DataView.AllowNew Vlastnost

Definice

Získává nebo nastavuje hodnotu, která indikuje, jestli se nové řádky dají přidat pomocí metody AddNew().Gets or sets a value that indicates whether the new rows can be added by using the AddNew() method.

public:
 property bool AllowNew { bool get(); void set(bool value); };
public bool AllowNew { get; set; }
[System.Data.DataSysDescription("DataViewAllowNewDescr")]
public bool AllowNew { get; set; }
member this.AllowNew : bool with get, set
Public Property AllowNew As Boolean

Hodnota vlastnosti

Boolean

true, pokud lze přidat nové řádky; v opačném případě false.true, if new rows can be added; otherwise, false.

Atributy

Příklady

Následující příklad nastaví vlastnost AllowNew na hodnotu true před přidáním nového řádku s metodou AddNew.The following example sets the AllowNew property to true before adding a new row with the AddNew method.

private void AddNew()
{
  DataTable table = new DataTable();

  // Not shown: code to populate DataTable.

  DataView view = new DataView(table);
  view.AllowNew = true;
  DataRowView rowView = view.AddNew();
  rowView["ProductName"] = "New Product Name";
}
Private Sub AddNew()
  Dim table As New DataTable()

  ' Not shown: code to populate DataTable.

  Dim view As New DataView(table)
  view.AllowNew = True
  Dim rowView As DataRowView
  rowView = view.AddNew
  rowView("ProductName") = "New Product Name"
End Sub

Platí pro

Viz také