DataView.IsOpen Vlastnost

Definice

Získá hodnotu, která označuje, zda je zdroj dat aktuálně otevřen a projektuje zobrazení dat v DataTable.Gets a value that indicates whether the data source is currently open and projecting views of data on the DataTable.

protected:
 property bool IsOpen { bool get(); };
[System.ComponentModel.Browsable(false)]
protected bool IsOpen { get; }
[System.ComponentModel.Browsable(false)]
[System.Data.DataSysDescription("DataViewIsOpenDescr")]
protected bool IsOpen { get; }
member this.IsOpen : bool
Protected ReadOnly Property IsOpen As Boolean

Hodnota vlastnosti

Boolean

true, pokud je zdroj otevřený; v opačném případě false.true, if the source is open; otherwise, false.

Atributy

Poznámky

DataView je "zobrazení" na DataTable, protože poskytuje vlastní řazení a filtrování dat.A DataView is a "view" on a DataTable because it provides custom sorting and filtering of the data. K určení, zda byl DataView otevřen pomocí metody Open, lze zadat dotaz na vlastnost IsOpen.The IsOpen property can be queried to determine whether a DataView has been opened by using the Open method.

Tato vlastnost je určena pouze pro interní použití.This property is designed for internal use only.

Platí pro

Viz také