DataRelation.RelationName Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví název, který se použije k DataRelation načtení DataRelationCollectionz.Gets or sets the name used to retrieve a DataRelation from the DataRelationCollection.

public:
 virtual property System::String ^ RelationName { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
[System.Data.DataSysDescription("DataRelationRelationNameDescr")]
public virtual string RelationName { get; set; }
member this.RelationName : string with get, set
Public Overridable Property RelationName As String

Hodnota vlastnosti

Název a DataRelation.The name of the a DataRelation.

Atributy

Výjimky

nullnebo prázdný řetězec ("") byl předán do DataColumn , který DataRelationje.null or empty string ("") was passed into a DataColumn that is a DataRelation.

Patří do kolekce, která již DataRelation obsahuje se stejným názvem. DataRelationThe DataRelation belongs to a collection that already contains a DataRelation with the same name.

Příklady

Následující příklad používá RelationName vlastnost k DataRelation načtení z DataRelationCollection.The following example uses the RelationName property to retrieve a DataRelation from a DataRelationCollection.

Private Sub GetRelation()
  ' Get the collection of a DataSet.
  Dim collection As DataRelationCollection = _
    DataSet1.Relations

  ' Add a relation named CustomerOrders.
  Dim myRel As DataRelation = _
    collection("CustomerOrders")

  ' Print the RelationName.
  Console.WriteLine(myRel.RelationName.ToString())
End Sub

Poznámky

Pomocí vlastnosti načtěte DataRelationCollectionz. DataRelation RelationNameUse the RelationName property to retrieve a DataRelation from the DataRelationCollection.

Platí pro

Viz také