DataView.Close Metoda

Definice

Zavře DataView.Closes the DataView.

protected:
 void Close();
protected void Close ();
member this.Close : unit -> unit
Protected Sub Close ()

Poznámky

Metoda umožňuje ručně zavřít DataView v odvozených třídách.The method lets you manually close the DataView in derived classes. K otevření DataViewpoužijte odpovídající metodu Open.Use the corresponding Open method to open the DataView.

Tato vlastnost je určena pouze pro interní použití.This property is designed for internal use only.

Platí pro

Viz také