DataRowView.ICustomTypeDescriptor.GetComponentName Method

Definition

Vrátí název této instance komponenty.Returns the name of this instance of a component.

 virtual System::String ^ System.ComponentModel.ICustomTypeDescriptor.GetComponentName() = System::ComponentModel::ICustomTypeDescriptor::GetComponentName;
string ICustomTypeDescriptor.GetComponentName ();
abstract member System.ComponentModel.ICustomTypeDescriptor.GetComponentName : unit -> string
override this.System.ComponentModel.ICustomTypeDescriptor.GetComponentName : unit -> string
Function GetComponentName () As String Implements ICustomTypeDescriptor.GetComponentName

Returns

String

Název této instance komponenty.The name of this instance of a component.

Implements

Remarks

Tento člen je explicitní implementace členu rozhraní.This member is an explicit interface member implementation. Lze ho použít, pouze pokud je instance DataRowView přetypována na rozhraní ICustomTypeDescriptor.It can be used only when the DataRowView instance is cast to an ICustomTypeDescriptor interface.

Applies to