DataViewManager.ICollection.CopyTo(Array, Int32) Method

Definition

Zkopíruje prvky ICollection do Array, počínaje konkrétním indexem Array.Copies the elements of the ICollection to an Array, starting at a particular Array index.

 virtual void System.Collections.ICollection.CopyTo(Array ^ array, int index) = System::Collections::ICollection::CopyTo;
void ICollection.CopyTo (Array array, int index);
abstract member System.Collections.ICollection.CopyTo : Array * int -> unit
override this.System.Collections.ICollection.CopyTo : Array * int -> unit
Sub CopyTo (array As Array, index As Integer) Implements ICollection.CopyTo

Parameters

array
Array

Jednorozměrné Array, který je cílem prvků zkopírovaných z ICollection.The one-dimensional Array that is the destination of the elements copied from ICollection. Array musí mít indexování založené na nule.The Array must have zero-based indexing.

index
Int32

Index založený na nule v poli array, ve kterém kopírování začíná.The zero-based index in array at which copying begins.

Implements

Remarks

Tento člen je explicitní implementace členu rozhraní.This member is an explicit interface member implementation. Lze ho použít, pouze pokud je instance DataViewManager přetypována na rozhraní ICollection.It can be used only when the DataViewManager instance is cast to an ICollection interface.

Applies to