DataRowView.ICustomTypeDescriptor.GetDefaultProperty Method

Definition

Vrací výchozí vlastnost pro tuto instanci součásti.Returns the default property for this instance of a component.

 virtual System::ComponentModel::PropertyDescriptor ^ System.ComponentModel.ICustomTypeDescriptor.GetDefaultProperty() = System::ComponentModel::ICustomTypeDescriptor::GetDefaultProperty;
System.ComponentModel.PropertyDescriptor ICustomTypeDescriptor.GetDefaultProperty ();
abstract member System.ComponentModel.ICustomTypeDescriptor.GetDefaultProperty : unit -> System.ComponentModel.PropertyDescriptor
override this.System.ComponentModel.ICustomTypeDescriptor.GetDefaultProperty : unit -> System.ComponentModel.PropertyDescriptor
Function GetDefaultProperty () As PropertyDescriptor Implements ICustomTypeDescriptor.GetDefaultProperty

Returns

PropertyDescriptor

Výchozí vlastnost této instance komponenty.The default property for this instance of a component.

Implements

Remarks

Tento člen je explicitní implementace členu rozhraní.This member is an explicit interface member implementation. Lze ho použít, pouze pokud je instance DataRowView přetypována na rozhraní ICustomTypeDescriptor.It can be used only when the DataRowView instance is cast to an ICustomTypeDescriptor interface.

Applies to