. Pokud value je uprostřed mezi dvěma celými čísly, je vráceno sudé číslo; to znamená, že 4,5 je převedeno na 4 a 5,5 je převedeno na 6.If value is halfway between two whole numbers, the even number is returned; that is, 4.5 is converted to 4, and 5.5 is converted to 6.

Výjimky

value je větší MaxValue nebo menší než MinValue .value is greater than MaxValue or less than MinValue.

Poznámky

Následující příklad převede Byte hodnotu na Decimal a a na Decimal hodnotu Byte .The following example converts a Byte value to a Decimal and a Decimal value to a Byte.

public:
  void ConvertByteDecimal( Byte byteVal )
  {
   Decimal decimalVal;
   
   // Byte to decimal conversion will not overflow.
   decimalVal = System::Convert::ToDecimal( byteVal );
   System::Console::WriteLine( "The Byte as a decimal is {0}.",
     decimalVal );
   
   // Decimal to Byte conversion can overflow.
   try
   {
     byteVal = System::Convert::ToByte( decimalVal );
     System::Console::WriteLine( "The Decimal as a Byte is {0}.",
     byteVal );
   }
   catch ( System::OverflowException^ ) 
   {
     System::Console::WriteLine(
      "The decimal value is too large for a Byte." );
   }
  }
public void ConvertByteDecimal(byte byteVal) {
  decimal decimalVal;

  // Byte to decimal conversion will not overflow.
  decimalVal = System.Convert.ToDecimal(byteVal);
  System.Console.WriteLine("The byte as a decimal is {0}.",
    decimalVal);

  // Decimal to byte conversion can overflow.
  try {
    byteVal = System.Convert.ToByte(decimalVal);
    System.Console.WriteLine("The Decimal as a byte is {0}.",
      byteVal);
  }
  catch (System.OverflowException) {
    System.Console.WriteLine(
      "The decimal value is too large for a byte.");
  }
}
Public Sub ConvertByteDecimal(ByVal byteVal As Byte)
  Dim decimalVal As Decimal

  ' Byte to decimal conversion will not overflow.
  decimalVal = System.Convert.ToDecimal(byteVal)
  System.Console.WriteLine("The byte as a decimal is {0}.", _
               decimalVal)

  ' Decimal to byte conversion can overflow.
  Try
    byteVal = System.Convert.ToByte(decimalVal)
    System.Console.WriteLine("The Decimal as a byte is {0}.", _
                 byteVal)
  Catch exception As System.OverflowException
    System.Console.WriteLine( _
      "Overflow in decimal-to-byte conversion.")
  End Try
End Sub

Platí pro

ToByte(Int64)

Převede hodnotu zadaného celého čísla se znaménkem 64 na ekvivalentní 8 bitů unsigned integer.Converts the value of the specified 64-bit signed integer to an equivalent 8-bit unsigned integer.

public:
 static System::Byte ToByte(long value);
public static byte ToByte (long value);
static member ToByte : int64 -> byte
Public Shared Function ToByte (value As Long) As Byte

Parametry

value
Int64

64bitové celé číslo se znaménkem pro převod.The 64-bit signed integer to convert.

Návraty

Byte

8bitový unsigned integer, který je ekvivalentní value .An 8-bit unsigned integer that is equivalent to value.

Výjimky

value je menší než MinValue nebo větší než MaxValue .value is less than MinValue or greater than MaxValue.

Příklady

Následující příklad převede pole Int64 hodnot na Byte hodnoty.The following example converts an array of Int64 values to Byte values.

long[] numbers = { Int64.MinValue, -1, 0, 121, 340, Int64.MaxValue };
byte result;
foreach (long number in numbers)
{
  try {
   result = Convert.ToByte(number);
   Console.WriteLine("Converted the {0} value {1} to the {2} value {3}.",
            number.GetType().Name, number,
            result.GetType().Name, result);
  }
  catch (OverflowException) {
   Console.WriteLine("The {0} value {1} is outside the range of the Byte type.",
            number.GetType().Name, number);
  }
}
// The example displays the following output:
//    The Int64 value -9223372036854775808 is outside the range of the Byte type.
//    The Int64 value -1 is outside the range of the Byte type.
//    Converted the Int64 value 0 to the Byte value 0.
//    Converted the Int64 value 121 to the Byte value 121.
//    The Int64 value 340 is outside the range of the Byte type.
//    The Int64 value 9223372036854775807 is outside the range of the Byte type.
Dim numbers() As Long = { Int64.MinValue, -1, 0, 121, 340, Int64.MaxValue }
Dim result As Byte
For Each number As Long In numbers
  Try
   result = Convert.ToByte(number)
   Console.WriteLIne("Converted the {0} value {1} to the {2} value {3}.", _
            number.GetType().Name, number, _
            result.GetType().Name, result)
  Catch e As OverflowException
   Console.WriteLine("The {0} value {1} is outside the range of the Byte type.", _
            number.GetType().Name, number)
  End Try
Next
' The example displays the following output:
'    The Int64 value -9223372036854775808 is outside the range of the Byte type.
'    The Int64 value -1 is outside the range of the Byte type.
'    Converted the Int64 value 0 to the Byte value 0.
'    Converted the Int64 value 121 to the Byte value 121.
'    The Int64 value 340 is outside the range of the Byte type.
'    The Int64 value 9223372036854775807 is outside the range of the Byte type.   

Platí pro

ToByte(Byte)

Vrátí zadané 8bitové unsigned integer; neprovádí se žádný skutečný převod.Returns the specified 8-bit unsigned integer; no actual conversion is performed.

public:
 static System::Byte ToByte(System::Byte value);
public static byte ToByte (byte value);
static member ToByte : byte -> byte
Public Shared Function ToByte (value As Byte) As Byte

Parametry

value
Byte

8bitový unsigned integer, který se má vrátit.The 8-bit unsigned integer to return.

Návraty

Byte

value se vrátí beze změny.value is returned unchanged.

Platí pro

ToByte(Char)

Převede hodnotu zadaného znaku Unicode na ekvivalentní 8bitové unsigned integer.Converts the value of the specified Unicode character to the equivalent 8-bit unsigned integer.

public:
 static System::Byte ToByte(char value);
public static byte ToByte (char value);
static member ToByte : char -> byte
Public Shared Function ToByte (value As Char) As Byte

Parametry

value
Char

Znak Unicode pro převod.The Unicode character to convert.

Návraty

Byte

8bitový unsigned integer, který je ekvivalentní value .An 8-bit unsigned integer that is equivalent to value.

Výjimky

value představuje číslo, které je větší než MaxValue .value represents a number that is greater than MaxValue.

Příklady

Následující příklad převede pole Char hodnot na Byte hodnoty.The following example converts an array of Char values to Byte values.

char[] chars = { 'a', 'z', '\x0007', '\x03FF' };
foreach (char ch in chars)
{
  try {
   byte result = Convert.ToByte(ch);
   Console.WriteLine("{0} is converted to {1}.", ch, result);
  }
  catch (OverflowException) {
   Console.WriteLine("Unable to convert u+{0} to a byte.",
            Convert.ToInt16(ch).ToString("X4"));
  }
}
// The example displays the following output:
//    a is converted to 97.
//    z is converted to 122.
//    is converted to 7.
//    Unable to convert u+03FF to a byte.
Dim chars() As Char = { "a"c, "z"c, ChrW(7), ChrW(1023) }
For Each ch As Char in chars
  Try
   Dim result As Byte = Convert.ToByte(ch)
   Console.WriteLine("{0} is converted to {1}.", ch, result)
  Catch e As OverflowException
   Console.WriteLIne("Unable to convert u+{0} to a byte.", _
            AscW(ch).ToString("X4"))
  End Try
Next  
' The example displays the following output:
'    a is converted to 97.
'    z is converted to 122.
'    is converted to 7.
'    Unable to convert u+03FF to a byte.   

Poznámky

Tato metoda vrací hodnotu bajt bez znaménka, která představuje číselný kód objektu, který Char je předaný do něj.This method returns an unsigned byte value that represents the numeric code of the Char object passed to it. V rozhraní .NET Char je objekt 16bitová hodnota.In .NET, a Char object is a 16-bit value. To znamená, že metoda je vhodná pro vrácení číselných kódů znaků v rozsahu znaků ASCII nebo v ovládacích prvcích Unicode C0 a Basic Latin a C1 a v rozsahu od U + 0000 do U + 00FF.This means that the method is suitable for returning the numeric codes of characters in the ASCII character range or in the Unicode C0 Controls and Basic Latin, and C1 Controls and Latin-1 Supplement ranges, from U+0000 to U+00FF.

Platí pro

ToByte(DateTime)

Volání této metody vždy vyvolá InvalidCastException .Calling this method always throws InvalidCastException.

public:
 static System::Byte ToByte(DateTime value);
public static byte ToByte (DateTime value);
static member ToByte : DateTime -> byte
Public Shared Function ToByte (value As DateTime) As Byte

Parametry

value
DateTime

Hodnota data a času pro převod.The date and time value to convert.

Návraty

Byte

Tento převod není podporován.This conversion is not supported. Není vrácena žádná hodnota.No value is returned.

Výjimky

Tento převod není podporován.This conversion is not supported.

Platí pro

ToByte(Boolean)

Převede zadanou logickou hodnotu na ekvivalentní 8 bitů unsigned integer.Converts the specified Boolean value to the equivalent 8-bit unsigned integer.

public:
 static System::Byte ToByte(bool value);
public static byte ToByte (bool value);
static member ToByte : bool -> byte
Public Shared Function ToByte (value As Boolean) As Byte

Parametry

value
Boolean

Logická hodnota, kterou chcete převést.The Boolean value to convert.

Návraty

Byte

Číslo 1, pokud value je, true v opačném případě 0.The number 1 if value is true; otherwise, 0.

Příklady

Následující příklad ukazuje převod Boolean na Byte hodnoty.The following example illustrates the conversion of Boolean to Byte values.

using namespace System;

void main()
{
  bool falseFlag = false;
  bool trueFlag = true;

  Console::WriteLine("{0} converts to {1}.", falseFlag,
           Convert::ToByte(falseFlag));
  Console::WriteLine("{0} converts to {1}.", trueFlag, 
           Convert::ToByte(trueFlag));
}
// The example displays the following output:
//    False converts to 0.
//    True converts to 1.
bool falseFlag = false;
bool trueFlag = true;

Console.WriteLine("{0} converts to {1}.", falseFlag,
         Convert.ToByte(falseFlag));
Console.WriteLine("{0} converts to {1}.", trueFlag,
         Convert.ToByte(trueFlag));
// The example displays the following output:
//    False converts to 0.
//    True converts to 1.
Dim falseFlag As Boolean = False
Dim trueFlag As Boolean = True

Console.WriteLine("{0} converts to {1}.", falseFlag, _
         Convert.ToByte(falseFlag))
Console.WriteLine("{0} converts to {1}.", trueFlag, _
         Convert.ToByte(trueFlag))
' The example displays the following output:
'    False converts to 0.
'    True converts to 1.

Platí pro

ToByte(Double)

Převede hodnotu zadaného čísla s plovoucí desetinnou čárkou a dvojitou přesností na ekvivalentní 8 bitů unsigned integer.Converts the value of the specified double-precision floating-point number to an equivalent 8-bit unsigned integer.

public:
 static System::Byte ToByte(double value);
public static byte ToByte (double value);
static member ToByte : double -> byte
Public Shared Function ToByte (value As Double) As Byte

Parametry

value
Double

Číslo s plovoucí desetinnou čárkou a dvojitou přesností pro převod.The double-precision floating-point number to convert.

Návraty

Byte

value, zaokrouhlené na nejbližší 8bitové unsigned integer.value, rounded to the nearest 8-bit unsigned integer. Pokud value je uprostřed mezi dvěma celými čísly, je vráceno sudé číslo; to znamená, že 4,5 je převedeno na 4 a 5,5 je převedeno na 6.If value is halfway between two whole numbers, the even number is returned; that is, 4.5 is converted to 4, and 5.5 is converted to 6.

Výjimky

value je větší MaxValue nebo menší než MinValue .value is greater than MaxValue or less than MinValue.

Příklady

Následující příklad převede Byte hodnotu na Double a a na Double hodnotu Byte .The following example converts a Byte value to a Double and a Double value to a Byte.

public:
  void ConvertDoubleByte( double doubleVal )
  {
   Byte byteVal = 0;
   
   // Double to Byte conversion can overflow.
   try
   {
     byteVal = System::Convert::ToByte( doubleVal );
     System::Console::WriteLine( " {0} as a Byte is: {1}.",
     doubleVal, byteVal );
   }
   catch ( System::OverflowException^ ) 
   {
     System::Console::WriteLine( "Overflow in double-to-Byte conversion." );
   }
   
   // Byte to double conversion cannot overflow.
   doubleVal = System::Convert::ToDouble( byteVal );
   System::Console::WriteLine( " {0} as a double is: {1}.",
     byteVal, doubleVal );
  }
public void ConvertDoubleByte(double doubleVal) {
  byte	byteVal = 0;

  // Double to byte conversion can overflow.
  try {
    byteVal = System.Convert.ToByte(doubleVal);
    System.Console.WriteLine("{0} as a byte is: {1}.",
      doubleVal, byteVal);
  }
  catch (System.OverflowException) {
    System.Console.WriteLine(
      "Overflow in double-to-byte conversion.");
  }

  // Byte to double conversion cannot overflow.
  doubleVal = System.Convert.ToDouble(byteVal);
  System.Console.WriteLine("{0} as a double is: {1}.",
    byteVal, doubleVal);
}
Public Sub ConvertDoubleByte(ByVal doubleVal As Double)
  Dim byteVal As Byte = 0

  ' Double to Byte conversion can overflow.
  Try
    byteVal = System.Convert.ToByte(doubleVal)
    System.Console.WriteLine("{0} as a Byte is: {1}.", _
      doubleVal, byteVal)
  Catch exception As System.OverflowException
    System.Console.WriteLine( _
      "Overflow in Double-to-Byte conversion.")
  End Try

  ' Byte to Double conversion cannot overflow.
  doubleVal = System.Convert.ToDouble(byteVal)
  System.Console.WriteLine("{0} as a Double is: {1}.", _
               byteVal, doubleVal)
End Sub

Platí pro

ToByte(Int16)

Převede hodnotu zadaného 16bitového celého čísla se znaménkem na ekvivalentní 8bitové unsigned integer.Converts the value of the specified 16-bit signed integer to an equivalent 8-bit unsigned integer.

public:
 static System::Byte ToByte(short value);
public static byte ToByte (short value);
static member ToByte : int16 -> byte
Public Shared Function ToByte (value As Short) As Byte

Parametry

value
Int16

16bitové celé číslo se znaménkem pro převod.The 16-bit signed integer to convert.

Návraty

Byte

8bitový unsigned integer, který je ekvivalentní value .An 8-bit unsigned integer that is equivalent to value.

Výjimky

value je menší než MinValue nebo větší než MaxValue .value is less than MinValue or greater than MaxValue.

Příklady

Následující příklad převede pole Int16 hodnot na Byte hodnoty.The following example converts an array of Int16 values to Byte values.

short[] numbers = { Int16.MinValue, -1, 0, 121, 340, Int16.MaxValue };
byte result;
foreach (short number in numbers)
{
  try {
   result = Convert.ToByte(number);
   Console.WriteLine("Converted the {0} value {1} to the {2} value {3}.",
            number.GetType().Name, number,
            result.GetType().Name, result);
  }
  catch (OverflowException) {
   Console.WriteLine("The {0} value {1} is outside the range of the Byte type.",
            number.GetType().Name, number);
  }
}
// The example displays the following output:
//    The Int16 value -32768 is outside the range of the Byte type.
//    The Int16 value -1 is outside the range of the Byte type.
//    Converted the Int16 value 0 to the Byte value 0.
//    Converted the Int16 value 121 to the Byte value 121.
//    The Int16 value 340 is outside the range of the Byte type.
//    The Int16 value 32767 is outside the range of the Byte type.
Dim numbers() As Short = { Int16.MinValue, -1, 0, 121, 340, Int16.MaxValue }
Dim result As Byte
For Each number As Short In numbers
  Try
   result = Convert.ToByte(number)
   Console.WriteLIne("Converted the {0} value {1} to the {2} value {3}.", _
            number.GetType().Name, number, _
            result.GetType().Name, result)
  Catch e As OverflowException
   Console.WriteLine("The {0} value {1} is outside the range of the Byte type.", _
            number.GetType().Name, number)
  End Try
Next
' The example displays the following output:
'    The Int16 value -32768 is outside the range of the Byte type.
'    The Int16 value -1 is outside the range of the Byte type.
'    Converted the Int16 value 0 to the Byte value 0.
'    Converted the Int16 value 121 to the Byte value 121.
'    The Int16 value 340 is outside the range of the Byte type.
'    The Int16 value 32767 is outside the range of the Byte type.

Platí pro

ToByte(Int32)

Převede hodnotu zadaného celého čísla se znaménkem 32 na ekvivalentní 8 bitů unsigned integer.Converts the value of the specified 32-bit signed integer to an equivalent 8-bit unsigned integer.

public:
 static System::Byte ToByte(int value);
public static byte ToByte (int value);
static member ToByte : int -> byte
Public Shared Function ToByte (value As Integer) As Byte

Parametry

value
Int32

32bitové celé číslo se znaménkem pro převod.The 32-bit signed integer to convert.

Návraty

Byte

8bitový unsigned integer, který je ekvivalentní value .An 8-bit unsigned integer that is equivalent to value.

Výjimky

value je menší než MinValue nebo větší než MaxValue .value is less than MinValue or greater than MaxValue.

Příklady

Následující příklad převede pole Int32 hodnot na Byte hodnoty.The following example converts an array of Int32 values to Byte values.

int[] numbers = { Int32.MinValue, -1, 0, 121, 340, Int32.MaxValue };
byte result;
foreach (int number in numbers)
{
  try {
   result = Convert.ToByte(number);
   Console.WriteLine("Converted the {0} value {1} to the {2} value {3}.",
            number.GetType().Name, number,
            result.GetType().Name, result);
  }
  catch (OverflowException) {
   Console.WriteLine("The {0} value {1} is outside the range of the Byte type.",
            number.GetType().Name, number);
  }
}
// The example displays the following output:
//    The Int32 value -2147483648 is outside the range of the Byte type.
//    The Int32 value -1 is outside the range of the Byte type.
//    Converted the Int32 value 0 to the Byte value 0.
//    Converted the Int32 value 121 to the Byte value 121.
//    The Int32 value 340 is outside the range of the Byte type.
//    The Int32 value 2147483647 is outside the range of the Byte type.
Dim numbers() As Integer = { Int32.MinValue, -1, 0, 121, 340, Int32.MaxValue }
Dim result As Byte
For Each number As Integer In numbers
  Try
   result = Convert.ToByte(number)
   Console.WriteLIne("Converted the {0} value {1} to the {2} value {3}.", _
            number.GetType().Name, number, _
            result.GetType().Name, result)
  Catch e As OverflowException
   Console.WriteLine("The {0} value {1} is outside the range of the Byte type.", _
            number.GetType().Name, number)
  End Try
Next
' The example displays the following output:
'    The Int32 value -2147483648 is outside the range of the Byte type.
'    The Int32 value -1 is outside the range of the Byte type.
'    Converted the Int32 value 0 to the Byte value 0.
'    Converted the Int32 value 121 to the Byte value 121.
'    The Int32 value 340 is outside the range of the Byte type.
'    The Int32 value 2147483647 is outside the range of the Byte type.   

Platí pro

ToByte(Object)

Převede hodnotu zadaného objektu na 8bitový unsigned integer.Converts the value of the specified object to an 8-bit unsigned integer.

public:
 static System::Byte ToByte(System::Object ^ value);
public static byte ToByte (object value);
public static byte ToByte (object? value);
static member ToByte : obj -> byte
Public Shared Function ToByte (value As Object) As Byte

Parametry

value
Object

Objekt, který implementuje IConvertible rozhraní nebo null .An object that implements the IConvertible interface, or null.

Návraty

Byte

8bitový unsigned integer, který je ekvivalentní value nebo nula, pokud value je null .An 8-bit unsigned integer that is equivalent to value, or zero if value is null.

Výjimky

value není ve formátu vlastnosti pro Byte hodnotu.value is not in the property format for a Byte value.

value neimplementuje IConvertible .value does not implement IConvertible.

-nebo--or-

Převod z value typu na Byte typ není podporován.Conversion from value to the Byte type is not supported.

value představuje číslo, které je menší MinValue nebo rovno MaxValue .value represents a number that is less than MinValue or greater than MaxValue.

Příklady

Následující příklad používá ToByte(Object) metodu pro převod pole objektů na Byte hodnoty.The following example uses the ToByte(Object) method to convert an array of objects to Byte values.

object[] values = { true, -12, 163, 935, 'x', "104", "103.0", "-1",
          "1.00e2", "One", 1.00e2};
byte result;
foreach (object value in values)
{
  try {
   result = Convert.ToByte(value);
   Console.WriteLine("Converted the {0} value {1} to the {2} value {3}.",
            value.GetType().Name, value,
            result.GetType().Name, result);
  }
  catch (OverflowException)
  {
   Console.WriteLine("The {0} value {1} is outside the range of the Byte type.",
            value.GetType().Name, value);
  }
  catch (FormatException)
  {
   Console.WriteLine("The {0} value {1} is not in a recognizable format.",
            value.GetType().Name, value);
  }
  catch (InvalidCastException)
  {
   Console.WriteLine("No conversion to a Byte exists for the {0} value {1}.",
            value.GetType().Name, value);
  }
}
// The example displays the following output:
//    Converted the Boolean value True to the Byte value 1.
//    The Int32 value -12 is outside the range of the Byte type.
//    Converted the Int32 value 163 to the Byte value 163.
//    The Int32 value 935 is outside the range of the Byte type.
//    Converted the Char value x to the Byte value 120.
//    Converted the String value 104 to the Byte value 104.
//    The String value 103.0 is not in a recognizable format.
//    The String value -1 is outside the range of the Byte type.
//    The String value 1.00e2 is not in a recognizable format.
//    The String value One is not in a recognizable format.
//    Converted the Double value 100 to the Byte value 100.
Dim values() As Object = { True, -12, 163, 935, "x"c, "104", "103.0", "-1", _
              "1.00e2", "One", 1.00e2}
Dim result As Byte
For Each value As Object In values
  Try
   result = Convert.ToByte(value)
   Console.WriteLine("Converted the {0} value {1} to the {2} value {3}.", _
            value.GetType().Name, value, _
            result.GetType().Name, result)
  Catch e As OverflowException
   Console.WriteLine("The {0} value {1} is outside the range of the Byte type.", _
            value.GetType().Name, value)
  Catch e As FormatException
   Console.WriteLine("The {0} value {1} is not in a recognizable format.", _
            value.GetType().Name, value)
  Catch e As InvalidCastException
   Console.WriteLine("No conversion to a Byte exists for the {0} value {1}.", _
            value.GetType().Name, value)
            
  End Try
Next              
' The example displays the following output:
'    Converted the Boolean value True to the Byte value 1.
'    The Int32 value -12 is outside the range of the Byte type.
'    Converted the Int32 value 163 to the Byte value 163.
'    The Int32 value 935 is outside the range of the Byte type.
'    Converted the Char value x to the Byte value 120.
'    Converted the String value 104 to the Byte value 104.
'    The String value 103.0 is not in a recognizable format.
'    The String value -1 is outside the range of the Byte type.
'    The String value 1.00e2 is not in a recognizable format.
'    The String value One is not in a recognizable format.
'    Converted the Double value 100 to the Byte value 100.   

Poznámky

Pokud value není null , tato metoda zabalí volání IConvertible.ToByte implementace základního typu value .If value is not null, this method wraps a call to the IConvertible.ToByte implementation of the underlying type of value.

Platí pro