DataAdapter.FillError Událost

Definice

Vrátí se, když dojde k chybě během operace Fill.Returned when an error occurs during a fill operation.

public:
 event System::Data::FillErrorEventHandler ^ FillError;
public event System.Data.FillErrorEventHandler FillError;
member this.FillError : System.Data.FillErrorEventHandler 
Public Custom Event FillError As FillErrorEventHandler 

Event Type

FillErrorEventHandler

Poznámky

Událost FillError umožňuje uživateli určit, zda má operace Fill pokračovat, i když dojde k chybě.The FillError event allows a user to determine whether or not the fill operation should continue after the error occurs. Příklady, kdy může dojít k události FillError :Examples of when the FillError event might occur are:

  • Data, která se přidávají do, DataSet nejde převést na typ modulu CLR (Common Language Runtime), aniž by došlo ke ztrátě přesnosti.The data being added to a DataSet cannot be converted to a common language runtime type without losing precision.

  • Přidaný řádek obsahuje data, která porušují omezení, které je nutné vyhovět DataColumn v DataSet .The row being added contains data that violates a Constraint that must be enforced on a DataColumn in the DataSet.

Platí pro

Viz také