DataRowView.ICustomTypeDescriptor.GetPropertyOwner(PropertyDescriptor) Method

Definition

Vrátí objekt, který obsahuje vlastnost popsanou zadaným popisovačem vlastnosti.Returns an object that contains the property described by the specified property descriptor.

 virtual System::Object ^ System.ComponentModel.ICustomTypeDescriptor.GetPropertyOwner(System::ComponentModel::PropertyDescriptor ^ pd) = System::ComponentModel::ICustomTypeDescriptor::GetPropertyOwner;
object ICustomTypeDescriptor.GetPropertyOwner (System.ComponentModel.PropertyDescriptor pd);
abstract member System.ComponentModel.ICustomTypeDescriptor.GetPropertyOwner : System.ComponentModel.PropertyDescriptor -> obj
override this.System.ComponentModel.ICustomTypeDescriptor.GetPropertyOwner : System.ComponentModel.PropertyDescriptor -> obj
Function GetPropertyOwner (pd As PropertyDescriptor) As Object Implements ICustomTypeDescriptor.GetPropertyOwner

Parameters

pd
PropertyDescriptor

PropertyDescriptor, který představuje vlastnost, jejíž vlastník má být nalezen.A PropertyDescriptor that represents the property whose owner is to be found.

Returns

Object

Object, který představuje vlastníka zadané vlastnosti.An Object that represents the owner of the specified property.

Implements

Remarks

Tento člen je explicitní implementace členu rozhraní.This member is an explicit interface member implementation. Lze ho použít, pouze pokud je instance DataRowView přetypována na rozhraní ICustomTypeDescriptor.It can be used only when the DataRowView instance is cast to an ICustomTypeDescriptor interface.

Applies to