DataRow(DataRowBuilder) Konstruktor

Definice

Inicializuje novou instanci objektu DataRow.Initializes a new instance of the DataRow. Sestaví řádek z tvůrce.Constructs a row from the builder. Pouze pro interní použití.Only for internal usage.

protected public:
 DataRow(System::Data::DataRowBuilder ^ builder);
protected internal DataRow (System.Data.DataRowBuilder builder);
new System.Data.DataRow : System.Data.DataRowBuilder -> System.Data.DataRow
Protected Friend Sub New (builder As DataRowBuilder)

Parametry

builder
DataRowBuilder

tvůrcibuilder

Platí pro