DataRow.SetAdded Metoda

Definice

Změní na RowState. DataRow AddedChanges the RowState of a DataRow to Added.

public:
 void SetAdded();
public void SetAdded ();
member this.SetAdded : unit -> unit
Public Sub SetAdded ()

Poznámky

Změní na RowState. DataRow AddedChanges the RowState of a DataRow to Added. Pokud Unchanged aktuální řádek není v Added nebo InvalidOperationException stav, vyvolá DataRow zprávu, která SetAdded může být vyvolána pouze na instanci, kde RowState je Unchanged.If the current row is not in either an Unchanged or an Added state, it throws an InvalidOperationException with the message that SetAdded can only be invoked on a DataRow instance where the RowState is Unchanged.

Platí pro

Viz také