DbProviderFactory.CanCreateDataSourceEnumerator Vlastnost

Definice

Získá hodnotu, která označuje, zda tato DbProviderFactory instance podporuje DbDataSourceEnumerator třídu.Gets a value that indicates whether this DbProviderFactory instance supports the DbDataSourceEnumerator class.

public:
 virtual property bool CanCreateDataSourceEnumerator { bool get(); };
public virtual bool CanCreateDataSourceEnumerator { get; }
member this.CanCreateDataSourceEnumerator : bool
Public Overridable ReadOnly Property CanCreateDataSourceEnumerator As Boolean

Hodnota vlastnosti

Boolean

true Pokud instance tuto třídu podporuje DbDataSourceEnumerator ; v opačném případě false .true if the instance supports the DbDataSourceEnumerator class; otherwise, false.

Platí pro