DataView.IBindingList.SupportsChangeNotification Vlastnost

Definice

Popis tohoto člena naleznete v tématu SupportsChangeNotification.For a description of this member, see SupportsChangeNotification.

property bool System::ComponentModel::IBindingList::SupportsChangeNotification { bool get(); };
bool System.ComponentModel.IBindingList.SupportsChangeNotification { get; }
member this.System.ComponentModel.IBindingList.SupportsChangeNotification : bool
 ReadOnly Property SupportsChangeNotification As Boolean Implements IBindingList.SupportsChangeNotification

Hodnota vlastnosti

Boolean

Popis tohoto člena naleznete v tématu SupportsChangeNotification.For a description of this member, see SupportsChangeNotification.

Implementuje

Poznámky

Tento člen je explicitní implementace členu rozhraní.This member is an explicit interface member implementation. Lze ho použít, pouze pokud je instance DataView přetypována na rozhraní IBindingList.It can be used only when the DataView instance is cast to an IBindingList interface.

Platí pro