DataTable Třída

Definice

Představuje jednu tabulku dat v paměti.Represents one table of in-memory data.

public ref class DataTable : System::ComponentModel::MarshalByValueComponent, System::ComponentModel::IListSource, System::ComponentModel::ISupportInitialize, System::ComponentModel::ISupportInitializeNotification, System::Runtime::Serialization::ISerializable, System::Xml::Serialization::IXmlSerializable
public ref class DataTable
public ref class DataTable : System::ComponentModel::MarshalByValueComponent, System::ComponentModel::IListSource, System::ComponentModel::ISupportInitialize, System::Runtime::Serialization::ISerializable
public ref class DataTable : System::ComponentModel::MarshalByValueComponent, System::ComponentModel::IListSource, System::ComponentModel::ISupportInitializeNotification, System::Runtime::Serialization::ISerializable, System::Xml::Serialization::IXmlSerializable
public class DataTable : System.ComponentModel.MarshalByValueComponent, System.ComponentModel.IListSource, System.ComponentModel.ISupportInitialize, System.ComponentModel.ISupportInitializeNotification, System.Runtime.Serialization.ISerializable, System.Xml.Serialization.IXmlSerializable
public class DataTable
[System.Serializable]
public class DataTable : System.ComponentModel.MarshalByValueComponent, System.ComponentModel.IListSource, System.ComponentModel.ISupportInitialize, System.Runtime.Serialization.ISerializable
[System.Serializable]
public class DataTable : System.ComponentModel.MarshalByValueComponent, System.ComponentModel.IListSource, System.ComponentModel.ISupportInitializeNotification, System.Runtime.Serialization.ISerializable, System.Xml.Serialization.IXmlSerializable
public class DataTable : System.ComponentModel.MarshalByValueComponent, System.ComponentModel.IListSource, System.ComponentModel.ISupportInitializeNotification, System.Runtime.Serialization.ISerializable, System.Xml.Serialization.IXmlSerializable
type DataTable = class
  inherit MarshalByValueComponent
  interface IListSource
  interface ISupportInitialize
  interface ISupportInitializeNotification
  interface ISerializable
  interface IXmlSerializable
type DataTable = class
type DataTable = class
  inherit MarshalByValueComponent
  interface IListSource
  interface ISupportInitialize
  interface ISerializable
type DataTable = class
  inherit MarshalByValueComponent
  interface IListSource
  interface ISupportInitializeNotification
  interface ISupportInitialize
  interface ISerializable
  interface IXmlSerializable
type DataTable = class
  inherit MarshalByValueComponent
  interface IListSource
  interface ISupportInitializeNotification
  interface ISerializable
  interface IXmlSerializable
  interface ISupportInitialize
Public Class DataTable
Inherits MarshalByValueComponent
Implements IListSource, ISerializable, ISupportInitialize, ISupportInitializeNotification, IXmlSerializable
Public Class DataTable
Public Class DataTable
Inherits MarshalByValueComponent
Implements IListSource, ISerializable, ISupportInitialize
Public Class DataTable
Inherits MarshalByValueComponent
Implements IListSource, ISerializable, ISupportInitializeNotification, IXmlSerializable
Dědičnost
Dědičnost
DataTable
Odvozené
Atributy
Implementuje

Příklady

Následující příklad vytvoří dva objekty DataTable a jeden objekt DataRelation a přidá nové objekty do DataSet.The following example creates two DataTable objects and one DataRelation object, and adds the new objects to a DataSet. Tabulky se pak zobrazí v ovládacím prvku DataGridView.The tables are then displayed in a DataGridView control.

// Put the next line into the Declarations section.
private System.Data.DataSet dataSet;

private void MakeDataTables()
{
  // Run all of the functions.
  MakeParentTable();
  MakeChildTable();
  MakeDataRelation();
  BindToDataGrid();
}

private void MakeParentTable()
{
  // Create a new DataTable.
  System.Data.DataTable table = new DataTable("ParentTable");
  // Declare variables for DataColumn and DataRow objects.
  DataColumn column;
  DataRow row;

  // Create new DataColumn, set DataType,
  // ColumnName and add to DataTable.
  column = new DataColumn();
  column.DataType = System.Type.GetType("System.Int32");
  column.ColumnName = "id";
  column.ReadOnly = true;
  column.Unique = true;
  // Add the Column to the DataColumnCollection.
  table.Columns.Add(column);

  // Create second column.
  column = new DataColumn();
  column.DataType = System.Type.GetType("System.String");
  column.ColumnName = "ParentItem";
  column.AutoIncrement = false;
  column.Caption = "ParentItem";
  column.ReadOnly = false;
  column.Unique = false;
  // Add the column to the table.
  table.Columns.Add(column);

  // Make the ID column the primary key column.
  DataColumn[] PrimaryKeyColumns = new DataColumn[1];
  PrimaryKeyColumns[0] = table.Columns["id"];
  table.PrimaryKey = PrimaryKeyColumns;

  // Instantiate the DataSet variable.
  dataSet = new DataSet();
  // Add the new DataTable to the DataSet.
  dataSet.Tables.Add(table);

  // Create three new DataRow objects and add
  // them to the DataTable
  for (int i = 0; i<= 2; i++)
  {
    row = table.NewRow();
    row["id"] = i;
    row["ParentItem"] = "ParentItem " + i;
    table.Rows.Add(row);
  }
}

private void MakeChildTable()
{
  // Create a new DataTable.
  DataTable table = new DataTable("childTable");
  DataColumn column;
  DataRow row;

  // Create first column and add to the DataTable.
  column = new DataColumn();
  column.DataType= System.Type.GetType("System.Int32");
  column.ColumnName = "ChildID";
  column.AutoIncrement = true;
  column.Caption = "ID";
  column.ReadOnly = true;
  column.Unique = true;

  // Add the column to the DataColumnCollection.
  table.Columns.Add(column);

  // Create second column.
  column = new DataColumn();
  column.DataType= System.Type.GetType("System.String");
  column.ColumnName = "ChildItem";
  column.AutoIncrement = false;
  column.Caption = "ChildItem";
  column.ReadOnly = false;
  column.Unique = false;
  table.Columns.Add(column);

  // Create third column.
  column = new DataColumn();
  column.DataType= System.Type.GetType("System.Int32");
  column.ColumnName = "ParentID";
  column.AutoIncrement = false;
  column.Caption = "ParentID";
  column.ReadOnly = false;
  column.Unique = false;
  table.Columns.Add(column);

  dataSet.Tables.Add(table);

  // Create three sets of DataRow objects,
  // five rows each, and add to DataTable.
  for(int i = 0; i <= 4; i ++)
  {
    row = table.NewRow();
    row["childID"] = i;
    row["ChildItem"] = "Item " + i;
    row["ParentID"] = 0 ;
    table.Rows.Add(row);
  }
  for(int i = 0; i <= 4; i ++)
  {
    row = table.NewRow();
    row["childID"] = i + 5;
    row["ChildItem"] = "Item " + i;
    row["ParentID"] = 1 ;
    table.Rows.Add(row);
  }
  for(int i = 0; i <= 4; i ++)
  {
    row = table.NewRow();
    row["childID"] = i + 10;
    row["ChildItem"] = "Item " + i;
    row["ParentID"] = 2 ;
    table.Rows.Add(row);
  }
}

private void MakeDataRelation()
{
  // DataRelation requires two DataColumn
  // (parent and child) and a name.
  DataColumn parentColumn =
    dataSet.Tables["ParentTable"].Columns["id"];
  DataColumn childColumn =
    dataSet.Tables["ChildTable"].Columns["ParentID"];
  DataRelation relation = new
    DataRelation("parent2Child", parentColumn, childColumn);
  dataSet.Tables["ChildTable"].ParentRelations.Add(relation);
}

private void BindToDataGrid()
{
  // Instruct the DataGrid to bind to the DataSet, with the
  // ParentTable as the topmost DataTable.
  dataGrid1.SetDataBinding(dataSet,"ParentTable");
}
' Put the next line into the Declarations section.
private dataSet As DataSet 
 
Private Sub MakeDataTables()
  ' Run all of the functions. 
  MakeParentTable()
  MakeChildTable()
  MakeDataRelation()
  BindToDataGrid()
End Sub
 
Private Sub MakeParentTable()
  ' Create a new DataTable.
  Dim table As New DataTable("ParentTable")

  ' Declare variables for DataColumn and DataRow objects.
  Dim column As DataColumn 
  Dim row As DataRow 
 
  ' Create new DataColumn, set DataType, ColumnName 
  ' and add to DataTable.  
  column = New DataColumn()
  column.DataType = System.Type.GetType("System.Int32")
  column.ColumnName = "id"
  column.ReadOnly = True
  column.Unique = True

  ' Add the Column to the DataColumnCollection.
  table.Columns.Add(column)
 
  ' Create second column.
  column = New DataColumn()
  column.DataType = System.Type.GetType("System.String")
  column.ColumnName = "ParentItem"
  column.AutoIncrement = False
  column.Caption = "ParentItem"
  column.ReadOnly = False
  column.Unique = False

  ' Add the column to the table.
  table.Columns.Add(column)
 
  ' Make the ID column the primary key column.
  Dim PrimaryKeyColumns(0) As DataColumn
  PrimaryKeyColumns(0)= table.Columns("id")
  table.PrimaryKey = PrimaryKeyColumns
 
  ' Instantiate the DataSet variable.
  dataSet = New DataSet()

  ' Add the new DataTable to the DataSet.
  dataSet.Tables.Add(table)
 
  ' Create three new DataRow objects and add 
  ' them to the DataTable
  Dim i As Integer
  For i = 0 to 2
    row = table.NewRow()
    row("id") = i
    row("ParentItem") = "ParentItem " + i.ToString()
    table.Rows.Add(row)
  Next i
End Sub
 
Private Sub MakeChildTable()
  ' Create a new DataTable.
  Dim table As New DataTable("childTable")
  Dim column As DataColumn 
  Dim row As DataRow 
 
  ' Create first column and add to the DataTable.
  column = New DataColumn()
  column.DataType= System.Type.GetType("System.Int32")
  column.ColumnName = "ChildID"
  column.AutoIncrement = True
  column.Caption = "ID"
  column.ReadOnly = True
  column.Unique = True

  ' Add the column to the DataColumnCollection.
  table.Columns.Add(column)
 
  ' Create second column.
  column = New DataColumn()
  column.DataType= System.Type.GetType("System.String")
  column.ColumnName = "ChildItem"
  column.AutoIncrement = False
  column.Caption = "ChildItem"
  column.ReadOnly = False
  column.Unique = False
  table.Columns.Add(column)
 
  ' Create third column.
  column = New DataColumn()
  column.DataType= System.Type.GetType("System.Int32")
  column.ColumnName = "ParentID"
  column.AutoIncrement = False
  column.Caption = "ParentID"
  column.ReadOnly = False
  column.Unique = False
  table.Columns.Add(column)
 
  dataSet.Tables.Add(table)

  ' Create three sets of DataRow objects, five rows each, 
  ' and add to DataTable.
  Dim i As Integer
  For i = 0 to 4
    row = table.NewRow()
    row("childID") = i
    row("ChildItem") = "Item " + i.ToString()
    row("ParentID") = 0 
    table.Rows.Add(row)
  Next i
  For i = 0 to 4
    row = table.NewRow()
    row("childID") = i + 5
    row("ChildItem") = "Item " + i.ToString()
    row("ParentID") = 1 
    table.Rows.Add(row)
  Next i
  For i = 0 to 4
    row = table.NewRow()
    row("childID") = i + 10
    row("ChildItem") = "Item " + i.ToString()
    row("ParentID") = 2 
    table.Rows.Add(row)
  Next i
End Sub
 
Private Sub MakeDataRelation()
  ' DataRelation requires two DataColumn 
  ' (parent and child) and a name.
  Dim parentColumn As DataColumn = _
    dataSet.Tables("ParentTable").Columns("id")
  Dim childColumn As DataColumn = _
    dataSet.Tables("ChildTable").Columns("ParentID")
  Dim relation As DataRelation = new _
    DataRelation("parent2Child", parentColumn, childColumn)
  dataSet.Tables("ChildTable").ParentRelations.Add(relation)
End Sub
 
Private Sub BindToDataGrid()
  ' Instruct the DataGrid to bind to the DataSet, with the 
  ' ParentTable as the topmost DataTable.
  DataGrid1.SetDataBinding(dataSet,"ParentTable")
End Sub
 

Tento příklad ukazuje, jak vytvořit DataTable ručně s konkrétními definicemi schématu:This sample demonstrates how to create a DataTable manually with specific schema definitions:

 • Vytvořte více DataTables a definujte počáteční sloupce.Create multiple DataTables and define the initial columns.

 • Vytvořte omezení tabulky.Create the table constraints.

 • Vložte hodnoty a zobrazte tabulky.Insert the values and display the tables.

 • Vytvořte sloupce výrazu a zobrazte tabulky.Create the expression columns and display the tables.

C#a Visual Basic projekty s touto ukázkou kódu najdete v ukázkách kódu pro vývojáře.C# and Visual Basic projects with this code sample can be found on Developer Code Samples.

using System;
using System.Data;

class Program {
  static void Main(string[] args) {
   // Create two tables and add them into the DataSet
   DataTable orderTable = CreateOrderTable();
   DataTable orderDetailTable = CreateOrderDetailTable();
   DataSet salesSet = new DataSet();
   salesSet.Tables.Add(orderTable);
   salesSet.Tables.Add(orderDetailTable);

   // Set the relations between the tables and create the related constraint.
   salesSet.Relations.Add("OrderOrderDetail", orderTable.Columns["OrderId"], orderDetailTable.Columns["OrderId"], true);

   Console.WriteLine("After creating the foreign key constriant, you will see the following error if inserting order detail with the wrong OrderId: ");
   try {
     DataRow errorRow = orderDetailTable.NewRow();
     errorRow[0] = 1;
     errorRow[1] = "O0007";
     orderDetailTable.Rows.Add(errorRow);
   } catch (Exception e) {
     Console.WriteLine(e.Message);
   }
   Console.WriteLine();

   // Insert the rows into the table
   InsertOrders(orderTable);
   InsertOrderDetails(orderDetailTable);

   Console.WriteLine("The initial Order table.");
   ShowTable(orderTable);

   Console.WriteLine("The OrderDetail table.");
   ShowTable(orderDetailTable);

   // Use the Aggregate-Sum on the child table column to get the result.
   DataColumn colSub = new DataColumn("SubTotal", typeof(Decimal), "Sum(Child.LineTotal)");
   orderTable.Columns.Add(colSub);

   // Compute the tax by referencing the SubTotal expression column.
   DataColumn colTax = new DataColumn("Tax", typeof(Decimal), "SubTotal*0.1");
   orderTable.Columns.Add(colTax);

   // If the OrderId is 'Total', compute the due on all orders; or compute the due on this order.
   DataColumn colTotal = new DataColumn("TotalDue", typeof(Decimal), "IIF(OrderId='Total',Sum(SubTotal)+Sum(Tax),SubTotal+Tax)");
   orderTable.Columns.Add(colTotal);

   DataRow row = orderTable.NewRow();
   row["OrderId"] = "Total";
   orderTable.Rows.Add(row);

   Console.WriteLine("The Order table with the expression columns.");
   ShowTable(orderTable);

   Console.WriteLine("Press any key to exit.....");
   Console.ReadKey();
  }

  private static DataTable CreateOrderTable() {
   DataTable orderTable = new DataTable("Order");

   // Define one column.
   DataColumn colId = new DataColumn("OrderId", typeof(String));
   orderTable.Columns.Add(colId);

   DataColumn colDate = new DataColumn("OrderDate", typeof(DateTime));
   orderTable.Columns.Add(colDate);

   // Set the OrderId column as the primary key.
   orderTable.PrimaryKey = new DataColumn[] { colId };

   return orderTable;
  }

  private static DataTable CreateOrderDetailTable() {
   DataTable orderDetailTable = new DataTable("OrderDetail");

   // Define all the columns once.
   DataColumn[] cols ={
                 new DataColumn("OrderDetailId",typeof(Int32)),
                 new DataColumn("OrderId",typeof(String)),
                 new DataColumn("Product",typeof(String)),
                 new DataColumn("UnitPrice",typeof(Decimal)),
                 new DataColumn("OrderQty",typeof(Int32)),
                 new DataColumn("LineTotal",typeof(Decimal),"UnitPrice*OrderQty")
               };

   orderDetailTable.Columns.AddRange(cols);
   orderDetailTable.PrimaryKey = new DataColumn[] { orderDetailTable.Columns["OrderDetailId"] };
   return orderDetailTable;
  }

  private static void InsertOrders(DataTable orderTable) {
   // Add one row once.
   DataRow row1 = orderTable.NewRow();
   row1["OrderId"] = "O0001";
   row1["OrderDate"] = new DateTime(2013, 3, 1);
   orderTable.Rows.Add(row1);

   DataRow row2 = orderTable.NewRow();
   row2["OrderId"] = "O0002";
   row2["OrderDate"] = new DateTime(2013, 3, 12);
   orderTable.Rows.Add(row2);

   DataRow row3 = orderTable.NewRow();
   row3["OrderId"] = "O0003";
   row3["OrderDate"] = new DateTime(2013, 3, 20);
   orderTable.Rows.Add(row3);
  }

  private static void InsertOrderDetails(DataTable orderDetailTable) {
   // Use an Object array to insert all the rows .
   // Values in the array are matched sequentially to the columns, based on the order in which they appear in the table.
   Object[] rows = {
                 new Object[]{1,"O0001","Mountain Bike",1419.5,36},
                 new Object[]{2,"O0001","Road Bike",1233.6,16},
                 new Object[]{3,"O0001","Touring Bike",1653.3,32},
                 new Object[]{4,"O0002","Mountain Bike",1419.5,24},
                 new Object[]{5,"O0002","Road Bike",1233.6,12},
                 new Object[]{6,"O0003","Mountain Bike",1419.5,48},
                 new Object[]{7,"O0003","Touring Bike",1653.3,8},
               };

   foreach (Object[] row in rows) {
     orderDetailTable.Rows.Add(row);
   }
  }

  private static void ShowTable(DataTable table) {
   foreach (DataColumn col in table.Columns) {
     Console.Write("{0,-14}", col.ColumnName);
   }
   Console.WriteLine();

   foreach (DataRow row in table.Rows) {
     foreach (DataColumn col in table.Columns) {
      if (col.DataType.Equals(typeof(DateTime)))
        Console.Write("{0,-14:d}", row[col]);
      else if (col.DataType.Equals(typeof(Decimal)))
        Console.Write("{0,-14:C}", row[col]);
      else
        Console.Write("{0,-14}", row[col]);
     }
     Console.WriteLine();
   }
   Console.WriteLine();
  }
}
Imports System.Data

Class Program
  Public Shared Sub Main(args As String())
   ' Create two tables and add them into the DataSet
   Dim orderTable As DataTable = CreateOrderTable()
   Dim orderDetailTable As DataTable = CreateOrderDetailTable()
   Dim salesSet As New DataSet()
   salesSet.Tables.Add(orderTable)
   salesSet.Tables.Add(orderDetailTable)

   ' Set the relations between the tables and create the related constraint.
   salesSet.Relations.Add("OrderOrderDetail", orderTable.Columns("OrderId"), orderDetailTable.Columns("OrderId"), True)

   Console.WriteLine("After creating the foreign key constriant, you will see the following error if inserting order detail with the wrong OrderId: ")
   Try
     Dim errorRow As DataRow = orderDetailTable.NewRow()
     errorRow(0) = 1
     errorRow(1) = "O0007"
     orderDetailTable.Rows.Add(errorRow)
   Catch e As Exception
     Console.WriteLine(e.Message)
   End Try
   Console.WriteLine()

   ' Insert the rows into the table
   InsertOrders(orderTable)
   InsertOrderDetails(orderDetailTable)

   Console.WriteLine("The initial Order table.")
   ShowTable(orderTable)

   Console.WriteLine("The OrderDetail table.")
   ShowTable(orderDetailTable)

   ' Use the Aggregate-Sum on the child table column to get the result.
   Dim colSub As New DataColumn("SubTotal", GetType([Decimal]), "Sum(Child.LineTotal)")
   orderTable.Columns.Add(colSub)

   ' Compute the tax by referencing the SubTotal expression column.
   Dim colTax As New DataColumn("Tax", GetType([Decimal]), "SubTotal*0.1")
   orderTable.Columns.Add(colTax)

   ' If the OrderId is 'Total', compute the due on all orders; or compute the due on this order.
   Dim colTotal As New DataColumn("TotalDue", GetType([Decimal]), "IIF(OrderId='Total',Sum(SubTotal)+Sum(Tax),SubTotal+Tax)")
   orderTable.Columns.Add(colTotal)

   Dim row As DataRow = orderTable.NewRow()
   row("OrderId") = "Total"
   orderTable.Rows.Add(row)

   Console.WriteLine("The Order table with the expression columns.")
   ShowTable(orderTable)

   Console.WriteLine("Press any key to exit.....")
   Console.ReadKey()
  End Sub

  Private Shared Function CreateOrderTable() As DataTable
   Dim orderTable As New DataTable("Order")

   ' Define one column.
   Dim colId As New DataColumn("OrderId", GetType([String]))
   orderTable.Columns.Add(colId)

   Dim colDate As New DataColumn("OrderDate", GetType(DateTime))
   orderTable.Columns.Add(colDate)

   ' Set the OrderId column as the primary key.
   orderTable.PrimaryKey = New DataColumn() {colId}

   Return orderTable
  End Function

  Private Shared Function CreateOrderDetailTable() As DataTable
   Dim orderDetailTable As New DataTable("OrderDetail")

   ' Define all the columns once.
   Dim cols As DataColumn() = {New DataColumn("OrderDetailId", GetType(Int32)), New DataColumn("OrderId", GetType([String])), New DataColumn("Product", GetType([String])), New DataColumn("UnitPrice", GetType([Decimal])), New DataColumn("OrderQty", GetType(Int32)), New DataColumn("LineTotal", GetType([Decimal]), "UnitPrice*OrderQty")}

   orderDetailTable.Columns.AddRange(cols)
   orderDetailTable.PrimaryKey = New DataColumn() {orderDetailTable.Columns("OrderDetailId")}
   Return orderDetailTable
  End Function

  Private Shared Sub InsertOrders(orderTable As DataTable)
   ' Add one row once.
   Dim row1 As DataRow = orderTable.NewRow()
   row1("OrderId") = "O0001"
   row1("OrderDate") = New DateTime(2013, 3, 1)
   orderTable.Rows.Add(row1)

   Dim row2 As DataRow = orderTable.NewRow()
   row2("OrderId") = "O0002"
   row2("OrderDate") = New DateTime(2013, 3, 12)
   orderTable.Rows.Add(row2)

   Dim row3 As DataRow = orderTable.NewRow()
   row3("OrderId") = "O0003"
   row3("OrderDate") = New DateTime(2013, 3, 20)
   orderTable.Rows.Add(row3)
  End Sub

  Private Shared Sub InsertOrderDetails(orderDetailTable As DataTable)
   ' Use an Object array to insert all the rows .
   ' Values in the array are matched sequentially to the columns, based on the order in which they appear in the table.
   Dim rows As [Object]() = {New [Object]() {1, "O0001", "Mountain Bike", 1419.5, 36}, New [Object]() {2, "O0001", "Road Bike", 1233.6, 16}, New [Object]() {3, "O0001", "Touring Bike", 1653.3, 32}, New [Object]() {4, "O0002", "Mountain Bike", 1419.5, 24}, New [Object]() {5, "O0002", "Road Bike", 1233.6, 12}, New [Object]() {6, "O0003", "Mountain Bike", 1419.5, 48}, _
     New [Object]() {7, "O0003", "Touring Bike", 1653.3, 8}}

   For Each row As [Object]() In rows
     orderDetailTable.Rows.Add(row)
   Next
  End Sub

  Private Shared Sub ShowTable(table As DataTable)
   For Each col As DataColumn In table.Columns
     Console.Write("{0,-14}", col.ColumnName)
   Next
   Console.WriteLine()

   For Each row As DataRow In table.Rows
     For Each col As DataColumn In table.Columns
      If col.DataType.Equals(GetType(DateTime)) Then
        Console.Write("{0,-14:d}", row(col))
      ElseIf col.DataType.Equals(GetType([Decimal])) Then
        Console.Write("{0,-14:C}", row(col))
      Else
        Console.Write("{0,-14}", row(col))
      End If
     Next
     Console.WriteLine()
   Next
   Console.WriteLine()
  End Sub
End Class

Poznámky

DataTable je centrální objekt v knihovně ADO.NET.The DataTable is a central object in the ADO.NET library. Další objekty, které používají DataTable, zahrnují DataSet a DataView.Other objects that use the DataTable include the DataSet and the DataView.

Při přístupu k objektům DataTable Pamatujte na to, že se jedná o podmíněně rozlišovat velká a malá písmena.When accessing DataTable objects, note that they are conditionally case sensitive. Například pokud má jeden DataTable název "mydatatable" a druhý se nazývá "mydatatable", řetězec, který se používá k hledání jedné z tabulek, se považuje za rozlišovat velká a malá písmena.For example, if one DataTable is named "mydatatable" and another is named "Mydatatable", a string used to search for one of the tables is regarded as case sensitive. Nicméně pokud existuje "mydatatable" a "mydatatable" Ne, hledaný řetězec se považuje za nerozlišující velká a malá písmena.However, if "mydatatable" exists and "Mydatatable" does not, the search string is regarded as case insensitive. DataSet může obsahovat dva objekty DataTable, které mají stejnou TableName hodnotu vlastnosti, ale jiné hodnoty Namespace vlastností.A DataSet can contain two DataTable objects that have the same TableName property value but different Namespace property values. Další informace o práci s objekty DataTable naleznete v tématu Creating a DataTable.For more information about working with DataTable objects, see Creating a DataTable.

Pokud vytváříte DataTable programově, je nutné nejprve definovat schéma přidáním DataColumn objektů do DataColumnCollection (k dispozici prostřednictvím vlastnosti Columns).If you are creating a DataTable programmatically, you must first define its schema by adding DataColumn objects to the DataColumnCollection (accessed through the Columns property). Další informace o přidání DataColumn objektů naleznete v tématu Přidání sloupců do objektu DataTable.For more information about adding DataColumn objects, see Adding Columns to a DataTable.

Chcete-li přidat řádky do DataTable, je nutné nejprve použít metodu NewRow k vrácení nového objektu DataRow.To add rows to a DataTable, you must first use the NewRow method to return a new DataRow object. Metoda NewRow Vrátí řádek se schématem DataTable, jak je definován DataColumnCollectiontabulky.The NewRow method returns a row with the schema of the DataTable, as it is defined by the table's DataColumnCollection. Maximální počet řádků, které může DataTable uložit, je 16 777 216.The maximum number of rows that a DataTable can store is 16,777,216. Další informace najdete v tématu Přidání dat do objektu DataTable.For more information, see Adding Data to a DataTable.

DataTable také obsahuje kolekci objektů Constraint, které lze použít k zajištění integrity dat.The DataTable also contains a collection of Constraint objects that can be used to ensure the integrity of the data. Další informace naleznete v tématu omezení DataTable.For more information, see DataTable Constraints.

Existuje mnoho DataTablech událostí, které lze použít k určení, kdy jsou provedeny změny v tabulce.There are many DataTable events that can be used to determine when changes are made to a table. Mezi ně patří RowChanged, RowChanging, RowDeletinga RowDeleted.These include RowChanged, RowChanging, RowDeleting, and RowDeleted. Další informace o událostech, které lze použít s DataTable, naleznete v tématu zpracování událostí DataTable.For more information about the events that can be used with a DataTable, see Handling DataTable Events.

Když je vytvořena instance DataTable, jsou některé vlastnosti pro čtení a zápis nastaveny na počáteční hodnoty.When an instance of DataTable is created, some of the read/write properties are set to initial values. Seznam těchto hodnot naleznete v tématu DataTable.DataTable konstruktoru.For a list of these values, see the DataTable.DataTable constructor topic.

Poznámka

Objekty DataSet a DataTable dědí od MarshalByValueComponenta podporují rozhraní ISerializable pro .NET Framework vzdálenou komunikaci.The DataSet and DataTable objects inherit from MarshalByValueComponent, and support the ISerializable interface for .NET Framework remoting. Toto jsou jediné objekty ADO.NET, které můžete použít pro .NET Framework vzdálené komunikace.These are the only ADO.NET objects that you can use for .NET Framework remoting.

Konstruktory

DataTable()

Inicializuje novou instanci třídy DataTable bez argumentů.Initializes a new instance of the DataTable class with no arguments.

DataTable(SerializationInfo, StreamingContext)

Inicializuje novou instanci třídy DataTable pomocí SerializationInfo a StreamingContext.Initializes a new instance of the DataTable class with the SerializationInfo and the StreamingContext.

DataTable(String)

Inicializuje novou instanci třídy DataTable se zadaným názvem tabulky.Initializes a new instance of the DataTable class with the specified table name.

DataTable(String, String)

Inicializuje novou instanci třídy DataTable pomocí zadaného názvu tabulky a oboru názvů.Initializes a new instance of the DataTable class using the specified table name and namespace.

Pole

fInitInProgress

Kontroluje, zda probíhá inicializace.Checks whether initialization is in progress. K inicializaci dochází v době běhu.The initialization occurs at run time.

Vlastnosti

CaseSensitive

Označuje, zda porovnávání řetězců v tabulce rozlišuje velká a malá písmena.Indicates whether string comparisons within the table are case-sensitive.

ChildRelations

Získá kolekci podřízených vztahů pro tento DataTable.Gets the collection of child relations for this DataTable.

Columns

Získá kolekci sloupců, které patří do této tabulky.Gets the collection of columns that belong to this table.

Constraints

Získá kolekci omezení udržovaných touto tabulkou.Gets the collection of constraints maintained by this table.

Container

Načte kontejner pro komponentu.Gets the container for the component.

(Zděděno od MarshalByValueComponent)
DataSet

Získá DataSet, do kterého tato tabulka patří.Gets the DataSet to which this table belongs.

DefaultView

Získá přizpůsobené zobrazení tabulky, která může obsahovat filtrované zobrazení, nebo pozici kurzoru.Gets a customized view of the table that may include a filtered view, or a cursor position.

DesignMode

Načte hodnotu, která označuje, zda je komponenta aktuálně v režimu návrhu.Gets a value indicating whether the component is currently in design mode.

(Zděděno od MarshalByValueComponent)
DisplayExpression

Získá nebo nastaví výraz, který vrací hodnotu, která se používá k reprezentaci této tabulky v uživatelském rozhraní.Gets or sets the expression that returns a value used to represent this table in the user interface. Vlastnost DisplayExpression umožňuje zobrazit název této tabulky v uživatelském rozhraní.The DisplayExpression property lets you display the name of this table in a user interface.

Events

Získá seznam obslužných rutin událostí, které jsou připojeny k této součásti.Gets the list of event handlers that are attached to this component.

(Zděděno od MarshalByValueComponent)
ExtendedProperties

Získá kolekci přizpůsobených uživatelských informací.Gets the collection of customized user information.

HasErrors

Získá hodnotu, která označuje, zda jsou chyby v některém z řádků v některé z tabulek DataSet, do kterých tabulka patří.Gets a value indicating whether there are errors in any of the rows in any of the tables of the DataSet to which the table belongs.

IsInitialized

Získá hodnotu, která označuje, zda je DataTable inicializován.Gets a value that indicates whether the DataTable is initialized.

Locale

Získá nebo nastaví informace o národním prostředí používané k porovnání řetězců v tabulce.Gets or sets the locale information used to compare strings within the table.

MinimumCapacity

Získá nebo nastaví počáteční počáteční velikost této tabulky.Gets or sets the initial starting size for this table.

Namespace

Získá nebo nastaví obor názvů pro vyjádření dat XML uložených v DataTable.Gets or sets the namespace for the XML representation of the data stored in the DataTable.

ParentRelations

Získá kolekci nadřazených vztahů pro tento DataTable.Gets the collection of parent relations for this DataTable.

Prefix

Získá nebo nastaví obor názvů pro vyjádření dat XML uložených v DataTable.Gets or sets the namespace for the XML representation of the data stored in the DataTable.

PrimaryKey

Získá nebo nastaví pole sloupců, které fungují jako primární klíče pro tabulku dat.Gets or sets an array of columns that function as primary keys for the data table.

RemotingFormat

Získá nebo nastaví formát serializace.Gets or sets the serialization format.

Rows

Získá kolekci řádků, které patří do této tabulky.Gets the collection of rows that belong to this table.

Site

Získá nebo nastaví ISite pro DataTable.Gets or sets an ISite for the DataTable.

TableName

Získá nebo nastaví název DataTable.Gets or sets the name of the DataTable.

Metody

AcceptChanges()

Potvrdí všechny změny provedené v této tabulce od posledního volání AcceptChanges().Commits all the changes made to this table since the last time AcceptChanges() was called.

BeginInit()

Zahájí inicializaci DataTable, který se používá ve formuláři nebo používá jinou komponentu.Begins the initialization of a DataTable that is used on a form or used by another component. K inicializaci dochází v době běhu.The initialization occurs at run time.

BeginLoadData()

Vypne oznámení, údržbu indexu a omezení při načítání dat.Turns off notifications, index maintenance, and constraints while loading data.

Clear()

Vymaže DataTable všech dat.Clears the DataTable of all data.

Clone()

Naklonuje strukturu DataTable, včetně všech schémat a omezení DataTable.Clones the structure of the DataTable, including all DataTable schemas and constraints.

Compute(String, String)

Vypočítá daný výraz na aktuální řádky, které předávají kritéria filtru.Computes the given expression on the current rows that pass the filter criteria.

Copy()

Zkopíruje strukturu i data pro tento DataTable.Copies both the structure and data for this DataTable.

CreateDataReader()

Vrátí DataTableReader odpovídající datům v rámci této DataTable.Returns a DataTableReader corresponding to the data within this DataTable.

CreateInstance()

Vytvoří novou instanci položky DataTable.Creates a new instance of DataTable.

Dispose()

Uvolní všechny prostředky, které MarshalByValueComponentpoužívá.Releases all resources used by the MarshalByValueComponent.

(Zděděno od MarshalByValueComponent)
Dispose(Boolean)

Uvolní nespravované prostředky používané MarshalByValueComponent a volitelně uvolňuje spravované prostředky.Releases the unmanaged resources used by the MarshalByValueComponent and optionally releases the managed resources.

(Zděděno od MarshalByValueComponent)
EndInit()

Ukončí inicializaci DataTable, který se používá ve formuláři nebo používá jinou komponentu.Ends the initialization of a DataTable that is used on a form or used by another component. K inicializaci dochází v době běhu.The initialization occurs at run time.

EndLoadData()

Zapne oznámení, údržbu indexu a omezení po načtení dat.Turns on notifications, index maintenance, and constraints after loading data.

Equals(Object)

Určí, zda se zadaný objekt rovná aktuálnímu objektu.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Zděděno od Object)
GetChanges()

Získá kopii DataTable, která obsahuje všechny změny, které mu byly provedeny od načtení nebo posledního volání AcceptChanges().Gets a copy of the DataTable that contains all changes made to it since it was loaded or AcceptChanges() was last called.

GetChanges(DataRowState)

Získá kopii DataTable obsahující veškeré změny, které v ní byly od posledního načtení načteny, nebo vzhledem k tomu, že AcceptChanges() byla volána, filtrovaná podle DataRowState.Gets a copy of the DataTable containing all changes made to it since it was last loaded, or since AcceptChanges() was called, filtered by DataRowState.

GetDataTableSchema(XmlSchemaSet)

Tato metoda vrátí instanci XmlSchemaSet obsahující jazyk WSDL (Web Services Description Language), který popisuje DataTable pro webové služby.This method returns an XmlSchemaSet instance containing the Web Services Description Language (WSDL) that describes the DataTable for Web Services.

GetErrors()

Získá pole objektů DataRow, které obsahují chyby.Gets an array of DataRow objects that contain errors.

GetHashCode()

Slouží jako výchozí funkce hash.Serves as the default hash function.

(Zděděno od Object)
GetObjectData(SerializationInfo, StreamingContext)

Naplní objekt informací o serializaci daty potřebnými k serializaci DataTable.Populates a serialization information object with the data needed to serialize the DataTable.

GetRowType()

Získá typ řádku.Gets the row type.

GetSchema()

Popis tohoto člena naleznete v tématu GetSchema().For a description of this member, see GetSchema().

GetService(Type)

Získá implementátor IServiceProvider.Gets the implementer of the IServiceProvider.

(Zděděno od MarshalByValueComponent)
GetType()

Získá Type aktuální instance.Gets the Type of the current instance.

(Zděděno od Object)
ImportRow(DataRow)

Zkopíruje DataRow do DataTablea zachová nastavení vlastností a také původní a aktuální hodnoty.Copies a DataRow into a DataTable, preserving any property settings, as well as original and current values.

Load(IDataReader)

Vyplní DataTable hodnotami ze zdroje dat pomocí zadaného IDataReader.Fills a DataTable with values from a data source using the supplied IDataReader. Pokud DataTable již obsahuje řádky, jsou příchozí data ze zdroje dat sloučena s existujícími řádky.If the DataTable already contains rows, the incoming data from the data source is merged with the existing rows.

Load(IDataReader, LoadOption)

Vyplní DataTable hodnotami ze zdroje dat pomocí zadaného IDataReader.Fills a DataTable with values from a data source using the supplied IDataReader. Pokud DataTable již obsahuje řádky, jsou příchozí data ze zdroje dat sloučena s existujícími řádky podle hodnoty parametru loadOption.If the DataTable already contains rows, the incoming data from the data source is merged with the existing rows according to the value of the loadOption parameter.

Load(IDataReader, LoadOption, FillErrorEventHandler)

Vyplní DataTable hodnotami ze zdroje dat pomocí zadaného IDataReader pomocí delegáta pro zpracování chyb.Fills a DataTable with values from a data source using the supplied IDataReader using an error-handling delegate.

LoadDataRow(Object[], Boolean)

Najde a aktualizuje konkrétní řádek.Finds and updates a specific row. Pokud není nalezen žádný odpovídající řádek, je vytvořen nový řádek s použitím zadaných hodnot.If no matching row is found, a new row is created using the given values.

LoadDataRow(Object[], LoadOption)

Najde a aktualizuje konkrétní řádek.Finds and updates a specific row. Pokud není nalezen žádný odpovídající řádek, je vytvořen nový řádek s použitím zadaných hodnot.If no matching row is found, a new row is created using the given values.

MemberwiseClone()

Vytvoří kopii aktuálního Objectbez podstruktury.Creates a shallow copy of the current Object.

(Zděděno od Object)
Merge(DataTable)

Sloučí zadaný DataTable s aktuálním DataTable.Merge the specified DataTable with the current DataTable.

Merge(DataTable, Boolean)

Sloučí zadaný DataTable s aktuálním DataTable, která určuje, jestli se mají zachovat změny v aktuální DataTable.Merge the specified DataTable with the current DataTable, indicating whether to preserve changes in the current DataTable.

Merge(DataTable, Boolean, MissingSchemaAction)

Sloučí zadaný DataTable s aktuálním DataTable, která označuje, jestli se mají zachovat změny a jak v aktuální DataTablezpracovat chybějící schéma.Merge the specified DataTable with the current DataTable, indicating whether to preserve changes and how to handle missing schema in the current DataTable.

NewRow()

Vytvoří nový DataRow se stejným schématem jako tabulka.Creates a new DataRow with the same schema as the table.

NewRowArray(Int32)

Vrátí pole DataRow.Returns an array of DataRow.

NewRowFromBuilder(DataRowBuilder)

Vytvoří nový řádek ze stávajícího řádku.Creates a new row from an existing row.

OnColumnChanged(DataColumnChangeEventArgs)

Vyvolá událost ColumnChanged.Raises the ColumnChanged event.

OnColumnChanging(DataColumnChangeEventArgs)

Vyvolá událost ColumnChanging.Raises the ColumnChanging event.

OnPropertyChanging(PropertyChangedEventArgs)

Vyvolá událost PropertyChanged.Raises the PropertyChanged event.

OnRemoveColumn(DataColumn)

Upozorní DataTable, že se odebírá DataColumn.Notifies the DataTable that a DataColumn is being removed.

OnRowChanged(DataRowChangeEventArgs)

Vyvolá událost RowChanged.Raises the RowChanged event.

OnRowChanging(DataRowChangeEventArgs)

Vyvolá událost RowChanging.Raises the RowChanging event.

OnRowDeleted(DataRowChangeEventArgs)

Vyvolá událost RowDeleted.Raises the RowDeleted event.

OnRowDeleting(DataRowChangeEventArgs)

Vyvolá událost RowDeleting.Raises the RowDeleting event.

OnTableCleared(DataTableClearEventArgs)

Vyvolá událost TableCleared.Raises the TableCleared event.

OnTableClearing(DataTableClearEventArgs)

Vyvolá událost TableClearing.Raises the TableClearing event.

OnTableNewRow(DataTableNewRowEventArgs)

Vyvolá událost TableNewRow.Raises the TableNewRow event.

ReadXml(Stream)

Načte schéma XML a data do DataTable pomocí zadaného Stream.Reads XML schema and data into the DataTable using the specified Stream.

ReadXml(String)

Přečte ze zadaného souboru schéma XML a data do DataTable.Reads XML schema and data into the DataTable from the specified file.

ReadXml(TextReader)

Načte schéma XML a data do DataTable pomocí zadaného TextReader.Reads XML schema and data into the DataTable using the specified TextReader.

ReadXml(XmlReader)

Načte schéma XML a data do DataTable pomocí zadaného XmlReader.Reads XML Schema and Data into the DataTable using the specified XmlReader.

ReadXmlSchema(Stream)

Přečte schéma XML do DataTable pomocí zadaného datového proudu.Reads an XML schema into the DataTable using the specified stream.

ReadXmlSchema(String)

Přečte schéma XML do DataTable ze zadaného souboru.Reads an XML schema into the DataTable from the specified file.

ReadXmlSchema(TextReader)

Přečte schéma XML do DataTable pomocí zadaného TextReader.Reads an XML schema into the DataTable using the specified TextReader.

ReadXmlSchema(XmlReader)

Přečte schéma XML do DataTable pomocí zadaného XmlReader.Reads an XML schema into the DataTable using the specified XmlReader.

ReadXmlSerializable(XmlReader)

Čte z datového proudu XML.Reads from an XML stream.

RejectChanges()

Vrátí zpět všechny změny, které byly provedeny v tabulce od doby, kdy byla načtena, nebo čas, kdy byla vyvolána poslední AcceptChanges().Rolls back all changes that have been made to the table since it was loaded, or the last time AcceptChanges() was called.

Reset()

Obnoví původní stav DataTable.Resets the DataTable to its original state. Resetovat odebere všechna data, indexy, relace a sloupce tabulky.Reset removes all data, indexes, relations, and columns of the table. Pokud datová sada obsahuje DataTable, tabulka bude i nadále součástí datové sady po obnovení tabulky.If a DataSet includes a DataTable, the table will still be part of the DataSet after the table is reset.

Select()

Získá pole všech objektů DataRow.Gets an array of all DataRow objects.

Select(String)

Získá pole všech objektů DataRow, které odpovídají kritériím filtru.Gets an array of all DataRow objects that match the filter criteria.

Select(String, String)

Získá pole všech objektů DataRow, které odpovídají kritériím filtru v zadaném pořadí řazení.Gets an array of all DataRow objects that match the filter criteria, in the specified sort order.

Select(String, String, DataViewRowState)

Získá pole všech objektů DataRow, které odpovídají filtru v pořadí řazení, které odpovídá zadanému stavu.Gets an array of all DataRow objects that match the filter in the order of the sort that match the specified state.

ToString()

Získá TableName a DisplayExpression, pokud je jeden jako zřetězený řetězec.Gets the TableName and DisplayExpression, if there is one as a concatenated string.

ToString()

Vrátí řetězec, který představuje aktuální objekt.Returns a string that represents the current object.

(Zděděno od Object)
WriteXml(Stream)

Zapíše aktuální obsah DataTable jako XML pomocí zadaného Stream.Writes the current contents of the DataTable as XML using the specified Stream.

WriteXml(Stream, Boolean)

Zapíše aktuální obsah DataTable jako XML pomocí zadaného Stream.Writes the current contents of the DataTable as XML using the specified Stream. Chcete-li uložit data pro tabulku a všechny její potomky, nastavte parametr writeHierarchy na hodnotu true.To save the data for the table and all its descendants, set the writeHierarchy parameter to true.

WriteXml(Stream, XmlWriteMode)

Zapíše aktuální data a případně schéma DataTable do zadaného souboru pomocí zadaného XmlWriteMode.Writes the current data, and optionally the schema, for the DataTable to the specified file using the specified XmlWriteMode. Chcete-li zapsat schéma, nastavte hodnotu parametru mode na WriteSchema.To write the schema, set the value for the mode parameter to WriteSchema.

WriteXml(Stream, XmlWriteMode, Boolean)

Zapíše aktuální data a případně schéma DataTable do zadaného souboru pomocí zadaného XmlWriteMode.Writes the current data, and optionally the schema, for the DataTable to the specified file using the specified XmlWriteMode. Chcete-li zapsat schéma, nastavte hodnotu parametru mode na WriteSchema.To write the schema, set the value for the mode parameter to WriteSchema. Chcete-li uložit data pro tabulku a všechny její potomky, nastavte parametr writeHierarchy na hodnotu true.To save the data for the table and all its descendants, set the writeHierarchy parameter to true.

WriteXml(String)

Zapíše aktuální obsah DataTable jako XML pomocí zadaného souboru.Writes the current contents of the DataTable as XML using the specified file.

WriteXml(String, Boolean)

Zapíše aktuální obsah DataTable jako XML pomocí zadaného souboru.Writes the current contents of the DataTable as XML using the specified file. Chcete-li uložit data pro tabulku a všechny její potomky, nastavte parametr writeHierarchy na hodnotu true.To save the data for the table and all its descendants, set the writeHierarchy parameter to true.

WriteXml(String, XmlWriteMode)

Zapíše aktuální data a volitelně schéma pro DataTable pomocí zadaného souboru a XmlWriteMode.Writes the current data, and optionally the schema, for the DataTable using the specified file and XmlWriteMode. Chcete-li zapsat schéma, nastavte hodnotu parametru mode na WriteSchema.To write the schema, set the value for the mode parameter to WriteSchema.

WriteXml(String, XmlWriteMode, Boolean)

Zapíše aktuální data a volitelně schéma pro DataTable pomocí zadaného souboru a XmlWriteMode.Writes the current data, and optionally the schema, for the DataTable using the specified file and XmlWriteMode. Chcete-li zapsat schéma, nastavte hodnotu parametru mode na WriteSchema.To write the schema, set the value for the mode parameter to WriteSchema. Chcete-li uložit data pro tabulku a všechny její potomky, nastavte parametr writeHierarchy na hodnotu true.To save the data for the table and all its descendants, set the writeHierarchy parameter to true.

WriteXml(TextWriter)

Zapíše aktuální obsah DataTable jako XML pomocí zadaného TextWriter.Writes the current contents of the DataTable as XML using the specified TextWriter.

WriteXml(TextWriter, Boolean)

Zapíše aktuální obsah DataTable jako XML pomocí zadaného TextWriter.Writes the current contents of the DataTable as XML using the specified TextWriter. Chcete-li uložit data pro tabulku a všechny její potomky, nastavte parametr writeHierarchy na hodnotu true.To save the data for the table and all its descendants, set the writeHierarchy parameter to true.

WriteXml(TextWriter, XmlWriteMode)

Zapíše aktuální data a volitelně schéma pro DataTable pomocí zadaného TextWriter a XmlWriteMode.Writes the current data, and optionally the schema, for the DataTable using the specified TextWriter and XmlWriteMode. Chcete-li zapsat schéma, nastavte hodnotu parametru mode na WriteSchema.To write the schema, set the value for the mode parameter to WriteSchema.

WriteXml(TextWriter, XmlWriteMode, Boolean)

Zapíše aktuální data a volitelně schéma pro DataTable pomocí zadaného TextWriter a XmlWriteMode.Writes the current data, and optionally the schema, for the DataTable using the specified TextWriter and XmlWriteMode. Chcete-li zapsat schéma, nastavte hodnotu parametru mode na WriteSchema.To write the schema, set the value for the mode parameter to WriteSchema. Chcete-li uložit data pro tabulku a všechny její potomky, nastavte parametr writeHierarchy na hodnotu true.To save the data for the table and all its descendants, set the writeHierarchy parameter to true.

WriteXml(XmlWriter)

Zapíše aktuální obsah DataTable jako XML pomocí zadaného XmlWriter.Writes the current contents of the DataTable as XML using the specified XmlWriter.

WriteXml(XmlWriter, Boolean)

Zapíše aktuální obsah DataTable jako XML pomocí zadaného XmlWriter.Writes the current contents of the DataTable as XML using the specified XmlWriter.

WriteXml(XmlWriter, XmlWriteMode)

Zapíše aktuální data a volitelně schéma pro DataTable pomocí zadaného XmlWriter a XmlWriteMode.Writes the current data, and optionally the schema, for the DataTable using the specified XmlWriter and XmlWriteMode. Chcete-li zapsat schéma, nastavte hodnotu parametru mode na WriteSchema.To write the schema, set the value for the mode parameter to WriteSchema.

WriteXml(XmlWriter, XmlWriteMode, Boolean)

Zapíše aktuální data a volitelně schéma pro DataTable pomocí zadaného XmlWriter a XmlWriteMode.Writes the current data, and optionally the schema, for the DataTable using the specified XmlWriter and XmlWriteMode. Chcete-li zapsat schéma, nastavte hodnotu parametru mode na WriteSchema.To write the schema, set the value for the mode parameter to WriteSchema. Chcete-li uložit data pro tabulku a všechny její potomky, nastavte parametr writeHierarchy na hodnotu true.To save the data for the table and all its descendants, set the writeHierarchy parameter to true.

WriteXmlSchema(Stream)

Zapíše aktuální datovou strukturu DataTable jako schéma XML do zadaného datového proudu.Writes the current data structure of the DataTable as an XML schema to the specified stream.

WriteXmlSchema(Stream, Boolean)

Zapíše aktuální datovou strukturu DataTable jako schéma XML do zadaného datového proudu.Writes the current data structure of the DataTable as an XML schema to the specified stream. Chcete-li uložit schéma pro tabulku a všechny její potomky, nastavte parametr writeHierarchy na hodnotu true.To save the schema for the table and all its descendants, set the writeHierarchy parameter to true.

WriteXmlSchema(String)

Zapíše aktuální datovou strukturu DataTable jako schéma XML do zadaného souboru.Writes the current data structure of the DataTable as an XML schema to the specified file.

WriteXmlSchema(String, Boolean)

Zapíše aktuální datovou strukturu DataTable jako schéma XML do zadaného souboru.Writes the current data structure of the DataTable as an XML schema to the specified file. Chcete-li uložit schéma pro tabulku a všechny její potomky, nastavte parametr writeHierarchy na hodnotu true.To save the schema for the table and all its descendants, set the writeHierarchy parameter to true.

WriteXmlSchema(TextWriter)

Zapíše aktuální datovou strukturu DataTable jako schéma XML pomocí zadaného TextWriter.Writes the current data structure of the DataTable as an XML schema using the specified TextWriter.

WriteXmlSchema(TextWriter, Boolean)

Zapíše aktuální datovou strukturu DataTable jako schéma XML pomocí zadaného TextWriter.Writes the current data structure of the DataTable as an XML schema using the specified TextWriter. Chcete-li uložit schéma pro tabulku a všechny její potomky, nastavte parametr writeHierarchy na hodnotu true.To save the schema for the table and all its descendants, set the writeHierarchy parameter to true.

WriteXmlSchema(XmlWriter)

Zapíše aktuální datovou strukturu DataTable jako schéma XML pomocí zadaného XmlWriter.Writes the current data structure of the DataTable as an XML schema using the specified XmlWriter.

WriteXmlSchema(XmlWriter, Boolean)

Zapíše aktuální datovou strukturu DataTable jako schéma XML pomocí zadaného XmlWriter.Writes the current data structure of the DataTable as an XML schema using the specified XmlWriter. Chcete-li uložit schéma pro tabulku a všechny její potomky, nastavte parametr writeHierarchy na hodnotu true.To save the schema for the table and all its descendants, set the writeHierarchy parameter to true.

Události

ColumnChanged

Vyvolá se po změně hodnoty pro zadaný DataColumn v DataRow.Occurs after a value has been changed for the specified DataColumn in a DataRow.

ColumnChanging

Vyvolá se při změně hodnoty pro zadaný DataColumn v DataRow.Occurs when a value is being changed for the specified DataColumn in a DataRow.

Disposed

Přidá obslužnou rutinu události, která bude naslouchat události Disposed v součásti.Adds an event handler to listen to the Disposed event on the component.

(Zděděno od MarshalByValueComponent)
Initialized

Nastane po inicializaci DataTable.Occurs after the DataTable is initialized.

RowChanged

Vyvolá se po úspěšné změně DataRow.Occurs after a DataRow has been changed successfully.

RowChanging

Vyvolá se při změně DataRow.Occurs when a DataRow is changing.

RowDeleted

Vyvolá se po odstranění řádku v tabulce.Occurs after a row in the table has been deleted.

RowDeleting

Vyvolá se před tím, než se odstraní řádek v tabulce.Occurs before a row in the table is about to be deleted.

TableCleared

Vyvolá se po vymazání DataTable.Occurs after a DataTable is cleared.

TableClearing

Vyvolá se při vymazání DataTable.Occurs when a DataTable is cleared.

TableNewRow

Vyvolá se při vložení nového DataRow.Occurs when a new DataRow is inserted.

Explicitní implementace rozhraní

IListSource.ContainsListCollection

Popis tohoto člena naleznete v tématu ContainsListCollection.For a description of this member, see ContainsListCollection.

IListSource.GetList()

Popis tohoto člena naleznete v tématu GetList().For a description of this member, see GetList().

ISerializable.GetObjectData(SerializationInfo, StreamingContext)

Naplní objekt informací o serializaci daty potřebnými k serializaci DataTable.Populates a serialization information object with the data needed to serialize the DataTable.

IXmlSerializable.GetSchema()

Popis tohoto člena naleznete v tématu GetSchema().For a description of this member, see GetSchema().

IXmlSerializable.ReadXml(XmlReader)

Popis tohoto člena naleznete v tématu ReadXml(XmlReader).For a description of this member, see ReadXml(XmlReader).

IXmlSerializable.WriteXml(XmlWriter)

Popis tohoto člena naleznete v tématu WriteXml(XmlWriter).For a description of this member, see WriteXml(XmlWriter).

Metody rozšíření

AsDataView(DataTable)

Vytvoří a vrátí objekt DataView s povolenou technologií LINQ.Creates and returns a LINQ-enabled DataView object.

AsEnumerable(DataTable)

Vrátí objekt IEnumerable<T>, kde je obecný parametr T DataRow.Returns an IEnumerable<T> object, where the generic parameter T is DataRow. Tento objekt lze použít ve výrazu LINQLINQ nebo dotazu metody.This object can be used in a LINQLINQ expression or method query.

Platí pro

Bezpečný přístup z více vláken

Tento typ je bezpečný pro operace čtení ve více vláknech.This type is safe for multithreaded read operations. Je nutné synchronizovat všechny operace zápisu.You must synchronize any write operations.

Viz také