DataViewManager.IBindingList.ApplySort(PropertyDescriptor, ListSortDirection) Method

Definition

Seřadí seznam na základě PropertyDescriptor a ListSortDirection.Sorts the list based on a PropertyDescriptor and a ListSortDirection.

 virtual void System.ComponentModel.IBindingList.ApplySort(System::ComponentModel::PropertyDescriptor ^ property, System::ComponentModel::ListSortDirection direction) = System::ComponentModel::IBindingList::ApplySort;
void IBindingList.ApplySort (System.ComponentModel.PropertyDescriptor property, System.ComponentModel.ListSortDirection direction);
abstract member System.ComponentModel.IBindingList.ApplySort : System.ComponentModel.PropertyDescriptor * System.ComponentModel.ListSortDirection -> unit
override this.System.ComponentModel.IBindingList.ApplySort : System.ComponentModel.PropertyDescriptor * System.ComponentModel.ListSortDirection -> unit
Sub ApplySort (property As PropertyDescriptor, direction As ListSortDirection) Implements IBindingList.ApplySort

Parameters

property
PropertyDescriptor

PropertyDescriptor pro řazení.The PropertyDescriptor to sort by.

direction
ListSortDirection

Jedna z hodnot ListSortDirection.One of the ListSortDirection values.

Implements

Remarks

Tento člen je explicitní implementace členu rozhraní.This member is an explicit interface member implementation. Lze ho použít, pouze pokud je instance DataViewManager přetypována na rozhraní IBindingList.It can be used only when the DataViewManager instance is cast to an IBindingList interface.

Applies to