DataSysDescriptionAttribute Třída

Definice

Upozornění

DataSysDescriptionAttribute has been deprecated. https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=14202

Upozornění

DataSysDescriptionAttribute has been deprecated. http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=14202

Označí vlastnost, událost nebo zařízení s popisem.Marks a property, event, or extender with a description. Vizuální návrháři můžou zobrazit tento popis při odkazování na člena.Visual designers can display this description when referencing the member.

public ref class DataSysDescriptionAttribute : System::ComponentModel::DescriptionAttribute
[System.AttributeUsage(System.AttributeTargets.All)]
[System.Obsolete("DataSysDescriptionAttribute has been deprecated.  https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=14202", false)]
public class DataSysDescriptionAttribute : System.ComponentModel.DescriptionAttribute
[System.AttributeUsage(System.AttributeTargets.All)]
public class DataSysDescriptionAttribute : System.ComponentModel.DescriptionAttribute
[System.AttributeUsage(System.AttributeTargets.All)]
[System.Obsolete("DataSysDescriptionAttribute has been deprecated.  http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=14202", false)]
public class DataSysDescriptionAttribute : System.ComponentModel.DescriptionAttribute
[<System.AttributeUsage(System.AttributeTargets.All)>]
[<System.Obsolete("DataSysDescriptionAttribute has been deprecated.  https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=14202", false)>]
type DataSysDescriptionAttribute = class
    inherit DescriptionAttribute
[<System.AttributeUsage(System.AttributeTargets.All)>]
type DataSysDescriptionAttribute = class
    inherit DescriptionAttribute
[<System.AttributeUsage(System.AttributeTargets.All)>]
[<System.Obsolete("DataSysDescriptionAttribute has been deprecated.  http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=14202", false)>]
type DataSysDescriptionAttribute = class
    inherit DescriptionAttribute
Public Class DataSysDescriptionAttribute
Inherits DescriptionAttribute
Dědičnost
DataSysDescriptionAttribute
Atributy

Konstruktory

DataSysDescriptionAttribute(String)
Zastaralé.
Zastaralé.

Inicializuje novou instanci DataSysDescriptionAttribute třídy pomocí zadaného popisného řetězce.Initializes a new instance of the DataSysDescriptionAttribute class using the specified description string.

Vlastnosti

Description

Získá text pro popis.Gets the text for the description.

DescriptionValue

Získá nebo nastaví řetězec uložený jako popis.Gets or sets the string stored as the description.

(Zděděno od DescriptionAttribute)
TypeId

Při implementaci v odvozené třídě získá jedinečný identifikátor Attribute .When implemented in a derived class, gets a unique identifier for this Attribute.

(Zděděno od Attribute)

Metody

Equals(Object)

Vrátí, zda je hodnota daného objektu shodná s aktuální hodnotou DescriptionAttribute .Returns whether the value of the given object is equal to the current DescriptionAttribute.

(Zděděno od DescriptionAttribute)
GetHashCode()

Vrátí hodnotu hash pro tuto instanci.Returns the hash code for this instance.

(Zděděno od DescriptionAttribute)
GetType()

Získá Type aktuální instanci.Gets the Type of the current instance.

(Zděděno od Object)
IsDefaultAttribute()

Vrátí hodnotu, která označuje, zda se jedná o výchozí DescriptionAttribute instanci.Returns a value indicating whether this is the default DescriptionAttribute instance.

(Zděděno od DescriptionAttribute)
Match(Object)

Při přepsání v odvozené třídě vrátí hodnotu, která označuje, zda je tato instance rovna zadanému objektu.When overridden in a derived class, returns a value that indicates whether this instance equals a specified object.

(Zděděno od Attribute)
MemberwiseClone()

Vytvoří kopii aktuálního seznamu Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Zděděno od Object)
ToString()

Vrátí řetězec, který představuje aktuální objekt.Returns a string that represents the current object.

(Zděděno od Object)

Explicitní implementace rozhraní

_Attribute.GetIDsOfNames(Guid, IntPtr, UInt32, UInt32, IntPtr)

Mapuje sadu názvů na odpovídající sadu identifikátorů pro rozesílání.Maps a set of names to a corresponding set of dispatch identifiers.

(Zděděno od Attribute)
_Attribute.GetTypeInfo(UInt32, UInt32, IntPtr)

Načte informace o typu pro objekt, který lze použít k získání informací o typu pro rozhraní.Retrieves the type information for an object, which can be used to get the type information for an interface.

(Zděděno od Attribute)
_Attribute.GetTypeInfoCount(UInt32)

Získá počet rozhraní typu informací, které objekt poskytuje (0 nebo 1).Retrieves the number of type information interfaces that an object provides (either 0 or 1).

(Zděděno od Attribute)
_Attribute.Invoke(UInt32, Guid, UInt32, Int16, IntPtr, IntPtr, IntPtr, IntPtr)

Poskytuje přístup k vlastnostem a metodám vystaveným objektem.Provides access to properties and methods exposed by an object.

(Zděděno od Attribute)

Platí pro

Viz také