Convert.ToDateTime Metoda

Definice

Převede zadanou hodnotu na hodnotu DateTime.Converts a specified value to a DateTime value.

Přetížení

ToDateTime(Single)

Volání této metody vždy vyvolá InvalidCastException.Calling this method always throws InvalidCastException.

ToDateTime(String)

Převede určenou řetězcovou reprezentaci data a času na ekvivalentní hodnotu data a času.Converts the specified string representation of a date and time to an equivalent date and time value.

ToDateTime(UInt16)

Volání této metody vždy vyvolá InvalidCastException.Calling this method always throws InvalidCastException.

ToDateTime(String, IFormatProvider)

Převede určenou řetězcovou reprezentaci čísla na ekvivalentní datum a čas pomocí zadaných informací o formátování specifické pro jazykovou verzi.Converts the specified string representation of a number to an equivalent date and time, using the specified culture-specific formatting information.

ToDateTime(UInt64)

Volání této metody vždy vyvolá InvalidCastException.Calling this method always throws InvalidCastException.

ToDateTime(Object, IFormatProvider)

Převede hodnotu zadaného objektu na objekt DateTime s použitím zadané informace o formátování specifické pro jazykovou verzi.Converts the value of the specified object to a DateTime object, using the specified culture-specific formatting information.

ToDateTime(SByte)

Volání této metody vždy vyvolá InvalidCastException.Calling this method always throws InvalidCastException.

ToDateTime(UInt32)

Volání této metody vždy vyvolá InvalidCastException.Calling this method always throws InvalidCastException.

ToDateTime(Object)

Převede hodnotu zadaného objektu na objekt DateTime.Converts the value of the specified object to a DateTime object.

ToDateTime(Double)

Volání této metody vždy vyvolá InvalidCastException.Calling this method always throws InvalidCastException.

ToDateTime(Int32)

Volání této metody vždy vyvolá InvalidCastException.Calling this method always throws InvalidCastException.

ToDateTime(Boolean)

Volání této metody vždy vyvolá InvalidCastException.Calling this method always throws InvalidCastException.

ToDateTime(Byte)

Volání této metody vždy vyvolá InvalidCastException.Calling this method always throws InvalidCastException.

ToDateTime(Char)

Volání této metody vždy vyvolá InvalidCastException.Calling this method always throws InvalidCastException.

ToDateTime(Int64)

Volání této metody vždy vyvolá InvalidCastException.Calling this method always throws InvalidCastException.

ToDateTime(Decimal)

Volání této metody vždy vyvolá InvalidCastException.Calling this method always throws InvalidCastException.

ToDateTime(Int16)

Volání této metody vždy vyvolá InvalidCastException.Calling this method always throws InvalidCastException.

ToDateTime(DateTime)

Vrátí zadaný objekt DateTime. neprovádí se žádný skutečný převod.Returns the specified DateTime object; no actual conversion is performed.

ToDateTime(Single)

Volání této metody vždy vyvolá InvalidCastException.Calling this method always throws InvalidCastException.

public:
 static DateTime ToDateTime(float value);
public static DateTime ToDateTime (float value);
static member ToDateTime : single -> DateTime
Public Shared Function ToDateTime (value As Single) As DateTime

Parametry

value
Single

Hodnota s plovoucí desetinnou čárkou s jednoduchou přesností, která má být převedena.The single-precision floating-point value to convert.

Návraty

Tento převod není podporován.This conversion is not supported. Není vrácena žádná hodnota.No value is returned.

Výjimky

Tento převod není podporován.This conversion is not supported.

Viz také

ToDateTime(String)

Převede určenou řetězcovou reprezentaci data a času na ekvivalentní hodnotu data a času.Converts the specified string representation of a date and time to an equivalent date and time value.

public:
 static DateTime ToDateTime(System::String ^ value);
public static DateTime ToDateTime (string value);
static member ToDateTime : string -> DateTime
Public Shared Function ToDateTime (value As String) As DateTime

Parametry

value
String

Řetězcové vyjádření data a času.The string representation of a date and time.

Návraty

Datum a čas ekvivalentní hodnotě valuenebo datum a čas MinValue, pokud value null.The date and time equivalent of the value of value, or the date and time equivalent of MinValue if value is null.

Výjimky

value není správně formátovaný řetězec data a času.value is not a properly formatted date and time string.

Příklady

Následující příklad používá metodu ToDateTime k převodu různých řetězcových reprezentace data a času na hodnoty DateTime.The following example uses the ToDateTime method to convert various string representations of dates and times to DateTime values.

using System;

public class ConversionToDateTime
{
  public static void Main()
  {
   string dateString = null;
   
   // Convert a null string.
   ConvertToDateTime(dateString);
   
   // Convert an empty string.
   dateString = String.Empty;
   ConvertToDateTime(dateString);
   
   // Convert a non-date string.
   dateString = "not a date";
   ConvertToDateTime(dateString);
   
   // Try to convert various date strings.
   dateString = "05/01/1996";
   ConvertToDateTime(dateString);
   dateString = "Tue Apr 28, 2009";
   ConvertToDateTime(dateString);
   dateString = "Wed Apr 28, 2009";
   ConvertToDateTime(dateString);
   dateString = "06 July 2008 7:32:47 AM";
   ConvertToDateTime(dateString);
   dateString = "17:32:47.003";
   ConvertToDateTime(dateString);
   // Convert a string returned by DateTime.ToString("R").
   dateString = "Sat, 10 May 2008 14:32:17 GMT";
   ConvertToDateTime(dateString);
   // Convert a string returned by DateTime.ToString("o").
   dateString = "2009-05-01T07:54:59.9843750-04:00";
   ConvertToDateTime(dateString);
  }

  private static void ConvertToDateTime(string value)
  {
   DateTime convertedDate;
   try {
     convertedDate = Convert.ToDateTime(value);
     Console.WriteLine("'{0}' converts to {1} {2} time.", 
              value, convertedDate, 
              convertedDate.Kind.ToString());
   }
   catch (FormatException) {
     Console.WriteLine("'{0}' is not in the proper format.", value);
   }
  }
}
// The example displays the following output:
//  '' converts to 1/1/0001 12:00:00 AM Unspecified time.
//  '' is not in the proper format.
//  'not a date' is not in the proper format.
//  '05/01/1996' converts to 5/1/1996 12:00:00 AM Unspecified time.
//  'Tue Apr 28, 2009' converts to 4/28/2009 12:00:00 AM Unspecified time.
//  'Wed Apr 28, 2009' is not in the proper format.
//  '06 July 2008 7:32:47 AM' converts to 7/6/2008 7:32:47 AM Unspecified time.
//  '17:32:47.003' converts to 5/30/2008 5:32:47 PM Unspecified time.
//  'Sat, 10 May 2008 14:32:17 GMT' converts to 5/10/2008 7:32:17 AM Local time.
//  '2009-05-01T07:54:59.9843750-04:00' converts to 5/1/2009 4:54:59 AM Local time.
Module ConversionToDateTime
  Public Sub Main()
   Dim dateString As String = Nothing
   
   ' Convert a null string.
   ConvertToDateTime(dateString)
   
   ' Convert an empty string.
   dateString = String.Empty
   ConvertToDateTime(dateString)
   
   ' Convert a non-date string.
   dateString = "not a date"
   ConvertToDateTime(dateString)
   
   ' Try to convert various date strings.
   dateString = "05/01/1996"
   ConvertToDateTime(dateString)
   dateString = "Tue Apr 28, 2009"
   ConvertToDateTime(dateString)
   dateString = "Wed Apr 28, 2009"
   ConvertToDateTime(dateString)
   dateString = "06 July 2008 7:32:47 AM"
   ConvertToDateTime(dateString)
   dateString = "17:32:47.003"
   ConvertToDateTime(dateString)
   ' Convert a string returned by DateTime.ToString("R").
   dateString = "Sat, 10 May 2008 14:32:17 GMT"
   ConvertToDateTime(dateString)
   ' Convert a string returned by DateTime.ToString("o")
   dateString = "2009-05-01T07:54:59.9843750-04:00"
   ConvertToDateTime(dateString)
  End Sub
  
  Private Sub ConvertToDateTime(value As String)
   Dim convertedDate As Date
   Try
     convertedDate = Convert.ToDateTime(value)
     Console.WriteLine("'{0}' converts to {1}.", value, convertedDate)
   Catch e As FormatException
     Console.WriteLine("'{0}' is not in the proper format.", value)
   End Try
  End Sub
End Module
' The example displays the following output:
'  '' converts to 1/1/0001 12:00:00 AM.
'  '' is not in the proper format.
'  'not a date' is not in the proper format.
'  '05/01/1996' converts to 5/1/1996 12:00:00 AM.
'  'Tue Apr 28, 2009' converts to 4/28/2009 12:00:00 AM.
'  'Wed Apr 28, 2009' is not in the proper format.
'  '06 July 2008 7:32:47 AM' converts to 7/6/2008 7:32:47 AM.
'  '17:32:47.003' converts to 5/30/2008 5:32:47 PM.
'  'Sat, 10 May 2008 14:32:17 GMT' converts to 5/10/2008 7:32:17 AM.
'  '2009-05-01T07:54:59.9843750-04:00' converts to 5/1/2009 4:54:59 AM.

Poznámky

Pokud value není null, návratová hodnota je výsledkem vyvolání metody DateTime.Parse na value pomocí informací o formátování v objektu DateTimeFormatInfo, který je inicializován pro aktuální jazykovou verzi.If value is not null, the return value is the result of invoking the DateTime.Parse method on value using the formatting information in a DateTimeFormatInfo object that is initialized for the current culture. Argument value musí obsahovat reprezentace data a času v jednom z formátů popsaných v tématu DateTimeFormatInfo.The value argument must contain the representation of a date and time in one of the formats described in the DateTimeFormatInfo topic. Pokud je value null, metoda vrátí DateTime.MinValue.If value is null, the method returns DateTime.MinValue.

Tato metoda se pokusí analyzovat value zcela a vyhnout se vyvolání FormatException.This method tries to parse value completely and avoid throwing a FormatException. Dokončí chybějící informace o měsíci, dni a roce s aktuálním datem.It completes missing month, day, and year information with the current date. Pokud value obsahuje pouze datum a čas, tato metoda předpokládá čas půlnoci.If value contains only a date and no time, this method assumes a time of midnight. Všechny úvodní, vnitřní nebo koncové prázdné znaky v value jsou ignorovány.Any leading, inner, or trailing white-space characters in value are ignored.

Pokud nechcete zpracovat výjimku, pokud se převod nezdařil, můžete místo toho zavolat metodu DateTime.TryParse.If you prefer not to handle an exception if the conversion fails, you can call the DateTime.TryParse method instead. Vrací hodnotu Boolean, která označuje, zda byl převod úspěšný nebo neúspěšný.It returns a Boolean value that indicates whether the conversion succeeded or failed.

Viz také

ToDateTime(UInt16)

Důležité

Toto rozhraní API neodpovídá specifikaci CLS.

Volání této metody vždy vyvolá InvalidCastException.Calling this method always throws InvalidCastException.

public:
 static DateTime ToDateTime(System::UInt16 value);
[System.CLSCompliant(false)]
public static DateTime ToDateTime (ushort value);
static member ToDateTime : uint16 -> DateTime
Public Shared Function ToDateTime (value As UShort) As DateTime

Parametry

value
UInt16

16bitové celé číslo bez znaménka pro převod.The 16-bit unsigned integer to convert.

Návraty

Tento převod není podporován.This conversion is not supported. Není vrácena žádná hodnota.No value is returned.

Atributy

Výjimky

Tento převod není podporován.This conversion is not supported.

Viz také

ToDateTime(String, IFormatProvider)

Převede určenou řetězcovou reprezentaci čísla na ekvivalentní datum a čas pomocí zadaných informací o formátování specifické pro jazykovou verzi.Converts the specified string representation of a number to an equivalent date and time, using the specified culture-specific formatting information.

public:
 static DateTime ToDateTime(System::String ^ value, IFormatProvider ^ provider);
public static DateTime ToDateTime (string value, IFormatProvider provider);
static member ToDateTime : string * IFormatProvider -> DateTime
Public Shared Function ToDateTime (value As String, provider As IFormatProvider) As DateTime

Parametry

value
String

Řetězec, který obsahuje datum a čas k převedení.A string that contains a date and time to convert.

provider
IFormatProvider

Objekt, který poskytuje informace o formátování specifické pro jazykovou verzi.An object that supplies culture-specific formatting information.

Návraty

Datum a čas ekvivalentní hodnotě valuenebo datum a čas MinValue, pokud value null.The date and time equivalent of the value of value, or the date and time equivalent of MinValue if value is null.

Výjimky

value není správně formátovaný řetězec data a času.value is not a properly formatted date and time string.

Příklady

Následující příklad převede řetězcové reprezentace hodnot data s metodou ToDateTime pomocí objektu IFormatProvider.The following example converts string representations of date values with the ToDateTime method, using an IFormatProvider object.

using System;
using System.Globalization;

public class Example
{
  public static void Main()
  {
   Console.WriteLine("{0,-18}{1,-12}{2}\n", "Date String", "Culture", "Result");

   string[] cultureNames = { "en-US", "ru-RU","ja-JP" };
   string[] dateStrings = { "01/02/09", "2009/02/03", "01/2009/03", 
                "01/02/2009", "21/02/09", "01/22/09", 
                "01/02/23" };
   // Iterate each culture name in the array.
   foreach (string cultureName in cultureNames)
   {
     CultureInfo culture = new CultureInfo(cultureName);
    
     // Parse each date using the designated culture.
     foreach (string dateStr in dateStrings)
     {
      DateTime dateTimeValue;
      try {
        dateTimeValue = Convert.ToDateTime(dateStr, culture);
        // Display the date and time in a fixed format.
        Console.WriteLine("{0,-18}{1,-12}{2:yyyy-MMM-dd}",
                 dateStr, cultureName, dateTimeValue);
      }
      catch (FormatException e) { 
        Console.WriteLine("{0,-18}{1,-12}{2}", 
                 dateStr, cultureName, e.GetType().Name);
      }
     }
     Console.WriteLine();
   }
  }
}
Imports System.Globalization

Module Example
  Public Sub Main( )
   Console.WriteLine("{0,-18}{1,-12}{2}", "Date String", "Culture", "Result")
   Console.WriteLine()

   Dim cultureNames() As String = { "en-US", "ru-RU","ja-JP" }
   Dim dateStrings() As String = { "01/02/09", "2009/02/03", "01/2009/03", _
                   "01/02/2009", "21/02/09", "01/22/09",  _
                   "01/02/23" }
   ' Iterate each culture name in the array.
   For Each cultureName As String In cultureNames
     Dim culture As CultureInfo = New CultureInfo(cultureName)
    
     ' Parse each date using the designated culture.
     For Each dateStr As String In dateStrings
      Dim dateTimeValue As DateTime
      Try
        dateTimeValue = Convert.ToDateTime(dateStr, culture)
        ' Display the date and time in a fixed format.
        Console.WriteLine("{0,-18}{1,-12}{2:yyyy-MMM-dd}", _
                 dateStr, cultureName, dateTimeValue)
      Catch e As FormatException 
        Console.WriteLine("{0,-18}{1,-12}{2}", _
                 dateStr, cultureName, e.GetType().Name)
      End Try      
     Next
     Console.WriteLine()
   Next
  End Sub 
End Module 
' The example displays the following output:
'    Date String    Culture   Result
'    
'    01/02/09     en-US    2009-Jan-02
'    2009/02/03    en-US    2009-Feb-03
'    01/2009/03    en-US    2009-Jan-03
'    01/02/2009    en-US    2009-Jan-02
'    21/02/09     en-US    FormatException
'    01/22/09     en-US    2009-Jan-22
'    01/02/23     en-US    2023-Jan-02
'    
'    01/02/09     ru-RU    2009-Feb-01
'    2009/02/03    ru-RU    2009-Feb-03
'    01/2009/03    ru-RU    2009-Jan-03
'    01/02/2009    ru-RU    2009-Feb-01
'    21/02/09     ru-RU    2009-Feb-21
'    01/22/09     ru-RU    FormatException
'    01/02/23     ru-RU    2023-Feb-01
'    
'    01/02/09     ja-JP    2001-Feb-09
'    2009/02/03    ja-JP    2009-Feb-03
'    01/2009/03    ja-JP    2009-Jan-03
'    01/02/2009    ja-JP    2009-Jan-02
'    21/02/09     ja-JP    2021-Feb-09
'    01/22/09     ja-JP    FormatException
'    01/02/23     ja-JP    2001-Feb-23

Poznámky

Vrácená hodnota je výsledkem vyvolání metody DateTime.Parse(String, IFormatProvider) v value.The return value is the result of invoking the DateTime.Parse(String, IFormatProvider) method on value.

provider je instance IFormatProvider, která získá objekt DateTimeFormatInfo.provider is an IFormatProvider instance that obtains a DateTimeFormatInfo object. Objekt DateTimeFormatInfo poskytuje informace specifické jazykové verze o formátu value.The DateTimeFormatInfo object provides culture-specific information about the format of value. Je-li provider null, je použita DateTimeFormatInfo pro aktuální jazykovou verzi.If provider is null, the DateTimeFormatInfo for the current culture is used.

Pokud nechcete zpracovat výjimku, pokud se převod nezdařil, můžete místo toho zavolat metodu DateTime.TryParse.If you prefer not to handle an exception if the conversion fails, you can call the DateTime.TryParse method instead. Vrací hodnotu Boolean, která označuje, zda byl převod úspěšný nebo neúspěšný.It returns a Boolean value that indicates whether the conversion succeeded or failed.

Viz také

ToDateTime(UInt64)

Důležité

Toto rozhraní API neodpovídá specifikaci CLS.

Volání této metody vždy vyvolá InvalidCastException.Calling this method always throws InvalidCastException.

public:
 static DateTime ToDateTime(System::UInt64 value);
[System.CLSCompliant(false)]
public static DateTime ToDateTime (ulong value);
static member ToDateTime : uint64 -> DateTime
Public Shared Function ToDateTime (value As ULong) As DateTime

Parametry

value
UInt64

64bitové celé číslo bez znaménka pro převod.The 64-bit unsigned integer to convert.

Návraty

Tento převod není podporován.This conversion is not supported. Není vrácena žádná hodnota.No value is returned.

Atributy

Výjimky

Tento převod není podporován.This conversion is not supported.

Viz také

ToDateTime(Object, IFormatProvider)

Převede hodnotu zadaného objektu na objekt DateTime s použitím zadané informace o formátování specifické pro jazykovou verzi.Converts the value of the specified object to a DateTime object, using the specified culture-specific formatting information.

public:
 static DateTime ToDateTime(System::Object ^ value, IFormatProvider ^ provider);
public static DateTime ToDateTime (object value, IFormatProvider provider);
static member ToDateTime : obj * IFormatProvider -> DateTime
Public Shared Function ToDateTime (value As Object, provider As IFormatProvider) As DateTime

Parametry

value
Object

Objekt, který implementuje rozhraní IConvertible.An object that implements the IConvertible interface.

provider
IFormatProvider

Objekt, který poskytuje informace o formátování specifické pro jazykovou verzi.An object that supplies culture-specific formatting information.

Návraty

Datum a čas ekvivalentní hodnotě valuenebo datum a čas MinValue, pokud value null.The date and time equivalent of the value of value, or the date and time equivalent of MinValue if value is null.

Výjimky

value není platná hodnota data a času.value is not a valid date and time value.

value neimplementuje rozhraní IConvertible.value does not implement the IConvertible interface.

-nebo--or- Převod není podporován.The conversion is not supported.

Příklady

Následující příklad definuje vlastní poskytovatele formátu, CustomProvider, jehož metoda GetFormat vypíše zprávu do konzoly, kterou byl vyvolán, a vrátí objekt DateTimeFormatInfo jazykové verze, jejíž název byl předán jako parametr konstruktoru třídy.The following example defines a custom format provider, CustomProvider, whose GetFormat method outputs a message to the console that it has been invoked, and then returns the DateTimeFormatInfo object of the culture whose name was passed as a parameter to its class constructor. Každý z těchto objektů CustomProvider slouží k převodu prvků v poli objektu na hodnoty data a času.Each of these CustomProvider objects is used to convert the elements in an object array to date and time values. Výstup označuje, že objekt CustomProvider je použit v převodu pouze v případě, že typ parametru value je String.The output indicates that the CustomProvider object is used in the conversion only when the type of the value parameter is a String.

using System;
using System.Globalization;

public class Example
{
  public static void Main()
  {
   string[] cultureNames = { "en-US", "hu-HU", "pt-PT" };
   object[] objects = { 12, 17.2, false, new DateTime(2010, 1, 1), "today", 
              new System.Collections.ArrayList(), 'c', 
              "05/10/2009 6:13:18 PM", "September 8, 1899" };
   
   foreach (string cultureName in cultureNames)
   {
     Console.WriteLine("{0} culture:", cultureName);
     CustomProvider provider = new CustomProvider(cultureName);
     foreach (object obj in objects)
     {      
      try {
        DateTime dateValue = Convert.ToDateTime(obj, provider);   
        Console.WriteLine("{0} --> {1}", obj, 
                 dateValue.ToString(new CultureInfo(cultureName)));
      }
      catch (FormatException) {
        Console.WriteLine("{0} --> Bad Format", obj);
      }  
      catch (InvalidCastException) {
        Console.WriteLine("{0} --> Conversion Not Supported", obj);
      }
     }
     Console.WriteLine();
   }
  }
}

public class CustomProvider : IFormatProvider
{
  private string cultureName;
  
  public CustomProvider(string cultureName)
  {
   this.cultureName = cultureName;
  }
  
  public object GetFormat(Type formatType)
  {
   if (formatType == typeof(DateTimeFormatInfo))
   {
     Console.Write("(CustomProvider retrieved.) ");
     return new CultureInfo(cultureName).GetFormat(formatType);
   }
   else
   {
     return null;
   }  
  }
}
// The example displays the following output:
//  en-US culture:
//  12 --> Conversion Not Supported
//  17.2 --> Conversion Not Supported
//  False --> Conversion Not Supported
//  1/1/2010 12:00:00 AM --> 1/1/2010 12:00:00 AM
//  (CustomProvider retrieved.) today --> Bad Format
//  System.Collections.ArrayList --> Conversion Not Supported
//  c --> Conversion Not Supported
//  (CustomProvider retrieved.) 05/10/2009 6:13:18 PM --> 5/10/2009 6:13:18 PM
//  (CustomProvider retrieved.) September 8, 1899 --> 9/8/1899 12:00:00 AM
//  
//  hu-HU culture:
//  12 --> Conversion Not Supported
//  17.2 --> Conversion Not Supported
//  False --> Conversion Not Supported
//  1/1/2010 12:00:00 AM --> 2010. 01. 01. 0:00:00
//  (CustomProvider retrieved.) today --> Bad Format
//  System.Collections.ArrayList --> Conversion Not Supported
//  c --> Conversion Not Supported
//  (CustomProvider retrieved.) 05/10/2009 6:13:18 PM --> 2009. 05. 10. 18:13:18
//  (CustomProvider retrieved.) September 8, 1899 --> 1899. 09. 08. 0:00:00
//  
//  pt-PT culture:
//  12 --> Conversion Not Supported
//  17.2 --> Conversion Not Supported
//  False --> Conversion Not Supported
//  1/1/2010 12:00:00 AM --> 01-01-2010 0:00:00
//  (CustomProvider retrieved.) today --> Bad Format
//  System.Collections.ArrayList --> Conversion Not Supported
//  c --> Conversion Not Supported
//  (CustomProvider retrieved.) 05/10/2009 6:13:18 PM --> 05-10-2009 18:13:18
//  (CustomProvider retrieved.) September 8, 1899 --> 08-09-1899 0:00:00
Imports System.Globalization

Module Example
  Public Sub Main()
   Dim cultureNames() As String = { "en-US", "hu-HU", "pt-PT" }
   Dim objects() As Object = { 12, 17.2, False, #1/1/2010#, "today", _
                 New System.Collections.ArrayList(), "c"c, _
                 "05/10/2009 6:13:18 PM", "September 8, 1899" }
   
   For Each cultureName As String In cultureNames
     Console.WriteLine("{0} culture:", cultureName)
     Dim provider As New CustomProvider(cultureName)
     For Each obj As Object In objects
      Try
        Dim dateValue As Date = Convert.ToDateTime(obj, provider)   
        Console.WriteLine("{0} --> {1}", obj, _
                 dateValue.ToString(New CultureInfo(cultureName)))
      Catch e As FormatException
        Console.WriteLine("{0} --> Bad Format", obj)
      Catch e As InvalidCastException
        Console.WriteLine("{0} --> Conversion Not Supported", obj)
      End Try
     Next
     Console.WriteLine()
   Next
  End Sub
End Module

Public Class CustomProvider : Implements IFormatProvider
  Private cultureName As String
  
  Public Sub New(cultureName As String)
   Me.cultureName = cultureName
  End Sub
  
  Public Function GetFormat(formatType As Type) As Object _
     Implements IFormatProvider.GetFormat
   If formatType Is GetType(DateTimeFormatInfo) Then
     Console.Write("(CustomProvider retrieved.) ")
     Return New CultureInfo(cultureName).GetFormat(formatType)
   Else
     Return Nothing
   End If  
  End Function
End Class
' The example displays the following output:
'  en-US culture:
'  12 --> Conversion Not Supported
'  17.2 --> Conversion Not Supported
'  False --> Conversion Not Supported
'  1/1/2010 12:00:00 AM --> 1/1/2010 12:00:00 AM
'  (CustomProvider retrieved.) today --> Bad Format
'  System.Collections.ArrayList --> Conversion Not Supported
'  c --> Conversion Not Supported
'  (CustomProvider retrieved.) 05/10/2009 6:13:18 PM --> 5/10/2009 6:13:18 PM
'  (CustomProvider retrieved.) September 8, 1899 --> 9/8/1899 12:00:00 AM
'  
'  hu-HU culture:
'  12 --> Conversion Not Supported
'  17.2 --> Conversion Not Supported
'  False --> Conversion Not Supported
'  1/1/2010 12:00:00 AM --> 2010. 01. 01. 0:00:00
'  (CustomProvider retrieved.) today --> Bad Format
'  System.Collections.ArrayList --> Conversion Not Supported
'  c --> Conversion Not Supported
'  (CustomProvider retrieved.) 05/10/2009 6:13:18 PM --> 2009. 05. 10. 18:13:18
'  (CustomProvider retrieved.) September 8, 1899 --> 1899. 09. 08. 0:00:00
'  
'  pt-PT culture:
'  12 --> Conversion Not Supported
'  17.2 --> Conversion Not Supported
'  False --> Conversion Not Supported
'  1/1/2010 12:00:00 AM --> 01-01-2010 0:00:00
'  (CustomProvider retrieved.) today --> Bad Format
'  System.Collections.ArrayList --> Conversion Not Supported
'  c --> Conversion Not Supported
'  (CustomProvider retrieved.) 05/10/2009 6:13:18 PM --> 05-10-2009 18:13:18
'  (CustomProvider retrieved.) September 8, 1899 --> 08-09-1899 0:00:00

Poznámky

Vrácená hodnota je výsledkem vyvolání metody IConvertible.ToDateTime základního typu value.The return value is the result of invoking the IConvertible.ToDateTime method of the underlying type of value.

provider umožňuje uživateli zadat informace o převodu specifické pro jazykovou verzi týkající se obsahu value.provider enables the user to specify culture-specific conversion information about the contents of value. Například pokud value je String, která představuje datum, provider může poskytovat informace specifické pro jazykovou verzi, která se používá k reprezentaci daného data.For example, if value is a String that represents a date, provider could supply culture-specific information about the notation used to represent that date. provider je součástí konverze value, je-li typ modulu runtime value String, nebo pokud je value uživatelem definovaný typ, jehož implementace IConvertible.ToDateTime využívá provider.provider is involved in the conversion of value if the runtime type of value is a String, or if value is a user-defined type whose IConvertible.ToDateTime implementation makes use of provider. Pokud je typ modulu runtime value String a provider je null, je použit objekt CultureInfo, který představuje aktuální jazykovou verzi vlákna.If the runtime type of value is String and provider is null, the CultureInfo object that represents the current thread culture is used.

Viz také

ToDateTime(SByte)

Důležité

Toto rozhraní API neodpovídá specifikaci CLS.

Volání této metody vždy vyvolá InvalidCastException.Calling this method always throws InvalidCastException.

public:
 static DateTime ToDateTime(System::SByte value);
[System.CLSCompliant(false)]
public static DateTime ToDateTime (sbyte value);
static member ToDateTime : sbyte -> DateTime
Public Shared Function ToDateTime (value As SByte) As DateTime

Parametry

value
SByte

8bitové celé číslo se znaménkem pro převod.The 8-bit signed integer to convert.

Návraty

Tento převod není podporován.This conversion is not supported. Není vrácena žádná hodnota.No value is returned.

Atributy

Výjimky

Tento převod není podporován.This conversion is not supported.

Viz také

ToDateTime(UInt32)

Důležité

Toto rozhraní API neodpovídá specifikaci CLS.

Volání této metody vždy vyvolá InvalidCastException.Calling this method always throws InvalidCastException.

public:
 static DateTime ToDateTime(System::UInt32 value);
[System.CLSCompliant(false)]
public static DateTime ToDateTime (uint value);
static member ToDateTime : uint32 -> DateTime
Public Shared Function ToDateTime (value As UInteger) As DateTime

Parametry

value
UInt32

32bitové celé číslo bez znaménka pro převod.The 32-bit unsigned integer to convert.

Návraty

Tento převod není podporován.This conversion is not supported. Není vrácena žádná hodnota.No value is returned.

Atributy

Výjimky

Tento převod není podporován.This conversion is not supported.

Viz také

ToDateTime(Object)

Převede hodnotu zadaného objektu na objekt DateTime.Converts the value of the specified object to a DateTime object.

public:
 static DateTime ToDateTime(System::Object ^ value);
public static DateTime ToDateTime (object value);
static member ToDateTime : obj -> DateTime
Public Shared Function ToDateTime (value As Object) As DateTime

Parametry

value
Object

Objekt, který implementuje rozhraní IConvertible nebo null.An object that implements the IConvertible interface, or null.

Návraty

Hodnota data a času ekvivalentní hodnotě valuenebo datum a čas MinValue, pokud value null.The date and time equivalent of the value of value, or a date and time equivalent of MinValue if value is null.

Výjimky

value není platná hodnota data a času.value is not a valid date and time value.

value neimplementuje rozhraní IConvertible.value does not implement the IConvertible interface.

-nebo--or- Převod není podporován.The conversion is not supported.

Příklady

Následující příklad volá metodu ToDateTime(Object) s řadou Object proměnných.The following example calls the ToDateTime(Object) method with a variety of Object variables.

using System;

public class ConversionToDateTime
{
  public static void Main()
  {
   // Try converting an integer.
   int number = 16352;
   ConvertToDateTime(number);
   
   // Convert a null.
   object obj = null;
   ConvertToDateTime(obj);
   
   // Convert a non-date string.
   string nonDateString = "monthly";
   ConvertToDateTime(nonDateString);
   
   // Try to convert various date strings.
   string dateString; 
   dateString = "05/01/1996";
   ConvertToDateTime(dateString);
   dateString = "Tue Apr 28, 2009";
   ConvertToDateTime(dateString);
   dateString = "06 July 2008 7:32:47 AM";
   ConvertToDateTime(dateString);
   dateString = "17:32:47.003";
   ConvertToDateTime(dateString);
  }

  private static void ConvertToDateTime(object value)
  {
   DateTime convertedDate;
   try {
     convertedDate = Convert.ToDateTime(value);
     Console.WriteLine("'{0}' converts to {1}.", value, convertedDate);
   }
   catch (FormatException) {
     Console.WriteLine("'{0}' is not in the proper format.", value);
   }  
   catch (InvalidCastException) {
     Console.WriteLine("Conversion of the {0} '{1}' is not supported", 
              value.GetType().Name, value);
   }
  }
}
// The example displays the following output:
//    Conversion of the Int32 '16352' is not supported
//    '' converts to 1/1/0001 12:00:00 AM.
//    'monthly' is not in the proper format.
//    '05/01/1996' converts to 5/1/1996 12:00:00 AM.
//    'Tue Apr 28, 2009' converts to 4/28/2009 12:00:00 AM.
//    '06 July 2008 7:32:47 AM' converts to 7/6/2008 7:32:47 AM.
//    '17:32:47.003' converts to 5/28/2008 5:32:47 PM.
Module ConversionToDateTime
  Public Sub Main()
   ' Try converting an integer.
   Dim number As Integer = 16352
   ConvertToDateTime(number)
   
   ' Convert a null.
   Dim obj As Object = Nothing
   ConvertToDateTime(obj)
   
   ' Convert a non-date string.
   Dim nonDateString As String = "monthly"
   ConvertToDateTime(nonDateString)
   
   ' Try to convert various dates.
   Dim dateString As String 
   dateString = "05/01/1996"
   ConvertToDateTime(dateString)
   dateString = "Tue Apr 28, 2009"
   ConvertToDateTime(dateString)
   dateString = "06 July 2008 7:32:47 AM"
   ConvertToDateTime(dateString)
   dateString = "17:32:47.003"
   ConvertToDateTime(dateString)
  End Sub
  
  Private Sub ConvertToDateTime(value As Object)
   Dim convertedDate As Date
   Try
     convertedDate = Convert.ToDateTime(value)
     Console.WriteLine("'{0}' converts to {1}.", value, convertedDate)
   Catch e As FormatException
     Console.WriteLine("'{0}' is not in the proper format.", value)
   Catch e As InvalidCastException
     Console.WriteLine("Conversion of the {0} '{1}' is not supported", _
              value.GetType().Name, value)
   End Try
  End Sub
End Module
' The example displays the following output:
'    Conversion of the Int32 '16352' is not supported
'    '' converts to 1/1/0001 12:00:00 AM.
'    'monthly' is not in the proper format.
'    '05/01/1996' converts to 5/1/1996 12:00:00 AM.
'    'Tue Apr 28, 2009' converts to 4/28/2009 12:00:00 AM.
'    '06 July 2008 7:32:47 AM' converts to 7/6/2008 7:32:47 AM.
'    '17:32:47.003' converts to 5/28/2008 5:32:47 PM.

Poznámky

Aby byl převod úspěšný, typ modulu runtime parametru value musí být buď DateTime, nebo String, nebo musí být null``value.For the conversion to succeed, the runtime type of the value parameter must be either a DateTime or a String, or value must be null. V opačném případě metoda vyvolá InvalidCastException.Otherwise, the method throws an InvalidCastException. Kromě toho, pokud value je řetězec, musí obsahovat platnou reprezentaci hodnoty data a času v aktuální jazykové verzi nebo je vyvolána FormatException.In addition, if value is a string, it must contain a valid representation of a date and time value in the current culture or a FormatException is thrown.

Vrácená hodnota je výsledkem vyvolání metody IConvertible.ToDateTime základního typu value.The return value is the result of invoking the IConvertible.ToDateTime method of the underlying type of value.

ToDateTime(Double)

Volání této metody vždy vyvolá InvalidCastException.Calling this method always throws InvalidCastException.

public:
 static DateTime ToDateTime(double value);
public static DateTime ToDateTime (double value);
static member ToDateTime : double -> DateTime
Public Shared Function ToDateTime (value As Double) As DateTime

Parametry

value
Double

Hodnota s plovoucí desetinnou čárkou s dvojitou přesností pro převod.The double-precision floating-point value to convert.

Návraty

Tento převod není podporován.This conversion is not supported. Není vrácena žádná hodnota.No value is returned.

Výjimky

Tento převod není podporován.This conversion is not supported.

Viz také

ToDateTime(Int32)

Volání této metody vždy vyvolá InvalidCastException.Calling this method always throws InvalidCastException.

public:
 static DateTime ToDateTime(int value);
public static DateTime ToDateTime (int value);
static member ToDateTime : int -> DateTime
Public Shared Function ToDateTime (value As Integer) As DateTime

Parametry

value
Int32

32bitové celé číslo se znaménkem pro převod.The 32-bit signed integer to convert.

Návraty

Tento převod není podporován.This conversion is not supported. Není vrácena žádná hodnota.No value is returned.

Výjimky

Tento převod není podporován.This conversion is not supported.

Viz také

ToDateTime(Boolean)

Volání této metody vždy vyvolá InvalidCastException.Calling this method always throws InvalidCastException.

public:
 static DateTime ToDateTime(bool value);
public static DateTime ToDateTime (bool value);
static member ToDateTime : bool -> DateTime
Public Shared Function ToDateTime (value As Boolean) As DateTime

Parametry

value
Boolean

Logická hodnota, kterou chcete převést.The Boolean value to convert.

Návraty

Tento převod není podporován.This conversion is not supported. Není vrácena žádná hodnota.No value is returned.

Výjimky

Tento převod není podporován.This conversion is not supported.

Viz také

ToDateTime(Byte)

Volání této metody vždy vyvolá InvalidCastException.Calling this method always throws InvalidCastException.

public:
 static DateTime ToDateTime(System::Byte value);
public static DateTime ToDateTime (byte value);
static member ToDateTime : byte -> DateTime
Public Shared Function ToDateTime (value As Byte) As DateTime

Parametry

value
Byte

8bitové celé číslo bez znaménka pro převod.The 8-bit unsigned integer to convert.

Návraty

Tento převod není podporován.This conversion is not supported. Není vrácena žádná hodnota.No value is returned.

Výjimky

Tento převod není podporován.This conversion is not supported.

Viz také

ToDateTime(Char)

Volání této metody vždy vyvolá InvalidCastException.Calling this method always throws InvalidCastException.

public:
 static DateTime ToDateTime(char value);
public static DateTime ToDateTime (char value);
static member ToDateTime : char -> DateTime
Public Shared Function ToDateTime (value As Char) As DateTime

Parametry

value
Char

Znak Unicode pro převod.The Unicode character to convert.

Návraty

Tento převod není podporován.This conversion is not supported. Není vrácena žádná hodnota.No value is returned.

Výjimky

Tento převod není podporován.This conversion is not supported.

Viz také

ToDateTime(Int64)

Volání této metody vždy vyvolá InvalidCastException.Calling this method always throws InvalidCastException.

public:
 static DateTime ToDateTime(long value);
public static DateTime ToDateTime (long value);
static member ToDateTime : int64 -> DateTime
Public Shared Function ToDateTime (value As Long) As DateTime

Parametry

value
Int64

64bitové celé číslo se znaménkem pro převod.The 64-bit signed integer to convert.

Návraty

Tento převod není podporován.This conversion is not supported. Není vrácena žádná hodnota.No value is returned.

Výjimky

Tento převod není podporován.This conversion is not supported.

Viz také

ToDateTime(Decimal)

Volání této metody vždy vyvolá InvalidCastException.Calling this method always throws InvalidCastException.

public:
 static DateTime ToDateTime(System::Decimal value);
public static DateTime ToDateTime (decimal value);
static member ToDateTime : decimal -> DateTime
Public Shared Function ToDateTime (value As Decimal) As DateTime

Parametry

value
Decimal

Číslo, které má být převedeno.The number to convert.

Návraty

Tento převod není podporován.This conversion is not supported. Není vrácena žádná hodnota.No value is returned.

Výjimky

Tento převod není podporován.This conversion is not supported.

ToDateTime(Int16)

Volání této metody vždy vyvolá InvalidCastException.Calling this method always throws InvalidCastException.

public:
 static DateTime ToDateTime(short value);
public static DateTime ToDateTime (short value);
static member ToDateTime : int16 -> DateTime
Public Shared Function ToDateTime (value As Short) As DateTime

Parametry

value
Int16

16bitové celé číslo se znaménkem pro převod.The 16-bit signed integer to convert.

Návraty

Tento převod není podporován.This conversion is not supported. Není vrácena žádná hodnota.No value is returned.

Výjimky

Tento převod není podporován.This conversion is not supported.

Viz také

ToDateTime(DateTime)

Vrátí zadaný objekt DateTime. neprovádí se žádný skutečný převod.Returns the specified DateTime object; no actual conversion is performed.

public:
 static DateTime ToDateTime(DateTime value);
public static DateTime ToDateTime (DateTime value);
static member ToDateTime : DateTime -> DateTime
Public Shared Function ToDateTime (value As DateTime) As DateTime

Parametry

value
DateTime

Hodnota data a časuA date and time value.

Návraty

value se vrátí beze změny.value is returned unchanged.

Platí pro