Convert.ToInt16 Metoda

Definice

Převede zadanou hodnotu na 16bitové celé číslo se znaménkem.Converts a specified value to a 16-bit signed integer.

Přetížení

ToInt16(String, Int32)

Převede řetězcové vyjádření čísla v zadané základu na ekvivalentní 16bitové celé číslo se znaménkem.Converts the string representation of a number in a specified base to an equivalent 16-bit signed integer.

ToInt16(String, IFormatProvider)

Převede určenou řetězcovou reprezentaci čísla na ekvivalentní 16bitové celé číslo se znaménkem, které používá zadané informace o formátování specifické pro jazykovou verzi.Converts the specified string representation of a number to an equivalent 16-bit signed integer, using the specified culture-specific formatting information.

ToInt16(Object, IFormatProvider)

Převede hodnotu zadaného objektu na 16bitové celé číslo se znaménkem, které používá zadané informace o formátování specifické pro jazykovou verzi.Converts the value of the specified object to a 16-bit signed integer, using the specified culture-specific formatting information.

ToInt16(UInt64)

Převede hodnotu zadaného 64 unsigned integer na ekvivalentní 16bitové celé číslo se znaménkem.Converts the value of the specified 64-bit unsigned integer to an equivalent 16-bit signed integer.

ToInt16(UInt32)

Převede hodnotu zadaného 32 unsigned integer na ekvivalentní 16bitové celé číslo se znaménkem.Converts the value of the specified 32-bit unsigned integer to an equivalent 16-bit signed integer.

ToInt16(UInt16)

Převede hodnotu zadaného 16bitového unsigned integer na ekvivalentní 16bitové celé číslo se znaménkem.Converts the value of the specified 16-bit unsigned integer to the equivalent 16-bit signed integer.

ToInt16(String)

Převede určenou řetězcovou reprezentaci čísla na ekvivalentní 16bitové celé číslo se znaménkem.Converts the specified string representation of a number to an equivalent 16-bit signed integer.

ToInt16(Single)

Převede hodnotu zadaného čísla s plovoucí desetinnou čárkou s jednoduchou přesností na ekvivalentní 16bitové celé číslo se znaménkem.Converts the value of the specified single-precision floating-point number to an equivalent 16-bit signed integer.

ToInt16(SByte)

Převede hodnotu zadaného 8bitového čísla se znaménkem na ekvivalentní 16bitové celé číslo se znaménkem.Converts the value of the specified 8-bit signed integer to the equivalent 16-bit signed integer.

ToInt16(Int32)

Převede hodnotu zadaného celého čísla se znaménkem 32 na ekvivalentní 32bitové celé číslo se znaménkem.Converts the value of the specified 32-bit signed integer to an equivalent 16-bit signed integer.

ToInt16(Int64)

Převede hodnotu zadaného celého čísla se znaménkem 64 na ekvivalentní 32bitové celé číslo se znaménkem.Converts the value of the specified 64-bit signed integer to an equivalent 16-bit signed integer.

ToInt16(Int16)

Vrátí zadané 16bitové celé číslo se znaménkem. neprovádí se žádný skutečný převod.Returns the specified 16-bit signed integer; no actual conversion is performed.

ToInt16(Double)

Převede hodnotu zadaného čísla s plovoucí desetinnou čárkou a dvojitou přesností na ekvivalentní 16bitové celé číslo se znaménkem.Converts the value of the specified double-precision floating-point number to an equivalent 16-bit signed integer.

ToInt16(Decimal)

Převede hodnotu zadaného desetinného čísla na ekvivalentní 16bitové celé číslo se znaménkem.Converts the value of the specified decimal number to an equivalent 16-bit signed integer.

ToInt16(DateTime)

Volání této metody vždy vyvolá InvalidCastException .Calling this method always throws InvalidCastException.

ToInt16(Char)

Převede hodnotu zadaného znaku Unicode na ekvivalentní 16bitové celé číslo se znaménkem.Converts the value of the specified Unicode character to the equivalent 16-bit signed integer.

ToInt16(Byte)

Převede hodnotu zadaného 8bitového unsigned integer na ekvivalentní 16bitové celé číslo se znaménkem.Converts the value of the specified 8-bit unsigned integer to the equivalent 16-bit signed integer.

ToInt16(Boolean)

Převede zadanou logickou hodnotu na ekvivalentní 16bitové celé číslo se znaménkem.Converts the specified Boolean value to the equivalent 16-bit signed integer.

ToInt16(Object)

Převede hodnotu zadaného objektu na 16bitové celé číslo se znaménkem.Converts the value of the specified object to a 16-bit signed integer.

ToInt16(String, Int32)

Převede řetězcové vyjádření čísla v zadané základu na ekvivalentní 16bitové celé číslo se znaménkem.Converts the string representation of a number in a specified base to an equivalent 16-bit signed integer.

public:
 static short ToInt16(System::String ^ value, int fromBase);
public static short ToInt16 (string value, int fromBase);
static member ToInt16 : string * int -> int16
Public Shared Function ToInt16 (value As String, fromBase As Integer) As Short

Parametry

value
String

Řetězec obsahující číslo k převedení.A string that contains the number to convert.

fromBase
Int32

Základ čísla v value , který musí být 2, 8, 10 nebo 16.The base of the number in value, which must be 2, 8, 10, or 16.

Návraty

Int16

16bitové celé číslo se znaménkem, které je ekvivalentní číslu v value nebo 0 (nula), pokud value je null .A 16-bit signed integer that is equivalent to the number in value, or 0 (zero) if value is null.

Výjimky

fromBase není 2, 8, 10 nebo 16.fromBase is not 2, 8, 10, or 16.

-nebo--or-

value, který představuje číslo se znaménkem, které není v desítkové soustavě 10, má předponu se záporným znaménkem.value, which represents a non-base 10 signed number, is prefixed with a negative sign.

value obsahuje znak, který není platnou číslicí v základní třídě určené parametrem fromBase .value contains a character that is not a valid digit in the base specified by fromBase. Zpráva o výjimce znamená, že neexistují žádné číslice k převedení, pokud první znak v value je neplatný. v opačném případě se zobrazí zpráva, která value obsahuje neplatné koncové znaky.The exception message indicates that there are no digits to convert if the first character in value is invalid; otherwise, the message indicates that value contains invalid trailing characters.

value, který představuje číslo se znaménkem, které není v desítkové soustavě 10, má předponu se záporným znaménkem.value, which represents a non-base 10 signed number, is prefixed with a negative sign.

-nebo--or-

value představuje číslo, které je menší MinValue nebo rovno MaxValue .value represents a number that is less than MinValue or greater than MaxValue.

Příklady

Následující příklad se pokusí interpretovat každý prvek v poli řetězců jako šestnáctkový řetězec a převést jej na 16bitové celé číslo se znaménkem.The following example attempts to interpret each element in a string array as a hexadecimal string and to convert it to a 16-bit signed integer.

using System;

public class Example
{
  public static void Main()
  {
   string[] hexStrings = { "8000", "0FFF", "f000", "00A30", "D", "-13",
               "9AC61", "GAD" };
   foreach (string hexString in hexStrings)
   {
     try {
      short number = Convert.ToInt16(hexString, 16);
      Console.WriteLine("Converted '{0}' to {1:N0}.", hexString, number);
     }
     catch (FormatException) {
      Console.WriteLine("'{0}' is not in the correct format for a hexadecimal number.",
               hexString);
     }
     catch (OverflowException) {
      Console.WriteLine("'{0}' is outside the range of an Int16.", hexString);
     }
     catch (ArgumentException) {
      Console.WriteLine("'{0}' is invalid in base 16.", hexString);
     }
   }
  }
}
// The example displays the following output:
//    Converted '8000' to -32,768.
//    Converted '0FFF' to 4,095.
//    Converted 'f000' to -4,096.
//    Converted '00A30' to 2,608.
//    Converted 'D' to 13.
//    '-13' is invalid in base 16.
//    '9AC61' is outside the range of an Int16.
//    'GAD' is not in the correct format for a hexadecimal number.
Module Example
  Public Sub Main()
   Dim hexStrings() As String = { "8000", "0FFF", "f000", "00A30", "D", _
                   "-13", "9AC61", "GAD" }
   For Each hexString As String In hexStrings
     Try
      Dim number As Short = Convert.ToInt16(hexString, 16)
      Console.WriteLine("Converted '{0}' to {1:N0}.", hexString, number)
     Catch e As FormatException
      Console.WriteLine("'{0}' is not in the correct format for a hexadecimal number.", _
               hexString)
     Catch e As OverflowException
      Console.WriteLine("'{0}' is outside the range of an Int16.", hexString)
     Catch e As ArgumentException
      Console.WriteLine("'{0}' is invalid in base 16.", hexString)
     End Try
   Next                      
  End Sub
End Module
' The example displays the following output:
'    Converted '8000' to -32,768.
'    Converted '0FFF' to 4,095.
'    Converted 'f000' to -4,096.
'    Converted '00A30' to 2,608.
'    Converted 'D' to 13.
'    '-13' is invalid in base 16.
'    '9AC61' is outside the range of an Int16.
'    'GAD' is not in the correct format for a hexadecimal number.

Poznámky

Pokud fromBase je 16, můžete očíslovat číslo určené value parametrem "0x" nebo "0x".If fromBase is 16, you can prefix the number specified by the value parameter with "0x" or "0X".

Vzhledem k tomu, že záporné znaménko není podporováno pro číselná reprezentace, která není základem 10 Base, ToInt16(String, Int32) metoda předpokládá, že záporná čísla používají dvě reprezentace doplňku.Because the negative sign is not supported for non-base 10 numeric representations, the ToInt16(String, Int32) method assumes that negative numbers use two's complement representation. Jinými slovy, metoda vždy interpretuje binární bit nejvyšší pořadí celého čísla (bit 15) jako jeho bit znaménka.In other words, the method always interprets the highest-order binary bit of an integer (bit 15) as its sign bit. V důsledku toho je možné napsat kód, ve kterém nezákladní 10 číslo, které je mimo rozsah Int16 datového typu, je převedeno na Int16 hodnotu bez metody, která vyvolává výjimku.As a result, it is possible to write code in which a non-base 10 number that is out of the range of the Int16 data type is converted to an Int16 value without the method throwing an exception. Následující příklad zvýší hodnotu Int16.MaxValue o jeden, převede výsledný počet na jeho hexadecimální řetězcovou reprezentaci a pak zavolá ToInt16(String, Int32) metodu.The following example increments Int16.MaxValue by one, converts the resulting number to its hexadecimal string representation, and then calls the ToInt16(String, Int32) method. Namísto vyvolání výjimky, metoda zobrazí zprávu "0x8000 převede na-32768."Instead of throwing an exception, the method displays the message, "0x8000 converts to -32768."

// Create a hexadecimal value out of range of the Int16 type.
string value = Convert.ToString((int) short.MaxValue + 1, 16);
// Convert it back to a number.
try
{
  short number = Convert.ToInt16(value, 16);
  Console.WriteLine("0x{0} converts to {1}.", value, number);
}
catch (OverflowException)
{
  Console.WriteLine("Unable to convert '0x{0}' to a 16-bit integer.", value);
}
' Create a hexadecimal value out of range of the Int16 type.
Dim value As String = Convert.ToString(CInt(Short.MaxValue) + 1, 16)
' Convert it back to a number.
Try
  Dim number As Short = Convert.ToInt16(value, 16)
  Console.WriteLine("0x{0} converts to {1}.", value, number)
Catch e As OverflowException
  Console.WriteLine("Unable to convert '0x{0}' to a 16-bit integer.", value)
End Try  

Při provádění binárních operací nebo číselných převodů vývojář vždy zodpovídá za ověření, zda metoda používá vhodné číselné vyjádření pro interpretaci konkrétní hodnoty.When performing binary operations or numeric conversions, it is always the responsibility of the developer to verify that a method is using the appropriate numeric representation to interpret a particular value. Jak ukazuje následující příklad, můžete zajistit, že metoda zpracovává přetečení patřičným načtením znaménka číselné hodnoty před jejich převodem na šestnáctkovou řetězcovou reprezentaci.As the following example illustrates, you can ensure that the method handles overflows appropriately by first retrieving the sign of the numeric value before converting it to its hexadecimal string representation. Vyvolat výjimku, pokud byla původní hodnota kladná, ale převod zpět na celé číslo vrací zápornou hodnotu.Throw an exception if the original value was positive but the conversion back to an integer yields a negative value.

// Create a hexadecimal value out of range of the Short type.
int sourceNumber = (int) short.MaxValue + 1;
bool isNegative = (Math.Sign(sourceNumber) == -1);
string value = Convert.ToString(sourceNumber, 16);
short targetNumber;
try
{
  targetNumber = Convert.ToInt16(value, 16);
  if (! isNegative && ((targetNumber & 0x8000) != 0))
   throw new OverflowException();
  else
   Console.WriteLine("0x{0} converts to {1}.", value, targetNumber);
}
catch (OverflowException)
{
  Console.WriteLine("Unable to convert '0x{0}' to a 16-bit integer.", value);
}
// Displays the following to the console:
//  Unable to convert '0x8000' to a 16-bit integer.
' Create a hexadecimal value out of range of the Short type.
Dim sourceNumber As Integer = CInt(Short.MaxValue) + 1
Dim isNegative As Boolean = (Math.Sign(sourceNumber) = -1)
Dim value As String = Convert.ToString(sourceNumber, 16)
Dim targetNumber As Short
Try
  targetNumber = Convert.ToInt16(value, 16)
  If Not isNegative And ((targetNumber And &H8000) <> 0) Then
   Throw New OverflowException()
  Else 
   Console.WriteLine("0x{0} converts to {1}.", value, targetNumber)
  End If  
Catch e As OverflowException
  Console.WriteLine("Unable to convert '0x{0}' to a 16-bit integer.", value)
End Try 
' Displays the following to the console:
'  Unable to convert '0x8000' to a 16-bit integer.   

Platí pro

ToInt16(String, IFormatProvider)

Převede určenou řetězcovou reprezentaci čísla na ekvivalentní 16bitové celé číslo se znaménkem, které používá zadané informace o formátování specifické pro jazykovou verzi.Converts the specified string representation of a number to an equivalent 16-bit signed integer, using the specified culture-specific formatting information.

public:
 static short ToInt16(System::String ^ value, IFormatProvider ^ provider);
public static short ToInt16 (string value, IFormatProvider provider);
static member ToInt16 : string * IFormatProvider -> int16
Public Shared Function ToInt16 (value As String, provider As IFormatProvider) As Short

Parametry

value
String

Řetězec obsahující číslo k převedení.A string that contains the number to convert.

provider
IFormatProvider

Objekt, který poskytuje informace o formátování specifické pro jazykovou verzi.An object that supplies culture-specific formatting information.

Návraty

Int16

16bitové celé číslo se znaménkem, které je ekvivalentní číslu v value nebo 0 (nula), pokud value je null .A 16-bit signed integer that is equivalent to the number in value, or 0 (zero) if value is null.

Výjimky

value se neskládá z volitelného znaménka následovaného posloupností číslic (0 až 9).value does not consist of an optional sign followed by a sequence of digits (0 through 9).

value představuje číslo, které je menší MinValue nebo rovno MaxValue .value represents a number that is less than MinValue or greater than MaxValue.

Příklady

Následující příklad převede řetězcová reprezentace 16bitových celých čísel s ToInt16 metodou pomocí IFormatProvider objektu.The following example converts string representations of 16-bit integers with the ToInt16 method, using an IFormatProvider object.

// Example of the Convert::ToInt16( String* ) and 
// Convert::ToInt16( String*, IFormatProvider* ) methods.
using namespace System;
using namespace System::Globalization;
const __wchar_t * protoFmt = L"{0,-20}{1,-20}{2}";

// Get the exception type name; remove the namespace prefix.
String^ GetExceptionType( Exception^ ex )
{
  String^ exceptionType = ex->GetType()->ToString();
  return exceptionType->Substring( exceptionType->LastIndexOf( '.' ) + 1 );
}

void ConvertToInt16( String^ numericStr, IFormatProvider^ provider )
{
  Object^ defaultValue;
  Object^ providerValue;
  
  // Convert numericStr to Int16 without a format provider.
  try
  {
   defaultValue = Convert::ToInt16( numericStr );
  }
  catch ( Exception^ ex ) 
  {
   defaultValue = GetExceptionType( ex );
  }

  
  // Convert numericStr to Int16 with a format provider.
  try
  {
   providerValue = Convert::ToInt16( numericStr, provider );
  }
  catch ( Exception^ ex ) 
  {
   providerValue = GetExceptionType( ex );
  }

  Console::WriteLine( gcnew String( protoFmt ), numericStr, defaultValue, providerValue );
}

int main()
{
  
  // Create a NumberFormatInfo object and set several of its
  // properties that apply to numbers.
  NumberFormatInfo^ provider = gcnew NumberFormatInfo;
  
  // These properties affect the conversion.
  provider->NegativeSign = "neg ";
  provider->PositiveSign = "pos ";
  
  // These properties do not affect the conversion.
  // The input string cannot have decimal and group separators.
  provider->NumberDecimalSeparator = ".";
  provider->NumberGroupSeparator = ",";
  array<Int32>^sizes = {3};
  provider->NumberGroupSizes = sizes;
  provider->NumberNegativePattern = 0;
  Console::WriteLine( "This example of\n"
  " Convert::ToInt16( String* ) and \n"
  " Convert::ToInt16( String*, IFormatProvider* ) "
  "\ngenerates the following output. It converts "
  "several strings to \nshort values, using "
  "default formatting or a NumberFormatInfo object.\n" );
  Console::WriteLine( gcnew String( protoFmt ), "String to convert", "Default/exception", "Provider/exception" );
  Console::WriteLine( gcnew String( protoFmt ), "-----------------", "-----------------", "------------------" );
  
  // Convert strings, with and without an IFormatProvider.
  ConvertToInt16( "12345", provider );
  ConvertToInt16( "+12345", provider );
  ConvertToInt16( "pos 12345", provider );
  ConvertToInt16( "-12345", provider );
  ConvertToInt16( "neg 12345", provider );
  ConvertToInt16( "12345.", provider );
  ConvertToInt16( "12,345", provider );
  ConvertToInt16( "(12345)", provider );
  ConvertToInt16( "32768", provider );
  ConvertToInt16( "-32769", provider );
}

/*
This example of
 Convert::ToInt16( String* ) and
 Convert::ToInt16( String*, IFormatProvider* )
generates the following output. It converts several strings to
short values, using default formatting or a NumberFormatInfo object.

String to convert  Default/exception  Provider/exception
-----------------  -----------------  ------------------
12345        12345        12345
+12345       12345        FormatException
pos 12345      FormatException   12345
-12345       -12345       FormatException
neg 12345      FormatException   -12345
12345.       FormatException   FormatException
12,345       FormatException   FormatException
(12345)       FormatException   FormatException
32768        OverflowException  OverflowException
-32769       OverflowException  FormatException
*/
// Example of the Convert.ToInt16( string ) and
// Convert.ToInt16( string, IFormatProvider ) methods.
using System;
using System.Globalization;

class ToInt16ProviderDemo
{
  static string format = "{0,-20}{1,-20}{2}";

   // Get the exception type name; remove the namespace prefix.
  static string GetExceptionType( Exception ex )
  {
    string exceptionType = ex.GetType( ).ToString( );
    return exceptionType.Substring(
      exceptionType.LastIndexOf( '.' ) + 1 );
  }

  static void ConvertToInt16( string numericStr,
    IFormatProvider provider )
  {
    object defaultValue;
    object providerValue;

    // Convert numericStr to Int16 without a format provider.
    try
    {
      defaultValue = Convert.ToInt16( numericStr );
    }
    catch( Exception ex )
    {
      defaultValue = GetExceptionType( ex );
    }

    // Convert numericStr to Int16 with a format provider.
    try
    {
      providerValue = Convert.ToInt16( numericStr, provider );
    }
    catch( Exception ex )
    {
      providerValue = GetExceptionType( ex );
    }

    Console.WriteLine( format, numericStr,
      defaultValue, providerValue );
  }

  public static void Main( )
  {
    // Create a NumberFormatInfo object and set several of its
    // properties that apply to numbers.
    NumberFormatInfo provider = new NumberFormatInfo();

    // These properties affect the conversion.
    provider.NegativeSign = "neg ";
    provider.PositiveSign = "pos ";

    // These properties do not affect the conversion.
    // The input string cannot have decimal and group separators.
    provider.NumberDecimalSeparator = ".";
    provider.NumberGroupSeparator = ",";
    provider.NumberGroupSizes = new int[ ] { 3 };
    provider.NumberNegativePattern = 0;

    Console.WriteLine("This example of\n" +
      " Convert.ToInt16( string ) and \n" +
      " Convert.ToInt16( string, IFormatProvider ) " +
      "\ngenerates the following output. It converts " +
      "several strings to \nshort values, using " +
      "default formatting or a NumberFormatInfo object.\n" );
    Console.WriteLine( format, "String to convert",
      "Default/exception", "Provider/exception" );
    Console.WriteLine( format, "-----------------",
      "-----------------", "------------------" );

    // Convert strings, with and without an IFormatProvider.
    ConvertToInt16( "12345", provider );
    ConvertToInt16( "+12345", provider );
    ConvertToInt16( "pos 12345", provider );
    ConvertToInt16( "-12345", provider );
    ConvertToInt16( "neg 12345", provider );
    ConvertToInt16( "12345.", provider );
    ConvertToInt16( "12,345", provider );
    ConvertToInt16( "(12345)", provider );
    ConvertToInt16( "32768", provider );
    ConvertToInt16( "-32769", provider );
  }
}

/*
This example of
 Convert.ToInt16( string ) and
 Convert.ToInt16( string, IFormatProvider )
generates the following output. It converts several strings to
short values, using default formatting or a NumberFormatInfo object.

String to convert  Default/exception  Provider/exception
-----------------  -----------------  ------------------
12345        12345        12345
+12345       12345        FormatException
pos 12345      FormatException   12345
-12345       -12345       FormatException
neg 12345      FormatException   -12345
12345.       FormatException   FormatException
12,345       FormatException   FormatException
(12345)       FormatException   FormatException
32768        OverflowException  OverflowException
-32769       OverflowException  FormatException
*/
' Example of the Convert.ToInt16( String ) and 
' Convert.ToInt16( String, IFormatProvider ) methods.
Imports System.Globalization

Module ToInt16ProviderDemo

  Dim format As String = "{0,-20}{1,-20}{2}"

  ' Get the exception type name; remove the namespace prefix.
  Function GetExceptionType( ex As Exception ) As String

    Dim exceptionType  As String = ex.GetType( ).ToString( )
    Return exceptionType.Substring( _
      exceptionType.LastIndexOf( "."c ) + 1 )
  End Function

  Sub ConvertToInt16( numericStr As String, _
    provider As IFormatProvider )

    Dim defaultValue  As Object
    Dim providerValue  As Object

    ' Convert numericStr to Int16 without a format provider.
    Try
      defaultValue = Convert.ToInt16( numericStr )
    Catch ex As Exception
      defaultValue = GetExceptionType( ex )
    End Try

    ' Convert numericStr to Int16 with a format provider.
    Try
      providerValue = Convert.ToInt16( numericStr, provider )
    Catch ex As Exception
      providerValue = GetExceptionType( ex )
    End Try

    Console.WriteLine( format, numericStr, _
      defaultValue, providerValue )
  End Sub

  Sub Main( )

    ' Create a NumberFormatInfo object and set several of its
    ' properties that apply to numbers.
    Dim provider As NumberFormatInfo = new NumberFormatInfo( )

    ' These properties affect the conversion.
    provider.NegativeSign = "neg "
    provider.PositiveSign = "pos "

    ' These properties do not affect the conversion.
    ' The input string cannot have decimal and group separators.
    provider.NumberDecimalSeparator = "."
    provider.NumberGroupSeparator = ","
    provider.NumberGroupSizes = New Integer( ) { 3 }
    provider.NumberNegativePattern = 0

    Console.WriteLine( "This example of" & vbCrLf & _
      " Convert.ToInt16( String ) and " & vbCrLf & _
      " Convert.ToInt16( String, IFormatProvider ) " & _
      vbCrLf & "generates the following output. It " & _
      "converts several strings to " & vbCrLf & "Short " & _
      "values, using default formatting " & _
      "or a NumberFormatInfo object." & vbCrLf )
    Console.WriteLine( format, "String to convert", _
      "Default/exception", "Provider/exception" )
    Console.WriteLine( format, "-----------------", _
      "-----------------", "------------------" )

    ' Convert strings, with and without an IFormatProvider.
    ConvertToInt16( "12345", provider )
    ConvertToInt16( "+12345", provider )
    ConvertToInt16( "pos 12345", provider )
    ConvertToInt16( "-12345", provider )
    ConvertToInt16( "neg 12345", provider )
    ConvertToInt16( "12345.", provider )
    ConvertToInt16( "12,345", provider )
    ConvertToInt16( "(12345)", provider )
    ConvertToInt16( "32768", provider )
    ConvertToInt16( "-32769", provider )
  End Sub 
End Module 

' This example of
'  Convert.ToInt16( String ) and
'  Convert.ToInt16( String, IFormatProvider )
' generates the following output. It converts several strings to
' Short values, using default formatting or a NumberFormatInfo object.
' 
' String to convert  Default/exception  Provider/exception
' -----------------  -----------------  ------------------
' 12345        12345        12345
' +12345       12345        FormatException
' pos 12345      FormatException   12345
' -12345       -12345       FormatException
' neg 12345      FormatException   -12345
' 12345.       FormatException   FormatException
' 12,345       FormatException   FormatException
' (12345)       FormatException   FormatException
' 32768        OverflowException  OverflowException
' -32769       OverflowException  FormatException

Poznámky

provider je IFormatProvider instance, která získá NumberFormatInfo objekt.provider is an IFormatProvider instance that obtains a NumberFormatInfo object. NumberFormatInfoObjekt poskytuje informace specifické jazykové verze o formátu value .The NumberFormatInfo object provides culture-specific information about the format of value. Pokud provider je null , NumberFormatInfo použije se pro aktuální jazykovou verzi.If provider is null, the NumberFormatInfo for the current culture is used.

Pokud nechcete zpracovat výjimku, pokud se převod nezdařil, můžete Int16.TryParse místo toho zavolat metodu.If you prefer not to handle an exception if the conversion fails, you can call the Int16.TryParse method instead. Vrátí Boolean hodnotu, která označuje, zda byl převod úspěšný nebo neúspěšný.It returns a Boolean value that indicates whether the conversion succeeded or failed.

Viz také

Platí pro

ToInt16(Object, IFormatProvider)

Převede hodnotu zadaného objektu na 16bitové celé číslo se znaménkem, které používá zadané informace o formátování specifické pro jazykovou verzi.Converts the value of the specified object to a 16-bit signed integer, using the specified culture-specific formatting information.

public:
 static short ToInt16(System::Object ^ value, IFormatProvider ^ provider);
public static short ToInt16 (object value, IFormatProvider provider);
static member ToInt16 : obj * IFormatProvider -> int16
Public Shared Function ToInt16 (value As Object, provider As IFormatProvider) As Short

Parametry

value
Object

Objekt, který implementuje IConvertible rozhraní.An object that implements the IConvertible interface.

provider
IFormatProvider

Objekt, který poskytuje informace o formátování specifické pro jazykovou verzi.An object that supplies culture-specific formatting information.

Návraty

Int16

16bitové celé číslo se znaménkem, které je ekvivalentní value nebo nula, pokud value je null .A 16-bit signed integer that is equivalent to value, or zero if value is null.

Výjimky

value nemá správný formát pro Int16 typ.value is not in an appropriate format for an Int16 type.

value neimplementuje IConvertible .value does not implement IConvertible.

value představuje číslo, které je menší MinValue nebo rovno MaxValue .value represents a number that is less than MinValue or greater than MaxValue.

Příklady

Následující příklad definuje třídu, která implementuje IConvertible a třídu, která implementuje IFormatProvider .The following example defines a class that implements IConvertible and a class that implements IFormatProvider. Objekty třídy, které implementují IConvertible pole Double hodnot.Objects of the class that implements IConvertible hold an array of Double values. Do metody se předává objekt každé třídy ToInt16 .An object of each class is passed to the ToInt16 method. Tato metoda vrací průměr pole Double hodnot pomocí objektu, který implementuje IFormatProvider k určení, jak se má vypočítat průměr.This method returns an average of the array of Double values, using the object that implements IFormatProvider to determine how to calculate the average.

using namespace System;
using namespace System::Collections;

// Define the types of averaging available in the class 
// implementing IConvertible.
public enum class AverageType : short
{
  None = 0,
  GeometricMean = 1,
  ArithmeticMean = 2,
  Median = 3
};


// Pass an instance of this class to methods that require an 
// IFormatProvider. The class instance determines the type of 
// average to calculate.
ref class AverageInfo: public IFormatProvider
{
protected:
  AverageType AvgType;

public:

  // Specify the type of averaging in the constructor.
  AverageInfo( AverageType avgType )
  {
   this->AvgType = avgType;
  }


  // This method returns a reference to the containing object 
  // if an object of AverageInfo type is requested. 
  virtual Object^ GetFormat( Type^ argType )
  {
   if ( argType == AverageInfo::typeid)
      return this;
   else
      return (Object^)0;
  }


  property AverageType TypeOfAverage 
  {

   // Use this property to set or get the type of averaging.
   AverageType get()
   {
     return this->AvgType;
   }

   void set( AverageType value )
   {
     this->AvgType = value;
   }

  }

};


// This class encapsulates an array of double values and implements 
// the IConvertible interface. Most of the IConvertible methods 
// return an average of the array elements in one of three types: 
// arithmetic mean, geometric mean, or median. 
ref class DataSet: public IConvertible
{
private:
  static Object^ null = nullptr;

protected:
  ArrayList^ data;
  AverageInfo^ defaultProvider;

  // This method unboxes a boxed double.
  double UnBoxDouble( Object^ obj )
  {
   return *static_cast<double^>(obj);
  }


public:

  // Construct the object and add an initial list of values.
  // Create a default format provider.
  DataSet( ... array<Double>^values )
  {
   data = gcnew ArrayList( (Array^)values );
   defaultProvider = gcnew AverageInfo( AverageType::ArithmeticMean );
  }


  // Add additional values with this method.
  int Add( double value )
  {
   data->Add( value );
   return data->Count;
  }


  property double Item[ int ]
  {

   // Get, set, and add values with this indexer property.
   double get( int index )
   {
     if ( index >= 0 && index < data->Count )
         return UnBoxDouble( data[ index ] );
     else
         throw gcnew InvalidOperationException( "[DataSet.get] Index out of range." );
   }

   void set( int index, double value )
   {
     if ( index >= 0 && index < data->Count )
         data[ index ] = value;
     else
     if ( index == data->Count )
         data->Add( value );
     else
         throw gcnew InvalidOperationException( "[DataSet.set] Index out of range." );
   }

  }

  property int Count 
  {

   // This property returns the number of elements in the object.
   int get()
   {
     return data->Count;
   }

  }

protected:

  // This method calculates the average of the object's elements.
  double Average( AverageType avgType )
  {
   double SumProd;
   if ( data->Count == 0 )
      return 0.0;

   switch ( avgType )
   {
     case AverageType::GeometricMean:
      SumProd = 1.0;
      for ( int Index = 0; Index < data->Count; Index++ )
        SumProd *= UnBoxDouble( data[ Index ] );
      
      // This calculation will not fail with negative 
      // elements.
      return Math::Sign( SumProd ) * Math::Pow( Math::Abs( SumProd ), 1.0 / data->Count );

     case AverageType::ArithmeticMean:
      SumProd = 0.0;
      for ( int Index = 0; Index < data->Count; Index++ )
        SumProd += UnBoxDouble( data[ Index ] );
      return SumProd / data->Count;

     case AverageType::Median:
      if ( data->Count % 2 == 0 )
            return (UnBoxDouble( data[ data->Count / 2 ] ) + UnBoxDouble( data[ data->Count / 2 - 1 ] )) / 2.0;
      else
            return UnBoxDouble( data[ data->Count / 2 ] );

     default:
      return 0.0;
   }
  }


  // Get the AverageInfo object from the caller's format provider,
  // or use the local default.
  AverageInfo^ GetAverageInfo( IFormatProvider^ provider )
  {
   AverageInfo^ avgInfo = nullptr;
   if ( provider != nullptr )
      avgInfo = static_cast<AverageInfo^>(provider->GetFormat( AverageInfo::typeid ));

   if ( avgInfo == nullptr )
      return defaultProvider;
   else
      return avgInfo;
  }


  // Calculate the average and limit the range.
  double CalcNLimitAverage( double min, double max, IFormatProvider^ provider )
  {
   
   // Get the format provider and calculate the average.
   AverageInfo^ avgInfo = GetAverageInfo( provider );
   double avg = Average( avgInfo->TypeOfAverage );
   
   // Limit the range, based on the minimum and maximum values 
   // for the type.
   return avg > max ? max : avg < min ? min : avg;
  }


public:

  // The following elements are required by IConvertible.
  // None of these conversion functions throw exceptions. When
  // the data is out of range for the type, the appropriate
  // MinValue or MaxValue is used.
  virtual TypeCode GetTypeCode()
  {
   return TypeCode::Object;
  }

  virtual bool ToBoolean( IFormatProvider^ provider )
  {
   
   // ToBoolean is false if the dataset is empty.
   if ( data->Count <= 0 )
      return false;
   // For median averaging, ToBoolean is true if any 
   // non-discarded elements are nonzero.
   else
   
   // For median averaging, ToBoolean is true if any 
   // non-discarded elements are nonzero.
   if ( AverageType::Median == GetAverageInfo( provider )->TypeOfAverage )
   {
     if ( data->Count % 2 == 0 )
         return (UnBoxDouble( data[ data->Count / 2 ] ) != 0.0 || UnBoxDouble( data[ data->Count / 2 - 1 ] ) != 0.0);
     else
         return UnBoxDouble( data[ data->Count / 2 ] ) != 0.0;
   }
   // For arithmetic or geometric mean averaging, ToBoolean is 
   // true if any element of the dataset is nonzero. 
   else
   {
     for ( int Index = 0; Index < data->Count; Index++ )
      if ( UnBoxDouble( data[ Index ] ) != 0.0 )
            return true;
     return false;
   }
  }

  virtual Byte ToByte( IFormatProvider^ provider )
  {
   return Convert::ToByte( CalcNLimitAverage( Byte::MinValue, Byte::MaxValue, provider ) );
  }

  virtual Char ToChar( IFormatProvider^ provider )
  {
   return Convert::ToChar( Convert::ToUInt16( CalcNLimitAverage( Char::MinValue, Char::MaxValue, provider ) ) );
  }


  // Convert to DateTime by adding the calculated average as 
  // seconds to the current date and time. A valid DateTime is 
  // always returned.
  virtual DateTime ToDateTime( IFormatProvider^ provider )
  {
   double seconds = Average( GetAverageInfo( provider )->TypeOfAverage );
   try
   {
     return DateTime::Now.AddSeconds( seconds );
   }
   catch ( ArgumentOutOfRangeException^ ) 
   {
     return seconds < 0.0 ? DateTime::MinValue : DateTime::MaxValue;
   }

  }

  virtual Decimal ToDecimal( IFormatProvider^ provider )
  {
   
   // The Double conversion rounds Decimal.MinValue and 
   // Decimal.MaxValue to invalid Decimal values, so the 
   // following limits must be used.
   return Convert::ToDecimal( CalcNLimitAverage( -79228162514264330000000000000.0, 79228162514264330000000000000.0, provider ) );
  }

  virtual double ToDouble( IFormatProvider^ provider )
  {
   return Average( GetAverageInfo( provider )->TypeOfAverage );
  }

  virtual short ToInt16( IFormatProvider^ provider )
  {
   return Convert::ToInt16( CalcNLimitAverage( Int16::MinValue, Int16::MaxValue, provider ) );
  }

  virtual int ToInt32( IFormatProvider^ provider )
  {
   return Convert::ToInt32( CalcNLimitAverage( Int32::MinValue, Int32::MaxValue, provider ) );
  }

  virtual __int64 ToInt64( IFormatProvider^ provider )
  {
   
   // The Double conversion rounds Int64.MinValue and 
   // Int64.MaxValue to invalid Int64 values, so the following 
   // limits must be used.
   return Convert::ToInt64( CalcNLimitAverage( -9223372036854775000, 9223372036854775000, provider ) );
  }

  virtual signed char ToSByte( IFormatProvider^ provider )
  {
   return Convert::ToSByte( CalcNLimitAverage( SByte::MinValue, SByte::MaxValue, provider ) );
  }

  virtual float ToSingle( IFormatProvider^ provider )
  {
   return Convert::ToSingle( CalcNLimitAverage( Single::MinValue, Single::MaxValue, provider ) );
  }

  virtual UInt16 ToUInt16( IFormatProvider^ provider )
  {
   return Convert::ToUInt16( CalcNLimitAverage( UInt16::MinValue, UInt16::MaxValue, provider ) );
  }

  virtual UInt32 ToUInt32( IFormatProvider^ provider )
  {
   return Convert::ToUInt32( CalcNLimitAverage( UInt32::MinValue, UInt32::MaxValue, provider ) );
  }

  virtual UInt64 ToUInt64( IFormatProvider^ provider )
  {
   
   // The Double conversion rounds UInt64.MaxValue to an invalid
   // UInt64 value, so the following limit must be used.
   return Convert::ToUInt64( CalcNLimitAverage( 0, 18446744073709550000.0, provider ) );
  }

  virtual Object^ ToType( Type^ conversionType, IFormatProvider^ provider )
  {
   return Convert::ChangeType( Average( GetAverageInfo( provider )->TypeOfAverage ), conversionType );
  }

  virtual String^ ToString( IFormatProvider^ provider )
  {
   AverageType avgType = GetAverageInfo( provider )->TypeOfAverage;
   return String::Format( "( {0}: {1:G10} )", avgType, Average( avgType ) );
  }

};


// Display a DataSet with three different format providers.
void DisplayDataSet( DataSet^ ds )
{
  IFormatProvider^ null = nullptr;
  String^ fmt = "{0,-12}{1,20}{2,20}{3,20}";
  AverageInfo^ median = gcnew AverageInfo( AverageType::Median );
  AverageInfo^ geMean = gcnew AverageInfo( AverageType::GeometricMean );
  
  // Display the dataset elements.
  if ( ds->Count > 0 )
  {
   Console::Write( "\nDataSet: [{0}", ds->Item[ 0 ] );
   for ( int iX = 1; iX < ds->Count; iX++ )
     Console::Write( ", {0}", ds->Item[ iX ] );
   Console::WriteLine( "]\n" );
  }

  Console::WriteLine( fmt, "Convert::", "Default", "Geometric Mean", "Median" );
  Console::WriteLine( fmt, "---------", "-------", "--------------", "------" );
  Console::WriteLine( fmt, "ToBoolean", Convert::ToBoolean( ds, null ), Convert::ToBoolean( ds, geMean ), Convert::ToBoolean( ds, median ) );
  Console::WriteLine( fmt, "ToByte", Convert::ToByte( ds, null ), Convert::ToByte( ds, geMean ), Convert::ToByte( ds, median ) );
  Console::WriteLine( fmt, "ToChar", Convert::ToChar( ds, null ), Convert::ToChar( ds, geMean ), Convert::ToChar( ds, median ) );
  Console::WriteLine( "{0,-12}{1,20:yyyy-MM-dd HH:mm:ss}"
  "{2,20:yyyy-MM-dd HH:mm:ss}{3,20:yyyy-MM-dd HH:mm:ss}", "ToDateTime", Convert::ToDateTime( ds, null ), Convert::ToDateTime( ds, geMean ), Convert::ToDateTime( ds, median ) );
  Console::WriteLine( fmt, "ToDecimal", Convert::ToDecimal( ds, null ), Convert::ToDecimal( ds, geMean ), Convert::ToDecimal( ds, median ) );
  Console::WriteLine( fmt, "ToDouble", Convert::ToDouble( ds, null ), Convert::ToDouble( ds, geMean ), Convert::ToDouble( ds, median ) );
  Console::WriteLine( fmt, "ToInt16", Convert::ToInt16( ds, null ), Convert::ToInt16( ds, geMean ), Convert::ToInt16( ds, median ) );
  Console::WriteLine( fmt, "ToInt32", Convert::ToInt32( ds, null ), Convert::ToInt32( ds, geMean ), Convert::ToInt32( ds, median ) );
  Console::WriteLine( fmt, "ToInt64", Convert::ToInt64( ds, null ), Convert::ToInt64( ds, geMean ), Convert::ToInt64( ds, median ) );
  Console::WriteLine( fmt, "ToSByte", Convert::ToSByte( ds, null ), Convert::ToSByte( ds, geMean ), Convert::ToSByte( ds, median ) );
  Console::WriteLine( fmt, "ToSingle", Convert::ToSingle( ds, null ), Convert::ToSingle( ds, geMean ), Convert::ToSingle( ds, median ) );
  Console::WriteLine( fmt, "ToUInt16", Convert::ToUInt16( ds, null ), Convert::ToUInt16( ds, geMean ), Convert::ToUInt16( ds, median ) );
  Console::WriteLine( fmt, "ToUInt32", Convert::ToUInt32( ds, null ), Convert::ToUInt32( ds, geMean ), Convert::ToUInt32( ds, median ) );
  Console::WriteLine( fmt, "ToUInt64", Convert::ToUInt64( ds, null ), Convert::ToUInt64( ds, geMean ), Convert::ToUInt64( ds, median ) );
}

int main()
{
  Console::WriteLine( "This example of the "
  "Convert::To<Type>( Object*, IFormatProvider* ) methods "
  "\ngenerates the following output. The example "
  "displays the values \nreturned by the methods, "
  "using several IFormatProvider objects.\n" );
  
  // To call a [ParamArray] method in C++, you cannot just
  // list the parameters, you need to build an array.
  array<Double>^dataElem = gcnew array<Double>(6);
  dataElem[ 0 ] = 10.5;
  dataElem[ 1 ] = 22.2;
  dataElem[ 2 ] = 45.9;
  dataElem[ 3 ] = 88.7;
  dataElem[ 4 ] = 156.05;
  dataElem[ 5 ] = 297.6;
  DataSet^ ds1 = gcnew DataSet( dataElem );
  DisplayDataSet( ds1 );
  dataElem = gcnew array<Double>(5);
  dataElem[ 0 ] = 359999.95;
  dataElem[ 1 ] = 425000;
  dataElem[ 2 ] = 499999.5;
  dataElem[ 3 ] = 775000;
  dataElem[ 4 ] = 1695000;
  DataSet^ ds2 = gcnew DataSet( dataElem );
  DisplayDataSet( ds2 );
}

/*
This example of the Convert::To<Type>( Object*, IFormatProvider* ) methods
generates the following output. The example displays the values
returned by the methods, using several IFormatProvider objects.

DataSet: [10.5, 22.2, 45.9, 88.7, 156.05, 297.6]

Convert::        Default   Geometric Mean       Median
---------        -------   --------------       ------
ToBoolean          True        True        True
ToByte            103         59         67
ToChar             g          ;          C
ToDateTime  2003-05-13 15:30:23 2003-05-13 15:29:39 2003-05-13 15:29:47
ToDecimal    103.491666666667  59.4332135445164        67.3
ToDouble    103.491666666667  59.4332135445164        67.3
ToInt16           103         59         67
ToInt32           103         59         67
ToInt64           103         59         67
ToSByte           103         59         67
ToSingle        103.4917      59.43321        67.3
ToUInt16           103         59         67
ToUInt32           103         59         67
ToUInt64           103         59         67

DataSet: [359999.95, 425000, 499999.5, 775000, 1695000]

Convert::        Default   Geometric Mean       Median
---------        -------   --------------       ------
ToBoolean          True        True        True
ToByte            255         255         255
ToChar             ?          ?          ?
ToDateTime  2003-05-22 08:05:19 2003-05-20 22:54:57 2003-05-19 10:21:59
ToDecimal       750999.89  631577.237188435      499999.5
ToDouble        750999.89  631577.237188435      499999.5
ToInt16          32767        32767        32767
ToInt32          751000       631577       500000
ToInt64          751000       631577       500000
ToSByte           127         127         127
ToSingle        750999.9      631577.3      499999.5
ToUInt16          65535        65535        65535
ToUInt32         751000       631577       500000
ToUInt64         751000       631577       500000
*/
using System;
using System.Collections;

// Define the types of averaging available in the class
// implementing IConvertible.
public enum AverageType : short
{
  None = 0,
  GeometricMean = 1,
  ArithmeticMean = 2,
  Median = 3
};

// Pass an instance of this class to methods that require an
// IFormatProvider. The class instance determines the type of
// average to calculate.
public class AverageInfo : IFormatProvider
{
  protected AverageType AvgType;

  // Specify the type of averaging in the constructor.
  public AverageInfo( AverageType avgType )
  {
    this.AvgType = avgType;
  }

  // This method returns a reference to the containing object
  // if an object of AverageInfo type is requested.
  public object GetFormat( Type argType )
  {
    if ( argType == typeof( AverageInfo ) )
      return this;
    else
      return null;
  }

  // Use this property to set or get the type of averaging.
  public AverageType TypeOfAverage
  {
    get { return this.AvgType; }
    set { this.AvgType = value; }
  }
}

// This class encapsulates an array of double values and implements
// the IConvertible interface. Most of the IConvertible methods
// return an average of the array elements in one of three types:
// arithmetic mean, geometric mean, or median.
public class DataSet : IConvertible
{
  protected ArrayList   data;
  protected AverageInfo  defaultProvider;

  // Construct the object and add an initial list of values.
  // Create a default format provider.
  public DataSet( params double[ ] values )
  {
    data = new ArrayList( values );
    defaultProvider =
      new AverageInfo( AverageType.ArithmeticMean );
  }

  // Add additional values with this method.
  public int Add( double value )
  {
    data.Add( value );
    return data.Count;
  }

  // Get, set, and add values with this indexer property.
  public double this[ int index ]
  {
    get
    {
      if( index >= 0 && index < data.Count )
        return (double)data[ index ];
      else
        throw new InvalidOperationException(
          "[DataSet.get] Index out of range." );
    }
    set
    {
      if( index >= 0 && index < data.Count )
        data[ index ] = value;

      else if( index == data.Count )
        data.Add( value );
      else
        throw new InvalidOperationException(
          "[DataSet.set] Index out of range." );
    }
  }

  // This property returns the number of elements in the object.
  public int Count
  {
    get { return data.Count; }
  }

  // This method calculates the average of the object's elements.
  protected double Average( AverageType avgType )
  {
    double SumProd;

    if( data.Count == 0 )
      return 0.0;

    switch( avgType )
    {
      case AverageType.GeometricMean:

        SumProd = 1.0;
        for( int Index = 0; Index < data.Count; Index++ )
          SumProd *= (double)data[ Index ];

        // This calculation will not fail with negative
        // elements.
        return Math.Sign( SumProd ) * Math.Pow(
          Math.Abs( SumProd ), 1.0 / data.Count );

      case AverageType.ArithmeticMean:

        SumProd = 0.0;
        for( int Index = 0; Index < data.Count; Index++ )
          SumProd += (double)data[ Index ];

        return SumProd / data.Count;

      case AverageType.Median:

        if( data.Count % 2 == 0 )
          return ( (double)data[ data.Count / 2 ] +
            (double)data[ data.Count / 2 - 1 ] ) / 2.0;
        else
          return (double)data[ data.Count / 2 ];

      default:
        return 0.0;
    }
  }

  // Get the AverageInfo object from the caller's format provider,
  // or use the local default.
  protected AverageInfo GetAverageInfo( IFormatProvider provider )
  {
    AverageInfo avgInfo = null;

    if( provider != null )
      avgInfo = (AverageInfo)provider.GetFormat(
        typeof( AverageInfo ) );

    if ( avgInfo == null )
      return defaultProvider;
    else
      return avgInfo;
  }

  // Calculate the average and limit the range.
  protected double CalcNLimitAverage( double min, double max,
    IFormatProvider provider )
  {
    // Get the format provider and calculate the average.
    AverageInfo avgInfo = GetAverageInfo( provider );
    double avg = Average( avgInfo.TypeOfAverage );

    // Limit the range, based on the minimum and maximum values
    // for the type.
    return avg > max ? max : avg < min ? min : avg;
  }

  // The following elements are required by IConvertible.

  // None of these conversion functions throw exceptions. When
  // the data is out of range for the type, the appropriate
  // MinValue or MaxValue is used.
  public TypeCode GetTypeCode( )
  {
    return TypeCode.Object;
  }

  public bool ToBoolean( IFormatProvider provider )
  {
    // ToBoolean is false if the dataset is empty.
    if( data.Count <= 0 )
    {
      return false;
    }

    // For median averaging, ToBoolean is true if any
    // non-discarded elements are nonzero.
    else if( AverageType.Median ==
      GetAverageInfo( provider ).TypeOfAverage )
    {
      if (data.Count % 2 == 0 )
        return ( (double)data[ data.Count / 2 ] != 0.0 ||
          (double)data[ data.Count / 2 - 1 ] != 0.0 );
      else
        return (double)data[ data.Count / 2 ] != 0.0;
    }

    // For arithmetic or geometric mean averaging, ToBoolean is
    // true if any element of the dataset is nonzero.
    else
    {
      for( int Index = 0; Index < data.Count; Index++ )
        if( (double)data[ Index ] != 0.0 )
          return true;
      return false;
    }
  }

  public byte ToByte( IFormatProvider provider )
  {
    return Convert.ToByte( CalcNLimitAverage(
      Byte.MinValue, Byte.MaxValue, provider ) );
  }

  public char ToChar( IFormatProvider provider )
  {
    return Convert.ToChar( Convert.ToUInt16( CalcNLimitAverage(
      Char.MinValue, Char.MaxValue, provider ) ) );
  }

  // Convert to DateTime by adding the calculated average as
  // seconds to the current date and time. A valid DateTime is
  // always returned.
  public DateTime ToDateTime( IFormatProvider provider )
  {
    double seconds =
      Average( GetAverageInfo( provider ).TypeOfAverage );
    try
    {
      return DateTime.Now.AddSeconds( seconds );
    }
    catch( ArgumentOutOfRangeException )
    {
      return seconds < 0.0 ? DateTime.MinValue : DateTime.MaxValue;
    }
  }

  public decimal ToDecimal( IFormatProvider provider )
  {
    // The Double conversion rounds Decimal.MinValue and
    // Decimal.MaxValue to invalid Decimal values, so the
    // following limits must be used.
    return Convert.ToDecimal( CalcNLimitAverage(
      -79228162514264330000000000000.0,
      79228162514264330000000000000.0, provider ) );
  }

  public double ToDouble( IFormatProvider provider )
  {
    return Average( GetAverageInfo(provider).TypeOfAverage );
  }

  public short ToInt16( IFormatProvider provider )
  {
    return Convert.ToInt16( CalcNLimitAverage(
      Int16.MinValue, Int16.MaxValue, provider ) );
  }

  public int ToInt32( IFormatProvider provider )
  {
    return Convert.ToInt32( CalcNLimitAverage(
      Int32.MinValue, Int32.MaxValue, provider ) );
  }

  public long ToInt64( IFormatProvider provider )
  {
    // The Double conversion rounds Int64.MinValue and
    // Int64.MaxValue to invalid Int64 values, so the following
    // limits must be used.
    return Convert.ToInt64( CalcNLimitAverage(
      -9223372036854775000, 9223372036854775000, provider ) );
  }

  public SByte ToSByte( IFormatProvider provider )
  {
    return Convert.ToSByte( CalcNLimitAverage(
      SByte.MinValue, SByte.MaxValue, provider ) );
  }

  public float ToSingle( IFormatProvider provider )
  {
    return Convert.ToSingle( CalcNLimitAverage(
      Single.MinValue, Single.MaxValue, provider ) );
  }

  public UInt16 ToUInt16( IFormatProvider provider )
  {
    return Convert.ToUInt16( CalcNLimitAverage(
      UInt16.MinValue, UInt16.MaxValue, provider ) );
  }

  public UInt32 ToUInt32( IFormatProvider provider )
  {
    return Convert.ToUInt32( CalcNLimitAverage(
      UInt32.MinValue, UInt32.MaxValue, provider ) );
  }

  public UInt64 ToUInt64( IFormatProvider provider )
  {
    // The Double conversion rounds UInt64.MaxValue to an invalid
    // UInt64 value, so the following limit must be used.
    return Convert.ToUInt64( CalcNLimitAverage(
      0, 18446744073709550000.0, provider ) );
  }

  public object ToType( Type conversionType,
    IFormatProvider provider )
  {
    return Convert.ChangeType( Average(
      GetAverageInfo( provider ).TypeOfAverage ),
      conversionType );
  }

  public string ToString( IFormatProvider provider )
  {
    AverageType avgType = GetAverageInfo( provider ).TypeOfAverage;
    return String.Format( "( {0}: {1:G10} )", avgType,
      Average( avgType ) );
  }
}

class IConvertibleProviderDemo
{
  // Display a DataSet with three different format providers.
  public static void DisplayDataSet( DataSet ds )
  {
    string   fmt  = "{0,-12}{1,20}{2,20}{3,20}";
    AverageInfo median = new AverageInfo( AverageType.Median );
    AverageInfo geMean =
      new AverageInfo( AverageType.GeometricMean );

     // Display the dataset elements.
    if( ds.Count > 0 )
    {
      Console.Write( "\nDataSet: [{0}", ds[ 0 ] );
      for( int iX = 1; iX < ds.Count; iX++ )
        Console.Write( ", {0}", ds[ iX ] );
      Console.WriteLine( "]\n" );
    }

    Console.WriteLine( fmt, "Convert.", "Default",
      "Geometric Mean", "Median");
    Console.WriteLine( fmt, "--------", "-------",
      "--------------", "------");
    Console.WriteLine( fmt, "ToBoolean",
      Convert.ToBoolean( ds, null ),
      Convert.ToBoolean( ds, geMean ),
      Convert.ToBoolean( ds, median ) );
    Console.WriteLine( fmt, "ToByte",
      Convert.ToByte( ds, null ),
      Convert.ToByte( ds, geMean ),
      Convert.ToByte( ds, median ) );
    Console.WriteLine( fmt, "ToChar",
      Convert.ToChar( ds, null ),
      Convert.ToChar( ds, geMean ),
      Convert.ToChar( ds, median ) );
    Console.WriteLine( "{0,-12}{1,20:yyyy-MM-dd HH:mm:ss}" +
      "{2,20:yyyy-MM-dd HH:mm:ss}{3,20:yyyy-MM-dd HH:mm:ss}",
      "ToDateTime", Convert.ToDateTime( ds, null ),
      Convert.ToDateTime( ds, geMean ),
      Convert.ToDateTime( ds, median ) );
    Console.WriteLine( fmt, "ToDecimal",
      Convert.ToDecimal( ds, null ),
      Convert.ToDecimal( ds, geMean ),
      Convert.ToDecimal( ds, median ) );
    Console.WriteLine( fmt, "ToDouble",
      Convert.ToDouble( ds, null ),
      Convert.ToDouble( ds, geMean ),
      Convert.ToDouble( ds, median ) );
    Console.WriteLine( fmt, "ToInt16",
      Convert.ToInt16( ds, null ),
      Convert.ToInt16( ds, geMean ),
      Convert.ToInt16( ds, median ) );
    Console.WriteLine( fmt, "ToInt32",
      Convert.ToInt32( ds, null ),
      Convert.ToInt32( ds, geMean ),
      Convert.ToInt32( ds, median ) );
    Console.WriteLine( fmt, "ToInt64",
      Convert.ToInt64( ds, null ),
      Convert.ToInt64( ds, geMean ),
      Convert.ToInt64( ds, median ) );
    Console.WriteLine( fmt, "ToSByte",
      Convert.ToSByte( ds, null ),
      Convert.ToSByte( ds, geMean ),
      Convert.ToSByte( ds, median ) );
    Console.WriteLine( fmt, "ToSingle",
      Convert.ToSingle( ds, null ),
      Convert.ToSingle( ds, geMean ),
      Convert.ToSingle( ds, median ) );
    Console.WriteLine( fmt, "ToUInt16",
      Convert.ToUInt16( ds, null ),
      Convert.ToUInt16( ds, geMean ),
      Convert.ToUInt16( ds, median ) );
    Console.WriteLine( fmt, "ToUInt32",
      Convert.ToUInt32( ds, null ),
      Convert.ToUInt32( ds, geMean ),
      Convert.ToUInt32( ds, median ) );
    Console.WriteLine( fmt, "ToUInt64",
      Convert.ToUInt64( ds, null ),
      Convert.ToUInt64( ds, geMean ),
      Convert.ToUInt64( ds, median ) );
  }

  public static void Main( )
  {
    Console.WriteLine( "This example of " +
      "the Convert.To<Type>( object, IFormatProvider ) methods " +
      "\ngenerates the following output. The example " +
      "displays the values \nreturned by the methods, " +
      "using several IFormatProvider objects.\n" );

    DataSet ds1 = new DataSet(
      10.5, 22.2, 45.9, 88.7, 156.05, 297.6 );
    DisplayDataSet( ds1 );

    DataSet ds2 = new DataSet(
      359999.95, 425000, 499999.5, 775000, 1695000 );
    DisplayDataSet( ds2 );
  }
}

/*
This example of the Convert.To<Type>( object, IFormatProvider ) methods
generates the following output. The example displays the values
returned by the methods, using several IFormatProvider objects.

DataSet: [10.5, 22.2, 45.9, 88.7, 156.05, 297.6]

Convert.         Default   Geometric Mean       Median
--------         -------   --------------       ------
ToBoolean          True        True        True
ToByte            103         59         67
ToChar             g          ;          C
ToDateTime  2003-05-13 15:04:12 2003-05-13 15:03:28 2003-05-13 15:03:35
ToDecimal    103.491666666667  59.4332135445164        67.3
ToDouble    103.491666666667  59.4332135445164        67.3
ToInt16           103         59         67
ToInt32           103         59         67
ToInt64           103         59         67
ToSByte           103         59         67
ToSingle        103.4917      59.43321        67.3
ToUInt16           103         59         67
ToUInt32           103         59         67
ToUInt64           103         59         67

DataSet: [359999.95, 425000, 499999.5, 775000, 1695000]

Convert.         Default   Geometric Mean       Median
--------         -------   --------------       ------
ToBoolean          True        True        True
ToByte            255         255         255
ToChar             ?          ?          ?
ToDateTime  2003-05-22 07:39:08 2003-05-20 22:28:45 2003-05-19 09:55:48
ToDecimal       750999.89  631577.237188435      499999.5
ToDouble        750999.89  631577.237188435      499999.5
ToInt16          32767        32767        32767
ToInt32          751000       631577       500000
ToInt64          751000       631577       500000
ToSByte           127         127         127
ToSingle        750999.9      631577.3      499999.5
ToUInt16          65535        65535        65535
ToUInt32         751000       631577       500000
ToUInt64         751000       631577       500000
*/
Imports System.Collections

Module IConvertibleProviderDemo

  ' Define the types of averaging available in the class 
  ' implementing IConvertible.
  Enum AverageType as Short
    None = 0
    GeometricMean = 1
    ArithmeticMean = 2
    Median = 3
  End Enum

  ' Pass an instance of this class to methods that require an 
  ' IFormatProvider. The class instance determines the type of 
  ' average to calculate.
  Public Class AverageInfo
    Implements IFormatProvider

    Protected AvgType   As AverageType

    ' Specify the type of averaging in the constructor.
    Public Sub New( avgType As AverageType )
      Me.AvgType = avgType
    End Sub

    ' This method returns a reference to the containing object 
    ' if an object of AverageInfo type is requested. 
    Public Function GetFormat( argType As Type ) As Object _
      Implements IFormatProvider.GetFormat

      If argType Is GetType( AverageInfo ) Then
        Return Me
      Else
        Return Nothing
      End If
    End Function 

    ' Use this property to set or get the type of averaging.
    Public Property TypeOfAverage( ) As AverageType
      Get
        Return Me.AvgType
      End Get
      Set( ByVal value as AverageType )
        Me.AvgType = value
      End Set
    End Property
  End Class 

  ' This class encapsulates an array of Double values and implements 
  ' the IConvertible interface. Most of the IConvertible methods 
  ' return an average of the array elements in one of three types: 
  ' arithmetic mean, geometric mean, or median. 
  Public Class DataSet
    Implements IConvertible

    Protected data       As ArrayList
    Protected defaultProvider  As AverageInfo
      
    ' Construct the object and add an initial list of values.
    ' Create a default format provider.
    Public Sub New( ParamArray values( ) As Double )
      data = New ArrayList( values )
      defaultProvider = New AverageInfo( _
        AverageType.ArithmeticMean ) 
    End Sub
      
    ' Add additional values with this method.
    Public Function Add( value As Double ) As Integer
      data.Add( value )
      Return data.Count
    End Function
      
    ' Get, set, and add values with this indexer property.
    Default Public Property Item(index As Integer) As Double
      Get
        If index >= 0 AndAlso index < data.Count Then
          Return System.Convert.ToDouble( data( index ) )
        Else
          Throw New InvalidOperationException( _
            "[DataSet.get] Index out of range." )
        End If
      End Get
      Set
        If index >= 0 AndAlso index < data.Count Then
          data( index ) = value
         
        ElseIf index = data.Count Then
          data.Add( value )
        Else
          Throw New InvalidOperationException( _
            "[DataSet.set] Index out of range." )
        End If
      End Set
    End Property
     
    ' This property returns the number of elements in the object.
    Public ReadOnly Property Count( ) As Integer
      Get
        Return data.Count
      End Get
    End Property

    ' This method calculates the average of the object's elements.
    Protected Function Average( ByVal avgType As AverageType ) As Double

      Dim SumProd As Double 
      Dim Index  As Integer

      If data.Count = 0 Then Return 0.0

      Select Case avgType
        
        Case AverageType.GeometricMean

          SumProd = 1.0
          For Index = 0 To data.Count - 1
            SumProd *= data( Index )
          Next Index
          
          ' This calculation will not fail with negative 
          ' elements.
          Return Math.Sign( SumProd ) * Math.Pow( _
            Math.Abs( SumProd ), 1.0 / data.Count )

        Case AverageType.ArithmeticMean

          SumProd = 0.0
          For Index = 0 To data.Count - 1
            SumProd += data( Index )
          Next Index

          Return SumProd / data.Count 

        Case AverageType.Median

          If data.Count Mod 2 = 0 Then
            Return ( data( data.Count \ 2 ) + _
              data( data.Count \ 2 - 1 ) ) / 2.0
          Else
            Return data( data.Count \ 2 ) 
          End If
      End Select
    End Function

    ' Get the AverageInfo object from the caller's format 
    ' provider, or use the local default.
    Protected Function GetAverageInfo( _
      provider As IFormatProvider ) As AverageInfo

      Dim avgInfo As AverageInfo = Nothing

      If Not provider Is Nothing Then
        avgInfo = provider.GetFormat( GetType( AverageInfo ) )
      End If

      Return IIf( avgInfo Is Nothing, defaultProvider, avgInfo )
      
    End Function      

    ' Calculate the average and limit the range.
    Protected Function CalcNLimitAverage( min As Double, _
      max As Double, provider as IFormatProvider ) As Double

      ' Get the format provider and calculate the average.
      Dim avgInfo As AverageInfo = GetAverageInfo( provider )
      Dim avg As Double = Average( avgInfo.TypeOfAverage )

      ' Limit the range, based on the minimum and maximum values 
      ' for the type.
      Return IIf( avg > max, max, IIf( avg < min, min, avg ) )

    End Function

    ' The following elements are required by IConvertible.

    ' None of these conversion functions throw exceptions. When
    ' the data is out of range for the type, the appropriate
    ' MinValue or MaxValue is used.
    Public Function GetTypeCode( ) As TypeCode _
      Implements IConvertible.GetTypeCode
      Return TypeCode.Object
    End Function

    Function ToBoolean( ByVal provider As IFormatProvider ) As _
      Boolean Implements IConvertible.ToBoolean

      ' ToBoolean is false if the dataset is empty.
      If data.Count <= 0 Then
        Return False

      ' For median averaging, ToBoolean is true if any 
      ' non-discarded elements are nonzero.
      ElseIf AverageType.Median = _
        GetAverageInfo( provider ).TypeOfAverage Then

        If data.Count Mod 2 = 0 Then
          Return ( data( data.Count \ 2 ) <> 0.0 Or _
            data( data.Count \ 2 - 1 ) <> 0.0 )
        Else
          Return data( data.Count \ 2 ) <> 0.0
        End If

      ' For arithmetic or geometric mean averaging, ToBoolean is 
      ' true if any element of the dataset is nonzero. 
      Else
        Dim Index As Integer
        For Index = 0 To data.Count - 1
          If data( Index ) <> 0.0 Then Return True
        Next Index
        Return False
      End If
    End Function

    Function ToByte( ByVal provider As IFormatProvider ) As Byte _
      Implements IConvertible.ToByte
      Return Convert.ToByte( CalcNLimitAverage( _
        Byte.MinValue, Byte.MaxValue, provider ) )
    End Function

    Function ToChar( ByVal provider As IFormatProvider ) As Char _
      Implements IConvertible.ToChar
      Return Convert.ToChar( Convert.ToUInt16( _
        CalcNLimitAverage( 0.0, &HFFFF, provider ) ) )
    End Function

    ' Convert to DateTime by adding the calculated average as 
    ' seconds to the current date and time. A valid DateTime is 
    ' always returned.
    Function ToDateTime( ByVal provider As IFormatProvider ) As _
      DateTime Implements IConvertible.ToDateTime
      Dim seconds As Double = Average( _
        GetAverageInfo( provider ).TypeOfAverage )
      Try
        Return DateTime.Now.AddSeconds( seconds )
      Catch ex As ArgumentOutOfRangeException 
        Return IIf( seconds < 0.0, DateTime.MinValue, _
          DateTime.MaxValue )
      End Try
    End Function

    Function ToDecimal( ByVal provider As IFormatProvider ) As _
      Decimal Implements IConvertible.ToDecimal

      ' The Double conversion rounds Decimal.MinValue and
      ' Decimal.MaxValue to invalid Decimal values, so the 
      ' following limits must be used.
      Return Convert.ToDecimal( CalcNLimitAverage( _
        -79228162514264330000000000000.0, _
        79228162514264330000000000000.0, provider ) )
    End Function

    Function ToDouble( ByVal provider As IFormatProvider) As _
      Double Implements IConvertible.ToDouble
      Return Average( GetAverageInfo( provider ).TypeOfAverage )
    End Function

    Function ToInt16( ByVal provider As IFormatProvider ) As _
      Short Implements IConvertible.ToInt16
      Return Convert.ToInt16( CalcNLimitAverage( _
        Int16.MinValue, Int16.MaxValue, provider ) )
    End Function

    Function ToInt32( ByVal provider As IFormatProvider ) As _
      Integer Implements IConvertible.ToInt32
      Return Convert.ToInt32( CalcNLimitAverage( _
        Int32.MinValue, Int32.MaxValue, provider ) )
    End Function

    Function ToInt64( ByVal provider As IFormatProvider ) As Long _
      Implements IConvertible.ToInt64

      ' The Double conversion rounds Int64.MinValue and 
      ' Int64.MaxValue to invalid Long values, so the following 
      ' limits must be used.
      Return Convert.ToInt64( CalcNLimitAverage( _
        -9223372036854775000, 9223372036854775000, provider ) )
    End Function

    Function ToSByte( ByVal provider As IFormatProvider ) As _
      SByte Implements IConvertible.ToSByte

      ' SByte.MinValue and SByte.MaxValue are not defined in
      ' Visual Basic.
      Return Convert.ToSByte( CalcNLimitAverage( _
        -128, 127, provider ) )
    End Function

    Function ToSingle( ByVal provider As IFormatProvider ) As _
      Single Implements IConvertible.ToSingle
      Return Convert.ToSingle( CalcNLimitAverage( _
        Single.MinValue, Single.MaxValue, provider ) )
    End Function

    Function ToUInt16( ByVal provider As IFormatProvider ) As _
      UInt16 Implements IConvertible.ToUInt16

      ' UInt16.MinValue and UInt16.MaxValue are not defined in 
      ' Visual Basic.
      Return Convert.ToUInt16( CalcNLimitAverage( _
        0, &HFFFF, provider ) )
    End Function

    Function ToUInt32( ByVal provider As IFormatProvider ) As _
      UInt32 Implements IConvertible.ToUInt32

      ' UInt32.MinValue and UInt32.MaxValue are not defined in 
      ' Visual Basic.
      Return Convert.ToUInt32( CalcNLimitAverage( _
        0, 4294967295, provider ) )
    End Function

    Function ToUInt64( ByVal provider As IFormatProvider ) As _
      UInt64 Implements IConvertible.ToUInt64

      ' UInt64.MinValue and UInt64.MaxValue are not defined in 
      ' Visual Basic. The Double conversion would have rounded 
      ' UInt64.MaxValue, so the following limit must be used.
      Return Convert.ToUInt64( CalcNLimitAverage( _
        0, 18446744073709550000.0, provider ) )
    End Function

    Function ToType( ByVal conversionType As Type, _
      ByVal provider As IFormatProvider) As Object _
      Implements IConvertible.ToType
      Return Convert.ChangeType( Average( GetAverageInfo( _
        provider ).TypeOfAverage ), conversionType )
    End Function

    Overloads Function ToString( ByVal provider As IFormatProvider _
      ) As String Implements IConvertible.ToString
      Dim avgType as AverageType = _
        GetAverageInfo( provider ).TypeOfAverage
      Return String.Format( "( {0}: {1:G10} )", avgType, _
        Average( avgType ) )
    End Function
  End Class
  
  ' Display a DataSet with three different format providers.
  Sub DisplayDataSet( ds As DataSet )

    Dim fmt  As String   = "{0,-12}{1,20}{2,20}{3,20}"
    Dim median As AverageInfo = New AverageInfo( AverageType.Median )
    Dim geMean As AverageInfo = _
      New AverageInfo( AverageType.GeometricMean )
    Dim iX   As Integer

    ' Display the dataset elements.
    If ds.Count > 0 Then
      Console.Write( vbCrLf & "DataSet: [{0}", ds( 0 ) )
      For iX = 1 To ds.Count - 1
        Console.Write( ", {0}", ds( iX ) )
      Next iX
      Console.WriteLine( "]" & vbCrLf )
    End If

    Console.WriteLine( fmt, "Convert.", "Default", _
      "Geometric Mean", "Median" )
    Console.WriteLine( fmt, "--------", "-------", _
      "--------------", "------" )
    Console.WriteLine( fmt, "ToBoolean", _
      Convert.ToBoolean( ds, Nothing ), _
      Convert.ToBoolean( ds, geMean ), _
      Convert.ToBoolean( ds, median ) )
    Console.WriteLine( fmt, "ToByte", _
      Convert.ToByte( ds, Nothing ), _
      Convert.ToByte( ds, geMean ), _
      Convert.ToByte( ds, median ) )
    Console.WriteLine( fmt, "ToChar", _
      Convert.ToChar( ds, Nothing ), _
      Convert.ToChar( ds, geMean ), _
      Convert.ToChar( ds, median ) )
    Console.WriteLine( "{0,-12}{1,20:yyyy-MM-dd HH:mm:ss}" & _
      "{2,20:yyyy-MM-dd HH:mm:ss}{3,20:yyyy-MM-dd HH:mm:ss}", _
      "ToDateTime", Convert.ToDateTime( ds, Nothing ), _
      Convert.ToDateTime( ds, geMean ), _
      Convert.ToDateTime( ds, median ) )
    Console.WriteLine( fmt, "ToDecimal", _
      Convert.ToDecimal( ds, Nothing ), _
      Convert.ToDecimal( ds, geMean ), _
      Convert.ToDecimal( ds, median ) )
    Console.WriteLine( fmt, "ToDouble", _
      Convert.ToDouble( ds, Nothing ), _
      Convert.ToDouble( ds, geMean ), _
      Convert.ToDouble( ds, median ) )
    Console.WriteLine( fmt, "ToInt16", _
      Convert.ToInt16( ds, Nothing ), _
      Convert.ToInt16( ds, geMean ), _
      Convert.ToInt16( ds, median ) )
    Console.WriteLine( fmt, "ToInt32", _
      Convert.ToInt32( ds, Nothing ), _
      Convert.ToInt32( ds, geMean ), _
      Convert.ToInt32( ds, median ) )
    Console.WriteLine( fmt, "ToInt64", _
      Convert.ToInt64( ds, Nothing ), _
      Convert.ToInt64( ds, geMean ), _
      Convert.ToInt64( ds, median ) )
    Console.WriteLine( fmt, "ToSByte", _
      Convert.ToSByte( ds, Nothing ), _
      Convert.ToSByte( ds, geMean ), _
      Convert.ToSByte( ds, median ) )
    Console.WriteLine( fmt, "ToSingle", _
      Convert.ToSingle( ds, Nothing ), _
      Convert.ToSingle( ds, geMean ), _
      Convert.ToSingle( ds, median ) )
    Console.WriteLine( fmt, "ToUInt16", _
      Convert.ToUInt16( ds, Nothing ), _
      Convert.ToUInt16( ds, geMean ), _
      Convert.ToUInt16( ds, median ) )
    Console.WriteLine( fmt, "ToUInt32", _
      Convert.ToUInt32( ds, Nothing ), _
      Convert.ToUInt32( ds, geMean ), _
      Convert.ToUInt32( ds, median ) )
    Console.WriteLine( fmt, "ToUInt64", _
      Convert.ToUInt64( ds, Nothing ), _
      Convert.ToUInt64( ds, geMean ), _
      Convert.ToUInt64( ds, median ) )
  End Sub
  
  Sub Main( )
    Console.WriteLine( _
      "This example of the Convert.To<Type>( Object, " & _
      "IFormatProvider ) methods " & vbCrLf & "generates " & _
      "the following output. The example displays the " & _
      "values " & vbCrLf & "returned by the methods, " & _
      "using several IFormatProvider objects." & vbCrLf )
     
    Dim ds1 As New DataSet( 10.5, 22.2, 45.9, 88.7, 156.05, 297.6 )
    DisplayDataSet( ds1 )
     
    Dim ds2 As New DataSet( _
      359999.95, 425000, 499999.5, 775000, 1695000 )
    DisplayDataSet( ds2 )
  End Sub 
End Module 

' This example of the Convert.To<Type>( Object, IFormatProvider ) methods
' generates the following output. The example displays the values
' returned by the methods, using several IFormatProvider objects.
' 
' DataSet: [10.5, 22.2, 45.9, 88.7, 156.05, 297.6]
' 
' Convert.         Default   Geometric Mean       Median
' --------         -------   --------------       ------
' ToBoolean          True        True        True
' ToByte            103         59         67
' ToChar             g          ;          C
' ToDateTime  2003-05-13 14:52:53 2003-05-13 14:52:09 2003-05-13 14:52:17
' ToDecimal    103.491666666667  59.4332135445164        67.3
' ToDouble    103.491666666667  59.4332135445164        67.3
' ToInt16           103         59         67
' ToInt32           103         59         67
' ToInt64           103         59         67
' ToSByte           103         59         67
' ToSingle        103.4917      59.43321        67.3
' ToUInt16           103         59         67
' ToUInt32           103         59         67
' ToUInt64           103         59         67
' 
' DataSet: [359999.95, 425000, 499999.5, 775000, 1695000]
' 
' Convert.         Default   Geometric Mean       Median
' --------         -------   --------------       ------
' ToBoolean          True        True        True
' ToByte            255         255         255
' ToChar             ?          ?          ?
' ToDateTime  2003-05-22 07:27:49 2003-05-20 22:17:27 2003-05-19 09:44:29
' ToDecimal       750999.89  631577.237188435      499999.5
' ToDouble        750999.89  631577.237188435      499999.5
' ToInt16          32767        32767        32767
' ToInt32          751000       631577       500000
' ToInt64          751000       631577       500000
' ToSByte           127         127         127
' ToSingle        750999.9      631577.3      499999.5
' ToUInt16          65535        65535        65535
' ToUInt32         751000       631577       500000
' ToUInt64         751000       631577       500000

Poznámky

provider umožňuje uživateli zadat informace o převodu specifické pro jazykovou verzi o obsahu value .provider enables the user to specify culture-specific conversion information about the contents of value. Například pokud je, value String který představuje číslo, provider může poskytovat informace specifické pro jazykovou verzi, která se používá k reprezentaci tohoto čísla.For example, if value is a String that represents a number, provider could supply culture-specific information about the notation used to represent that number.

Základní typy jsou ignorovány provider . parametr však lze použít, pokud value je uživatelem definovaný typ, který implementuje IConvertible rozhraní.The base types ignore provider; however, the parameter may be used if value is a user-defined type that implements the IConvertible interface.

Platí pro

ToInt16(UInt64)

Důležité

Toto rozhraní API neodpovídá specifikaci CLS.

Převede hodnotu zadaného 64 unsigned integer na ekvivalentní 16bitové celé číslo se znaménkem.Converts the value of the specified 64-bit unsigned integer to an equivalent 16-bit signed integer.

public:
 static short ToInt16(System::UInt64 value);
public static short ToInt16 (ulong value);
[System.CLSCompliant(false)]
public static short ToInt16 (ulong value);
static member ToInt16 : uint64 -> int16
[<System.CLSCompliant(false)>]
static member ToInt16 : uint64 -> int16
Public Shared Function ToInt16 (value As ULong) As Short

Parametry

value
UInt64

64bitové celé číslo bez znaménka pro převod.The 64-bit unsigned integer to convert.

Návraty

Int16

16bitové celé číslo se znaménkem, které je ekvivalentní value .A 16-bit signed integer that is equivalent to value.

Atributy

Výjimky

value je větší než MaxValue .value is greater than MaxValue.

Příklady

Následující příklad se pokusí převést každý prvek pole v poli s dlouhými celými čísly bez znaménka na 16bitové celé číslo se znaménkem.The following example attempts to convert each element in an array of unsigned long integers to a 16-bit signed integer.

ulong[] numbers = { UInt64.MinValue, 121, 340, UInt64.MaxValue };
short result;

foreach (ulong number in numbers)
{
  try {
   result = Convert.ToInt16(number);
   Console.WriteLine("Converted the {0} value {1} to a {2} value {3}.",
            number.GetType().Name, number,
            result.GetType().Name, result);
  }
  catch (OverflowException) {
   Console.WriteLine("The {0} value {1} is outside the range of the Int16 type.",
            number.GetType().Name, number);
  }
}
// The example displays the following output:
//  Converted the UInt64 value 0 to a Int16 value 0.
//  Converted the UInt64 value 121 to a Int16 value 121.
//  Converted the UInt64 value 340 to a Int16 value 340.
//  The UInt64 value 18446744073709551615 is outside the range of the Int16 type.
Dim numbers() As ULong = { UInt64.MinValue, 121, 340, UInt64.MaxValue }
Dim result As Short
For Each number As ULong In numbers
  Try
   result = Convert.ToInt16(number)
   Console.WriteLine("Converted the {0} value {1} to a {2} value {3}.", _
            number.GetType().Name, number, _
            result.GetType().Name, result)
  Catch e As OverflowException
   Console.WriteLine("The {0} value {1} is outside the range of the Int16 type.", _
            number.GetType().Name, number)
  End Try
Next
' The example displays the following output:
'  Converted the UInt64 value 0 to a Int16 value 0.
'  Converted the UInt64 value 121 to a Int16 value 121.
'  Converted the UInt64 value 340 to a Int16 value 340.
'  The UInt64 value 18446744073709551615 is outside the range of the Int16 type.

Platí pro

ToInt16(UInt32)

Důležité

Toto rozhraní API neodpovídá specifikaci CLS.

Převede hodnotu zadaného 32 unsigned integer na ekvivalentní 16bitové celé číslo se znaménkem.Converts the value of the specified 32-bit unsigned integer to an equivalent 16-bit signed integer.

public:
 static short ToInt16(System::UInt32 value);
public static short ToInt16 (uint value);
[System.CLSCompliant(false)]
public static short ToInt16 (uint value);
static member ToInt16 : uint32 -> int16
[<System.CLSCompliant(false)>]
static member ToInt16 : uint32 -> int16
Public Shared Function ToInt16 (value As UInteger) As Short

Parametry

value
UInt32

32bitové celé číslo bez znaménka pro převod.The 32-bit unsigned integer to convert.

Návraty

Int16

16bitové celé číslo se znaménkem, které je ekvivalentní value .A 16-bit signed integer that is equivalent to value.

Atributy

Výjimky

value je větší než MaxValue .value is greater than MaxValue.

Příklady

Následující příklad se pokusí převést každý prvek v poli celé číslo bez znaménka na 16bitové celé číslo se znaménkem.The following example attempts to convert each element in an array of unsigned integers to a 16-bit signed integer.

uint[] numbers = { UInt32.MinValue, 121, 340, UInt32.MaxValue };
short result;

foreach (uint number in numbers)
{
  try {
   result = Convert.ToInt16(number);
   Console.WriteLine("Converted the {0} value {1} to a {2} value {3}.",
            number.GetType().Name, number,
            result.GetType().Name, result);
  }
  catch (OverflowException) {
   Console.WriteLine("The {0} value {1} is outside the range of the Int16 type.",
            number.GetType().Name, number);
  }
}
// The example displays the following output:
//  Converted the UInt32 value 0 to a Int16 value 0.
//  Converted the UInt32 value 121 to a Int16 value 121.
//  Converted the UInt32 value 340 to a Int16 value 340.
//  The UInt32 value 4294967295 is outside the range of the Int16 type.
Dim numbers() As UInteger = { UInt32.MinValue, 121, 340, UInt32.MaxValue }
Dim result As Short
For Each number As UInteger In numbers
  Try
   result = Convert.ToInt16(number)
   Console.WriteLine("Converted the {0} value {1} to a {2} value {3}.", _
            number.GetType().Name, number, _
            result.GetType().Name, result)
  Catch e As OverflowException
   Console.WriteLine("The {0} value {1} is outside the range of the Int16 type.", _
            number.GetType().Name, number)
  End Try
Next
' The example displays the following output:
'  Converted the UInt32 value 0 to a Int16 value 0.
'  Converted the UInt32 value 121 to a Int16 value 121.
'  Converted the UInt32 value 340 to a Int16 value 340.
'  The UInt32 value 4294967295 is outside the range of the Int16 type.

Platí pro

ToInt16(UInt16)

Důležité

Toto rozhraní API neodpovídá specifikaci CLS.

Převede hodnotu zadaného 16bitového unsigned integer na ekvivalentní 16bitové celé číslo se znaménkem.Converts the value of the specified 16-bit unsigned integer to the equivalent 16-bit signed integer.

public:
 static short ToInt16(System::UInt16 value);
public static short ToInt16 (ushort value);
[System.CLSCompliant(false)]
public static short ToInt16 (ushort value);
static member ToInt16 : uint16 -> int16
[<System.CLSCompliant(false)>]
static member ToInt16 : uint16 -> int16
Public Shared Function ToInt16 (value As UShort) As Short

Parametry

value
UInt16

16bitové celé číslo bez znaménka pro převod.The 16-bit unsigned integer to convert.

Návraty

Int16

16bitové celé číslo se znaménkem, které je ekvivalentní value .A 16-bit signed integer that is equivalent to value.

Atributy

Výjimky

value je větší než MaxValue .value is greater than MaxValue.

Příklady

Následující příklad se pokusí převést každý prvek pole v poli se 16 bitovými čísly bez znaménka na 16bitové celé číslo se znaménkem.The following example attempts to convert each element in an array of unsigned 16-bit integers to a 16-bit signed integer.

ushort[] numbers = { UInt16.MinValue, 121, 340, UInt16.MaxValue };
short result;
foreach (ushort number in numbers)
{
  try {
   result = Convert.ToInt16(number);
   Console.WriteLine("Converted the {0} value {1} to a {2} value {3}.",
            number.GetType().Name, number,
            result.GetType().Name, result);
  }
  catch (OverflowException) {
   Console.WriteLine("The {0} value {1} is outside the range of the Int16 type.",
            number.GetType().Name, number);
  }
}
// The example displays the following output:
//    Converted the UInt16 value 0 to a Int16 value 0.
//    Converted the UInt16 value 121 to a Int16 value 121.
//    Converted the UInt16 value 340 to a Int16 value 340.
//    The UInt16 value 65535 is outside the range of the Int16 type.
Dim numbers() As UShort = { UInt16.MinValue, 121, 340, UInt16.MaxValue }
Dim result As Short
For Each number As UShort In numbers
  Try
   result = Convert.ToInt16(number)
   Console.WriteLine("Converted the {0} value {1} to a {2} value {3}.", _
            number.GetType().Name, number, _
            result.GetType().Name, result)
  Catch e As OverflowException
   Console.WriteLine("The {0} value {1} is outside the range of the Int16 type.", _
            number.GetType().Name, number)
  End Try
Next
' The example displays the following output:
'    Converted the UInt16 value 0 to a Int16 value 0.
'    Converted the UInt16 value 121 to a Int16 value 121.
'    Converted the UInt16 value 340 to a Int16 value 340.
'    The UInt16 value 65535 is outside the range of the Int16 type.

Platí pro

ToInt16(String)

Převede určenou řetězcovou reprezentaci čísla na ekvivalentní 16bitové celé číslo se znaménkem.Converts the specified string representation of a number to an equivalent 16-bit signed integer.

public:
 static short ToInt16(System::String ^ value);
public static short ToInt16 (string value);
static member ToInt16 : string -> int16
Public Shared Function ToInt16 (value As String) As Short

Parametry

value
String

Řetězec obsahující číslo k převedení.A string that contains the number to convert.

Návraty

Int16

16bitové celé číslo se znaménkem, které je ekvivalentní číslu v value nebo 0 (nula), pokud value je null .A 16-bit signed integer that is equivalent to the number in value, or 0 (zero) if value is null.

Výjimky

value se neskládá z volitelného znaménka následovaného posloupností číslic (0 až 9).value does not consist of an optional sign followed by a sequence of digits (0 through 9).

value představuje číslo, které je menší MinValue nebo rovno MaxValue .value represents a number that is less than MinValue or greater than MaxValue.

Příklady

Následující příklad převede řetězcová reprezentace 16bitových celých čísel s ToInt16 metodou pomocí výchozího formátování.The following example converts string representations of 16-bit integers with the ToInt16 method, using default formatting.

// Example of the Convert::ToInt16( String* ) and 
// Convert::ToInt16( String*, IFormatProvider* ) methods.
using namespace System;
using namespace System::Globalization;
const __wchar_t * protoFmt = L"{0,-20}{1,-20}{2}";

// Get the exception type name; remove the namespace prefix.
String^ GetExceptionType( Exception^ ex )
{
  String^ exceptionType = ex->GetType()->ToString();
  return exceptionType->Substring( exceptionType->LastIndexOf( '.' ) + 1 );
}

void ConvertToInt16( String^ numericStr, IFormatProvider^ provider )
{
  Object^ defaultValue;
  Object^ providerValue;
  
  // Convert numericStr to Int16 without a format provider.
  try
  {
   defaultValue = Convert::ToInt16( numericStr );
  }
  catch ( Exception^ ex ) 
  {
   defaultValue = GetExceptionType( ex );
  }

  
  // Convert numericStr to Int16 with a format provider.
  try
  {
   providerValue = Convert::ToInt16( numericStr, provider );
  }
  catch ( Exception^ ex ) 
  {
   providerValue = GetExceptionType( ex );
  }

  Console::WriteLine( gcnew String( protoFmt ), numericStr, defaultValue, providerValue );
}

int main()
{
  
  // Create a NumberFormatInfo object and set several of its
  // properties that apply to numbers.
  NumberFormatInfo^ provider = gcnew NumberFormatInfo;
  
  // These properties affect the conversion.
  provider->NegativeSign = "neg ";
  provider->PositiveSign = "pos ";
  
  // These properties do not affect the conversion.
  // The input string cannot have decimal and group separators.
  provider->NumberDecimalSeparator = ".";
  provider->NumberGroupSeparator = ",";
  array<Int32>^sizes = {3};
  provider->NumberGroupSizes = sizes;
  provider->NumberNegativePattern = 0;
  Console::WriteLine( "This example of\n"
  " Convert::ToInt16( String* ) and \n"
  " Convert::ToInt16( String*, IFormatProvider* ) "
  "\ngenerates the following output. It converts "
  "several strings to \nshort values, using "
  "default formatting or a NumberFormatInfo object.\n" );
  Console::WriteLine( gcnew String( protoFmt ), "String to convert", "Default/exception", "Provider/exception" );
  Console::WriteLine( gcnew String( protoFmt ), "-----------------", "-----------------", "------------------" );
  
  // Convert strings, with and without an IFormatProvider.
  ConvertToInt16( "12345", provider );
  ConvertToInt16( "+12345", provider );
  ConvertToInt16( "pos 12345", provider );
  ConvertToInt16( "-12345", provider );
  ConvertToInt16( "neg 12345", provider );
  ConvertToInt16( "12345.", provider );
  ConvertToInt16( "12,345", provider );
  ConvertToInt16( "(12345)", provider );
  ConvertToInt16( "32768", provider );
  ConvertToInt16( "-32769", provider );
}

/*
This example of
 Convert::ToInt16( String* ) and
 Convert::ToInt16( String*, IFormatProvider* )
generates the following output. It converts several strings to
short values, using default formatting or a NumberFormatInfo object.

String to convert  Default/exception  Provider/exception
-----------------  -----------------  ------------------
12345        12345        12345
+12345       12345        FormatException
pos 12345      FormatException   12345
-12345       -12345       FormatException
neg 12345      FormatException   -12345
12345.       FormatException   FormatException
12,345       FormatException   FormatException
(12345)       FormatException   FormatException
32768        OverflowException  OverflowException
-32769       OverflowException  FormatException
*/
// Example of the Convert.ToInt16( string ) and
// Convert.ToInt16( string, IFormatProvider ) methods.
using System;
using System.Globalization;

class ToInt16ProviderDemo
{
  static string format = "{0,-20}{1,-20}{2}";

   // Get the exception type name; remove the namespace prefix.
  static string GetExceptionType( Exception ex )
  {
    string exceptionType = ex.GetType( ).ToString( );
    return exceptionType.Substring(
      exceptionType.LastIndexOf( '.' ) + 1 );
  }

  static void ConvertToInt16( string numericStr,
    IFormatProvider provider )
  {
    object defaultValue;
    object providerValue;

    // Convert numericStr to Int16 without a format provider.
    try
    {
      defaultValue = Convert.ToInt16( numericStr );
    }
    catch( Exception ex )
    {
      defaultValue = GetExceptionType( ex );
    }

    // Convert numericStr to Int16 with a format provider.
    try
    {
      providerValue = Convert.ToInt16( numericStr, provider );
    }
    catch( Exception ex )
    {
      providerValue = GetExceptionType( ex );
    }

    Console.WriteLine( format, numericStr,
      defaultValue, providerValue );
  }

  public static void Main( )
  {
    // Create a NumberFormatInfo object and set several of its
    // properties that apply to numbers.
    NumberFormatInfo provider = new NumberFormatInfo();

    // These properties affect the conversion.
    provider.NegativeSign = "neg ";
    provider.PositiveSign = "pos ";

    // These properties do not affect the conversion.
    // The input string cannot have decimal and group separators.
    provider.NumberDecimalSeparator = ".";
    provider.NumberGroupSeparator = ",";
    provider.NumberGroupSizes = new int[ ] { 3 };
    provider.NumberNegativePattern = 0;

    Console.WriteLine("This example of\n" +
      " Convert.ToInt16( string ) and \n" +
      " Convert.ToInt16( string, IFormatProvider ) " +
      "\ngenerates the following output. It converts " +
      "several strings to \nshort values, using " +
      "default formatting or a NumberFormatInfo object.\n" );
    Console.WriteLine( format, "String to convert",
      "Default/exception", "Provider/exception" );
    Console.WriteLine( format, "-----------------",
      "-----------------", "------------------" );

    // Convert strings, with and without an IFormatProvider.
    ConvertToInt16( "12345", provider );
    ConvertToInt16( "+12345", provider );
    ConvertToInt16( "pos 12345", provider );
    ConvertToInt16( "-12345", provider );
    ConvertToInt16( "neg 12345", provider );
    ConvertToInt16( "12345.", provider );
    ConvertToInt16( "12,345", provider );
    ConvertToInt16( "(12345)", provider );
    ConvertToInt16( "32768", provider );
    ConvertToInt16( "-32769", provider );
  }
}

/*
This example of
 Convert.ToInt16( string ) and
 Convert.ToInt16( string, IFormatProvider )
generates the following output. It converts several strings to
short values, using default formatting or a NumberFormatInfo object.

String to convert  Default/exception  Provider/exception
-----------------  -----------------  ------------------
12345        12345        12345
+12345       12345        FormatException
pos 12345      FormatException   12345
-12345       -12345       FormatException
neg 12345      FormatException   -12345
12345.       FormatException   FormatException
12,345       FormatException   FormatException
(12345)       FormatException   FormatException
32768        OverflowException  OverflowException
-32769       OverflowException  FormatException
*/
' Example of the Convert.ToInt16( String ) and 
' Convert.ToInt16( String, IFormatProvider ) methods.
Imports System.Globalization

Module ToInt16ProviderDemo

  Dim format As String = "{0,-20}{1,-20}{2}"

  ' Get the exception type name; remove the namespace prefix.
  Function GetExceptionType( ex As Exception ) As String

    Dim exceptionType  As String = ex.GetType( ).ToString( )
    Return exceptionType.Substring( _
      exceptionType.LastIndexOf( "."c ) + 1 )
  End Function

  Sub ConvertToInt16( numericStr As String, _
    provider As IFormatProvider )

    Dim defaultValue  As Object
    Dim providerValue  As Object

    ' Convert numericStr to Int16 without a format provider.
    Try
      defaultValue = Convert.ToInt16( numericStr )
    Catch ex As Exception
      defaultValue = GetExceptionType( ex )
    End Try

    ' Convert numericStr to Int16 with a format provider.
    Try
      providerValue = Convert.ToInt16( numericStr, provider )
    Catch ex As Exception
      providerValue = GetExceptionType( ex )
    End Try

    Console.WriteLine( format, numericStr, _
      defaultValue, providerValue )
  End Sub

  Sub Main( )

    ' Create a NumberFormatInfo object and set several of its
    ' properties that apply to numbers.
    Dim provider As NumberFormatInfo = new NumberFormatInfo( )

    ' These properties affect the conversion.
    provider.NegativeSign = "neg "
    provider.PositiveSign = "pos "

    ' These properties do not affect the conversion.
    ' The input string cannot have decimal and group separators.
    provider.NumberDecimalSeparator = "."
    provider.NumberGroupSeparator = ","
    provider.NumberGroupSizes = New Integer( ) { 3 }
    provider.NumberNegativePattern = 0

    Console.WriteLine( "This example of" & vbCrLf & _
      " Convert.ToInt16( String ) and " & vbCrLf & _
      " Convert.ToInt16( String, IFormatProvider ) " & _
      vbCrLf & "generates the following output. It " & _
      "converts several strings to " & vbCrLf & "Short " & _
      "values, using default formatting " & _
      "or a NumberFormatInfo object." & vbCrLf )
    Console.WriteLine( format, "String to convert", _
      "Default/exception", "Provider/exception" )
    Console.WriteLine( format, "-----------------", _
      "-----------------", "------------------" )

    ' Convert strings, with and without an IFormatProvider.
    ConvertToInt16( "12345", provider )
    ConvertToInt16( "+12345", provider )
    ConvertToInt16( "pos 12345", provider )
    ConvertToInt16( "-12345", provider )
    ConvertToInt16( "neg 12345", provider )
    ConvertToInt16( "12345.", provider )
    ConvertToInt16( "12,345", provider )
    ConvertToInt16( "(12345)", provider )
    ConvertToInt16( "32768", provider )
    ConvertToInt16( "-32769", provider )
  End Sub 
End Module 

' This example of
'  Convert.ToInt16( String ) and
'  Convert.ToInt16( String, IFormatProvider )
' generates the following output. It converts several strings to
' Short values, using default formatting or a NumberFormatInfo object.
' 
' String to convert  Default/exception  Provider/exception
' -----------------  -----------------  ------------------
' 12345        12345        12345
' +12345       12345        FormatException
' pos 12345      FormatException   12345
' -12345       -12345       FormatException
' neg 12345      FormatException   -12345
' 12345.       FormatException   FormatException
' 12,345       FormatException   FormatException
' (12345)       FormatException   FormatException
' 32768        OverflowException  OverflowException
' -32769       OverflowException  FormatException

Poznámky

Použití ToInt16(String) metody je ekvivalentní předání value Int16.Parse(String) metodě.Using the ToInt16(String) method is equivalent to passing value to the Int16.Parse(String) method. value je interpretována pomocí formátovacích úmluv aktuální jazykové verze vlákna.value is interpreted by using the formatting conventions of the current thread culture.

Pokud nechcete zpracovat výjimku, pokud se převod nezdařil, můžete Int16.TryParse místo toho zavolat metodu.If you prefer not to handle an exception if the conversion fails, you can call the Int16.TryParse method instead. Vrátí Boolean hodnotu, která označuje, zda byl převod úspěšný nebo neúspěšný.It returns a Boolean value that indicates whether the conversion succeeded or failed.

Viz také

Platí pro

ToInt16(Single)

Převede hodnotu zadaného čísla s plovoucí desetinnou čárkou s jednoduchou přesností na ekvivalentní 16bitové celé číslo se znaménkem.Converts the value of the specified single-precision floating-point number to an equivalent 16-bit signed integer.

public:
 static short ToInt16(float value);
public static short ToInt16 (float value);
static member ToInt16 : single -> int16
Public Shared Function ToInt16 (value As Single) As Short

Parametry

value
Single

Číslo s plovoucí desetinnou čárkou a jednoduchou přesností pro převod.The single-precision floating-point number to convert.

Návraty

Int16

value, zaokrouhlené na nejbližší 16bitové celé číslo se znaménkem.value, rounded to the nearest 16-bit signed integer. Pokud value je uprostřed mezi dvěma celými čísly, je vráceno sudé číslo; to znamená, že 4,5 je převedeno na 4 a 5,5 je převedeno na 6.If value is halfway between two whole numbers, the even number is returned; that is, 4.5 is converted to 4, and 5.5 is converted to 6.

Výjimky

value je větší MaxValue nebo menší než MinValue .value is greater than MaxValue or less than MinValue.

Příklady

Následující příklad se pokusí převést každý prvek v poli Single hodnot na 16bitové celé číslo se znaménkem.The following example attempts to convert each element in an array of Single values to a 16-bit signed integer.

float[] values = { Single.MinValue, -1.38e10f, -1023.299f, -12.98f,
          0f, 9.113e-16f, 103.919f, 17834.191f, Single.MaxValue };
short result;

foreach (float value in values)
{
  try {
   result = Convert.ToInt16(value);
   Console.WriteLine("Converted the {0} value {1} to the {2} value {3}.",
            value.GetType().Name, value, result.GetType().Name, result);
  }
  catch (OverflowException) {
   Console.WriteLine("{0} is outside the range of the Int16 type.", value);
  }
}
// The example displays the following output:
//  -3.40282346638529E+38 is outside the range of the Int16 type.
//  -13799999488 is outside the range of the Int16 type.
//  Converted the Double value -1023.29901123047 to the Int16 value -1023.
//  Converted the Double value -12.9799995422363 to the Int16 value -13.
//  Converted the Double value 0 to the Int16 value 0.
//  Converted the Double value 9.11299983940444E-16 to the Int16 value 0.
//  Converted the Double value 103.918998718262 to the Int16 value 104.
//  Converted the Double value 17834.19140625 to the Int16 value 17834.
//  3.40282346638529E+38 is outside the range of the Int16 type.
Dim values() As Single = { Single.MinValue, -1.38e10, -1023.299, -12.98, _
              0, 9.113e-16, 103.919, 17834.191, Single.MaxValue }
Dim result As Short

For Each value As Single In values
  Try
   result = Convert.ToInt16(value)
   Console.WriteLine("Converted the {0} value {1} to the {2} value {3}.", _
            value.GetType().Name, value, result.GetType().Name, result)
  Catch e As OverflowException
   Console.WriteLine("{0} is outside the range of the Int16 type.", value)
  End Try  
Next                 
' The example displays the following output:
'  -3.40282346638529E+38 is outside the range of the Int16 type.
'  -13799999488 is outside the range of the Int16 type.
'  Converted the Double value -1023.29901123047 to the Int16 value -1023.
'  Converted the Double value -12.9799995422363 to the Int16 value -13.
'  Converted the Double value 0 to the Int16 value 0.
'  Converted the Double value 9.11299983940444E-16 to the Int16 value 0.
'  Converted the Double value 103.918998718262 to the Int16 value 104.
'  Converted the Double value 17834.19140625 to the Int16 value 17834.
'  3.40282346638529E+38 is outside the range of the Int16 type.

Viz také

Platí pro

ToInt16(SByte)

Důležité

Toto rozhraní API neodpovídá specifikaci CLS.

Převede hodnotu zadaného 8bitového čísla se znaménkem na ekvivalentní 16bitové celé číslo se znaménkem.Converts the value of the specified 8-bit signed integer to the equivalent 16-bit signed integer.

public:
 static short ToInt16(System::SByte value);
public static short ToInt16 (sbyte value);
[System.CLSCompliant(false)]
public static short ToInt16 (sbyte value);
static member ToInt16 : sbyte -> int16
[<System.CLSCompliant(false)>]
static member ToInt16 : sbyte -> int16
Public Shared Function ToInt16 (value As SByte) As Short

Parametry

value
SByte

8bitové celé číslo se znaménkem pro převod.The 8-bit signed integer to convert.

Návraty

Int16

8bitové celé číslo se znaménkem, které je ekvivalentní value .A 8-bit signed integer that is equivalent to value.

Atributy

Příklady

Následující příklad převede každý prvek pole podepsaných bajtů na 16bitové celé číslo se znaménkem.The following example converts each element in an array of signed bytes to a 16-bit signed integer.

sbyte[] numbers = { SByte.MinValue, -1, 0, 10, SByte.MaxValue };
short result;

foreach (sbyte number in numbers)
{
  result = Convert.ToInt16(number);
  Console.WriteLine("Converted the {0} value {1} to the {2} value {3}.",
           number.GetType().Name, number,
           result.GetType().Name, result);
}
// The example displays the following output:
//    Converted the SByte value -128 to the Int16 value -128.
//    Converted the SByte value -1 to the Int16 value -1.
//    Converted the SByte value 0 to the Int16 value 0.
//    Converted the SByte value 10 to the Int16 value 10.
//    Converted the SByte value 127 to the Int16 value 127.
Dim numbers() As SByte = { SByte.MinValue, -1, 0, 10, SByte.MaxValue }
Dim result As Short

For Each number As SByte In numbers
  result = Convert.ToInt16(number)
  Console.WriteLine("Converted the {0} value {1} to the {2} value {3}.", _
           number.GetType().Name, number, _
           result.GetType().Name, result)
Next
' The example displays the following output:
'    Converted the SByte value -128 to the Int16 value -128.
'    Converted the SByte value -1 to the Int16 value -1.
'    Converted the SByte value 0 to the Int16 value 0.
'    Converted the SByte value 10 to the Int16 value 10.
'    Converted the SByte value 127 to the Int16 value 127.

Platí pro

ToInt16(Int32)

Převede hodnotu zadaného celého čísla se znaménkem 32 na ekvivalentní 32bitové celé číslo se znaménkem.Converts the value of the specified 32-bit signed integer to an equivalent 16-bit signed integer.

public:
 static short ToInt16(int value);
public static short ToInt16 (int value);
static member ToInt16 : int -> int16
Public Shared Function ToInt16 (value As Integer) As Short

Parametry

value
Int32

32bitové celé číslo se znaménkem pro převod.The 32-bit signed integer to convert.

Návraty

Int16

16bitové celé číslo se znaménkem v hodnotě value .The 16-bit signed integer equivalent of value.

Výjimky

value je větší MaxValue nebo menší než MinValue .value is greater than MaxValue or less than MinValue.

Příklady

Následující příklad se pokusí převést každý prvek v poli celých čísel na 16bitové celé číslo se znaménkem.The following example attempts to convert each element in an array of integers to a 16-bit signed integer.

int[] numbers = { Int32.MinValue, -1, 0, 121, 340, Int32.MaxValue };
short result;

foreach (int number in numbers)
{
  try {
   result = Convert.ToInt16(number);
   Console.WriteLine("Converted the {0} value {1} to a {2} value {3}.",
            number.GetType().Name, number,
            result.GetType().Name, result);
  }
  catch (OverflowException) {
   Console.WriteLine("The {0} value {1} is outside the range of the Int16 type.",
            number.GetType().Name, number);
  }
}
// The example displays the following output:
//  The Int32 value -2147483648 is outside the range of the Int16 type.
//  Converted the Int32 value -1 to a Int16 value -1.
//  Converted the Int32 value 0 to a Int16 value 0.
//  Converted the Int32 value 121 to a Int16 value 121.
//  Converted the Int32 value 340 to a Int16 value 340.
//  The Int32 value 2147483647 is outside the range of the Int16 type.
Dim numbers() As Integer = { Int32.MinValue, -1, 0, 121, 340, Int32.MaxValue }
Dim result As Short

For Each number As Integer In numbers
  Try
   result = Convert.ToInt16(number)
   Console.WriteLine("Converted the {0} value {1} to a {2} value {3}.", _
            number.GetType().Name, number, _
            result.GetType().Name, result)
  Catch e As OverflowException
   Console.WriteLine("The {0} value {1} is outside the range of the Int16 type.", _
            number.GetType().Name, number)
  End Try
Next
' The example displays the following output:
'  The Int32 value -2147483648 is outside the range of the Int16 type.
'  Converted the Int32 value -1 to a Int16 value -1.
'  Converted the Int32 value 0 to a Int16 value 0.
'  Converted the Int32 value 121 to a Int16 value 121.
'  Converted the Int32 value 340 to a Int16 value 340.
'  The Int32 value 2147483647 is outside the range of the Int16 type.

Platí pro

ToInt16(Int64)

Převede hodnotu zadaného celého čísla se znaménkem 64 na ekvivalentní 32bitové celé číslo se znaménkem.Converts the value of the specified 64-bit signed integer to an equivalent 16-bit signed integer.

public:
 static short ToInt16(long value);
public static short ToInt16 (long value);
static member ToInt16 : int64 -> int16
Public Shared Function ToInt16 (value As Long) As Short

Parametry

value
Int64

64bitové celé číslo se znaménkem pro převod.The 64-bit signed integer to convert.

Návraty

Int16

16bitové celé číslo se znaménkem, které je ekvivalentní value .A 16-bit signed integer that is equivalent to value.

Výjimky

value je větší MaxValue nebo menší než MinValue .value is greater than MaxValue or less than MinValue.

Příklady

Následující příklad se pokusí převést každý prvek v poli dlouhých celých čísel na 16bitové celé číslo se znaménkem.The following example attempts to convert each element in an array of long integers to a 16-bit signed integer.

long[] numbers = { Int64.MinValue, -1, 0, 121, 340, Int64.MaxValue };
short result;

foreach (long number in numbers)
{
  try {
   result = Convert.ToInt16(number);
   Console.WriteLine("Converted the {0} value {1} to the {2} value {3}.",
            number.GetType().Name, number,
            result.GetType().Name, result);
  }
  catch (OverflowException) {
   Console.WriteLine("The {0} value {1} is outside the range of the Int16 type.",
            number.GetType().Name, number);
  }
}
// The example displays the following output:
//  The Int64 value -9223372036854775808 is outside the range of the Int16 type.
//  Converted the Int64 value -1 to the Int16 value -1.
//  Converted the Int64 value 0 to the Int16 value 0.
//  Converted the Int64 value 121 to the Int16 value 121.
//  Converted the Int64 value 340 to the Int16 value 340.
//  The Int64 value 9223372036854775807 is outside the range of the Int16 type.
Dim numbers() As Long = { Int64.MinValue, -1, 0, 121, 340, Int64.MaxValue }
Dim result As Short
For Each number As Long In numbers
  Try
   result = Convert.ToInt16(number)
   Console.WriteLine("Converted the {0} value {1} to the {2} value {3}.", _
            number.GetType().Name, number, _
            result.GetType().Name, result)
  Catch e As OverflowException
   Console.WriteLine("The {0} value {1} is outside the range of the Int16 type.", _
            number.GetType().Name, number)
  End Try
Next
' The example displays the following output:
'  The Int64 value -9223372036854775808 is outside the range of the Int16 type.
'  Converted the Int64 value -1 to the Int16 value -1.
'  Converted the Int64 value 0 to the Int16 value 0.
'  Converted the Int64 value 121 to the Int16 value 121.
'  Converted the Int64 value 340 to the Int16 value 340.
'  The Int64 value 9223372036854775807 is outside the range of the Int16 type.

Platí pro

ToInt16(Int16)

Vrátí zadané 16bitové celé číslo se znaménkem. neprovádí se žádný skutečný převod.Returns the specified 16-bit signed integer; no actual conversion is performed.

public:
 static short ToInt16(short value);
public static short ToInt16 (short value);
static member ToInt16 : int16 -> int16
Public Shared Function ToInt16 (value As Short) As Short

Parametry

value
Int16

16bitové celé číslo se znaménkem, které se má vrátit.The 16-bit signed integer to return.

Návraty

Int16

value se vrátí beze změny.value is returned unchanged.

Platí pro

ToInt16(Double)

Převede hodnotu zadaného čísla s plovoucí desetinnou čárkou a dvojitou přesností na ekvivalentní 16bitové celé číslo se znaménkem.Converts the value of the specified double-precision floating-point number to an equivalent 16-bit signed integer.

public:
 static short ToInt16(double value);
public static short ToInt16 (double value);
static member ToInt16 : double -> int16
Public Shared Function ToInt16 (value As Double) As Short

Parametry

value
Double

Číslo s plovoucí desetinnou čárkou a dvojitou přesností pro převod.The double-precision floating-point number to convert.

Návraty

Int16

value, zaokrouhlené na nejbližší 16bitové celé číslo se znaménkem.value, rounded to the nearest 16-bit signed integer. Pokud value je uprostřed mezi dvěma celými čísly, je vráceno sudé číslo; to znamená, že 4,5 je převedeno na 4 a 5,5 je převedeno na 6.If value is halfway between two whole numbers, the even number is returned; that is, 4.5 is converted to 4, and 5.5 is converted to 6.

Výjimky

value je větší MaxValue nebo menší než MinValue .value is greater than MaxValue or less than MinValue.

Příklady

Následující příklad převede každý prvek pole Double hodnot na 16bitové celé číslo se znaménkem.The following example converts each element in an array of Double values to a 16-bit signed integer. Příklad ukazuje, že všechny zlomky Double hodnoty jsou před provedením převodu zaokrouhleny.The example illustrates that any fractional part of a Double value is rounded before performing the conversion.

double[] values = { Double.MinValue, -1.38e10, -1023.299, -12.98,
          0, 9.113e-16, 103.919, 17834.191, Double.MaxValue };
short result;

foreach (double value in values)
{
  try {
   result = Convert.ToInt16(value);
   Console.WriteLine("Converted {0} to {1}.", value, result);
  }
  catch (OverflowException)
  {
   Console.WriteLine("{0} is outside the range of the Int16 type.", value);
  }
}
//    -1.79769313486232E+308 is outside the range of the Int16 type.
//    -13800000000 is outside the range of the Int16 type.
//    Converted -1023.299 to -1023.
//    Converted -12.98 to -13.
//    Converted 0 to 0.
//    Converted 9.113E-16 to 0.
//    Converted 103.919 to 104.
//    Converted 17834.191 to 17834.
//    1.79769313486232E+308 is outside the range of the Int16 type.
Dim values() As Double = { Double.MinValue, -1.38e10, -1023.299, -12.98, _
              0, 9.113e-16, 103.919, 17834.191, Double.MaxValue }
Dim result As Short

For Each value As Double In values
  Try
   result = Convert.ToInt16(value)
   Console.WriteLine("Converted {0} to {1}.", value, result)
  Catch e As OverflowException
   Console.WriteLine("{0} is outside the range of the Int16 type.", value)
  End Try  
Next                 
'    -1.79769313486232E+308 is outside the range of the Int16 type.
'    -13800000000 is outside the range of the Int16 type.
'    Converted -1023.299 to -1023.
'    Converted -12.98 to -13.
'    Converted 0 to 0.
'    Converted 9.113E-16 to 0.
'    Converted 103.919 to 104.
'    Converted 17834.191 to 17834.
'    1.79769313486232E+308 is outside the range of the Int16 type.

Viz také

Platí pro

ToInt16(Decimal)

Převede hodnotu zadaného desetinného čísla na ekvivalentní 16bitové celé číslo se znaménkem.Converts the value of the specified decimal number to an equivalent 16-bit signed integer.

public:
 static short ToInt16(System::Decimal value);
public static short ToInt16 (decimal value);
static member ToInt16 : decimal -> int16
Public Shared Function ToInt16 (value As Decimal) As Short

Parametry

value
Decimal

Desítkové číslo k převodu.The decimal number to convert.

Návraty

Int16

value, zaokrouhlené na nejbližší 16bitové celé číslo se znaménkem.value, rounded to the nearest 16-bit signed integer. Pokud value je uprostřed mezi dvěma celými čísly, je vráceno sudé číslo; to znamená, že 4,5 je převedeno na 4 a 5,5 je převedeno na 6.If value is halfway between two whole numbers, the even number is returned; that is, 4.5 is converted to 4, and 5.5 is converted to 6.

Výjimky

value je větší MaxValue nebo menší než MinValue .value is greater than MaxValue or less than MinValue.

Příklady

Následující příklad se pokusí převést každý prvek v poli Decimal hodnot na 16bitové celé číslo se znaménkem.The following example attempts to convert each element in an array of Decimal values to a 16-bit signed integer. Tento příklad znázorňuje, že Decimal při provádění převodu se zaokrouhluje jakákoli část hodnoty.The example illustrates that any fractional part of a Decimal value is rounded when performing the conversion.

decimal[] values = { Decimal.MinValue, -1034.23m, -12m, 0m, 147m,
              9214.16m, Decimal.MaxValue };
short result;

foreach (decimal value in values)
{
  try {
   result = Convert.ToInt16(value);
   Console.WriteLine("Converted {0} to {1}.", value, result);
  }
  catch (OverflowException)
  {
   Console.WriteLine("{0} is outside the range of the Int16 type.",
            value);
  }
}
// The example displays the following output:
//  -79228162514264337593543950335 is outside the range of the Int16 type.
//  Converted -1034.23 to -1034.
//  Converted -12 to -12.
//  Converted 0 to 0.
//  Converted 147 to 147.
//  Converted 9214.16 to 9214.
//  79228162514264337593543950335 is outside the range of the Int16 type.
Dim values() As Decimal = { Decimal.MinValue, -1034.23d, -12d, 0d, 147d, _
              9214.16d, Decimal.MaxValue }
Dim result As Short

For Each value As Decimal In values
  Try
   result = Convert.ToInt16(value)
   Console.WriteLine("Converted {0} to {1}.", value, result)
  Catch e As OverflowException
   Console.WriteLine("{0} is outside the range of the Int16 type.", _
            value)
  End Try  
Next                 
' The example displays the following output:
'  -79228162514264337593543950335 is outside the range of the Int16 type.
'  Converted -1034.23 to -1034.
'  Converted -12 to -12.
'  Converted 0 to 0.
'  Converted 147 to 147.
'  Converted 9214.16 to 9214.
'  79228162514264337593543950335 is outside the range of the Int16 type.

Viz také

Platí pro

ToInt16(DateTime)

Volání této metody vždy vyvolá InvalidCastException .Calling this method always throws InvalidCastException.

public:
 static short ToInt16(DateTime value);
public static short ToInt16 (DateTime value);
static member ToInt16 : DateTime -> int16
Public Shared Function ToInt16 (value As DateTime) As Short

Parametry

value
DateTime

Hodnota data a času pro převod.The date and time value to convert.

Návraty

Int16

Tento převod není podporován.This conversion is not supported. Není vrácena žádná hodnota.No value is returned.

Výjimky

Tento převod není podporován.This conversion is not supported.

Platí pro

ToInt16(Char)

Převede hodnotu zadaného znaku Unicode na ekvivalentní 16bitové celé číslo se znaménkem.Converts the value of the specified Unicode character to the equivalent 16-bit signed integer.

public:
 static short ToInt16(char value);
public static short ToInt16 (char value);
static member ToInt16 : char -> int16
Public Shared Function ToInt16 (value As Char) As Short

Parametry

value
Char

Znak Unicode pro převod.The Unicode character to convert.

Návraty

Int16

16bitové celé číslo se znaménkem, které je ekvivalentní value .A 16-bit signed integer that is equivalent to value.

Výjimky

value je větší než MaxValue .value is greater than MaxValue.

Příklady

Následující příklad se pokusí převést každý prvek v poli Char hodnot na 16bitové celé číslo se znaménkem.The following example attempts to convert each element in an array of Char values to a 16-bit signed integer.

char[] chars = { 'a', 'z', '\x0007', '\x03FF',
         '\x7FFF', '\xFFFE' };
short result;

foreach (char ch in chars)
{
  try {
   result = Convert.ToInt16(ch);
   Console.WriteLine("'{0}' converts to {1}.", ch, result);
  }
  catch (OverflowException) {
   Console.WriteLine("Unable to convert u+{0} to an Int16.",
            ((int)ch).ToString("X4"));
  }
}
// The example displays the following output:
//    'a' converts to 97.
//    'z' converts to 122.
//    '' converts to 7.
//    '?' converts to 1023.
//    '?' converts to 32767.
//    Unable to convert u+FFFE to a UInt16.
Dim chars() As Char = { "a"c, "z"c, ChrW(7), ChrW(1023), _
            ChrW(Short.MaxValue), ChrW(&hFFFE) }
Dim result As Short
            
For Each ch As Char in chars
  Try
   result = Convert.ToInt16(ch)
   Console.WriteLine("'{0}' converts to {1}.", ch, result)
  Catch e As OverflowException
   Console.WriteLine("Unable to convert u+{0} to an Int16.", _
            AscW(ch).ToString("X4"))
  End Try
Next  
' The example displays the following output:
'    'a' converts to 97.
'    'z' converts to 122.
'    '' converts to 7.
'    '?' converts to 1023.
'    '?' converts to 32767.
'    Unable to convert u+FFFE to a UInt16.

Platí pro

ToInt16(Byte)

Převede hodnotu zadaného 8bitového unsigned integer na ekvivalentní 16bitové celé číslo se znaménkem.Converts the value of the specified 8-bit unsigned integer to the equivalent 16-bit signed integer.

public:
 static short ToInt16(System::Byte value);
public static short ToInt16 (byte value);
static member ToInt16 : byte -> int16
Public Shared Function ToInt16 (value As Byte) As Short

Parametry

value
Byte

8bitové celé číslo bez znaménka pro převod.The 8-bit unsigned integer to convert.

Návraty

Int16

16bitové celé číslo se znaménkem, které je ekvivalentní value .A 16-bit signed integer that is equivalent to value.

Příklady

Následující příklad převede každý prvek pole Byte hodnot na 16bitové celé číslo se znaménkem.The following example converts each element in an array of Byte values to a 16-bit signed integer.

byte[] bytes = { Byte.MinValue, 14, 122, Byte.MaxValue};
short result;

foreach (byte byteValue in bytes)
{
  result = Convert.ToInt16(byteValue);
  Console.WriteLine("The Byte value {0} converts to {1}.",
           byteValue, result);
}
// The example displays the following output:
//    The Byte value 0 converts to 0.
//    The Byte value 14 converts to 14.
//    The Byte value 122 converts to 122.
//    The Byte value 255 converts to 255.
Dim bytes() As Byte = { Byte.MinValue, 14, 122, Byte.MaxValue}
Dim result As Short

For Each byteValue As Byte In bytes
  result = Convert.ToInt16(byteValue)
  Console.WriteLine("The Byte value {0} converts to {1}.", _
           byteValue, result)
Next
' The example displays the following output:
'    The Byte value 0 converts to 0.
'    The Byte value 14 converts to 14.
'    The Byte value 122 converts to 122.
'    The Byte value 255 converts to 255.

Platí pro

ToInt16(Boolean)

Převede zadanou logickou hodnotu na ekvivalentní 16bitové celé číslo se znaménkem.Converts the specified Boolean value to the equivalent 16-bit signed integer.

public:
 static short ToInt16(bool value);
public static short ToInt16 (bool value);
static member ToInt16 : bool -> int16
Public Shared Function ToInt16 (value As Boolean) As Short

Parametry

value
Boolean

Logická hodnota, kterou chcete převést.The Boolean value to convert.

Návraty

Int16

Číslo 1, pokud value je, true v opačném případě 0.The number 1 if value is true; otherwise, 0.

Příklady

Následující příklad převede hodnoty Boolean true a false na Int16 hodnoty.The following example converts the Boolean values true and false to Int16 values.

bool falseFlag = false;
bool trueFlag = true;

Console.WriteLine("{0} converts to {1}.", falseFlag,
         Convert.ToInt16(falseFlag));
Console.WriteLine("{0} converts to {1}.", trueFlag,
         Convert.ToInt16(trueFlag));
// The example displays the following output:
//    False converts to 0.
//    True converts to 1.
Dim falseFlag As Boolean = False
Dim trueFlag As Boolean = True

Console.WriteLine("{0} converts to {1}.", falseFlag, _
         Convert.ToInt16(falseFlag))
Console.WriteLine("{0} converts to {1}.", trueFlag, _
         Convert.ToInt16(trueFlag))
' The example displays the following output:
'    False converts to 0.
'    True converts to 1.

Platí pro

ToInt16(Object)

Převede hodnotu zadaného objektu na 16bitové celé číslo se znaménkem.Converts the value of the specified object to a 16-bit signed integer.

public:
 static short ToInt16(System::Object ^ value);
public static short ToInt16 (object value);
static member ToInt16 : obj -> int16
Public Shared Function ToInt16 (value As Object) As Short

Parametry

value
Object

Objekt, který implementuje IConvertible rozhraní nebo null .An object that implements the IConvertible interface, or null.

Návraty

Int16

16bitové celé číslo se znaménkem, které je ekvivalentní value nebo nula, pokud value je null .A 16-bit signed integer that is equivalent to value, or zero if value is null.

Výjimky

value nemá správný formát pro Int16 typ.value is not in an appropriate format for an Int16 type.

value neimplementuje IConvertible rozhraní.value does not implement the IConvertible interface.

-nebo--or-

Převod není podporován.The conversion is not supported.

value představuje číslo, které je menší MinValue nebo rovno MaxValue .value represents a number that is less than MinValue or greater than MaxValue.

Příklady

Následující příklad se pokusí převést každý prvek v poli objektu na 16bitové celé číslo se znaménkem.The following example attempts to convert each element in an object array to a 16-bit signed integer.

object[] values= { true, -12, 163, 935, 'x', new DateTime(2009, 5, 12),
          "104", "103.0", "-1", "1.00e2", "One", 1.00e2};
short result;

foreach (object value in values)
{
  try {
   result = Convert.ToInt16(value);
   Console.WriteLine("Converted the {0} value {1} to the {2} value {3}.",
            value.GetType().Name, value,
            result.GetType().Name, result);
  }
  catch (OverflowException) {
   Console.WriteLine("The {0} value {1} is outside the range of the Int16 type.",
            value.GetType().Name, value);
  }
  catch (FormatException) {
   Console.WriteLine("The {0} value {1} is not in a recognizable format.",
            value.GetType().Name, value);
  }
  catch (InvalidCastException) {
   Console.WriteLine("No conversion to an Int16 exists for the {0} value {1}.",
            value.GetType().Name, value);
  }
}
// The example displays the following output:
//  Converted the Boolean value True to the Int16 value 1.
//  Converted the Int32 value -12 to the Int16 value -12.
//  Converted the Int32 value 163 to the Int16 value 163.
//  Converted the Int32 value 935 to the Int16 value 935.
//  Converted the Char value x to the Int16 value 120.
//  No conversion to an Int16 exists for the DateTime value 5/12/2009 12:00:00 AM.
//  Converted the String value 104 to the Int16 value 104.
//  The String value 103.0 is not in a recognizable format.
//  Converted the String value -1 to the Int16 value -1.
//  The String value 1.00e2 is not in a recognizable format.
//  The String value One is not in a recognizable format.
//  Converted the Double value 100 to the Int16 value 100.
Dim values() As Object = { True, -12, 163, 935, "x"c, #5/12/2009#, _
              "104", "103.0", "-1", _
              "1.00e2", "One", 1.00e2}
Dim result As Short

For Each value As Object In values
  Try
   result = Convert.ToInt16(value)
   Console.WriteLine("Converted the {0} value {1} to the {2} value {3}.", _
            value.GetType().Name, value, _
            result.GetType().Name, result)
  Catch e As OverflowException
   Console.WriteLine("The {0} value {1} is outside the range of the Int16 type.", _
            value.GetType().Name, value)
  Catch e As FormatException
   Console.WriteLine("The {0} value {1} is not in a recognizable format.", _
            value.GetType().Name, value)
  Catch e As InvalidCastException
   Console.WriteLine("No conversion to an Int16 exists for the {0} value {1}.", _
            value.GetType().Name, value)
            
  End Try
Next              
' The example displays the following output:
'  Converted the Boolean value True to the Int16 value 1.
'  Converted the Int32 value -12 to the Int16 value -12.
'  Converted the Int32 value 163 to the Int16 value 163.
'  Converted the Int32 value 935 to the Int16 value 935.
'  Converted the Char value x to the Int16 value 120.
'  No conversion to an Int16 exists for the DateTime value 5/12/2009 12:00:00 AM.
'  Converted the String value 104 to the Int16 value 104.
'  The String value 103.0 is not in a recognizable format.
'  Converted the String value -1 to the Int16 value -1.
'  The String value 1.00e2 is not in a recognizable format.
'  The String value One is not in a recognizable format.
'  Converted the Double value 100 to the Int16 value 100.

Poznámky

Pokud value není null , tato metoda zabalí volání IConvertible.ToInt16 implementace základního typu value .If value is not null, this method wraps a call to the IConvertible.ToInt16 implementation of the underlying type of value.

Platí pro