CrossAppDomainDelegate Delegát

Definice

Používá se DoCallBack(CrossAppDomainDelegate) pro volání meziaplikačních domén.Used by DoCallBack(CrossAppDomainDelegate) for cross-application domain calls.

public delegate void CrossAppDomainDelegate();
public delegate void CrossAppDomainDelegate();
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)]
public delegate void CrossAppDomainDelegate();
type CrossAppDomainDelegate = delegate of unit -> unit
[<System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)>]
type CrossAppDomainDelegate = delegate of unit -> unit
Public Delegate Sub CrossAppDomainDelegate()
Atributy

Poznámky

Každá odvozená třída třídy Delegate a MulticastDelegate má konstruktor a Invoke metodu.Every derived class of Delegate and MulticastDelegate has a constructor and an Invoke method. Podívejte se na příklad kódu jazyka C++ uvedený v popisu pro Delegate .See the C++ code example given in the description for Delegate.

Metody rozšíření

GetMethodInfo(Delegate)

Získává objekt, který představuje metodu reprezentovanou zadaným delegátem.Gets an object that represents the method represented by the specified delegate.

Platí pro