DataRowCollection.Remove(DataRow) Metoda

Definice

Odstraní zadaný DataRow z kolekce.Removes the specified DataRow from the collection.

public:
 void Remove(System::Data::DataRow ^ row);
public void Remove (System.Data.DataRow row);
member this.Remove : System.Data.DataRow -> unit
Public Sub Remove (row As DataRow)

Parametry

row
DataRow

DataRow Pro odebrání.The DataRow to remove.

Příklady

Následující příklad používá Remove metodu k odstranění nalezeného řádku DataRowCollection v objektu.The following example uses the Remove method to delete a found row in a DataRowCollection object. První příklad používá Contains metodu k určení, zda kolekce řádků obsahuje řádek.The example first uses the Contains method to determine whether the rows collection contains a row. V Find takovém případě metoda slouží k vyhledání konkrétního řádku Remove a metoda je pak použita k odebrání řádku.If it does, the Find method is used to find the specific row, and the Remove method is then used to remove the row.

Private Sub RemoveFoundRow(ByVal table As DataTable)
  Dim rowCollection As DataRowCollection = table.Rows

  ' Test to see if the collection contains the value.
  If rowCollection.Contains(TextBox1.Text) Then
    Dim foundRow As DataRow = rowCollection.Find(TextBox1.Text)
    rowCollection.Remove(foundRow)
    Console.WriteLine("Row Deleted")
  Else
    Console.WriteLine("No such row found.")
  End If
 End Sub

Poznámky

Po odebrání řádku budou ztracena všechna data v tomto řádku.When a row is removed, all data in that row is lost. Můžete také volat Delete metodu DataRow třídy, abyste mohli jednoduše označit řádek k odebrání.You can also call the Delete method of the DataRow class to just mark a row for removal. Volání Remove je stejné jako volání Delete a pak volání AcceptChanges.Calling Remove is the same as calling Delete and then calling AcceptChanges.

Removeby neměl být volán ve smyčce foreach při iteraci DataRowCollection objektu.Remove should not be called in a foreach loop while iterating through a DataRowCollection object. Removeupraví stav kolekce.Remove modifies the state of the collection.

Můžete také použít Clear metodu k odebrání všech členů kolekce najednou.You can also use the Clear method to remove all members of the collection at one time.

Platí pro

Viz také