DataView.IList.IsReadOnly Vlastnost

Definice

Popis tohoto člena naleznete v tématu IsReadOnly.For a description of this member, see IsReadOnly.

property bool System::Collections::IList::IsReadOnly { bool get(); };
bool System.Collections.IList.IsReadOnly { get; }
member this.System.Collections.IList.IsReadOnly : bool
 ReadOnly Property IsReadOnly As Boolean Implements IList.IsReadOnly

Hodnota vlastnosti

Boolean

Popis tohoto člena naleznete v tématu IsReadOnly.For a description of this member, see IsReadOnly.

Implementuje

Poznámky

Tento člen je explicitní implementace členu rozhraní.This member is an explicit interface member implementation. Lze ho použít, pouze pokud je instance DataView přetypována na rozhraní IList.It can be used only when the DataView instance is cast to an IList interface.

Platí pro