DataViewManager.IBindingList.RemoveIndex(PropertyDescriptor) Method

Definition

Odebere PropertyDescriptor z indexů používaných k hledání.Removes the PropertyDescriptor from the indexes used for searching.

 virtual void System.ComponentModel.IBindingList.RemoveIndex(System::ComponentModel::PropertyDescriptor ^ property) = System::ComponentModel::IBindingList::RemoveIndex;
void IBindingList.RemoveIndex (System.ComponentModel.PropertyDescriptor property);
abstract member System.ComponentModel.IBindingList.RemoveIndex : System.ComponentModel.PropertyDescriptor -> unit
override this.System.ComponentModel.IBindingList.RemoveIndex : System.ComponentModel.PropertyDescriptor -> unit
Sub RemoveIndex (property As PropertyDescriptor) Implements IBindingList.RemoveIndex

Parameters

property
PropertyDescriptor

PropertyDescriptor pro odebrání z indexů používaných k hledání.The PropertyDescriptor to remove from the indexes used for searching.

Implements

Remarks

Tento člen je explicitní implementace členu rozhraní.This member is an explicit interface member implementation. Lze ho použít, pouze pokud je instance DataViewManager přetypována na rozhraní IBindingList.It can be used only when the DataViewManager instance is cast to an IBindingList interface.

Applies to