DataColumn.AllowDBNull Vlastnost

Definice

Získává nebo nastavuje hodnotu, která indikuje, jestli jsou v tomto sloupci povolené hodnoty null pro řádky, které patří do tabulky.Gets or sets a value that indicates whether null values are allowed in this column for rows that belong to the table.

public:
 property bool AllowDBNull { bool get(); void set(bool value); };
[System.Data.DataSysDescription("DataColumnAllowNullDescr")]
public bool AllowDBNull { get; set; }
member this.AllowDBNull : bool with get, set
Public Property AllowDBNull As Boolean

Hodnota vlastnosti

true, zda jsou povoleny hodnoty null; v opačném případě false.true if null values are allowed; otherwise, false. Výchozí hodnota je true.The default is true.

Atributy

Příklady

Následující příklad vytvoří nový DataColumn a nastaví jeho vlastnost AllowDBNull na true.The following example creates a new DataColumn and sets its AllowDBNull property to true.

private void AddNullAllowedColumn()
{
  DataColumn column;
  column = new DataColumn("classID", 
    System.Type.GetType("System.Int32"));
  column.AllowDBNull = true;

  // Add the column to a new DataTable.
  DataTable table;
  table = new DataTable();
  table.Columns.Add(column);
}
Private Sub AddNullAllowedColumn()
  Dim column As DataColumn
  column = New DataColumn("classID", _
    System.Type.GetType("System.Int32"))
  column.AllowDBNull = True

  ' Add the column to a new DataTable.
  Dim table As DataTable
  table = New DataTable
  table.Columns.Add(column)
End Sub

Platí pro

Viz také